Jesaja 42:1-9 – Erediens – God bring genesing – 9 Jan 2011

Votum

“So sê God, die Here, Hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg:

Ek is die Here.  Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas, Ek beskerm jou.” (Jes. 42:5-6)

Lofsang

  • Liedboek 221 – Loof die Heer omdat Hy goed is; daar’s geen einde aan sy liefde – sing dit 2 keer sittend.
  • Liedboek 353 – Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel.  Daar in die stad van Dawid word Hy Immanuel – staan.
  • Liedboek 364 – Herders op die ope velde het dié nag die eng’lekoor met die blye evangelie uit die hemel aangehoor – staan.

Gebed

God praat met ons en ons luister

Die Here praat met ons uit Jesaja 42:1-9, ’n boek waarop ons die hele eerste kwartaal gaan fokus.  Hoofstuk 42 bevat die eerste van vier Dienaar-van-die-Here-liedere in die boek Jesaja.  Die ander drie vind ons in Jesaja 49, 50 en 52-53.

42 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan.
Ek het hom uitverkies,
hy geniet my guns.
Ek laat my Gees op hom kom,
hy sal my wil aan die nasies
bekend maak.
2Hy sal nie roep nie,
hy sal nie hard skree nie,
hy sal nie sy stem op straat
laat hoor nie.
3’n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,
’n lamppit wat dof brand,
sal hy nie uitdoof nie.
Hy sal my wil bekend maak soos dit is.
4Self sal hy ook nie uitgedoof
of geknak word nie
totdat hy my wil op aarde gevestig het.
die eilande wag op wat hy hulle sal leer.
5So sê God, die Here,
Hy wat die hemelkoepel geskep
en dit oopgespan het,
Hy wat die aarde gevorm het
en alles wat dit oplewer,
Hy wat aan al die mense op aarde
die asem gee,
die lewe aan alles
wat op die aarde beweeg:
6Ek is die Here.
Omdat Ek getrou is aan my verbond,
het Ek jou geroep.
Ek hou jou vas,
Ek beskerm jou
en Ek maak jou my verbond
met my volk,
my lig vir die nasies. c7Jy sal blindes laat sien,
jy sal gevangenes uit die tronk bevry;
wie in die donkerte
van die gevangenis sit,
sal jy laat uitgaan.
8Ek is die Here, dit is my Naam,
die eer wat My toekom,
gee Ek aan geen ander nie,
die lof wat My toekom,
gee Ek nie aan gesnede beelde nie.
9Wat Ek vroeër aangekondig het,
het plaasgevind.
Ek kondig nuwe dinge aan.
Voor dit begin gebeur,
laat Ek julle al daarvan hoor.

Woordverkondiging

Jackie Pullinger het op 15 geweet sy is geroep om ’n sendeling te wees.  Aanvanklik voel sy geroepe om Afrika toe te kom.  In ’n droom ontvang sy die oortuiging om Hong Kong toe te gaan.  Sy skryf aan verskeie sendingorganisasies, maar word nie aanvaar nie.  ’n Predikant, Richard Thompson, adviseer haar om ’n kaartjie vir ’n bootreis na die Ooste te koop en te bid vir leiding waar sy moet afklim.  Sy volg dié advies en beland in 1966 in Hong Kong.

Hier kry sy werk as laerskoolonderwyser in die berugte Kowloon-buurt van Hong Kong.  Die area, ook bekend as die Vestingstad van Kowloon (Walled City of Kowloon), is ’n massiewe antieke militêre fort wat in die 1960’s onder beheer van kriminele Chinese bendes was, en een van die wêreld se grootste opium-produsente geword het.  Polisie het uit vrees nie die gebied betree nie.

In hierdie area, wat al ’n menslike rioolplaas genoem is, begin sy ’n jeugklub.  Die doel is om verslaafdes, prostitute en bendelede te help.  Op wonderbaarlike wyse geniet sy op kritieke oomblikke die beskerming van magtige Chinese warlords.  In haar bekende boek, Chasing the Dragon (uitgegee deur Regal Books), beskryf Pullinger haar roeping:

“My mission was to help the Walled City (Hong-Kong, Kowloon) people understand who Christ was. If they could not understand the words about Jesus, then we Christians should show them what He was like by the way He lived.  I remember He said: ‘If someone forces you to go a mile, go with him two miles.’ Those in need that I met seemed to need three.”

Jackie sê Christene het harde voete nodig wat die ekstra myle kan stap met mense wat genesing nodig het.  Maar Christene het ook sagte harte nodig wat maklik met deernis in beweging kan kom vir mense in nood.

Deur Jackie se bediening het daar teen 1990 meer as 500 opium-verslaafdes gerehabiliteer en nuwe lewe in Christus gevind.  Dit is so groot as ’n gemiddelde NG gemeente.  ’n Hele gemeente, bestaande uit mense wat onder die haglikste omstandighede denkbaar uit die greep van die mees verslawende dwelmmiddels tot bekering gekom het.  Te danke aan ’n vrou met harde voete en ’n sagte hart.

Agtergrond oor die teks

Jesaja 42 is ’n woord vir Israel se donkerste uur.  Die volk is in ballingskap.  Die wêreldheersers, Babilon, het hulle aangeval, die meeste van die bevolking uiters wreedaardig doodgemaak, en ’n klompie weggevoer na Babel om daar die toekomstige voorspoed van Babilon te help verseker.

Jesaja help hulle om in sulke donker omstandighede die teenwoordigheid en die dade van die Here raak te sien.  Kyk, dis een ding om te weet die Here is altyd en oral teenwoordig.  Dis iets heeltemal anders om Sy teenwoordigheid, hier en nou, te glo en daarmee rekening te hou.

Jesaja help ons op hierdie pad.  Hy leer ons:

•              om die Here en sy werke in tye soos hierdie raak te sien,

•              dat die Here ’n spesifieke roeping as opdrag in so ’n tyd gee,

•              om ons roeping soos nuwe klere aan te trek en uit te leef.

“Hier is my dienaar”

Die nuwe dinge wat die Here doen het ’n intense persoonlike kleur.  Dit gebeur deur die dienaar van die Here.

Jesaja lê die nouste verband tussen die Here en die dienaar.  Die dienaar is deur God gekies, aangestel en met die Gees toegerus.  Die Here is die Skepper, die troue Verbondsgod, wat spreek en dinge gebeur.  Die dienaar is die instrument van dié Here.  Die dienaar gaan sy taak dienend en op ’n sagte manier verrig, geen geknakte riet sal gebreek of dowwe lamp sal uitgeblus word nie.

Maar belangrik: die taak van die dienaar is nie beperk net tot Israel nie.  Die taak van die dienaar is om die wil van die Here oor die hele wêreld bekend te maak en te vestig.  Selfs die eilande wag op sy leer.  Die eilande is destyds as die eindes van die aarde gesien.  Tot in die wydste uithoeke van die wêreld sal die wil van die Here geleer en gedoen word.

En wat doen die dienaar?

•             Hy tree as tussenganger tussen God en sy volk op – verteenwoordig God by die volk en die volk by God (vers 6)

•             Hy is God se lig vir die nasies – “lig” is hier ’n sinoniem vir “verlossing” – die dienaar dra God se lig na die nasies (vers 6)

•             Hy laat blindes sien (vers 7)

•             Hy bevry gevangenes uit die donker van die gevangenis (vers 7)

Die dienaar bevry dus mense uit allerlei omstandighede van binding en inperking.  Dié bevryding het beide ’n geestelike en fisieke dimensie.

Wie is hierdie dienaar?

Israel is die Dienaar

Op ’n eerste vlak is die dienaar die volk Israel.  Die verskriklike pyn van die ballingskap is die smeltkroes waarin God Israel voorberei het om God se dienaar in die wêreld te wees.  Israel se God is die Skepper wat deur sy volk, sy dienaar, verlossing vir die hele wêreld bring.

Jesus is die Dienaar

Op ’n tweede vlak is die dienaar méér as die volk Israel.  Die wonderlike lig, verlossing en genesing roep om ’n geseënde Middelaar wat die volle inhoud van God se beweging na die wêreld in vervulling laat gaan.

Die Matteus-evangelie vertel van die woorde en dade van Jesus van Nasaret.  Hy maak die wil van God bekend en bring genesing vir alle mense.

In Matteus 12:15-21 word die lied van Jesaja 42 spesifiek op Jesus van toepassing gemaak:

So is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het:

“Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.

Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie.

‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier.

En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig.”

Jesus is die Gestuurde van God na die nasies.  Jesus is die beweging van God se liefde tot aan die uithoeke van die wêreld.  Jesus is die Epifanie.  Jesus is die verskyning van God se goedheid en genesing.

En interessant, Matteus plaas sy opmerking oor die vervulling van Jesaja 42 binne die konteks van verhale oor die genesing wat Jesus gebring het (11:15-16).  Want dit is inderdaad wat Jesus kom doen het, om Jesaja se visie waar te maak.

Die gemeente is die Dienaar

Maar, daarmee is nog nie alles gesê nie.  Jesus se liggaam, die gemeente, die wêreldwye kerk, is ook ingeskakel by hierdie goddelike beweging van liefde.  Ons is ook die dienaar van die Here.  In Johannes 20:21 blaas die lewende Here Jesus oor die kerk, stort die Heilige Gees oor ons uit, en sê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle…”

Só moet ons oor onsself as die gemeente van God dink.  Ons is deel van God se beweging na die wêreld.  En ons doen dit, soos Jesus, op ’n sagte, dienende manier, waarin rokende lamppitte en geknakte riete bevestig en nie vernietig word nie.

Ons is te geneig om aan gemeentes as klubs te dink waar die bediening die gemeente se diens aan sy lidmate is.  Jesaja 42 daag ons uit om die nasies en die eilande (uiteindes van die aarde) raak te sien.

Kom ek toets julle bietjie.

  • Dink aan ons omgewing.
  • Hoeveel mense van ander nasionaliteite bly hier in ons onmiddellike omgewing?

Indien ons die gemeente van Somerstrand as deel van God se aksie na die nasies sien, om lig en genesing te bring, kan elkeen van ons maar net met oop oë en ore, tesame met dienende hande, by hierdie kerk se voordeur uitstap.  Die nasies is hier.

Kom ek toets julle nog ’n bietjie

  • Wie van julle het vriende wat nie meer hier in SA is nie, maar êrens regoor die wêreld woon?
  • Wie het kinders of familie wat regoor die wêreld woon?

Jesaja 42 bemoedig ons.  Die Christelike vorming wat tientalle, dalk honderde mense in ons gemeente en ander gemeentes ontvang het, word nou reg oor die wêreld, tussen die nasies, uitgestort.  Beide op ons tuisveld, en op talle plekke in ander lande, is Somerstrand deel van God se beweging na die nasies.

In plaas van mismoedigheid omdat ons lidmate na die buiteland verloor, kan ons eerder dankbaar en verras juig oor die manier hoe die Here sy kerk gebruik.  (En daarmee lewer ek sommer ook kommentaar op onlangse berigte oor getalle in die NG Kerk)

Maar nou wil ek verder gaan.

Hoeveel kragtiger kan God se sending van liefde deur sy dienaars geskied wanneer gemeentes hierdie rol doelbewus begin speel?  Tuis en in die internasionale arena is ons tussen die nasies.

Dit gaan van ons vra om ons klubmentaliteit te verloën.  Ons is nie net daar ter wille van ons bestaande lede nie.  Ons het bekering tot die nasies nodig om die dienaar-taak van Jesaja op ons te neem en uit te voer.

Ek is die dienaar

Dit beteken ek moet myself leer verstaan as ’n dienaar van die Here.  Dit beteken: Ek is God se aksie na die nasies.  Jesus het my deel daarvan gemaak.  Dit is die vierde vlak van betekenis van hierdie teks.

Hiervoor is daar bekering by my nodig.  My missie is nie om my eie toekoms finansieel te beveilig nie.  Ek is nie daar om dit vir my kinders bymekaar te maak nie.  Ek kan nie my huis, motor, beleggings en pensioen saamneem na God se nuwe hemel en aarde toe nie.  Natuurlik het finansiële rentmeesterskap en versorging van ons gesinne ’n plek in God se bedoeling, maar nie as hoogste doel van ons lewens nie.  Daarvoor is ons selfversorging en gepoogde onafhanklikheid hopeloos te selfgesentreerd en gaan dit as hoogste doel teen die grein van die evangelie in.  Dit word afgodery.

Ons het nodig dat die Here ons oë vir die nasies weer oopmaak.  Ons moet weer vra: Hoe kan ons deelneem aan God se beweging van liefde na mense rondom ons?  As God genesing bring – dan bring Hy dit spesifiek ook vir die nasies – deur elkeen van ons.

Bring genesing vir die nasies

En dit bring ons by die ware betekenis van Epifanie.  God verskyn ook deur my en jou, en ons gemeente, in die wêreld.  Hy raak sigbaar, Hy verskyn letterlik aan mense deur die wyse waarop ons leef en werk en uitreik na ander.

Kom ons onthou die voorbeeld van Jackie Pullinger en Kowloon City.  En kom ons vra onsself af:

  • Hoe hard is my voete?
  • Hoe sag is my hart?

Gebed

God stuur ons om te leef

Dankoffer

Slotlied

Liedboek 367 – Ere aan God – staan

Seën

“’n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ’n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer.” (Jes 42:3-4)

Amen

Liedboek 228 – Halleluja


c Vgl. Jes. 49:8

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.