Skip to main content

Hou vas aan die waarheid – Efesiërs 4:1-16

Reeks: Die eenheid van die kerk is op die spel
NG Kerk Somerstrand 1 Augustus 2021 09:00 (Youtube en kerk)
Youtube
Klankbaan

Verwelkoming

Die skoolkwartaal het weer begin en ons bediening is weer volstoom aan die gang. Ons begin weer met Ligkids en Pulse vandag saam met ons weeklikse Familiediens. Ek gaan later iets meer daaroor sê aan die einde sowel as oor die herstrukturering in die gemeente.

Ons neem vandag afskeid van Liésl Knipe ons administratiewe beampte. Almal van ons het haar vriendelike innemende gesindheid waardeer. Ek het haar ondersteuning in my werk baie waardeer. Sy was op baie maniere my oë en ore in die gemeente om van krisisse en uitdagings te hoor. Ek kan net met lof daarvan praat. Ons beste wense vir die nuwe pad wat jy nou moet inslaan.

Familiediens

Ons is besig met Efesiërs. Ek behandel die volgende drie eredienste as ‘n kort preekreeks met die titel: Die eenheid van die kerk is op die spel. Die temas is soos volg:

 1. Hou vas aan die waarheid – Efesiërs 4:1-16
 2. Moenie die Duiwel plek gee nie – Efesiërs 4:17-5:5
 3. Laat niemand jou verlei met niksseggende redenasies nie – Efesiërs 5:6-20

Die temas kom uit die teks self en gaan baie persoonlik oor jou eie getrouheid aan die waarheid binne die groter debatte wat tans in ons kerk woed. Eenheid kan net werk as dit by my en by jou begin in ons vashou aan die waarheid. Daar is mos nie verskillende waarhede nie. En ons het ‘n verantwoordelikheid om sterk te staan teen die planne van die Duiwel om ons uit mekaar te laat spat, veral met die “niksseggende redenasies” waarmee hy ons probeer verlei.

Toetrede

Ons is hier om die Here te aanbid. Kom ons raak stil en luister na die koor wat ons in die regte aanbidding stemming bring.

Vonkk 040 – Kom en vul ons met vrede

Votum en seëngroet

As Dawid voor die Here verskyn, baie bewus van sy sonde en sy behoefte aan vergifnis, dan vra hy van die Here:

13 Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie;

en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie.

14 Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar,

laat ‘n gewillige gees my ondersteun.

17 My Heer, maak my lippe oop

en my mond sal u lof verkondig.

En dan bely hy die genade wat hy weet die Here vir iemand soos hy gee as hulle eerlik hulle sondes voor Hom bely:

‘n gebroke en verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie.

Daarom kan ek jou groet in die Naam van dié God – Vader, Seun en Heilige Gees – wat ons met oop arms ontvang waar ons Hom soek, en ons vertroue op Hom plaas.

Lofsang

Vonkk 058 – Ons vind ons krag in die Here

Gebed

Ja, inderdaad, Ons vind ons krag in die Here. Dit is U wat ons dag vir dag dra. U is ons vertroue waardig. Daar is niks wat met ons gebeur wat U onkant vang nie. U werk in ons en deur ons sodat ons vrug kan dra, dat ons soos die boom van Psalm 1 kan wees; dat u Woord ons kan leer hoe om vir U te lewe, sodat U ons pad reguit kan maak, en elkeen wat in U glo saam kan opbou tot die liggaam van Christus.

Skriflesing en prediking

Ek praat die volgende drie Sondae oor die eenheid van die kerk wat op die spel is. Ek doen dit om drie redes.

 1. Die eerste rede is dat ons tekste vir die drie volgende Sondae oor eenheid gaan. En onthou, dié tekste uit Efesiërs is al verlede jaar gekies vir hierdie Sondae as deel van die leesrooster wat ons volg.
 2. Die tweede rede is dat die drie tekste se sentrale tema is dat eenheid in die waarheid gesoek moet word. Onder andere omdat Jesus self die Waarheid is (Ef 4:21). Alles moet dus in werking gestel word dat ons in liefde by die waarheid bly (Ef 4:15), want daarsonder sal die eenheid wat die Gees onder ons bewerk nooit bewaar en beskerm kan word nie (Ef 4:1).
 3. Die derde rede is dat daar ‘n debat in die media is oor die gehegtheid van ons kerk aan die waarheid, en die wyse waarop dit die eenheid bedreig.

Kom ons begin met die debat in die kerk en die media. Ek gaan iets meer daaroor sê, omdat dit tog belangrik is. Maar, ek wil daarna by die hart van die boodskap vir vandag uitkom, want dit is vir my belangriker. Dit gaan eintlik in hierdie hele debat oor jou eie gehegtheid aan die waarheid. Dit help nie die kerk se standpunte kom in lyn met die Bybel en ons belydenis, en jy hou nie self vas aan daardie waarheid nie.

Besluite van die Algemene Sinode

Iets oor die kerk in die breë.

Dit is ongelukkig só dat die NG Kerk in sy Algemene Sinode die afgelope twintig jaar al hoe meer akkommoderend ten opsigte van diverse standpunte geraak het. ‘n “Ruim huis”. En op bepaalde punte geskuif het van die ortodokse regsinnige belydenis af. ‘n Eenvoudige lees van die afgelope twintig jaar se standpunte sal dit vir jou kan bevestig.

Hierdie verandering in standpunte saai twyfel in die geledere van gewone lidmate. En daar is talle sulke voorbeelde (alle dokumente is hier beskikbaar by die argief van die NG Kerk):

 • Die Algemene Sinode het in 2002 en 2004 standpunte oor die Bybel as die Woord van God geneem wat verskil van alle vorige besluite van die NG Kerk oor die Bybel, waarvan 1986 se standpunt ‘n vroeëre regsinnige voorbeeld is. Gaan lees dit en vergelyk dit self met mekaar. Die integriteit en betroubaarheid van die Bybel word in die nuwe standpunte al hoe meer literêr en histories in twyfel getrek. Veral op grond van die historiese kritiek waarin die Bybel as ‘n doodgewone boek hanteer word en die historiese verhale van die Bybel as mites en stories afgemaak word wat nie noodwendig rasioneel en empiries waar is nie.
 • Die Algemene Sinode het in 2011 afwykende standpunte oor die duiwel se persoonlike bestaan geakkommodeer wat duidelik van die belydenisskrifte afwyk. Dit is erg problematies, want dit raak byvoorbeeld jou lees van die versoeking van Jesus in die woestyn (Matt 4). As die duiwel nie bestaan nie, wat het dan gebeur met Jesus in die woestyn? Is dit dan net ‘n storie, ‘n verbeeldingsvlug van die skrywers van die Bybel? Of het Jesus gehallusineer? Hoe kan ‘n mens dan in Hom glo?
 • Dit Algemene Sinode het in 2013 saamwoon en seks voor die huwelik geakkommodeer, weliswaar deur ook die wens uit te spreek dat mense tog maar sal trou, maar sonder om in helder taal soos die Bybel en die belydenisskrifte die standpunt te handhaaf dat seks vir die huwelik bewaar moet word. Dit is duidelik teen die Bybelse boodskap soos talle Bybelse gedeeltes aantoon (Gen 2; Matt 19; 1 Kor 7).
 • Die Algemene Sinode het in 2015 die Bybelse uitsprake sowel as die uitsprake in die Nederlandse Geloofsbelydenis (artikel 12) oor die skepping en die bestaan van bonatuurlik wesens as nie-rasioneel en nie-empiries afgemaak in die dokument Wetenskap en teologie (Geloof). Dit is in dié dokument geïllustreer met verwysing na die verhale in Genesis 1-3 oor die skepping sowel as die verhale van Jesus wat demone uitdryf in Markus 5. Om daardie tekste vir ‘n moderne samelewing verteerbaar te maak, is voorgestel dat jy dit simbolies of sakramenteel lees. Jy hoef dan nie die werklikheid daarvan te aanvaar nie. Jy hoef net die simboliek daarvan te aanvaar, want deur só ‘n lees hoor jy die “goddelike” in die teks. Dieselfde gebeur met die hantering van NGB 12 waarin God se skepping van bonatuurlike wesens bely word. Daar word in die besluit van die Algemene Sinode eksplisiet gesê dat ‘n mens ʼn onreg aan die teks van die NGB aandoen: “as ʼn mens rasionele en empiriese kategorieë wil aanlê in die vertolking van die inhoud daarvan.” Dws, engele en ander hemelse wesens bestaan nie, want ons kan nie hulle bestaan wetenskaplik verifieer nie. Maar, dan geld dieselfde mos vir God? Want Hy is ook nie wetenskaplik verifieerbaar nie!

Maar, die eintlike probleem is nie soseer hierdie standpunte van die Algemene Sinode nie, want die Algemene Sinode laat mense darem nog in die breë toe om die ortodokse regsinnige interpretasie van die Bybel en die belydenisse te aanvaar. Al skep hulle verwarring deur ook ander teenoorgestelde standpunte toe te laat.

Die Algemene Sinode doen niks in die praktyk aan afwykende standpunte nie

Die eintlike probleem is egter dat die Algemene Sinode in die praktyk niks doen aan dié standpunte van teoloë wat duidelike afwykende standpunte handhaaf wat wel verskil van die amptelike besluite van die kerk. Dit wil sê, standpunte van die Algemene Sinode waaroor daar net een standpunt goedgekeur is, maar die Algemene Sinode niks doen aan diegene wat daarmee verskil nie.

 • Daarom kan teoloë die sondeval ontken en die kettery verkondig dat alle mense gered sal word wat duidelik teen ons belydenis indruis. En niemand doen iets daaraan nie. Ook nie wanneer Jesus as die Enigste Weg na God die Vader geloën word deur teoloë nie.
 • Daarom kan teoloë die maagdelike geboorte van Jesus ontken, en geen haan kraai daarna nie. Een van ons sinodes wou in 2003 byvoorbeeld geen uitspraak oor die maagdelike geboorte of selfs oor die opstanding lewer nie weens die verskille in standpunte in die sinode. Dit skep onsekerheid in eie geledere.
 • Daarom kan teoloë die liggaamlike opstanding van Jesus ontken, en wegkom met ‘n idee dat Hy net in ons hart opstaan. Ek onthou helder die teenstand wat die Moderamen in 2007 uit eie geledere gekry het oor ‘n standpunt wat ons oor die liggaamlike opstanding van Jesus verwoord het. Nie almal het met ons meerderheid standpunt saamgestem nie, en wou eerder dat ons ruimte laat vir ander standpunte oor die opstanding.
 • Daarom kan teoloë selfs post-teïsties raak – in algemene taal beteken dit doodgewoon dat hulle God nie meer as ‘n wese in eie reg erken nie – en deel van die kerk bly asof daar leervryheid in die NG Kerk is.

Die NG Kerk se Algemene Sinode sal ernstige selfondersoek moet doen. Dit is reeds duidelik dat hulle in besluite afgewyk het van ortodokse belydenisse oor ‘n aantal sake en ander standpunte geakkommodeer het. Ek het vier genoem, maar daar is meer. En hulle sal die beswaarskrifte hieroor ernstig moet neem. Die honderde beswaarskrifte oor allerlei sake die afgelope jare moet inhoudelik hanteer word, en nie net van die tafel af gevee word, soos onlangs weer by die Algemene Sinode 2019 nie.

As dit dan só is dat die Algemene Sinode by die belydenis staan oor die maagdelike geboorte, oor die Bybel as die Woord van God, oor die liggaamlike opstanding van die Here Jesus, oor God as Skepper van alle dinge wat bonatuurlik wesens soos engele en duiwels insluit, sal die Algemene Sinode regtig meer moet doen in die praktyk om hulle erns daaroor te laat blyk.

Woorde of uitsprake in die media sal niks verander aan die onrus op grondvlak nie. Die Algemene Sinode sal hulle erns moet wys deur op te tree teen enige teoloog wat afwykende standpunte handhaaf. Die toekoms van ons kerk is letterlik daarvan afhanklik, want as jy nie jou belydenis beskerm nie, het jy binne ‘n geslag niemand meer wat die waarheid ken nie, laat staan nog wat vir die waarheid sal opkom.

Maar, genoeg daaroor. Lees en lig jouself in. Gesels met my, want ek kom ‘n lang pad met ons strukture en met hierdie standpunte. Ek is meer as bereid om in gesprek te tree hieroor.

Die eenheid van die kerk is op die spel

Waaroor ek egter vandag verder wil praat, is wat die teks van Efesiërs 4 op die tafel sit. En dié teks is ‘n appèl aan jou as lidmaat van die NG Kerk of van enige ander kerk. Die appèl is om self vas te hou aan die waarheid; om self in liefde by die waarheid te bly; om jou eie stem te laat hoor vir die waarheid.

Want, die eenheid van die kerk is op die spel, nie maar net wanneer prominente mense in die kerk afwykende standpunte handhaaf nie. Dit is ook – en ‘n mens sou kon sê veral – op die spel as jy as doodgewone gelowige nie by die waarheid bly nie.

Dit is eerstens op die spel wanneer jy nie eers weet waaroor dit gaan nie, en spreekwoordelik jou kop in die sand steek soos ‘n volstruis. So asof die gevaar sal verdwyn as jy dit ignoreer …

Dit is egter nog meer op die spel as jy tweedens self verskillende waarhede as aanvaarbaar begin sien. As jy begin dink dat elkeen maar sy eie waarheid kan hê. En jy enigiemand toelaat om – sonder enige reaksie van jou kant af – die kernwaarhede van ons geloof te verloën en niks daaraan te doen nie.

Want, dit is presies dán wat die eenheid van die kerk – dit wat die Gees van God deur die waarheid onder ons bewerk het – doodgewoon uitmekaar begin val, verbrokkel, en die gestalte van die kerk – die liggaam van Christus, die volheid van Christus soos Efesiërs daaroor praat – nie meer sigbaar word in hierdie wêreld nie.

Kom ons lees wat Paulus vir ons in Efesiërs 4 skryf oor die eenheid van die kerk. En let op die opskrif in die nuwe 2020-vertaling. Dit gaan oor die eenheid van die kerk.

EFESIËRS 4:1-16

Eenheid van die kerk 

1 Daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here ‘n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is: 2 deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld in liefde te verdra, 3 en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede – 4 een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is: 5 een Here, een geloof, een doop, 6 een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. 7 Maar aan elkeen van ons is ‘n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. 8 Daarom staan daar: “Toe Hy opgevaar het na bo, het Hy krygsgevangenes weggevoer; Hy het gawes aan die mense gegee.”

9 “Hy het opgevaar” – waarop anders dui dit as dat Hy eers neergedaal het na die laer dele, die aarde? 10 Die Een wat neergedaal het, is dieselfde Een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat Hy alle dinge kon vul. 11 En Hy het sommige as apostels , ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee. 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, 13 totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God , en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. 14 Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan; 15 maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom toe sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 16 uit wie die hele liggaam, harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde.

Jenga

Ek weet nie of jy die speletjie Jenga ken nie?

Dit is ‘n spel met blokkies wat jy een vir een moet uithaal – met een hand – en bo-op neersit. Dit is groot pret, veral as die hele gedoente in mekaar stort as daar meer gate as blokkies na die onderkant toe is nie.

Maar, as jy mooi daaroor dink, is dit eintlik ‘n speletjie wat jou leer dat al die blokkies noodsaaklik is vir die stabiliteit van die toring. As jy aan die blokkies torring, raak die toring al hoe meer onstabiel. Stort die hele toring uiteindelik in mekaar.

Dit is ‘n goeie voorbeeld om te gebruik om oor die kerk na te dink.

Die Gees het ons een gemaak

Die Gees het ons in die eerste plek geroep om deel van die liggaam van Christus te wees (vers 1). Elkeen van ons in die kerk is ‘n geroepene. Deurdat ons in Jesus Christus geglo het; deurdat ons ons lewe aan Hom toevertrou het; deurdat ons Hom vertrou nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die toekomstige, het ons deel van die liggaam van Christus geword.

Maar, omdat die liggaam van Christus EEN is, is die werk van die Gees nie net om ons te roep nie, maar om ons saam te snoer as ‘n eenheid (vers 3). Daar kan nie verdeeldheid in die liggaam van Christus wees nie.

Die Gees maak ons volwasse in die geloof

Die Gees se doel is daarom in die tweede plek – anders as met Jenga – nie om blokkies uit te haal sodat die liggaam in mekaar stort nie. Nee, die Gees se doel, is om elke blokkie op sy plek te kry, en om elke blokkie volwasse in die geloof te kry, sodat die liggaam van Christus in sy volheid gestalte kan kry, dat die liggaam van Christus volmaak en volkome kan wees (vers 13).

En let op dat die gestalte van die liggaam van Christus afhang van jou volwassenheid in die geloof. Dit is soos ek en jy groei in ons kennis van Christus, soos ons groei in ons volwassenheid in geloof, dat ons saam herkenbaar raak as die liggaam van Christus.

So, wat gebruik die Gees om die volwassenheid te bewerk?

Die Gees gebruik die gawes

Die Gees gebruik die gawes wat Christus aan die lede van sy liggaam uitgedeel het (vers 11). Daar is die grondleggers van die kerk, die apostels, die profete en evangeliste, en die opbouers van die kerk, die herders en leraars. Die Gees gebruik hulle om die blokkies in die toring, die liggaam van Christus, toe te rus, sodat hulle hulle dienswerk in hierdie wêreld kan verrig.

En Hy gebruik die waarheid in Christus om ons as gelowiges op te bou. Sy doel daarmee is dat ons almal tot ‘n eenheid in geloof kan kom, ‘n eenheid wat te make het met ons kennis van die Seun van God, en ‘n eenheid wat te make het met ‘n volwassenheid in geloof wat gestalte gee aan die volheid van Christus (weereens vers 13).

Dit beteken dat die Gees wil hê dat wanneer hierdie wêreld na ons kyk, moet hulle Christus raaksien. Sy volle gestalte. Hoe meer jou geloof groei in volwassenheid, hoe meer kan die wêreld Christus in ons raaksien. Hoe meer jy groei in jou kennis en ervaring van Christus, hoe meer sal jy die gestalte van Christus vertoon aan hierdie wêreld.

Die slinksheid en gekonkel van dwaalleraars

Maar, nou is daar ‘n probleem in hierdie proses. Daar is dwaalleraars onder leiding van die Duiwel – waaroor ons volgende week gesels – wat doen wat ‘n mens eintlik met Jenga doen. Hulle bring onstabiliteit in die kerk deur die waarheid aan te vat wat daar in Christus is, en leer mense hulle eie idees.

En dit het ‘n effek op almal wat nie volwasse in Christus is nie. Wat soos klein kindertjies vatbaar is vir allerlei slinkse leringe. En daarom word baie onvolwasse kinders van die Here soos deur onstuimige golwe rondgeslinger op die oop see. Deur elke wind van dwaallering word hulle eers hierdie kant toe en dan daardie kant toe rondgewaai soos op die oop see.

Dit gebeur, sê Paulus, deur mense se slinksheid. En let op, dit is nie mense van buite af nie. Dit is mense van binne af. Die dwaalleraars is regdeur die NT mense van binne die kerk wat nie die waarheid in Christus wil aanvaar soos God dit vir ons in sy openbaring gegee het nie.

Hierdie dwaalleraars is die hele tyd besig om te konkel om hulle dwaling te beplan sodat dit ‘n destruktiewe uitwerking kan hê op die liggaam van Christus. Sodat die liggaam van Christus soos ‘n Jenga toring in mekaar kan val.

So, wat gee vir ons stabiliteit in die kerk? Hoe verseker ons dat kinders van die Here nie rondgeslinger word deur elke nuwe wind van lering, deur elke vrysinnige idee wat die regsinnige waarheid van die evangelie aanvat en ‘n diversiteit van opinies verheerlik nie?

Hou in liefde vas aan die waarheid

Wel, Paulus sê vir ons hier in hoofstuk 4 dat daar net een ding is wat vir ons stabiliteit gee, en dit is waar ons leer om vas te hou aan die een waarheid wat aan ons oorgelewer is (vers 15). Hy sal nog later uitbrei oor die rol van die Gees in hoofstuk 5 waaraan ons later aandag sal gee.

Maar, hier fokus Paulus op die Eenheid in die waarheid wat die kenmerk is van ‘n gesonde geloof en ‘n gesonde gemeenskap van gelowiges.

Kom ons raak prakties

Hoe hou jy vas aan die waarheid? Hoe sorg jy dat jy nie heen en weer gewaai word deur vreemde progressiewe leringe van dwaalleraars nie?

 1. Wel, jy begin by die waarheid. Jy sorg dat jy ‘n daaglikse Bybelleesprogram het. Die Woord van God is die Waarheid van God. Jy kan die hele Bybel deurlees met my kommentaar op bybelskool.com. Lees die teks in konteks. Lees dit grammaties-histories. Soos die Hervormers dit gedoen het. Die simplex sensus soos Calvyn dit onderskei het. En fokus dan op die boodskap en betekenis, die usus soos Calvyn dit genoem het, die praktiese betekenis van die teks. Ek stuur gereeld per Whatsapp en e-pos boodskappe uit. Jy kan nou inskakel! En daar is ‘n horde ander Bybelprogramme wat hierdie manier van lees, die grammaties-historiese lees aanbeveel. Ek beveel veral Youversion se leesplanne aan. En vermy enige manier van lees van die Bybel wat die rasionaliteit en empiriese werklikheid van die teks verwerp. Die Bybel is nie net simboliek nie. Dit verwys na werklikhede. Daar was regtig ‘n Abraham en ‘n Moses en ‘n Dawid en ‘n Jesus. En God self staan in vir die woorde wat vir ons van en oor hulle oorgelewer is. Elkeen van daardie woorde is belangrik en deel van die waarheid wat God aan ons oorgelewer het.
 2. Sorg dat jy ‘n slag ons belydenisse deurlees en veral die verwysings in die Bybel nagaan om dit beter te verstaan. Ek het skakels na die drie ekumeniese geloofsbelydenisse op my webtuiste sowel as na die drie Gereformeerde belydenisse. As jy dit nie lees nie, in gelid met die Bybel, sal jy doodgewoon nie in staat wees om enige afwykende idee te kan herken nie. Gebruik die belydenisskrifte as jou bril om die teks van die Bybel te lees. Dit is die grondslag van die NG Kerk soos die kerkorde dit in artikel 1 uitspel. Enigiemand wat dit nie doen nie, sal moeilik die waarheid van die Gereformeerde teologie en die aanvaarde belydenis van die NG Kerk kan herken en verdedig.
 3. Ek het ook ‘n 52 weke leesprogram waarmee jy deur 52 kernvrae oor God en die Bybel kan werk. In die proses sal jy ook al ons belydenisskrifte deurwerk. Al wat jy moet doen, is om die skakels te volg. Daar is een vir elke dag van die jaar! Die titel van die leesprogram is Wie is God? Ek het ook ‘n boek vir kinders van 8-12 jaar oud geskryf met dieselfde maar eenvoudiger inhoud: Wat glo jy?

Daar is baie ander maniere waarop jy jouself in die waarheid kan skool om in die waarheid te kan bly. Die belangrikste is die Bybel en die belydenisskrifte. Maar, as jy boeke lees, lees eers iets oor die skrywer om agter te kom waar hy of sy oor kernwaarhede staan. En vermy die dwaalleraars.

Hou vas aan die waarheid

Maar nou, om volwasse te word in die geloof, om vas te hou aan die waarheid, kan jy nie net lees nie. Jy moet twee ander goed ook doen.

Die eerste is om nie net te lees nie, maar ook na die waarheid te luister en die waarheid te  leef. Jy moet dit wat jy lees, beoefen. Dit moet jou geestelik lewe vorm.

Die tweede is dat jy wat mense in die media – ook die kerklike media – skryf, moet beoordeel aan die hand van jou eie lees van die Bybel en die belydenisskrifte.

Jy het die waarheid in jou hand, in die vorm van God se gesaghebbende Woord. Jy het die Gees van die Waarheid in jou hart wat jou wil begelei in die volle waarheid. So kan jy enige vreemde idee wat dwaalleraars aan jou wil opdis, nie net herken nie, maar ook aan die kaak stel.

Die eenheid in die waarheid is daarom nie afhanklik van die Algemene Sinode nie, want daar is maar 200 mense wat namens ons almal besluite daar neem. Dit is duidelik dat hulle aandag sal moet gee aan hulle eie getrouheid aan die waarheid.

Maar, die eenheid in die waarheid IS afhanklik van elkeen van ons, die honderde duisende gewone gelowiges wat die Bybel en ons belydenisse lees en daadwerklik daarvolgens begin leef.

So, moenie soos ‘n Jenga toring in mekaar tuimel weens die invloed van dwaalleraars nie. Vertrou die Here dat Hy die Waarheid sal gebruik om jou volwasse in die geloof te maak. Gee jouself daarvoor, lees en leef, en die eenheid in die waarheid sal terugkeer na ons kerk.

Gebed

Here, u het eenmaal verskyn aan Moses en Uself aan Hom bekend gestel as ‘n barmhartige en genadige God. U is geduldig. U is oorvloedig in troue liefde sowel as in waarheid. Die wonder is dat U U troue liefde vir duisende bly handhaaf. U vergewe hulle skulde, hulle oortredinge, hulle sonde, al laat U niks ongestraf nie.

Ons wil aan daardie openbaring van U vasgryp en onsself ook bereid verklaar om aan die waarheid – die waarheid wat u aan ons openbaar het in die Bybel – om daaraan vas te hou. Nougeset, soos U dit bedoel het, sonder om op enige wyse daarvan af te wyk.

Aankondigings

Soos gebruiklik gee ons dankoffer deur Snapscan en EFT. Die detail kom aan die einde.

Ligkids

Dit is wonderlik om Ligkids terug te verwelkom by ‘n nuwe kwartaal wat beloof om vol leersame lekkertes te wees! Ons het julle uitgenooi om vanoggend na die kerkgebou te kom, waar ons kinderkerk gehad het. Ons het saam gespeel, gesing en geleer oor DIE ONSE VADER!

Dit sal ons fokus vir die kwartaal wees. Daar is steeds ‘n video op Youtube vir diegene wat nie die geleentheid by die kerkgebou kan bywoon nie. Onthou, vir alle navrae oor Ligkids kontak vir ds Thania Botha @ 081 062 3438.

Pulse

Pulse begin weer vandag. Dit is egter net op Youtube. Ons is besig om die toerusting vir lewendige opnames op te stel en sal ook in die kerk wees van die 15 Augustus af. Ons praat in ‘n reeks van vier oor God se wil.

1 Augustus – Wat’s jou “location”? (Youtube)

Hoekom moet ek omgee oor God se wil en hoe weet ek wat dit is?

15 Augustus – Padtekens (Youtube en kerk)

God gee definitiewe “guidelines” om sy wil te ken en te doen.

22 Augustus – Oë op die pad (Youtube en kerk)

Wanneer God nie vir my ‘n reguit antwoord gee as ek vra na sy wil nie.

29 Augustus – Recalculating (Youtube en kerk)

Wat as ek ongehoorsaam is of God se wil misverstaan?

Herstrukturering

Die inperking weens Covid-19 het groot veranderinge gebring, ook vir die administrasie van die gemeente. Die behoefte aan daaglikse administrasie het skerp verminder en die bediening het al hoe meer gedigitaliseer. Die kerkraad het daarom na deeglike oorweging besluit om die administrasie van die kerkkantoor te herstruktureer. Ons neem dus hierdie maand formeel van Liésl as administratiewe beampte afskeid. Ons sê baie dankie vir twintig jaar se uitnemende diens.

Die administrasie van die kerkkantoor het vyf hooftake behels: 1) kerkkantoor, 2) kerkpublikasies, 3) skribaat, 4) bystand predikante, en 5) lidmaatregister. Ons het dit as volg herstruktureer.

Die oorblywende kerkkantoor take (besprekings, liasering ensomeer) sowel as die lidmaatregister word deur Marlein oorgeneem. Die kommunikasie en publikasies word voortaan deur die leraars hanteer. Die skribaat word intern deur die kommissies hanteer. Die bystand deel word deur die leraars self hanteer.

Die kontakpunte vir die gemeente is dus soos volg. 1) Kontak vir Marlein vir enige kerkkantoor verwante sake, besprekings ingesluit (083 270 4853). 2) Kontak vir Thania vir enigiets wat met die jeug te make het (081 062 3438). Kontak vir Chris vir enigiets anders wat met die gemeente te make het (082 574 9191).

Ons sal binnekort verder kommunikeer oor die wyse waarop die kerkraad die geestelike bediening verder gaan ontwikkel.

Slotlied

Lied 505 – Jesus, U gaan voor

Seënbede

Dankoffer

View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.