1 Timoteus 2:1-7 – Bid dat God alle mense verlos en tot kennis van die waarheid bring

bellini-praying-hands-smWaar Paulus in hoofstuk 1 vir Timoteus raad gegee het oor hoe om dwaalleraars en dwalinge as sodanig te hanteer, fokus hy nou op die positiewe riglyne vir die werk in ‘n gemeente.  En let op waarmee hy begin. Nie met die prediking of die organisasie nie, maar met gebed.

Daarna eers, in hoofstuk 3, skets hy die wyse waarop die leierskap in die gemeente moet funksioneer, ouderlinge en diakens, altyd met die fokus op wie die gemeente is, dat hulle die gemeente is van die lewende God, en dat die gemeente “die draer en beskermer is van die waarheid” (vers 15).

Ek wil vanoggend vyf dinge uit die teks uitlig oor gebed.  Daarmee wil ek jou motiveer om hierdie week in gebed voor die Here te kom en jou gebedslewe te verryk met dié insigte.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

RUS

Toetrede

 • FLAM 22 Ek soek U, o God, my God – sit (groep)

Votum

Psalm 24:1-6

 “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here,

2want Hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters.

3Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan?

4Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.

5So iemand sal van die Here seën ontvang, en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied.

6Die mense wat na sy wil vra en Hom dien, is die geslag van Jakob.”

Seëngroet

Lofsang en aanbidding

 • Lied 190 Grote God, aan U die eer – staan (orrel)
 • Lied 170 Heilig, heilig, heilig – my hart, O Heer, aanbid U – sit (orrel)

HOOR

Verootmoediging

Markus 12:29-31

 “28 Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het, het nader gekom.  Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy Hom: ‘Watter gebod is die belangrikste van almal?’  29 Jesus het geantwoord: ‘Die eerste is, ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here.  30 Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en ‘met al jou krag’  (Deut. 6:4-5; Jos 22:5).  31 ‘Die tweede is dit, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ (Lev. 19:18).  Geen ander gebod is groter as dié nie.’”

Ons het dié gedeelte al baie gehoor.  Die gevaar is dat ons afgestomp raak en later net nie meer die radikale boodskap hiervan hoor nie.  En dan gaan ons die Skrif vir vandag uit Timoteus 2 nie reg hoor nie.  Kom ons luister weer nuut daarna.

Ek wil net twee goed uitlig.

Die eerste is oor die wyse waarop God sê dat ons Hom moet liefhê: met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en met al ons krag.

 • Hart – geestelike en innerlike dimensie
 • Siel – gevoelens en begeertes, maar dit kan ook vir jou hele lewe staan
 • Verstand – gedagtes, intellek (Jesus voeg dit juis by die aanhaling uit Deut. 6; miskien doelbewus t.w.v. die skrifkenner?)
 • Krag – jou vermoë om op te tree

Die tweede is om die reaksie van die skrifkenner hierop te hoor. 

Die skrifkenner erken dat Jesus die waarheid gepraat het.  “Uitstekend, Meester … dit is waar wat U sê,” sê hy (Mark. 12:32-33).

Maar, hoe reageer Jesus daarop?  Lukas sê dat Jesus instem dat die man verstandig geantwoord het. Maar dan sê Jesus die volgende: “Jy is nie ver van die koninkryk van God nie.”… En dit raak stil rondom Jesus.  Niemand, ook nie die skrifkenner nie, waag dit om verder met Jesus hieroor te praat nie (Mark. 12:34).

Hoekom?  Want, hierdie man was nie ver van die koninkryk van God af nie, ja.  Maar hy het die koninkryk nog nie betree nie.  Jesus sê nie dat hy die koninkryk ontvang het nie.  Jesus sê net dat die skrifkenner intellektueel die regte perspektief gehad het.  Hy was net verstandig.

Verstandigheid is egter nie genoeg nie.  Daar is meer nodig.  ‘n Hele hart, ‘n hele siel, ‘n hele verstand, al jou krag.

Geen wonder dat Jesus net hierna by die tempel gaan sit en sy dissipels daarop wys dat die weduwee meer in die offergawekis gegooi het as die rykes, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud (Mark. 12:41-44). Sy het God nie net liefgehad met haar verstand nie. Sy was nie net verstandig nie.  Sy het Hom liefgehad met haar hele hart, siel, verstand en al haar krag.

Dié verhaal is dus ‘n illustrasie van wat die Here bedoel met ons liefde vir die Here. Dit moet alles insluit.  Dit moet jou heeltemal meevoer, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag.

Anders sal jy hier sit en deelneem, maar die Woord van die Here sal geen effek op jou hê nie.  Jy sal hier uitgaan en gaan lewe vir die Here, maar net met ‘n deel van jouself.  Soms sal jou gevoelens en begeertes in beweging kom, maar jy sal dit nie regtig deurvoer dat jou hele lewe gestempel word deur jou liefde vir God nie.  Soms sal jy intellektueel in ‘n geselskap opkom vir die waarheid, maar ook nie regtig met jou hele vermoë optree en self die regte dinge doen nie.

Daar is net een manier om die Here lief te hê.  Dit is met jou hele hart, én jou hele siel, én jou hele verstand, én al jou krag.  Alles.  Altyd.  Oral.

Wat ek egter ook dié week besef het, dít kan jy nie uit jouself uit regkry nie.  Jy het God nodig om daardie liefde in jou hart te skep.  Jy het die Middelaar, Jesus Christus nodig.  Presies dít waarvoor ons geroep word om te bid in Timoteus 2.

Gebed

Kom ons luister dus vanuit dié hoek na die teks vir vandag, nie om net die boodskap oor gebed daarin te hoor nie, maar ook die oproep tot bekering.

Skriflesing

1 Timoteus 2:1-7 – bid dat God alle mense verlos en tot kennis van die waarheid bring

Voorskrifte aan die gemeente

1 Heel eerste pleit ek daarvoor dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, 2 vir konings en vir almal wat hoë posisies beklee, sodat ons ‘n rustige en stil lewe in alle vroomheid en waardigheid kan lei. 3 Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom.  5 Want daar is een God,  en een Middelaar tussen God en die mense,  die mens Christus Jesus,  6 wat Homself as losprys vir almal gegee het  tot getuienis op die bestemde tyd.  7 Hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel —ek praat die waarheid, ek lieg nie —as leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig. 

Inleiding

Al die kinders kom vorentoe

 • Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag – sit (groep)

Ek wil julle vandag ‘n maklike manier leer hoe om te bid.

Vou jou hande eers saam voor jou asof jy besig is om te bid.  Hou jou oë oop sodat jy jou hande kan sien.

 1. Jy sal sien dat die naaste vinger aan jou is jou duim. Omdat dit die naaste aan jou is, herinner jou duim jou om te bid vir dié wat die naaste aan jou is.  Bid vir jou ouers en jou boeties en sussies.
 2. Die volgende vinger is jou wysvinger. Ons gebruik dit om te wys na iets.  Laat dié vinger jou herinner om te bid vir dié mense wat vir jou die regte rigting wys.  Bid vir jou onderwysers by die skool, jou kategese onderwysers en jou predikant(e).
 3. Die volgende vinger is die langste vinger, jou middelvinger. Dit herinner ons daaraan om vir ons leiers te bid.  Bid vir die president en die ander leiers in die regering en in jou dorp of stad.
 4. Die vierde vinger is die ringvinger. Dit is die vinger wat moeilik op sy eie kan beweeg en eintlik die swakste vinger is.  Bid dus vir dié mense wat siek is.
 5. Die volgende vinger is die kleinste vinger, jou pinkie. Dit herinner jou dat jy ook kan bid vir jouself.

Volgend keer as jy bid, en jy weet nie wat om vir God te vra nie, gebruik dan hierdie Vyf-vinger-gebed om jou te help.

 • FLAM 117 Loof Hom met die tromme – (groep)

Integrasie

Waar Paulus nou in hoofstuk 1 vir Timoteus raad gegee het oor hoe om dwaalleraars en dwalinge as sodanig te hanteer, fokus hy nou op die positiewe riglyne vir die werk in ‘n gemeente.

En let op waarmee hy begin. Nie met die prediking of die organisasie nie, maar met gebed.

Daarna eers, in hoofstuk 3, skets hy die wyse waarop die leierskap in die gemeente moet funksioneer, ouderlinge en diakens, altyd met die fokus op wie die gemeente is, dat hulle die gemeente is van die lewende God, en dat die gemeente “die draer en beskermer is van die waarheid” (vers 15).

Ek wil vanoggend vyf dinge uit die teks uitlig oor gebed.  Daarmee wil ek jou motiveer om hierdie week in gebed voor die Here te kom en jou gebedslewe te verryk met dié insigte.

 1. Gebed neem die eerste plek in die geestelike lewe

Gebed neem die eerste plek in die geestelike lewe in.  Gebed kom voor struktuur.  Gebed kom voor aksie.  Gebed kom voor enigiets anders in die geestelike lewe van ‘n gemeente en ‘n gelowige.

Hierdie gebed is egter nie net vir die persoonlike behoeftes van jou eie kring van mense nie, of selfs vir die gemeente nie, maar in die eerste plek vir alle mense.  Die kring word nie net in jou gebed getrek om dié wat naby jou is in te sluit nie, maar juis wyer en wyer totdat dit regtig vir alle mense is, selfs mense wat jy nie persoonlik ken nie.

Hoewel regeerders in die tweede plek uitgesonder word, veral met die oog op ‘n rustige en stil lewe in volkome vroomheid aan God en in alle waardigheid, bly die fokus alle mense.

Hoekom is gebed so belangrik? 

Paulus is baie ernstig daaroor dat dit God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  Die gemeente is immers die draer van die waarheid, soos ons in die volgende hoofstuk gaan sien.  Ons gehegtheid aan God in alle vroomheid en waardigheid moet vir almal sigbaar wees.  En dit is net moontlik as ons ‘n rustige en stil lewe kan lei.  Dit is waarom ons daarvoor moet bid.  Dit is waarom ons ook vir leiers moet bid, sodat die regte omstandighede geskep kan word dat alle mense die evangelie kan sien en hoor.

Dit beteken uiteraard nie dat jy nie vir jou persoonlike behoeftes moet en mag en kan bid nie.  Dit beteken net dat gebed nie ophou by jou lysie van persoonlike behoeftes nie.  Gebed is altyd gerig op meer.  Trouens, hoe meer ons vir die koninkryk begin intree, en vir alle mense om die woord van die waarheid te hoor, en hoe meer God dié gebede begin beantwoord, hoe meer sal jy ook ervaar dat Hy jou persoonlike behoeftes hoor en ook daarop begin beantwoord.

Jesus het gesê: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matt. 6:33).

 1. Gemeentes bid vir publieke leiers

Gemeentes bid vir publieke leiers.  Dit is merkwaardig dat die vroeë kerk, selfs deur bittere vervolging, dit as haar absolute plig gesien het om vir die owerheid, vir die publieke leiers, te bid. En hulle het hierdie opdrag ernstig geneem. Petrus skryf min of meer in dieselfde tyd: “Vrees God. Eer die keiser.” (1 Pet 2:17). Hierdie keiser was Nero wat ‘n monster van wreedheid teenoor Christene was. Maar, dit het nie saak gemaak nie.  Die gemeentes het die opdrag om te bid vir leiers ernstig opgeneem, selfs al was die leiers monsters.

Laat ons eerlik wees.  Dit is maklik om vir leiers te bid as dit jou eie mense is wat regeer; as jy hulle guns geniet. ‘n Mens se eiebelang, dit wat jy dink jy of jou mense nodig het, kry so maklik die oorhand wanneer ons bid vir diegene wat regeer en gesag uitoefen.

Maar Paulus draai ons gesigte met hierdie brief weg van ons eiebelang af. Hy fokus ons aandag op ander. Hy fokus ons aandag op die leiers, selfs al is hulle monsters.  Want, as leiers ‘n atmosfeer in ‘n land kan skep wat ‘n rustige en stil lewe moontlik maak, is die kontakgeleenthede met alle mense net soveel makliker; kan die evangelie met soveel meer gemak aan ander gebring word; kan alle mense die waarheid van die evangelie hoor en daarop reageer.

 • Ons bid dus vir leiers dat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei, in alle vroomheid en waardigheid. Maar, die fokus is nie op ons eie belang nie.
 • Ons bid vir ‘n rustige en stil lewe, in alle vroomheid en waardigheid, sodat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kan kom.
 1. Gemeentes bid vir alle mense

Want, dit is die doel van ons gemeente se bestaan.  Ons is daar sodat alle mense verlos kan word en tot kennis van die waarheid kan kom.  Daarom bid ons vir alle mense.

Daar is net een Middelaar vir alle mense, Jesus Christus. Dit is Jesus Christus, wat Homself as losprys vir alle mense gegee het.

Ons weet dat hierdie God wil hê dat alle mense gered word. So skryf Paulus.  Hierdie God se passie is dat die waarheid aan almal bekend gestel sal word, die waarheid in die Here Jesus Christus.  Dit is waarvoor Paulus aangestel is.  Dit is waarvoor die gemeente daar is.  Dit is waarvoor jy ‘n kind van God geword het.

God wil hê dat die goeie nuus van die evangelie, dat Jesus Christus ons aan God voorstel en ons aan Hom verbind, dat dié boodskap aan die heidennasies gebring moet word. Almal moet weet dat Jesus Christus die Middelaar tussen God en ons is.

Dit is die hart van Paulus se roeping, en daarmee aan die Christelike kerk, om die boodskap van die waarheid aan alle mense te bring.  Die boodskap van Christus as Middelaar, waaroor die Heidelbergse Kategismus so roerend praat, is die motivering vir ons lewensmissie.

 • Jesus is die een wat ‘n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is.” (vraag 15).
 • God het Jesus, “vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee.” (vraag 18).
 • Jesus is ons Middelaar, wat, “met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek.” (vraag 36).

Almal moet hoor van hierdie Middelaar wat versoening bring tussen mense en God.  En hiervoor moet die gemeente voortdurend en volhardend intree.

En hoe bid ons vir hulle?

 1. Ons bid met smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede

Ons bid met smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede:

 • Smekinge is diep versugtinge oor dinge en situasies wat verkeerd is, bv. dinge in ons land, dinge op ons kampusse, dinge in die wêreld soos in Noord-Korea en Somalië, vir die onderwys, vir die ekonomie, vir harmonie, vir geregtigheid. Dit is soos om te droom vir ‘n ander werklikheid, vir ‘n nuwe wêreld.
 • Gebede is spesifieke versoeke wat jy op die Here se hart lê, beloftes waaraan jy God herinner, uitkomste wat jy graag wil hê vir mense om die pad met die Here te begin loop. Dit behels natuurlik intieme kennis van wat aangaan en ‘n betrokkenheid by die mense vir wie jy bid.
 • Voorbidding is nog meer spesifiek dinge waarvoor jy voortdurend intree, amper soos met ‘n petisie – en daarom is dit so belangrik om dit ook saam met ander gelowiges te doen – waarin jy vra dat die Here omstandighede só sal verander dat mense die waarheid kan insien en hulle lewens in lyn kan bring met God se Woord.
 • En laastens dankgebede vir wanneer die Here antwoord en gebede verhoor. Dit moet net so belangrik wees in jou gebedslewe, want dit veronderstel dat jy bid en kyk, vra en aandag gee aan wat gebeur, pleit en betrokke raak by ‘n moontlike antwoord op jou gebede.

Dit beteken dat ons baie prakties moet wees. Ons gebed lei ook tot aksie.  Dit laat ons vra: Hoe beskikbaar is my tyd, my gawes en my geld vir die ander?

In terme van die Markus 12 verootmoediging vroeër in die diens: Het ek God lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my krag?  Want dit wys in my liefde vir my naaste.

Dit is duidelik dat ons teks ons leer dat ons as gemeente nie maar net na binne gerig kan wees nie. Die kerk, ons gemeente, kan nie maar net met onsself besig wees nie. Ons word geleer om vir ander te bid, vir die regeerders te bid, ander se belange op die hart te dra.

‘n Gemeente wat vir die wêreld voorbidding doen, is ‘n na-buite gerigte kerk. Ons kweek belangstelling in die samelewing en die wêreld, ons doen navraag oor die welstand van ander, ons bid vir vreugde, voorspoed en ‘n rustige lewe in volkome toewyding aan God.

Die vernuwing van ons samelewing begin deur om met smekinge, gebede, voorbidding en danksegging vir alle mense, ook die regeerders te bid, al is daardie regeerders ook hoe ongewild en onderdrukkend. Dit sluit in dat ons as Christene ook teenoor die owerheid getuig van die waarheid in Jesus Christus.

 1. Gelowiges leef in alle vroomheid en waardigheid

Ek sluit af.  Omdat ons alle mense op ons gebedslysie het, daarom bid ons vir ‘n rustige en stil lewe. Bid ons dat ons in alle vroomheid en waarheid kan lewe.  Maar nie ter wille van onsself nie.  Ons bid vir vroomheid en waardigheid, vir ‘n lewe wat God se Woord ernstig neem en leer en lewe, sodat die evangelie kan floreer. Dat ons lewe inspirerend kan wees.  Dat almal kan sien.  Sodat almal kan hoor.

En dit is dan my gebed ook vir ons kerk wat worstel met die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en ons Gereformeerde tradisie.  Dat daar klaarheid sal kom.  Dat ons in vroomheid en waardigheid sal kan lewe om werklik draers van die waarheid te kan wees.  Mag God ons help om sy wil, soos Hy die waarheid vir ons in sy Woord gegee het, inderdaad te kan omhels en doen.

LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 286 Here God van liefde, waar ons ook mag gaan – staan (orrel)

Seën

Respons

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer – staan (orrel)

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.