Psalm 98 – ‘n Loflied vir Kersfees – 25 Des 2011

Verwelkoming

 • Groete aan almal.  ‘n Geseënde Kersfees.
 • Vanwaar is almal?  Amerikas, Europa, Brittanje, Australië, Nieu-Seeland, Ooste, Midde-Ooste,  ander provinsies?   Welkom!
 • Verjaarsdae – Vandag: Louis van Zyl, Ansie van Niekerk, Vandré Nel, Berta Vorster.
 • Dankie aan Chandré Brewis op fluit, Albert Troskie op orrel.
 • Wat het die kinders vir Kersfees gekry?

Ons vier vandag Kersfees: die fees van Christus se geboorte, toe God se Seun mens geword het  en onder ons kom woon het.

Terwyl ons die Adventkerse aansteek:

 • Dank ons God vir die hoop wat ons van Hom ontvang, (die eerste kers),
 • vir die vrede wat Hy skenk, (die tweede kers),
 • vir die vreugde wat Hy in ons harte uitstort, (die derde – pienk – kers),
 • en vir die liefde waarmee Hy ons verlos (die vierde kers),
 • Ons steek die groot wit kers aan om ons te herinner dat die Lig vir die wêreld gebore is. (Steek die Christuskers aan.)

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

 • Lied 345 Kom alle getroues – sit

Votum en seëngroet

Lofsang

 • Lied 370:1-3 Eng’le uit die hoogste hemel – staan
 • Lied 364 Herders op die ope velde – staan
 • VONKK 39 Lank, Lank Terug In Betlehem – sit

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Gebed

Skriflesing

Psalm 98 is ’n pragtige loflied, wat in inhoud sterk ooreenkom met Psalm 96, asook die Psalms aan weerskante daarvan: 97 en 99.  Aanvanklik was dit bedoel as ’n loflied na die verlossing uit ballingskap.  Vandag laat dit ons dink aan die Verlosser van die wêreld, Jesus Christus, wie se lof ons besing.

Psalm 98

Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here

 • 98 ’n Psalm.
 • Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, want Hy het magtige dade gedoen, deur sy krag en Goddelike mag  het Hy oorwin.
 • 2Die Here het sy oorwinning  bekend gemaak, aan die nasies het Hy sy reddingsdade geopenbaar.
 • 3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde en sy trou herbevestig;
 • die hele wêreld het gesien dat ons God  die oorwinning behaal het.
 • 4Juig tot eer van die Here, almal op aarde, wees vrolik, juig en sing!
 • 5Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier (’n harp met 10 snare) en sing.
 • 6Blaas die trompet en die ramshoring (enigste plek wat van trompette gepraat is, die ramshoring was die meer normale blaasinstrument), jubel tot eer van die Here, die Koning.
 • 7Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig, 8die riviere moet hande klap,  die berge moet saam juig 9voor die Here, want Hy kom om oor die aarde te heers;
 • Hy sal oor die wêreld heers  met regverdigheid,  oor die volke met billikheid.

Woordverkondiging

Daar kom mos dae waarop die blydskap oor God ons meesleur, en die vreugde oor wat Hy gedoen het, jou na alles op ’n ander manier laat kyk. Dae waarop ’n mens se hart só oorloop van vreugde dat jy nie anders kan as om te sing nie, maak nie saak of jy kán sing of nie.  Dae wat jy voel, almal moet saam met jou die Here loof, want jou hart loop oor van vreugde.

Die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het, was só ‘n dag.

Kersboom op Willie se Baai

Daar was eendag twee dogtertjies wat elke jaar met hul ouers by Willie se Baai vakansie gaan hou het.  Hulle name was Anna en Susanna.  Op ‘n dag speel die twee op die hoogste duin.  ‘n Fraai seuntjie kom nader en vra of hy mag saamspeel.

Natuurlik laat die dogtertjies hom saamspeel.  Hulle het hom nog nooit gesien nie en vra wie hy is en waar hy vandaan kom.  Die seuntjie sê hy is ‘n engeltjie.  Die dogtertjies lag en sê hy bedoel sekerlik hy is figuurlik gesproke ‘n engeltjie.  Nee, sê die seuntjie en lig sy hempie op om sy goue vlerkies te wys.  Wat maak hy op Willie se Baai?  Wel, hy het eeue gelede saam met ‘n groot koor hier aangeland.  Hy was een van die beste seun-soprane, voeg hy ewe onbeskeie by.

Nou hoekom het hy nie saam met die engelekoor teruggegaan nie, wil die dogtertjies weet.  Die seuntjie vertel hy het die aarde liefgekry en van die mense begin hou.  Ja, hy verlang soms terug, maar hulle moenie bekommerd wees nie want dis nie so ver na sy blyplek as wat mense dink nie.  As die mense net kon weet hoe naby dit alles is.

Anna wil weet of hy dan verlof gekry het om op die aarde te bly.  Ja, solank hy net nie sing nie.  Dit is streng verbode.  Sodra hy sing, moet hy dadelik terug.   Dis baie swaar om nie te sing nie, want hy doen dit graag.

Susanna het dadelik ‘n plan.  Hulle hou die volgende aand ‘n Kersboom in die saaltjie by Willie se Baai.  Daar sal ‘n kinderkoortjie liedere sing.  Die engeltjie moet kom saamsing.  Sy stem sal meng met die stemme van ander, en sy hemelse mense sal nie eers weet hy sing nie.

Die engelseuntjie twyfel eers, maar die dogtertjies praat hom om.  Hy het in elk geval baie lus vir sing, en veral Kersliedere.

Die volgende aand staan hy tussen die kinders by die Kersboom op Willie se Baai.  Hulle sing die mooiste Kersliedere.  Meteens styg ‘n goue kinderstem bo al die ander uit in ‘n onbekende lied, so mooi soos nog nooit op aarde gehoor is nie (behalwe een keer by ’n krip).  Die kinderkoor raak stom van verbasing en almal sien dit is die vreemde seuntjie wat alleen sing.

Anna fluister vir Susanna die seuntjie sal nou moet teruggaan.  Maar die engeltjie sing voort, vir die eerste keer in tweeduisend jaar.

Skielik word oor Willie se Baai die geruis gehoor van ‘n magtige koor wat niemand kan sien nie.  Hulle val in by die pragtige stem van die engeltjie en hulle sing ‘n lofsang asof die hemel oopgegaan het.  Hulle sing: Eer aan God in die hoogste hemele!

Die stemme sterf weg en stilte kom oor die strand.  Die engeltjie is nie meer tussen die kinders nie.

Later gesels Anna en Susanna met hul ouers.  Die engeltjie moes natuurlik weg omdat hy gesing het.  Maar hoekom het die koor ook ingeval?  Het die dissipline daarbo in duie gestort toe hulle die seuntjie se pragtige sang hoor?

Seker so iets.  Maar onthou wat die seuntjie gesê het: dis nie so ver soos dit vir mense lyk nie.  As die mense maar net kon weet hoe naby dit alles is.  En soms – baie selde – val die dun skerms weg en alles gaan oop.  Net vir ‘n kort rukkie.

(Oorvertel uit ‘n verhaal deur PJ Cillié)

‘n Lied oor God se reddingsdade

Daar kom dae waarop oorweldigende lof oor die goedheid van God mense meesleur, dae waarop die dun skans tussen hemel en aarde wegval.

Die dag waarvan Psalm 98 sing, is ook só ‘n dag.  Ons weet nie presies wanneer die oproep van Psalm 98 weerklink het nie.  Dit was egter ’n geweldige geleentheid, heel waarskynlik met die opheffing van die ballingskap en die terugkeer na hulle Vaderland.  God het God self op ’n wonderbaarlike en opspraakwekkende manier openbaar. Israel het opnuut besef hoe groot en getrou God regtig is. Die volk het besef God vergeet nie sy beloftes nie. Israel het geweet God is groter as enigiets op aarde.

Almal juig saam

Opvallend genoeg juig die hele aarde saam omdat God sy verlossing aan alle mense bekendgemaak het.  Naas die huis van Israel (3) het al die nasies gesien wat God doen (2, 4) en juig almal op aarde daaroor.  Almal word opgeroep om God jubelend te prys met hulle stemme, met die lier, met trompette en met die ramshoring.

Die skepping juig saam

Die jubeling tot eer van God is so omvattend dat die hele skepping opgeroep word om saam tot eer van God te juig.

Vir sommige moderne, wetenskaplike mense het die natuurlike wêreld egter stil geraak.  Hulle hoor nie meer die lofdruising van die see, die handeklap van die rivier en die juiging van die berge nie.

Geloofsoë, ook van wetenskaplikes, kan egter die skepping sien juig, geloofsore kan die onhoorbare stem van die ganse skepping hoor.  Dis inderdaad waar: die hele skepping juig saam oor die groot dade van God.

God heers met regverdigheid

Aan die begin van Psalm 98 word die lof aan God verbind aan die groot dade van God in die geskiedenis.

Aan die einde word die motief vir die lof verbreed.  Die Here kom om oor die hele wêreld te heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid.  Hier is sprake van ‘n belofte wat in die toekoms waar sal word.  Die Here is op pad om regverdig te heers.  Hiervoor word God geloof.  Die toekoms behoort aan Hom.

‘n Stygende lyn van lof

Let op hoe die digter se oproep tot lof ’n stygende lyn vertoon in die psalm.  Eers word net van sing gepraat, dan is juig en jubel ter sprake.  Daarna word snaarinstrumente bygebring en ook die kragtiger klanke van die blaasinstrumente.  Dan as hoogtepunt word die skepping as magtige koor ingespan om die lof van die koning, Jahwe te besing.  Ook die deelnemers wat die lof moet bring, vertoon ’n al groter wordende sirkel: Eers word net die Godsvolk opgeroep, dan alle lande en uiteindelik word die totale skepping tot lof opgeroep.

Die psalm deurbreek die netjiese grense wat ons so maklik trek tussen gelowiges en ongelowiges en selfs  tussen mens en skepping – juis omdat God se lof veel meer vra as net onsself en dit wat ons in ons nietigheid kan vermag.  Die lof aan God is veel groter.  Dis werklik kosmies van aard!  Al die aktiwiteite in die groot skepping is nie stil en betekenisloos nie – alles is deel van die lof aan God.

Kersfees

Vir ons is Kersfees seker een van die grootste feeste wat ons as Christene vier.  Christus, die Seun van God, die Messias, die Verlosser is gebore.  God self kom by ons bly!  God raak die wêreld aan.  En dan die verhaal van die onbegryplik groot gebeure met die kruis en die dood en die opstanding van ons Verlosser.  Ons sing en juig daaroor. Dit het alles in die verlede gebeur! Die hele wêreld weet daarvan!

Kersfees is egter ook veel meer.  Net soos die nagmaal is dit ook ’n vooruitgryp na die tweede koms van Christus, die wederkoms, die werklike volmaakte oorwinning.  Met Kersfees juig ons ook oor die toekoms. In die feesviering moet ons egter onthou:  Die wêreld bestaan nie ter wille van die kerk nie! Die kerk bestaan ter wille van die wêreld!  Die kerk getuig van God se trou en sleur só die wêreld mee in lofprysing en eerbetoon.

Ons mag nooit die wêreld uit die oog verloor in ons feesvieringe nie.  Ons feesvieringe moet ’n uitnodiging aan die wêreld wees, ’n oproep om saam fees te vier.  Die nasies en die skepping word opgeroep – ook hulle het hulle plek voor God.

Hoor in dié psalm die uitnodiging aan die wêreld – al die mense en alles in die skepping – om te deel in die lof.  As ons feesvier voor God verteenwoordig ons die wêreld. Ons lof moet so wees dat die wêreld daarin die uitnodiging hoor om saam te kom sing!

Die nasies moet onthou word in ons lof en aanbidding.  Want dit help niks nie as ons vervul is met liefde, maar ons ignoreer ons medemense en die natuur rondom ons.  Die geheim van die groter fees lê by God. Hy alleen is God.  Die nasies moet dit raaksien en erken.  Dit is tydens die lof en aanbidding dat hulle die kennis en geloof sal opdoen.

Onthou van Willie se Baai

Die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het, was só ‘n regte Psalm 98 dag.  Mag Kersfees vanjaar vir jou en jou mense ook so ‘n regte Psalm 98-dag wees.  Mag ons lof die nasies en die skepping meesleur in eerbetoon aan God!

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 348 Stille Nag – staan

Seën

Respons

Lied 348:2 se refrein:  “Juig, die Redder is daar!  Juig, die Redder is daar!” – staan

Deurkollekte

Vir Barmhartigheid aan behoeftiges op Kersdag

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment