Skip to main content

Dit alles doen ek ter wille van die evangelie – 1 Korintiërs 9:19-23

Paulus het die reg om te deel in die voorregte van die evangelie

Paulus reageer hier in 1 Korintiërs 9 op mense wat kritiek lewer op sy bediening. Hy gebruik ‘n reeks retoriese vrae waarmee hy bevestig dat hy ‘n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet.

 • Het ek nie vir Jesus, ons Here, persoonlik na sy opstanding gesien nie (vers 1)?
 • Is julle dan nie die vrug van my werk nie (vers 2)?
 • Het ek nie die reg om deur julle onderhou te word nie (vers 4)?

En telkens is die antwoord natuurlik, ja.

 • Hy het die Here Jesus gesien.
 • Die Korintiërs is die vrug van sy arbeid.
 • Hy het die reg om deur hulle onderhou te word.

Hy gaan voort om hierdie reg te begrond in die wet van God, want dit is wat die Skrif ook sê.

 • Wie dien ooit op eie koste as soldaat?
 • Wie plant ‘n wingerd en eet nie van sy vrugte nie?
 • Jy mag mos nie ‘n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie (Deut 25:4)?

Tog het Paulus besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat niemand beswaar kon maak dat Paulus homself verryk deur die bediening nie. Hoekom nie?

Want: “Dit alles doen ek ter wille van die evangelie!

Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie belang. Hy gaan liewer dood as om iets van hulle te vra as hulle dit nie self gee nie! Trouens dit is sy roem en eer dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir sy lewensonderhoud.

DOWNLOAD THE ENGLISH TRANSLATION

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Verwelkoming

Toetrede

Vonkk 72: 1,2 Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid – sit

Votum en Seëngroet

Uit Jesaja 40 en 1 Korintiërs 1

Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde.

Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.

Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.

Aan die gemeente van God in Somerstrand

wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort,

Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Lofsang

Psalm 33:1,7 Sing juigend, sing ‘n nuwe loflied – staan

Lied 258 Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding – evangeliewoord! – staan

Kindertyd

Ken julle hierdie boek. Waar’s Willie Nou?

Kyk of julle hom hier kan raaksien.

Daar’s Willie Nou!

Ons lees in Markus 1:29-39

29–31 Jesus is saam met Johannes en Jakobus na Simon en Andreas se huis toe. Petrus se skoonma was baie siek. Sy het ’n hoë koors gehad. Die mense het vir Jesus daarvan vertel. Jesus het haar hand gevat en haar laat opstaan. Dadelik was die koors weg. Sy het toe vir hulle kos gemaak.

32–34 Later daardie aand het die mense ’n groot klomp siekes na Jesus toe gebring. Hy het hulle gesond gemaak. Ook mense wat vol duiwels is, is deur Jesus vrygemaak*. Hy het vir die duiwels gesê om stil te bly as hulle uit mense uitgaan. Jesus wou nie hê hulle moet sê wie Hy is nie. Hy sou dit self doen.

35–37 Vroeg die volgende oggend, toe dit nog donker was, het Jesus op ’n stil plek gaan bid. Later het Simon-hulle Hom gaan soek. Toe hulle by Jesus kom, sê hulle: “Kom huis toe, almal soek U!”

38–39 Jesus antwoord: “Nee, kom ons gaan na ander dorpe toe. Ek moet ook daar gaan preek. Dit is hoekom Ek na julle toe gekom het.” Jesus het toe orals in Galilea gaan preek en duiwels uit mense gedryf. (Nuwe Testament vir Kinders).

Dit is darem wonderlik hoe lief Jesus vir mense is, nê? Hy wil graag vir hulle van God vertel en vir hulle goed wees.

Mense soek vandag ook na Jesus.

Waar kry ‘n mens vir Jesus vandag?

Ons lees van Hom in die Bybel.

Hoe nog? Ons vertel vir ander van Jesus. Kom ons sing daarvan.

Vonkk 82 Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans – sit

Gebed

Verootmoediging

Daar is in ons ‘n klein honger, en ‘n groot honger, sê die Boesmans. Die eerste honger, na kos, word maklik bevredig. Die tweede honger, na betekenis, nie so maklik nie. Vir ons as Christene word daardie groot honger net deur God bevredig.

Flam 22 Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God – sit

Uit Johannes 1

Ek wil helder vandag hierdie boodskap verkondig:

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.

Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

Skriflesing

1 Korintiërs 9:19-23 (BDV)

19 Want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword, om soveel mense as moontlik te wen. 20 Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword, om Jode te wen; vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet — al staan ek self nie onder die wet nie — om diegene onder die wet te wen. 21 Vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword — al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus — om hulle wat sonder die wet is, te wen. 22 Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen; vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. 23 Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel.

Paulus het die reg om te deel in die voorregte van die evangelie

Paulus reageer hier in 1 Korintiërs 9 op mense wat kritiek lewer op sy bediening. Hy gebruik ‘n reeks retoriese vrae waarmee hy bevestig dat hy ‘n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet.

 • Het ek nie vir Jesus, ons Here, persoonlik na sy opstanding gesien nie (vers 1)?
 • Is julle dan nie die vrug van my werk nie (vers 2)?
 • Het ek nie die reg om deur julle onderhou te word nie (vers 4)?

En telkens is die antwoord natuurlik, ja.

 • Hy het die Here Jesus gesien.
 • Die Korintiërs is die vrug van sy arbeid.
 • Hy het die reg om deur hulle onderhou te word.

Hy gaan voort om hierdie reg te begrond in die wet van God, want dit is wat die Skrif ook sê.

 • Wie dien ooit op eie koste as soldaat?
 • Wie plant ‘n wingerd en eet nie van sy vrugte nie?
 • Jy mag mos nie ‘n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie (Deut 25:4)?

Tog het Paulus besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat niemand beswaar kon maak dat Paulus homself verryk deur die bediening nie. Hoekom nie?

Want: “Dit alles doen ek ter wille van die evangelie!

Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie belang. Hy gaan liewer dood as om iets van hulle te vra as hulle dit nie self gee nie! Trouens dit is sy roem en eer dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir sy lewensonderhoud.

Paulus wil soveel mense as moontlik vir Christus wen

Dan brei Paulus uit op sy passie in die lewe, om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, en dat hy dit met alles in hom najaag, net soos ‘n atleet op die baan of ‘n bokser in die kryt.

En Paulus het ‘n wêreldwye bediening gehad.

 • Hy was daar vir die Joodse Christene – mense vir wie die wet belangrik was.
 • Hy was daar vir Christene uit die heidene – mense sonder die wet, maar op wie se harte die wet van God geskryf was.
 • Hy was daar vir die swak Christene – mense wat gesukkel het om uit die suigkrag van die afgodediens te ontsnap (1 Kor 8; vgl Rom 14; 15).

Trouens: “vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.

 “Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen.

 • Daarom het Paulus bv die sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit toegelaat het om by hulle in die sinagoge op te tree nie (Hand 18:4).
 • Daarom het Paulus vir Timoteus laat besny, al het hy geweet dat die besnydenis nie meer nodig was nie (Hand 16:3). Maar hy doen dit, omdat Timoteus ‘n Joodse ma gehad het, en hy nie wou hê die Jode die evangelie sou beswadder, omdat hulle sou kon dink dat Paulus-hulle nie erns gemaak het met die verbondsverpligtinge nie.
 • Daarom het Paulus ook op ‘n keer vir ‘n offer betaal vir Jode wat ‘n gelofte afgelê het en nie daarvoor kon betaal nie, en ook self op ‘n keer geoffer, al het hy geweet die offerkultus het met Jesus se kruisdood tot ‘n einde gekom (Hand 21:27; 24:17).

Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen.” Inderdaad.

Vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword.

Maar terselfdertyd het hy vir die Christene uit die heidene,vir diegene sonder die wet, soos iemand sonder die wet geword”.

 • Paulus het die Sondag, die eerste dag van die week, saam met die gelowiges gevier (Hand. 20:7). Net soos hy die sabbat saam met die Jode gevier het.
 • Paulus het vir Titus juis nie besny nie, omdat Titus ‘n Griek was en Paulus wou demonstreer dat die besnydenis nie meer ‘n onderskeidingsteken vir die gelowiges uit die heidene was nie (Gal 2:3). Hy het geweet dat as gelowiges uit die heidene hulle kinders sou begin besny, sou hulle eintlik die Here Jesus verloën. Dit sou hulle aan uiterlike tekens laat vashou, eerder as aan die Here Jesus.
 • En Paulus het die heidene geleer om hulle liggame aan God te offer, want dit is ‘n godsdiens wat sin maak (Rom 12:1-2). Hy het hulle geleer om in geloof te lewe (Fil 2:17), en dankoffers te gee, want dit is die tipe offers wat God se guns wegdra (Fil 4:18).

Paulus het: “vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen.” Inderdaad.

So het Paulus ook vir die swakkes swak geword, trouens “vir almal alles geword”.

Hoekom?

Om in elk geval sommige te red.

Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en steeds doen.

Paulus gee nooit sy oortuigings prys nie

Paulus gee egter nooit sy oortuigings prys nie. Hy pas aan by die mense wat hy op ‘n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken. Maar dit is net een deel van sy bediening. Baie keer moes hy ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die hart van die evangelie aangerand het.

Daaroor kon hy nie stilbly nie, ander sou hyself ontrou wees aan die evangelie:

 • Dit het hy gedoen teenoor Joodse Christene, bv in Galasië waar hy Petrus en Barnabas skerp teengestaan het, omdat hulle die evangelie in diskrediet gebring het deur op ‘n skynheilige manier ‘n onderskeid tussen mense te maak op grond van hulle afkoms (Gal 2:11-14).
 • Dit het hy gedoen teenoor heidense Christene, selfs nog meer kere, soos ons talle kere sien net in hierdie brief alleen. Hy vat hulle verkeerde idees oor bloedskande, hofsake, onsedelikheid, egskeiding, offers aan afgode ensomeer aan.
 • Só doen hy dit in die brief aan die Romeine, aan die Tessalonisense, aan die Efesiërs, aan die Galasiërs, aan die Kolossense. Trouens in al dertien briewe is die tema van sy hele teologie, “Ons lewe deur die Gees, laat die Gees julle gedrag bepaal”. Dit is wat die Skrif ons leer, sê Paulus. Dit is wat Jesus ons leer, sê hy. Dit is wat die Gees ons leer.

En dit is waaraan alle kinders van die Here gehoorsaam moet word.

Paulus doen alles ter wille van die evangelie

Ek sluit met twee verse van Paulus.

 • Vers 23: “Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel.
 • Paulus vervolg in vers 24: “Weet julle nie dat die atlete wat in ‘n stadion aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle dit ontvang.

Die vraag is natuurlik hoe ver jy bereid sal wees om te gaan om ander vir die evangelie te probeer wen?

Gladys Aylward

Ek vertel graag weer die verhaal van Gladys Aylward. Sy het gelewe van 1902 – 1970 en was ‘n Britse huisbediende. En met ‘n eenvoudige opleiding – sy was ‘n groot leser – en ‘n passie vir China – sy het later Chinese burgerskap aanvaar – het sy eenvoudig wonders verrig.

Saam met Jeannie Lawson het sy die verste noord van enige sendeling tot op daardie stadium met die evangelie gegaan en só op ‘n treffende wyse mense se lewens verander.

Een gesprek met Jeannie het my veral aangegryp. Reg aan die begin toe sy daar aankom, het sy ‘n teregstelling aanskou, en was teen die grond oor die wreedheid daarvan. Jeannie se perspektief daarop en hoe ons as Christene ook moet dink oor ons roeping en ons passie vir verandering, is as volg:

“There are many things that are horrible in China. But they will change – one thing at a time with the help of the Lord. And that’s what we are here for.”

Daarby het sy gevoeg:

“It’s a hard life for a young woman, But it won’t seem hard, I promise you. When at my age you look back, it will only seem beautiful.”

Die idee vir die herberg se naam, The Inn of the Sixth Happiness, kom van die vyf vreugdes waarvan Chinese praat: welvaart, lang lewe, gesondheid, deugsaamheid, en ‘n vredevolle dood op ‘n hoë ouderdom. Die sesde in Jeannie se oë is die een wat jy self uitvind, en wat natuurlik ook die evangelie van Jesus Christus insluit. Dit is waarom sy die naam vir die herberg gekies het.

Dat die mandarin haar hulp inkry om met voet-inspeksies die eeue-oue gebruik van voetbindery stop te sit, was aan die een kant ‘n regtige gevaarlike onderneming. Maar dit word ook die manier waarop sy haar geloof met mense kan deel, waardeur sy slaag in haar passie en roeping, om ‘n getuie vir Jesus in China te wees. En, soos sy op ‘n punt sê, haar beker van geluk loop oor.

Sy stop selfs een keer ‘n tronkopstand en bring daardeur groot hervormings te weeg in die tronk. Soos die mandarin van haar sê: “She thrives on difficulties!”

Sy kry uiteindelik die naam Jenai – die een wat mense liefhet. Op ‘n stadium sê ‘n kolonel, Lin Nan, met wie daar volgens die fliek ‘n verhouding ontwikkel, hoewel sy dit in die werklike lewe ontken het, vir haar: “I love China as it could be” waarop sy antwoord, “I love China as it is.” En haar hele lewe word gewy daaraan om stukkie vir stukkie deur haar liefde vir mense hulle ‘n gevoel van menswaardigheid te gee en ‘n verskil te maak.

Die mandarin word uiteindelik ‘n Christen, oortuig deur haar liefde vir mense.

Met die Tweede Wêreldoorlog wat uitbreek, word sy met 100 weeskinders gelaat (50 volgens die fliek), met wie sy oor die berge na veiligheid trek – met die liedjie: “This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb, with a knick-knack paddy-whack, give a dog a bone, This old man came rolling home.” om die kinders moed te gee.

Die fliek is gebaseer op die boek The Small Woman van Alan Burgess (1957).

Sy is na die 2de Wêreldoorlog na Taiwan en het daar ‘n kinderhuis begin wat sy tot haar dood bestuur het. Sy is vandag nog in China bekend as Ai-weh-deh – die deugsame vrou – of Jenai, soos die dorpie haar geken het – die een wat mense lief het.

Sy het alles vir almal geword ter wille van die evangelie.

Gebed

Belydenisaflegging

Ouers, familie, vriende – dankie vir die insette en leiding in hulle lewe.

Belydenisklas – dankie vir die pad wat ek met julle kon stap, vir die wedersydse leer, vir die saam soek na die antwoorde op lewensvrae in die Bybel.

My gebed vir julle is dat die lig wat die Here vir julle in sy Woord gegee het, al hoe helderder sal brand, sodat ander in julle lig die waarheid sal sien en God die eer sal gee daarvoor.

Mag julle julle passie en roeping in die lewe ontdek en met oorgawe uitleef tot eer van die Here.

Dankoffers

Slotlied

Lied 492:1,2 In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer – staan

Seën

Uitsending

Lied 269 God bly met jou, waar jy ook mag gaan – staan

* Dié lelike goed (sonde) is dan nie meer jou baas nie.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.