Skip to main content

ONGELOOF – Hebreërs 3:12 – 4:13

Waak teen die gevaar van ongeloof

Dit kom vir geleerdes voor asof die skrywer met die boek Numeri voor hom oop gesit het, toe hy hierdie boodskap geskryf het.  Hy is getref deur die verlies wat die meeste van die Israeliete gely het, toe hulle die meerderheidsverslag van die tien verkenners aanvaar het, en in ongeloof verval het deur die Here nie op sy woord te neem nie.  Daarmee het hulle die kans gemis om die rus te ervaar wat die Here vir hulle in Kanaän wou gee.

Dieselfde gevaar lê voor ons deur, sê hy.  Nie in die eerste plek omdat ons verskil oor engele, gawes, of reëls nie, hoewel dit ook belangrik is om ooreen te kom dat dit van mindere belang is.  Maar die grootste gevaar is dat ons in ongeloof en ’n patroon van ongehoorsaamheid kan verval, dat ons die Here nie meer met ons lewe wil vertrou nie.  Dan raak ons vatbaar vir die verleiding van die sonde en raak ons van die lewende God afvallig, rebelleer ons teen sy pad met ons, ontwikkel daar in ons ’n “bose hart van ongeloof”.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Fokusteks

Broers en susters, waak daarteen dat geeneen van julle ooit ’n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie.  Maar spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van ‘vandag’ sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie.” (Hebr. 3:12)

Tolke

Biffy oggend en aand

Verwelkoming

Graad 4-7’s bly in kerk

Somerstrand Gemeente is onder andere verantwoordelik vir  MTR Smit Kinderhuis (Huis 5) se Kersete. Ons beplan ‘n partytjie by ‘n privaat woning in Somerstrand op Saterdagmiddag  15 November van 4.30- 07.00.  Vir die partytjie nooi ons 17 (of meer) dogters tussen die ouderdomme 8-12 om saam te kom baljaar.  Ons vra van elke dogter om asb.  R50 by te dra tot die koste van die verversings.  Enige ander bydraes is ook meer as welkom.  SMS asb. vir Laetitia die naam/name van dogters wat saam wil kom kuier en betaal die R50 (+ naam) by die Liesl (kerkkantoor) in  asb.

Die tekort tot einde Oktober is ± R6 000.  Ons begroot vir November R 329 690.

Toetrede

Psalm 96:1,5 (koor vers 1, herhaal vers 1 en sing ook vers 5) Kom sing ’n nuwe lied, sing saam; sing saam sy Naam ter ere – staan

Votum en Seëngroet

Aanbidding

Flam 21:1,4 In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal – staan

Flam 387 x2  Hier is u kerk, U stel ons aan – staan

Kindertyd

Flam 117:1,2 Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp – sit

Dankoffer

Koor sing twee liedere

Toewyding

Lied 157 Here Jesus, ons is saam op u roepstem hier vergader – staan

Lied 166 (koor 1x, gemeente 2x) Kom, Heil’ge Gees, wees U self teenwoordig hier by ons – sit

Skriflesing

Hebreërs 3:12-15 en 4:9-12

12 Broers en susters, waak daarteen dat nie een van julle ooit ‘n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie. 13 Maar spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van “vandag” sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. 14 Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons enduit stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue — 15 soos gesê word:  “Vandag, as julle sy stem hoor,  moenie julle harte verhard soos tydens die opstand nie.”

16 Wie was dit wat gehoor het, maar nietemin in opstand gekom het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgetrek het nie? 17 Op wie was Hy veertig jaar lank toornig? Was dit nie op hulle wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn gelê het nie? 18 Vir wie, behalwe hulle wat ongehoorsaam was, het Hy gesweer dat hulle beslis nie in sy rus sal ingaan nie? 19 Ons sien dus dat hulle vanweë ongeloof nie in staat was om in sy rus in te gaan nie.

4:1 Daarom, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog bly staan, moet ons versigtig wees dat dit nie mag blyk dat een van julle agtergebly het nie. 2 Want net soos aan hulle, is die goeie boodskap ook aan ons verkondig. Maar die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie deur die geloof verenig is met dié wat dit wel gelowig aangehoor het nie. 3 Ons wat tot geloof gekom het, gaan immers wel die rus in — soos Hy gesê het,  “So het Ek in my toorn gesweer,  ‘Hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie!’ ”  al was God se werke reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel. 4 Hy het immers êrens aangaande die sewende dag gesê: “God het op die sewende dag van al sy werke gerus.” 5 En in hierdie gedeelte sê Hy weer: “Hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie!” 6 Aangesien dit dan bly staan dat sommige wel daar sal ingaan — hoewel hulle wat eerste die goeie boodskap gehoor het, vanweë ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie — 7 bepaal Hy weer ‘n sekere dag, dit is “vandag”, wanneer Hy baie later, soos hierbo reeds genoem, deur Dawid sê:  “Vandag, as julle sy stem hoor,  moenie julle harte verhard nie!”  8 As Josua hulle dan tot rus gebring het, sou Hy nie gepraat het van ‘n ander dag daarna nie. 9 Daar bly dus steeds ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God. 10 Want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke — soos God van syne. 11 Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie.  12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. 13 Ja, niks wat geskape is, is vir Hom verborge nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë. Dit is Hy teenoor wie ons ons moet verantwoord. 

Woordverkondiging

Waak teen die gevaar van ongeloof

Dit kom vir geleerdes voor asof die skrywer met die boek Numeri voor hom oop gesit het, toe hy hierdie boodskap geskryf het.  Hy is getref deur die verlies wat die meeste van die Israeliete gely het, toe hulle die meerderheidsverslag van die tien verkenners aanvaar het, en in ongeloof verval het deur die Here nie op sy woord te neem nie.  Daarmee het hulle die kans gemis om die rus te ervaar wat die Here vir hulle in Kanaän wou gee.

Dieselfde gevaar lê voor ons deur, sê hy.  Nie in die eerste plek omdat ons verskil oor engele, gawes, of reëls nie, hoewel dit ook belangrik is om ooreen te kom dat dit van mindere belang is.  Maar die grootste gevaar is dat ons in ongeloof en ’n patroon van ongehoorsaamheid kan verval, dat ons die Here nie meer met ons lewe wil vertrou nie.  Dan raak ons vatbaar vir die verleiding van die sonde en raak ons van die lewende God afvallig, rebelleer ons teen sy pad met ons, ontwikkel daar in ons ’n “bose hart van ongeloof”.

Die skrywer gebruik die woord apistia vir die ongeloof waarvoor die geloofsgemeenskap versigtig moet wees – beide in vers 12 as in vers 19 wat die eerste gedeelte omraam en daarom ’n belangrike struktuurmerker is.

Die woord apistia beteken nie ’n gebrek aan geloof of gesukkel met vertroue nie, iets waarmee ’n mens deernis kan hê.  Trouens, dit is deel van ons stryd as gelowiges om in die geloof te volhard, juis omdat daar uitdagings is in die lewe.  Apistia is egter iets anders.  Apistia is om te weier om in God te glo.  Dit is om te rebelleer teen sy wil en soms selfs teen die idee van sy blote bestaan.

Daarom dat die skrywer praat van ’n “bose hart vol ongeloof” wat van die “lewende God afvallig” word.  Dit is die tipe ongeloof waarvan hy praat, ’n aktiewe verwerping van God, ’n teenstand wat net so evangelies is as wat die regte geloof dit is.  Dit is iets wat ’n mens sien in die skrywes van evangeliese ateïste, soos Richard Dawkins, en meer plaaslik in die teenstand teen die beoefening van godsdiens in skole, soos die Ogod organisasie dit tans doen.

’n Mens sien by hulle die tipe ongeloof wat altyd uitmond in ’n wegdraai en verwerping van God se wil en plan vir die lewe, soos dit vroeër in die gebeure by die Paranwoestyn afgespeel het, waar die Israeliete geweier het om God te gehoorsaam (Num. 13-14).

En ’n mens wonder of die tipe afvalligheid wat ’n mens vandag by sulke evangeliese ateïste sien, nie voorkom kon geword het as daar mense was wat gewaak het dat daar ’n bose hart van ongeloof by hulle ontstaan het nie.  Hou hulle nie vir ons ’n spieël op wat ons tot stilstand moet ruk en laat herbesin oor ons hantering van mense wat van die pad begin afdwaal nie?  Die uiteinde van daardie pad kan uiters destruktief wees.

Spoor mekaar elke dag aan

Hierdie gevaar van ongeloof en ongehoorsaamheid is dus nie net iets waarteen ons by onsself moet waak nie, maar dit is iets waarteen ons in ander se lewens moet waak en versigtig voor moet wees.  Ons moet “elke dag” mekaar aanspoor en maniere vind om te sorg dat daar by niemand van ons ’n “bose hart van ongeloof” ontstaan en hulle so “deur die verleiding van die sonde verhard word nie”.

Sommige geleerdes sê dat dié oproep om dit elke dag te doen, eintlik veronderstel dat die gelowiges mekaar elke dag in ’n huisbyeenkoms gesien het.  Só belangrik was dié oproep.  Iets om oor na te dink in jou eie pad wat jy met jou geloofsgenote op reis met die Here Jesus stap.  Die beginsel van afvalligheid begin as ’n klein saadjie wat posvat en begin groei, net soos dit die geval is met geloof.  En ons het die dure plig om na ons medegelowiges om te sien en ons allerbeste te doen om seker te maak dit is die saad van geloof wat in hulle harte groei, en nie die saad van ongeloof nie.

Soos Josua en Kaleb daardie dag by die volk gepleit het om die Here te vertrou en die Intog aan te pak, só pleit die skrywer by die gelowiges om mekaar “elke dag” aan te spoor – “solank daar nog van ‘vandag sprake’ is”! – “sodat niemand deur die verleiding van die sonde verhard word nie”.  Want dit is wat gebeur as ongeloof toeneem in jou lewe.  Jy word verlei deur die sonde en jou hart raak hard vir God … totdat daar geen vrugbare grond vir geloof in jou lewe is nie.

Só roep die skrywer sy mense op om, in ’n daaglikse noue verbintenis met mekaar, enduit stewig vas te hou aan hulle aanvanklike geloofsvertroue in die Here Jesus Christus.  Hulle het immers deelgenote geword van alles waarvoor Hy staan en wat Hy besig is om te doen.  Ongehoorsaamheid aan sy roepstem diskwalifiseer hulle vir die rus wat God vir sy mense wil gee.

Wees versigtig dat iemand nie agterbly nie

Waar die skrywer in vers 12 hulle opgeroep het om te waak daarteen dat mense nie in ongeloof verval nie, sê hy in hfst. 4:1 dat hulle versigtig moet wees dat dit nie uiteindelik blyk dat iemand agtergebly het nie.  Die een woord, waak, druk omgee uit, ’n raaksien van, ’n saamneem van.  Die ander woord, versigtig wees, druk eintlik vrees uit, ’n onrus oor, ’n sensitiewe opsoek van, ’n pastorale hart vir mense wat lyk asof hulle agterbly.  Twee kante van dieselfde munt.

Dit is noodsaaklik, omdat net soos die gevaar van ongeloof ’n kernbedreiging vir die geloofsgemeenskap is, so is die gevaar van ongehoorsaamheid dit ook.  Dít was die verdere probleem van die woestyngemeenskap wat by die Intog in Kanaän die aftog geblaas het.  Hulle was ongehoorsaam om te doen wat God vra.  Hulle het nie net geweier om Hom te vertrou nie – ongeloof – maar hulle het ook geweier om Hom te volg, te doen wat Hy vra – ongehoorsaamheid (vers 6 en 11).

Dit het die Skeppergod wat die “rus” reeds op die sewende dag van die Skepping ingestel het, deur self te rus van al sy werke (Gen. 2:2), laat besluit dat sulke ongeloof en ongehoorsaamheid hulle diskwalifiseer om te deel in wat Hy vir sy mense voorberei het.

Die skrywer is egter oortuig dat die Hebreërs positief sal reageer op die roepstem van die Gees wat steeds roep en uitnooi om die rus van God deur geloof en gehoorsaamheid binne te gaan. Hulle moet net nie hulle harte verhard nie, weer aangehaal uit Ps. 95.

Fokus op die goeie werke wat God voorberei het

Hy spel die “rus” uit as iets wat nie volledig met Josua se uiteindelike inname van die land Kanaän gebeur het nie: “Daar bly steeds ’n sabbatsrus oor vir die volk van God.”  Dit is dus iets wat eers met die wederkoms van die Here Jesus volledig kan aanbreek.  Die woord sabbatsrus beteken ook nie net ’n rus alleen nie, maar ’n feesviering oor dít wat ’n mens bereik het.

Daarom moedig die skrywer ons aan om ons te beywer om die wedloop van die geloof enduit te hardloop, sodat ons ook kan rus van ons werke, soos God dit op die sewende dag van die Skepping gedoen het.  Soos Paulus aan die Efesiërs skryf, ons is geskep: “in Christus Jesus om goeie werke te doen en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het.” (Ef. 2:10).  Dit is dié dinge wat ons in ons lewe moet afhandel, sodat ons met vreugde in die rus wat God gee, kan ingaan.

Ongehoorsaamheid, veral as dit ’n patroon in ’n mens se lewe raak, gaan jou diskwalifiseer van dié rus: “Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie.

Fokus op die woord van God

In die twee laaste verse van die gedeelte fokus die skrywer op die positiewe verbintenis wat die gelowiges in geloof aan God moet maak.  En dit het te make met die boodskap wat God aan ons adres rig, sy woord.  Dieselfde boodskap kon immers na almal, maar dit is net dié wat in geloof en gehoorsaamheid reageer wat in God se rus ingaan.

Die oplossing vir ongeloof en ongehoorsaamheid is om die woord van God – en ek verwys hier na die Bybel en die lewende verhouding met Jesus – ’n huis te maak waarin jy woon, een waarheen jy almal heen uitnooi, by wyse van spreke.  Hy is die lewende God wat op vele maniere met ons praat, maar veral deur sy Woord.  Dit is daarom ook die sekerste manier waardeur ’n verval in ongeloof en ongehoorsaamheid verhoed kan word, deur te fokus op sy boodskap aan ons.

Die woord van God – met ’n klein lettertjie gespel om uit te druk dat nie net oor die geskrewe Woord van God gaan, of oor Jesus as die Woord van God nie, maar oor alle maniere waarop God met ons praat – toegelaat word om sy kragtige (effektiewe) werk in ons lewe te doen, soos ’n lewende, skerp tweesnydende swaard.

Dit is duidelik dat die woord van God – soos ’n swaard – nie net oopmaak wat verborge is nie, maar inderdaad ook kan oopsny wat pyn tot gevolg kan hê.  “Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes.”  God se woord ontbloot en maak sigbaar wat in ons harte aangaan, as ons toelaat dat Hy die lewende swaard, sy woord, inspan.

Daarom moet ons toelaat dat ons voornemens en gedagtes beoordeel word deur die woord van God.  Daarin speel die Woord van God, die Bybel, sowel as die Woord van God, Jesus, ’n beslissende en bepalende rol.  Ons hele lewe sal immers aan God verantwoord moet word.

Gebed

Slotsang

Lied 271 Heil’ge Jesus, wat my lewe wil heilig – hart en wil en rede – staan

Seën

Lied 271 Refrein vers 2 Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot u eer – staan

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.