Bells Challenge – Sent

sentJulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom

Ek gee vir julle vanaand net een vers om oor na te dink.  Dit is die woord van die Here vir vanaand.

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Hand. 1:8

“But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the farthest parts of the earth.” Acts 1:8 (NET)

Ons is besig met die reeks The Bells Challenge.  Ons leer die Bells Habits aan: Bless, Eat, Listen, Learn, en Sent.

Vanaand fokus ons op die laaste een, Sent. Om ‘n gestuurde te wees.  Om ‘n sendeling te wees.

Ek wil eers iets sê oor die werk van die Heilige Gees in jou lewe en dan in die tweede plek wat Hy deur jou lewe wil doen.

 

Elke kind van God is ‘n sendeling

In die verlede het ons oor sending gedink as iets wat daar ver gebeur.  Ons het oor sendelinge gedink as mense wat in ander lande vir die Here gaan werk het.  Vandag dink ons nie meer net so daaroor nie.  Ons het begin verstaan dat as jy jou voete by die kerk uitsit, is jy ‘n sendeling, is jy iemand wat gestuur is, is jy iemand wat met God se sending na hierdie wêreld besig is.

Een van die redes daarvoor lê in opgesluit in die wyse waarop die Heilige Gees werk.

Lukas sê dat ons krag sal ontvang “wanneer die Heilige Gees oor julle kom”.  Dit is dieselfde frase wat hy gebruik wanneer die engel vir Maria die aankondiging maak dat die Here Jesus uit haar gebore sou word.  Toe sy die engel vra hoe dit moontlik is dat sy aan ‘n kind geboorte sal gee, aangesien sy nog nie met ‘n man gemeenskap gehad het nie, het die engel gesê, dit sal gebeur: “wanneer die Heilige Gees oor jou kom.”  Die werkwoord epergomaiom te kom oor – word in beide gevalle gebruik.

With that Mary became a missionary, one sent by God, although she never set her foot in another land.  What she did, and what the Holy Spirit did with her, is to be the mother of our Lord Jesus Christ.  Sy became pregnant with Him, she gave birth to Him, she cared for Him, mothered Him till she at the end came to believe in Him as die Redeemer of this world, also of herself as a child of God.

Gestuurdheid lê dus in feit dat die Heilige Gees oor jou kom, en dat Hy jou roep vir die taak wat Hy vir jou het.  Dit kan daar ver in afstand wees, en miskien moet die meeste van ons juis ver gaan, want die verspreiding van “sendelinge” is te veel gekonsentreer waar die meeste mense al die boodskap van die Here gehoor het.  Maar om ‘n sendeling te wees, beteken per definisie nie noodwendig om ver te gaan nie. Dit beteken dat jy gehoorsaam word aan wat die Heilige Gees op jou hart lê, “wanneer Hy oor jou kom.”

Die Heilige Gees maak jou ‘n getuie van die wêreld wat kom

So, wat gebeur, as die Gees oor jou kom?

Jy word ‘n getuie van die wêreld wat kom, God se wêreld, sy koninkryk.  Elkeen van ons, oor wie die Gees van die Here gekom het, is ‘n getuie van die Here Jesus Christus.  En dit is nie iets wat opsioneel is nie.  Ons teks sê: “Julle sal my getuies wees …”

This doesn’t mean every believer is a gifted evangelist. But it does mean that every believer needs to take seriously his or her calling to alert others to God’s reign and rule.

Our lives are like a trailer or a preview for an upcoming feature film.  Trailers are tasters, short film versions of the soon-to-be-released feature, and they usually include the best special effects or the funniest scenes or the most romantic moments, depending on the film, of the upcoming feature.

If the trailer has done its job, people will say, “I want to see that movie.”

Dit is ‘n uitstekende metafoor vir ‘n gestuurde gemeente. As die kerk sy werk goed doen, sal mense sien wat hulle doen en sê, “Ek wil die wêreld sien waarvan hulle vertel.” As jy jou werk as ‘n getuie goed doen, sal mense deel wil wees van hierdie koninkryk van God waarvan jy hulle ‘n voorsmakie gee.

Nou hoe lyk die koninkryk van God?  Wat moet ons vir mense sê oor en wys van die koninkryk van God?

T. Wright says in various places, for instance in his book – Surprised by Hope – that there are four things that we need to show people of the kingdom of God. Michael Frost summarizes them in his Bells Challenge book as these four: reconciliation, justice, beauty and wholeness.

  1. Reconciliation – Versoening

Since reconciliation between God and humankind is at the heart of Christ’s work on the cross, it makes sense that reconciliation  — between God and humankind, between Jew and Gentile, slave and free, black and white, and so on  — should be a core expression of God’s reign and rule. We are to both announce reconciliation (champion it, describe it, explain it, advocate for it), and demonstrate it (be reconciled to others, broker reconciliation among others).

Vir hierdie vyfde missionale gewoonte, wil ek hê dat jy moet begin om te joernaal, om ‘n joernaal te hou van al die maniere waarop jy dit reggekry het in enige gegewe week om ander bewus te maak (deur woord of deur daad) van die versoening wat God bring. Jy kon dit gedoen het in jou werkplek deur kollegas wat verskil, te help om te versoen. Of jy kan sorg dat jyself versoen word met ‘n vriend of familielid van wie jy vervreem is. Of jy kan die evangelie met iemand gedeel het dat God ons met Homself versoen het deur sy Seun, Jesus. Die ding is, hoe meer jy hierdie dinge begin neerskryf, hoe meer sal jyself dit begin uitleef.

  1. Justice – Geregtigheid

In the second place, Christians have long recognized that a call to defend and uphold the dignity and well-being of all persons, especially the poor and powerless, is part and parcel of the gospel. Justice is a primary expression of the reign of God, of thekingdom in which everyone has enough and no one is marginalized or disadvantaged.

Christian greats such as John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney, and our own Andrew Murray led campaigns for the betterment of society, whether it was prison reform, labor reform, the abolition of slavery, or the education of women.

Daar is vandag soveel geleentheid waarin ons hierdie aspek van God se heerskappy kan demonstreer, of dit nou is om sekshandel te bestry, of om billike handelspraktyke te bevorder, of om te veg vir skoon water, of dat kinders die regte kos en opvoeding kry in ons samelewing. Ons het mense nodig wat die talle werkloses en haweloses in ons land help om vir hulle ‘n menswaardige toekoms te gee, of om kinders wat in moeilike huislike omstandighede moet oorleef, te help met ‘n proses om in ‘n beter omgewing tot hulle reg te kom, soos by MTR Smit bv.  Of jy nou finansieel betrokke raak, of  ‘n organisasie vir werkloses of behoeftiges begin, daar is ‘n groot behoefte aan sendelinge wat geregtigheid begin najaag.

Begin dus om hierdie week ook al die maniere neer te skryf waarop jy gebruik is om geregtigheid na te jaag in jou wêreld, of dit nou is om te bid, of ‘n gesprek daaroor te begin, of iemand daadwerklik te help.  Ons is sendelinge as ons geregtigheid najaag.  En ons hoef dit nie in ander dele van die wêreld te gaan doen nie.  Ons kan dit hier doen.  Ons hoef ook nie ‘n predikant te wees om dit te doen nie.  Jy het waarskynlik reeds gawes of geleenthede wat jy kan benut wat veel beter geregtigheid kan bewerk as wat ‘n predikant ooit kan doen.

  1. Beauty – Skoonheid

When I mention “beauty” as a missional priority, you might be surprised. Reconciliation and justice make sense. The Bible is full of references to such things. But beauty as an expression of the reign of God? Really?

Maar dink mooi daaroor. Waar voel jy dikwels die naaste aan God? Is dit nie wanneer jy op ‘n bergtop staan en oor die wye landskap kyk nie?  Of wanneer jy oor die see kyk en die walvisse sien wat in wolkies sproeireën asemhaal?  Staan jy nie ook soms in ontsag voor ‘n pragtige gebou of gaan jy nie in vervoering as jy na ‘n pragtige musiekstuk luister nie?  Skoonheid is deel van God se goeie skepping. Om dit te waardeer, is ‘n ervaring van God se bedoeling, van wie Hy is.

If beauty is an expression of God’s kingdom, we need to think about ways to invite our friends to encounter it. Take them hiking. Climb mountains. Walk along beaches. Encounters with true beauty can’t help but make us think of Psalm 8, “When I behold … the work of your fingers … what is man that you are mindful of him?”

God is in those places where you experience a sense of majesty, a feeling of fascination, that sometimes fills you both with fear and adoration. Beauty can never be adequately described, only experienced.  It invites you to encounter the Holiness of God.  It overwhelms you with God’s presence. Such experiences of the transcendent are not only frightening, they are strangely comforting. We need them.

But even more than the experience of natural beauty, I think we should commit ourselves to creating beautiful music, art, crafts and food, and inviting others to join us. Try to find ways to alert others to the universal reign of God through Christ by an observation of His creation and by personally fashioning expressions of beauty.  And journal about it this week.

  1. Wholeness – Heelheid

In Lukas 7, terwyl Johannes die Doper in die tronk is, stuur hy sy volgelinge om dubbel seker dat Jesus werklik die Messias is. Jesus se reaksie is baie interessant: “Gaan terug en vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en die goeie nuus word verkondig aan die armes.” (Lukas 7:22).

In other words, the “credentials” Jesus presents to prove He is the Messiah, are the restitution of broken people. He heals the blind, the lame, the lepers, the deaf and even the dead as an evidence of God’s Kingdom coming in glory. He brings wholeness.

Daarom is dit net redelik om te dink dat heelheid te make het met die genesing van gebreekte mense, en dat dit ‘n primêre getuienis van God se koninkryk is, ook vandag nog. Dit is waarom baie Christene vandag verbind is om genesing te bring vir die lewens van andere – dit is ons dokters, verpleegsters, sielkundiges, beraders, ens.  Hulle is sendelinge.  Hulle bring die evangelie, die evangelie van heelheid as mense wat hulle help om heel te word voor God.

Daarom wil ek hierdie beroepe beklemtoon as belangrike uitdrukkings van die koninkryk van God. Wanneer Christene noodhulp aanbied aan die slagoffers van natuurrampe, wys hulle hoe die koninkryk van God lyk. Wanneer ons help om ‘n gebreekte huwelik te herstel, doen ons dieselfde. Wanneer ‘n Christen dokter ‘n pasiënt met waardigheid en grasie behandel, bring dit genesing vir die siel en die liggaam, kan ons dit duidelik as ‘n spieëlbeeld van God se werk sien.

Dit beteken ook, dat ons dieper as net ons eie vermoëns kan bid vir bonatuurlike genesing in mense se lewens.  Dat God ingryp waar ons nie verder kan nie.  En Hom vertrou vir die heelheid wat net Hy kan bring in mense se lewens.

Waar laat dit jou?

As jy dié dinge begin doen en jy fokus op dié vier aspekte van die koninkryk van God – reconciliation, justice, beauty and wholeness – sal jy vind dat jy jouself al hoe meer as ‘n sendeling, as ‘n gestuurde, begin raaksien.  Deur jou woorde en jou dade sal jy al hoe meer as ‘n sendeling begin optree.

Ek het vanaand baie gesels oor die belangrikheid van ‘n joernaal. Want daardeur sal jy al hoe meer kan agterkom wat die Here in jou lewe doen.  Moenie dit verwaarloos nie.  Daar is ook accountability blaadjies om jou te help in die voorportaal.

  • Your journal can show yourself as someone who brings people together and reconcile them with each other or even more deeply, with God.
  • Jou joernaal kan jou uitwys as iemand wat werk vir geregtigheid en mense help om in hul menswaardigheid herstel te word en om mense te raak wat op hul eie twee voete kan staan.
  • Jou joernaal kan wys dat jy iemand is wat skoonheid in die wêreld bring, deur middel van musiek of poësie, deur kuns te bedryf of deur te skryf, deur middel van drama of beeldhouwerk, of deur te hike in die natuur of deur gasvryheid mense welkom te laat voel.
  • Your journal can show yourself as someone who brings wholeness, through caring or counseling, through friendship or sport, through the law or even politics, through financial advice or medical intervention.

Daar is so baie maniere waarop jy kan begin om ‘n sendeling te wees. Begin joernaal en ontdek die avontuur wat wag as jou lewe ‘n voorprent word vir die komende koninkryk van God wat natuurlik gedeeltelik alreeds hier is.

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Hand. 1:8

“But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the farthest parts of the earth.” Acts 1:8 (NET)

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.