Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef – Esegiël 37:1-14

Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef
Esegiël 37:1-14 – Sondag 23 Mei 2021 NG Kerk Somerstrand

Verwelkoming

Dit is vandag Pinksterdag. Ons herdenk die geboorte van die kerk. Dit is wat die uitstorting van die Heilige Gees van ons kom maak het. Die kerk van die Here Jesus Christus.

Ons lees vandag uit Esegiël 37 en dink na oor die betekenis daarvan vir ons soos Jesus in Johannes 5 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 dit uitgespel het.

Verjaarsdae

Vandag verjaar die volgende mense: Johan Coetzer, Janneke Jacobs, Amanda Rousseau en Morne Saayman. Baie geluk! Hierdie week word Audrey Meyer 4 jaar oud en Riley Pienaar word 12 jaar oud. Baie geluk!

Voorbidding

Danie en Thelma Theron en Jenny Troskie.

Bybelgenootskap fondsinsameling

Onthou om Bybelgenootskap te ondersteun hierdie Pinkstertyd. Jy kan ‘n bedrag EFT – suggestie van R185, die prys van die 2020-vertaling – en net “Bybelgenootskap” as verwysing gee. Absa 100 873 1388.

Toetrede

Lied 247 – Heer wees ons genadig

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 442 – Gees van God wat in my woon

Nagmaal

Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer.  Ek gebruik die Formulier vir ‘n kindervriendelike nagmaal.

Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat Hy sy Seun – dit is Jesus – vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat Hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het Hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgota vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die Nagmaal vir die eerste keer aan sy dissipels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie.

Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het.

 • Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en Hy lewe.
 • Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaarkry en die dood van Jesus aan die kruis.
 • Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het.
 • Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is.
 • Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees.
 • Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe lekker dit in die hemel gaan wees.
 • Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat Hy vir ons doen en gedoen het.

Geloofsbelydenis

Kom ons sê nou saam vir die Here wat ons glo:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees;

gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar Hy weer sal kom om te oordeel dié wat nog lewe, en dié wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes,

die opstanding van die vlees

en ’n ewige lewe.

Instellingswoorde wanneer brood gebreek word

Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat Hy al ons sondes weggevat het.

Gebruik

Instellingswoorde wanneer die wyn geskink word

Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en glo ons dat Hy al ons sondes weggevat het.

Gebruik

Gebed

Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het omdat U vir ons so lief het. Baie dankie, Jesus, dat U vir ons gely en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief en ons glo in U. Hoor ons nou wanneer ons almal saam bid:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie,

maar verlos ons van die Bose;

want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen.

Skriflesing en prediking

Het jy al iets verkeerds gedoen?

Gesteel. Iemand seergemaak. Geskinder oor iemand. ‘n Leuen vertel.

Hoe laat dit jou voel?

‘n Mens voel skuldig, nè? En moedeloos. Veral as dit weer en weer gebeur. Al besluit jy, nooit weer nie! Jou skuldgevoelens kan jou opvreet van binne af.

Dit is wat sonde aan ons doen. Sonde is miskien lekker in die oomblik. Jy kry iets wat jy nog altyd begeer het. Al is dit nie joune nie. Maar, na die tyd pla dit jou gewete. En dan voel jy ver van die Here af.

En as ‘n mens dit nie onmiddellik regmaak met die Here nie raak dit soos ‘n afstand wat al wyer en wyer tussen jou en die Here span.

Tot dit later vir jou voel, maar die Here kan jou nie meer hoor nie. Hy is te ver. En dit is vir jou asof jy die Here ook nie kan hoor nie. Hy is te ver.

Soos die volk van Juda

Dis hoe Esegiël gevoel het. Wat erger was, is dat hy nie soseer iets verkeerd gedoen het nie. Sy volk Juda het. Hulle het die Here se wet verbreek. Hulle het ander gode gedien. Hulle het die armes uitgebuit. Hulle was nie getrou aan mekaar in die huwelik nie. Hulle het sonde op sonde gepleeg.

Die Here het vir vier eeue lank vir hulle gewaarsku. As julle nie tot bekering kom nie, gaan ek oorlog voer teen julle. Julle wegvoer uit julle land. Julle ballinge maak in ‘n vreemde land.

En die Here was al hoe verder van hulle af. Hulle kon Hom nie meer hoor nie. En dit was asof die Here hulle ook nie meer hoor nie.

Tot op ‘n dag dat Nebukadnesar opgedaag het met die weermag van Babel. Baie van die Jode is doodgemaak. En die res is weggevoer na Babel, net suid van waar Bagdad vandag in Irak is.

Esegiël is ook weggevoer

Esegiël is ook weggevoer. Hy was ‘n priester. Hy is saam met van die elite van Jerusalem weggevoer aan die begin van die 6de eeu vC, in Maart 597 vC. Esegiël moes gaan bly langs die Kebarrivier, een van die sytakke van die Eufraatrivier. Dit was ‘n tyd van ongelooflike onrus en ontwrigting. Van verwyte en verlange.

Dan na ongeveer vyf jaar verskyn die Here aan Esegiël, in Junie 593 vC.

En die Here gee vir Esegiël ‘n klomp visioene. Maar, die meeste van die tyd is dit visioene van oordeel. Die eerste 36 hoofstukke is vol van sulke oordele. Esegiël sien wel vir God raak, maar God is só heilig, dat dit hom eintlik moedeloos maak. Want, sy mense is so vol sonde, so vol onreg, so vol slegte bedoelings, dat hy regtig nie weet wat hy moet maak nie.

En dit nie net visioene nie. Dit is werklikhede. Want, wat Esegiël sien, gebeur ook inderdaad. En hy hoor eerstehands, sewe jaar na sy eerste visioen, die berig van die finale wegvoering uit Jerusalem. Jerusalem is in 586 vC ingeneem. Die tempel is verwoes. Die hele gemeenskap is ontwortel en die meeste weggevoer na Babel.

‘n Mens kan jou skaars indink hoe ‘n destruktiewe effek dit op Esegiël gehad het.

Is daar dan geen uitkoms nie? Is daar dan geen hoop nie?

Esegiël 37

Wel, ja, daar was hoop. Net ‘n paar jaar ná die finale wegvoering in ballingskap, lees ons van ‘n nuwe hoop wat die Here vir Esegiël gee.

Visioen van doodsbeendere

1 Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die Gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte – dit was vol beendere. 2 Hy het my keer op keer daar rondom laat loop; en kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê, en hulle was heeltemal verdroog!

3 Hy vra toe vir my: “Mensekind, kan hierdie beendere leef?” Ek het geantwoord: “My Heer, Here, net U weet dit.” 4 Toe sê Hy vir my: “Profeteer oor hierdie beendere. Sê vir hulle, ‘Verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. 5 So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere: “Kyk, Ek gaan gees in julle laat kom, en julle sal leef. 6 Ek sal senings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”’”

7 Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was ‘n geluid net toe ek profeteer – ‘n geratel! Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. 8 Ek het gekyk, en sowaar, aan hulle is daar senings, en vleis kom te voorskyn! Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie.

9 Hy sê toe vir my: “Profeteer vir die wind! Profeteer, mensekind, en sê vir die wind, ‘So sê my Heer, die Here: “Wind, kom uit die vier windrigtings! Blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef.”

10 Ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan en hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan – ‘n buitengewone groot leër!

11 Hy sê toe vir my: “Mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ‘Ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny.’

12 Daarom, profeteer en sê vir hulle, ‘So sê my Heer, die Here: “Kyk, Ek maak julle grafte oop, en Ek sal julle uit julle grafte laat opkom, my volk! Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. 13 Julle sal besef dat Ek die Here is wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. 14 Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Ek het gepraat en Ek sal dit doen.” Dit is die uitspraak van die Here. (Die Bybel 2020-vertaling).

God bring nuwe lewe

Dit is mos waar die verandering begin. By God wat besluit om nuwe lewe te bring. By God wat besluit om ‘n toekoms vir dooies aan te kondig:

“Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef.”

Want, dit is die Gees van God wat mense in beweging laat kom as direkte resultaat van die lewe wat Hy bring.

En dit is presies wat hierna gebeur het al het dit tyd geneem. Veertig jaar later het Daniël gebid dat die Here hulle sal terugbring na Jerusalem. Dat hulle uit die graf van Babel sal kan opstaan. Dat hulle weer in hulle eie land kan woon.

En dit is presies wat gebeur het. Die eerste vervulling van hierdie belofte van die Here. Hy het sy Gees in hulle geblaas en hulle het weer gelewe. In hulle eie land.

Jesus bring nuwe lewe

Die boodskap van Esegiël 37 speel egter ook in die NT ‘n groot rol. Jesus praat in Johannes 5 met die Jode. En luister vir die raakpunte met Esegiël se visioen:

24 Amen, amen, Ek sê vir julle: Wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. 25 Amen, amen, Ek sê vir julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in Homself het, so het Hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in Homself te hê. 27 Hy het aan Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die Mens is. 28 Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom ‘n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor 29 en sal uitkom, dié wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar dié wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. (2020-vertaling)

Jesus sê dus hier dat die boodskap van Esegiël 37 ook vir ons in vervulling gaan.

Jy is nou reeds ‘n kind van God

Jesus praat met jou wat bewus is van jou sonde. Van die afstand wat daar tussen jou en die Here is. En wat wil wegkruip omdat jou binnekant so vuil en verlate voel.

Jy hoef nie bang te wees nie. As jy nou na Jesus luister, as jy nou in God glo wat Jesus aarde toe gestuur het, as jy Hom nou om vergifnis vra, is jy nou reeds ‘n kind van God, het jy reeds die ewige lewe!

Jy hoef dan nie meer bang te wees dat jy nie in die hemel sal kom nie. God het klaar besluit dat jy saam met Jesus in die hemel sal wees. As jy in Hom glo.

En dan praat Jesus Esegiël se taal.

Daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat hoor, sal lewe.

Jy sal ná jou dood vir altyd saam met My in die hemel wees. Die mense wat nie na My geluister het nie, sal egter vir altyd hel toe gaan.

Soos Jesus dit sê:

Dié wat goed gedoen het, (sal uit die grafte kom), tot die opstanding van die lewe, maar dié wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling.

Dit is die wonderlike boodskap van Jesus in Johannes 5.

Maar dit is nie al nie.

1 Tessalonisense 4

Daar is ook ‘n tweede plek in die NT wat verwys na ‘n gedeelte uit Esegiël 37. Lees wat sê Paulus vir die Tessalonisense waarin hy aansluit by Esegiël se visie dat die Gees nuwe lewe bring:

Aansporing tot ‘n toegewyde lewe 

4:1 Verder dan, broers, vra ons julle, en spoor ons julle ter wille van die Here Jesus aan: Julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag; julle leef inderdaad reeds hiervolgens, maar julle moet nog al hoe meer so leef. 2 Julle weet tog watter voorskrifte ons vir julle gegee het deur die Here Jesus. 3 Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef: dat julle julle sal weerhou van onsedelikheid, 4 dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou op ‘n heilige en eerbare wyse te verkry, 5 nie uit wellustige begeerte soos die heidene wat God nie ken nie, 6 en dat hy nie sal oortree, en sy broer in dié saak bedrieg nie. Want, soos ons tevore vir julle gesê en nadruklik bevestig het: die Here vergeld al hierdie dinge. 7 God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. 8 Daarom dan: die een wat dit verontagsaam, verontagsaam nie ‘n mens nie, maar God, wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. (2020-vertaling)

Wys met jou hele lewe dat jy sy kind is

As die Here Jesus jou sondes vergewe het, as Hy die afstand tussen julle toegemaak het, as Hy jou verseker het dat jy nou sy kind is, dat jy eendag saam met Hom in die hemel sal wees, dan kan jy nie anders as om te leef dat jy God se hart bly maak nie.

Daarom sê Paulus dat ons nog harder moet leef soos wat Hy wil hê. Alles wat Hy vir ons in die Woord gesê het, moet ons doen.

En Paulus kies een baie belangrike ding uit wat hulle kan doen om dit prakties te illustreer. Hy sal nog baie ander dinge noem. Maar, hier fokus hy net op die een belangrike ding, en dit is die huwelik.

Let op dat Paulus vir Jesus hier aanhaal. Paulus se lering oor die huwelik is op Jesus se voorskrifte gebaseer.

En wat wil Jesus hê vir die huwelik?

 • Dat ons heilig sal leef.
 • Dat ons ons sal weerhou van onsedelikheid.
 • Dat elkeen van ons sal weet hoe om sy eie vrou op ‘n heilige en eerbare wyse te verkry en te behou.
 • Dat ons nie in wellustige begeerte sal leef soos die heidene wat God nie ken nie.
 • Dat ons niemand anders in die huwelik sal benadeel nie.
 • Dat ons niemand in die huwelik en rondom die huwelik sal bedrieg nie.

Soos die Nuwe Testament vir Kinders dit opsom: “Dat ons nie sal trou en daarna lief sal word vir iemand anders nie!” So sê Paulus. So sê Jesus.

Die ding is, die Here kan alles sien. Selfs as dit donker is. En Hy weet as jy nie na Hom luister nie. Selfs al is daar niemand naby nie. En Hy kan nie anders as om die sonde te straf nie.

Hy “vergeld al hierdie dinge,” sê Paulus.

Dit is die enigste manier waarop Hy ons kan leer om na Hom te luister.

Dit is juis die punt waarom ons sy kinders geword het. Hy wil hê dat ons met ons hele lewe sal wys dat ons sy kinders is. En die huwelik is een plek waar ons dit as kinders van die Here kan wys.

En dan kom die stukkie van Esegiël 37 in. As die hoop vir ons verhoudings. Dit is nie moeilik om te doen wat God wil hê nie, sê Paulus, want Hy het sy Gees in ons gegee. Die Gees het vir ons ‘n nuwe lewe gegee. Daarom kan ons elke dag vir Hom leef.

Prakties

Gaan dink mooi oor wat die Here vir jou sê oor die liefdesverhouding waarin jy staan of waarna jy soek. God wil hê dat:

 • As jy nog nie iemand het met wie jy jou lewe wil spandeer nie, dws as jy nog op pad is om te trou, leer dan in die Woord hoe om jou eie vrou of man op ‘n heilige en eerbare wyse te verkry. Dink nou alreeds aan die vrou of man wat jy graag sal wil hê, en bly rein tot julle mekaar ontmoet en met mekaar kan trou. En op pad daarheen, as die Here iemand oor jou pad stuur, leef so dat jy met ‘n rein gewete in die huwelik kan tree.
 • As jy reeds getroud is, wees ten alle tye getrou aan jou lewensmaat in elke opsig. Dit sluit enige fisiese of emosionele of geestelike verhouding met iemand anders uit. Wees eerbaar en respekteer mekaar.
 • As dit jou nie beskore is om in die huwelik te tree nie, en daar is talle mense wat dit as ‘n roeping van die Here ontvang het, leef steeds rein, en wees getrou aan die Here in jou seksuele lewe as enkeling.

Jou hele lewe moet wys dat jy ‘n kind van God is.

Die goeie nuus is dat dit presies is waarmee die Gees jou wil help.

Vertrou die Here daarvoor.

Gebed

Dankoffers

Snapscan of EFT – die inligting kom aan die einde.

Slotlied

Lied 443 – Wind kan jy nie sien nie

Seën

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.