God sluit almal in wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is – Handelinge 10:34-43

God sluit almal in wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is
Youtube – Handelinge 10:34-43 – 4 April 2021

Verwelkoming

Dit is opstandingsdag. Met die wonderlike nuus dat Jesus opgestaan het. Hy het die dood oorwin. Hy het die prys betaal. Ons is verlos van ons sonde op hierdie dag.

Dit is die hart van die Christelike boodskap. Dit is die evangelie. Die goeie nuus vir hierdie wêreld.

Ons lees vandag Handelinge 10, die verhaal van Kornelius. Dit is die verhaal van God wat hierdie evangelie oor grense neem. En Hy gebruik Joodse getuies, mense wat met reg ander mense as heidene beskou het, maar nou deur God gebruik word om almal wat in Hom glo deel te maak van die Godsvolk. Sy opdrag aan hulle, en daarom ook aan ons, is om aan alle mense die evangelie van vrede te verkondig sodat God dié wat Hy wil bereik, in Jesus kan laat glo.

Dit is dus die groot boodskap van Handelinge 10. God breek deur die etniese Joodse grense om die boodskap van Jesus na alle mense, na heidene, na nie-Joodse mense, na mense van ‘n ander kultuur en ‘n ander godsdiens, te neem.

Want God aanvaar alle mense wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is. Dit leer die verhaal van Petrus en Kornelius ons.

Verjaarsdae

Ilse du Randt, Johan Gouws, en Ursula Kilian verjaar vandag. Baie geluk. Ook Tené Robinson verjaar. Sy word 5 jaar oud.

Toetrede

Lied 420 Daar klink ‘n lied, daar juig ‘n stem

Votum en seëngroet

Lof

Lied 425 Kyk die Heer het opgestaan

Gebed

Skriflesing en prediking

Die verhaal van Kornelius word in hoofstuk 10 in ses episodes vertel. Ons gaan vandag op die vyfde episode fokus en later in die jaar moontlik terugkom na episode ses, die uitstorting van die Heilige Gees.

1. In die eerste episode (Hand 10:1-8) stuur God ‘n engel na Kornelius om die proses aan die gang te sit om die evangelie by hom en sy mense uit te kry. Hy word aangesê om vir Petrus in Joppe te gaan haal.

Dit is waar die verhaal begin. By God wat hemel en aarde beweeg om ‘n man te bereik wat met oorgawe gebid het tot Hom. Hy was gedurigdeur in gebed en het baie liefdadigheid bewys, sê Lukas vir ons.

God het dit raakgesien. Sy liefde vir God en sy liefde vir sy naaste. Soos die engel vir Kornelius reg aan die begin sê: “Jou gebede en jou liefdadigheid het tot ‘n gedenkoffer voor God opgestyg.” (Hand 10:4).

Soos Kornelius God gedurigdeur in sy gedagtes gehou het, só was Kornelius ook in God se gedagtes. En God besluit om iets aan die saak te doen.

2. In die tweede episode (Hand 10:9-16) is Petrus besig om te bid en berei die Here hom met ‘n visioen voor vir die versoek van Kornelius. Petrus was nog vasgevang in ‘n ideologie dat die evangelie net vir Jode bedoel was. Die Here deurbreek dié ideologie met die boodskap aan Petrus dat God alle mense met die evangelie wil bereik. Almal wat vir Hom ontsag het en wat begeer om reg te doen.

3. In die derde episode (Hand 10:17-23a) ontvang Petrus die mense van Kornelius gasvry in die huis waar hy tuisgegaan het by Simon die leerlooier. En dit is waar die eerste stuk gehoorsaamheid kom van Petrus. Petrus ontvang vir Kornelius se mense in sy huis. Petrus laat heidene in sy persoonlike ruimte toe.

4. In die vierde episode (Hand 10:23b-33) reis Petrus en Kornelius se mense van Joppe na Seserea. Dit is so 50 km van mekaar af. Kornelius het intussen vol verwagting op Petrus gewag. Sy verwagting was so groot dat hy Petrus wil aanbid, maar Petrus weier dat dit gebeur. E dan gebeur die tweede stuk gehoorsaamheid van Petrus. Hy aanvaar die uitnodiging om in Kornelius se huis in te gaan.

Petrus is baie eerlik oor watter groot grens hy hier moet oorsteek. Maar, Petrus sê, dit is die Here self wat hom oortuig het. As God niemand op sy uiterlike beoordeel nie, net op sy liefde vir God en sy naaste, hoe kan Petrus dan uiterlike dinge gebruik om ander op hulle afkoms te beoordeel nie?

5. Dit is waarmee die vyfde episode van hierdie verhaal afskop in Kornelius se huis (Hand 10:34-43). En let mooi op wat Petrus hier oor die evangelie sê. Dit is die Paasevangelie:

34 Petrus het toe begin praat en gesê: “Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, 35 maar dat die mens wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir Hom aanvaarbaar is. 36 Dít is die boodskap wat Hy vir die kinders van Israel gestuur het toe Hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het: Hy is die Here van alle mense. 37 Julle weet wat dwarsdeur Judea gebeur het – dit het begin in Galilea, ná die doop wat Johannes verkondig het – 38 hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees, omdat God met Hom was. 39 Ons is getuies van alles wat Hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang. 40 Vir Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy verskyn – 41 nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is – aan ons wat saam met Hom geëet en gedrink het nadat Hy uit die dood opgestaan het. 42 En Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as Regter oor die lewendes en die dooies. 43 Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang.” (2020-vertaling)

1. God sluit almal in wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is

Die eerste deel van die boodskap uit hierdie gedeelte is wat Petrus van God beklemtoon. Petrus verkondig dat ons hierdie prentjie van God ter harte moet neem.

  • God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie.
  • Vir God is die mens aanvaarbaar wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is.

Dit is die hart van die boodskap vir vandag. Dit is die hart van die boodskap ook vir jou.

God sien jou raak waar jy jouself in gebed en in diens aan Hom wy. God sien jou raak waar jy van Hom afhanklik lewe. Hy sien raak waar iemand in ontsag vir Hom lewe. Hy sien raak waar iemand doen wat reg is.

Soos met ‘n Kornelius kan jy daarom ook staatmaak daarop dat God hemel en aarde beweeg om jou in sy gedagte te hou, soos jy Hom ook in jou gedagte hou. Om jou deur die krag wat daar in sy Seun is, deur die krag van sy Gees, lewend te maak, sodat jy inderdaad vir Hom in hierdie wêreld kan lewe.

God kyk nie na jou buitekant nie. God kyk na jou binnekant. Hy sien jou gebede raak. Hy hoor jou gebede. En Hy reageer daarop.

2. Petrus sluit almal in wat vir God ontsag het en doen wat reg is

Die tweede deel van die boodskap is wat ons in Petrus raaksien. Toe die Here vir hom wys dat almal vir God aanvaarbaar is wat vir God ontsag het, en wat doen wat reg is, toe kom Petrus tot bekering.

En hy wys dit deur nie net Kornelius se mense in sy huis in Joppe te ontvang nie, maar ook in Kornelius se huis in te gaan en met hulle tafelgemeenskap te hou.

Hoekom? Want, wie vir God aanvaarbaar is, is vir Petrus aanvaarbaar. Punt.

3. Ons sluit almal in wat vir God ontsag het en doen wat reg is

Die resultaat is, en dit is die derde deel van die boodskap aan ons:

  1. Ons beoordeel niemand meer volgens sy uiterlike nie.
  2. Ons aanvaar alle mense wat ontsag het vir God en doen wat reg is.

Dit is die essensie van die Christelike boodskap.

Dit beteken vir ons:

  1. Ons sluit almal in ongeag hulle afkoms, taal, ras of geslag. Ons tref nie ‘n onderskeid tussen mense op grond van wat hulle na hulle menslike aard is nie. Ons beoordeel niemand volgens hulle uiterlike nie.
  2. Die enigste onderskeid wat ons tref, is of mense ontsag het vir God en of hulle doen wat reg is. Want, dit is die mense wat God insluit. Dit is daarom ook die mense wat ons insluit.

4. Dit is hoe Jesus geleef het

Petrus verduidelik dan in sy preek dat hy wat Petrus is eintlik al vroeër dié boodskap moes verstaan het, want dit is hoe Jesus ook gewerk het. Hy het geen onderskeid gemaak tussen mense nie. Hy het almal wat in ontsag vir God gelewe het genees. Selfs die heidense Siro-Fenisiese vrou.

Die krag wat God die Vader vir Jesus van Nasaret deur die Heilige Gees gegee het, het Jesus gebruik om die land van Israel te deurkruis en oral goed te doen. Hy het almal genees wat onder die mag van die Duiwel was en die moeite gedoen het om na Hom te kom, sonder uitsondering.

5. Dit is hoe Jesus gesterf en opgestaan het

Maar, die hoogtepunt van die goeie nuus aan Kornelius is Jesus se kruisdood en opstanding. En ons sien dieselfde goue draad deur die boodskap van vergifnis loop. Jesus se vergifnis is beskikbaar vir almal wat in ontsag vir God leef en doen wat reg is.

Die een kant van die Evangelie is dat Jesus verwerp is deur die Jode. Hulle het Hom aan die kruis doodgemaak. Dit was gedoen deur mense wat vir God geen ontsag het nie, wat glad nie belanggestel het om te doen wat reg is nie, al het hulle bekend gestaan as die volk van God.

Maar, dit is egter gelukkig nie al wat Petrus oor Jesus sê nie.

Aan die ander kant fokus Petrus ook op die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit is die verrassende uitkoms van die kruis-evangelie. Waar vergifnis deur Jesus se opstanding uit die dood aan almal wat ontsag het vir God aangebied het.

Selfs vir ‘n Paulus wat Jesus vervolg het, soos ons in die vorige hoofstuk, Handelinge 9, gelees het.

6. Ons is getuies van Jesus

En die wonder van hierdie evangelie van vergifnis – ook vir vyande – is dat elkeen wat tot inkeer kom ‘n getuie raak, ‘n boodskapdraer, om dié boodskap van vergifnis na die hele wêreld toe uit te dra.

Ons is nou getuies aan elke nasie, om aan hulle Jesus se dood en opstanding te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as die Regter oor die lewendes en die dooies. Dit is trouens wat al die profete al in die OT voorspel het.

Dit is wat alle getuies nou aan die hele wêreld moet gaan vertel.

7. Wat is ons boodskap?

Petrus sê:

“Dat elkeen wat in Jesus glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang” (vers 43).

Hierdie boodskap het twee implikasies vir jou.

1. Die eerste is die belofte van vergifnis van jou sondes wat vers 43 vir jou inhou. Die Here is besig in jou lewe met ‘n proses van heiligmaking. Dit is belangrik dat jy in daardie proses die vergifnis van die Here vir jou sondes aangryp en jou eie maak. Dit moet ‘n daaglikse proses word.

Sonder dat jy só groei in heiligmaking, in ontsag vir God, en in die doen van wat reg is, soos Petrus dit hier uitspel, sal jy nie kan volhard in die geloof nie. As jy nie ontsag het vir God nie, en nie doen wat reg is nie, sal jy ondergaan in die geloofstryd.

2. Die tweede is dat die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus in jou lewe, daardie oomblik het jy ‘n getuie geword van Jesus. Het jy ‘n opdrag tot getuienis. Daar is baie Korneliusse in hierdie wêreld wat wag op die getuienis van die Petrusse in ons gemeente.

Dit kan beteken dat jy van jou vooroordele vrygemaak moet word. Ras en taal, of kultuur en klas. Dat hierdie verhaal jou ook sal vrymaak van die beoordeling van mense volgens hulle uiterlike. Want, dit is die God wat jy dien. Hy is sonder vooroordele op grond van uiterlike kenmerke. Waarom sal ons dan dié vooroordele lewendig hou.

Die enigste ding wat saak maak, is of iemand ontsag vir God het, en doen wat reg is, soos die Bybel ons leer. En jy kan die verskil maak in iemand se lewe om die boodskap van vrede wat Jesus bring vir alle mense in hierdie wêreld, om dit by dié wat dit nog nie beleef het nie, uit te bring.

Die Woord van God sal nooit ledig na Hom toe terugkeer nie.

Hierdie Skrif vandag is ‘n belofte aan jou. Omarm dit en koester dit.

Dit is ook ‘n opdrag aan jou. Omarm dit net so sterk, en gaan wees gehoorsaam daaraan.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00. Onthou om in te skryf op ons Nuusbrief en op ons Webtuiste.

Eredienste

Die opsies vir ons eredienste:

  • Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook.
  • Jy kan ook die erediens in die kerkgebou bywoon – maksimum 250. Bespreking maak dit vir jou makliker om in te kom. Dan hoef jy nie nog al jou detail by die kerk in te skryf nie. Skryf in by Liésl (info@somerstrandgemeente.co.za). Jy is egter in elk geval welkom. Jy kan by die deure inskryf.
  • Die Kinderkerk Ligkids kan jy op hierdie playlist by Youtube bereik. Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.
  • Pulse is ook teen 06:00 al beskikbaar (eers weer die 11de April). Jy kan dit by hierdie Youtube playlist bereik.

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Whatsapp

Ek het na talle navrae besluit om weer hierdie bydraes per Whatsapp ook te stuur. Daar het reeds 117 mense ingeskryf en ek weet van een persoon wat dit dan weer vir 300 ander mense op sy lys stuur. Jy is welkom om ook in te skryf. Stuur jou naam, van en selnommer na nul-agt-twee-574 9191. Sorg dat my selnommer op jou telefoon is. Ek sal sorg dat jy die bydrae ontvang.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Slotsang

Lied 492 – In U is vreugde

Seën

Amen.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.