Skip to main content

God se liefde staan onwrikbaar vas – Romeine 8:31-39

Jaar van die Bybel 2020
Tema: God se liefde staan onwrikbaar vas – Romeine 8:31-39
Somerstrand 5 April 09:00 Passie Sondag

Verwelkoming en aankondigings

Dit is vandag Palm Sondag, die Sondag waarop ons herdenk Jesus se Intog in Jerusalem. Met die palmtakke wat geswaai is, die klere wat op die grond neergegooi is, die Hosannas wat die skare gesing het, om Jesus as die Koning te ontvang.

Ons noem hierdie Sondag ook Passie Sondag, die Sondag wat die week inlei waarin Jesus se pad onwrikbaar op die kruis van Golgota afgestuur het. Na die worsteling in Getsemane. Die roerende gebed of die beker nie by hom verby kan gaan nie. En die uiteindelike dood aan die kruis op Golgota.

Ek gee aan die einde ‘n skakel na ‘n pdf wat jy kan gebruik om die verhaal van Jesus se laaste week te lees, soos die vier evangelies dit vir ons vertel. Dit is opgedeel in die dae van die week, sodat jy dit van vandag af tot volgende Sondag kan lees.

Ek noem dit Heilige Week. Die mense wat die Prontuit die Waarheid boek het, sal die tekste kan volg in hulle boek. Die ander sal die tekste in hulle Bybels kan volg.

Dankie vir die bydrae wat verlede week gekom het vir die sopkombuis. Theo is baie dankbaar. Theo het vir ons ‘n lysie van benodigdhede gegee vir Willowpark en Barcelona. Jaco het met die Sasol vulstasie gereël dat dit daar gelos kan word.

Hugo het ook vir ons ‘n video gestuur oor die verspreiding van kos in Kaïro. Hulle het 1 300 mense kos gegee. Kom ons luister wat Hugo vertel.

Verjaarsdae: Lang-Piet de Villiers verjaar vandag. Ons wens hom geluk. Ook die ander wat verjaar. Die name is op die webtuiste met die selnommers. Reik uit en wens mekaar geluk.

SKAKEL NA DIE YOUTUBE VIDEO

Votum en seën

Gemeente

Vonkk 53:1-2 – Skuil by die Vader – koor (3:19 min)

Kindertyd

Jaco en Annemarie Barnard

Ons verstaan maar min

Ons lewe in ‘n baie onseker tyd. Elke dag word ons begroet met dinge wat ons nie kan verklaar nie. Wat ons nie regtig verstaan nie. En al lig ‘n mens jouself so goed as moontlik in bly daar dinge wat ‘n mens se begrip ontwyk.

Dink maar net aan die verskillende berigte oor maskers. Sommige sê, dra dit. Ander sê, moenie dit dra nie. En dit is die eenvoudige goed. Wat van die moeiliker vrae waarop ons antwoorde soek?

Hoe gaan hierdie wêreld lyk na hierdie inperking? Hoe gaan dit ons werksplek beïnvloed? Alle beplanning wat ons vir die toekoms gehad het, is nou “on hold”. Ons weet nie eers hoe lank dit gaan neem tot ons by ‘n meer normale situasie gaan uitkom nie.

God weet wat Hy doen

Die een ding wat ons staande kan hou in hierdie tyd is die besef dat die toekoms nie vir God onbegryplik is nie. Dat God baie goed weet wat Hy besig is om te doen. Dat God besig is om sy wil uit te voer, en dat Hy dit doen in en deur alles wat wêreldwyd gebeur.

Die sug van die skepping

Dit is waarvan Paulus skryf in Romeine 8:18-25.

Hy skryf oor die sug van die hele skepping.

  • Die eerste is die sug na die verlossing van nietigheid (mataios), van futiliteit, van dinge wat nie reg werk nie, van dinge wat sinneloos is.
  • Die tweede is die sug na die verlossing van verganklikheid (sēpō), ‘n mens kan selfs vertaal, van die verrotting. Van dinge wat verval, wat vergaan, van die dood wat aan die werk is in hierdie wêreld. Van die virus wat ons lewe so omver kom gooi het.

Dit is ‘n sug wat op ‘n manier in ons harte eggo soos nooit te vore nie.

Ons smag opnuut in hierdie tyd na ‘n wêreld waar daar nie siekte en nood is nie, en veral ‘n verlossing van verganklikheid wat deur die verydeling van die sonde in hierdie wêreld die botoon voer.

Die sug van die Gees

En dan herinner Paulus ons aan die sug van die Gees, die Gees wat weet wat God se wil is, die Gees wat ons gebede omvorm na ‘n gebed dat alles ten goede sal meewerk, dat die einddoel met alles bereik sal word, waar ons almal wat in Jesus Christus glo, omvorm sal word om soos Hy te wees (Rom 8:26-30).

Die Gees wil die nietigheid tot niet maak. Hy wil die verganklikheid laat vergaan. Hy wil alles weer onverganklik en onvernietigbaar maak.

Wat vir ons sê, God is nie verward in hierdie tyd nie. God het ‘n plan met die verval en die verydeling. God het beslis sy kinders se beste belange op die hart. Ja, Hy sal ons soms vra om moeilike dinge te doen. Hy sal soms moeilike dinge op ons pad bring. Soos nou. Maar Hy is ons vertroue waardig, want Hy is besig om sy plan uit te voer.

Ons hemelse Vader reik vandag uit na jou en sê: “Ek weet dat jy nie alles verstaan ​​wat jou in die gesig staar nie, maar onthou, Ek het jou lief. Vertrou my en jy sal vrede vind wat op geen ander manier gevind kan word nie.”

Kom ons lees wat Paulus verder skryf in Romeine 8:31-39

ROMEINE 8:31-39

God se liefde staan onwrikbaar vas

31 Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? 32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het — sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie? 33 Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die Een wat vryspreek! 34 Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf — meer nog: Dit is Hy wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. 35 Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaarkry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 36 Soos daar geskryf staan:  “Ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer,  word ons soos slagskape behandel.”  37 Maar in alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. 38 Ek is immers daarvan oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige gebeure, of kragte 39 of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons kan skei van God se liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. (BDV)

Boodskap

Die enkelvoudige boodskap waarmee die Here jou vandag uit Romeine 8 wil bemoedig, is die volgende: “My liefde vir jou staan onwrikbaar vas.”

God weet dat ons uitgelewer voel aan die impak wat die virus op hierdie wêreld het. Dat ons magteloos voel en buite beheer. Dat ons baie bewus is van ons nietigheid en verganklikheid.

Dit is waarom God ons wil oortuig dat sy liefde vir ons onwrikbaar vas staan.

Hy praat met ons deur Paulus se brief. En Hy gee vir ons twee onwrikbare historiese perspektiewe waarin ons sy liefde kan herken.

1. God herinner ons aan Jesus opstanding

As Jesus in Getsemane worstel met die beker wat Hy moet drink, worstel Hy eintlik met die vraag of God enduit vir Hom ‘n Vader sal wees. Of God regtig lief is vir Hom. Of God die Vader Hom uit die dood uit sal opwek. Of Hy God daarvoor kan vertrou.

Jesus het al baie prysgegee. Sy gestalte as God. Sy bestaan by God. Jesus het Homself uitgegiet in sy bediening. Hy was gehoorsaam om God se koninkryk te verkondig en die eerste tekens daarvan op te rig deur sy boodskap van bevryding en genesing.

Maar, nou is Jesus voor sy grootste toets. Dit is God die Vader se wil dat Hy die dood namens en ter wille van die skuld en sonde van mense ondergaan. En Jesus moet buig voor daardie wil, net met die belofte van God dat Hy op die derde dag vir Jesus uit die dood uit sal opwek. Dat God die Vader se liefde regdeur die dood vir Hom van krag sal bly.

Wanneer Jesus uiteindelik aan die kruis hang en die dood soos ‘n donker kombers oor Hom begin toesak soos die bloed uit sy liggaam vloei, en sy asem al hoe minder en minder word, het Hy net die belofte van God die Vader se liefde om aan vas te hou.

En wat was Jesus se ervaring? Wel, op die derde dag is die steen voor die graf weggerol, het God die Vader vir Jesus in ‘n nuwe liggaam opgewek, en is Hy na veertig dae teruggeneem na sy ereposisie in die hemel, aan die regterhand van die Vader.

Daarmee sê God vir ons: “Wat sal jy dan hiervan sê?” Jy kan daarop vertrou: “As Ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Jy kan dit sien in my liefde vir my Seun. Jesus moes sterf, dit is waar. Ek het my eie Seun nie gespaar nie.”

“Maar, dit was nie al nie. Ek het Hom ook opgewek uit die dood. Hy sit aan my regterhand. Vir altyd om vir jou in te tree.”

Wat vir ons sê, God se liefde vir Jesus het die toets van die tyd deurstaan. God het Jesus opgewek uit die dood. Hy het Jesus die ereposisie in die hemel gegee. Hy het Jesus bevorder tot ‘n plek van voortdurende intrede vir ons.

Hy sal op dieselfde wyse ook vir jou ‘n Vader wees. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, sy liefde vir jou staan onwrikbaar vas.

2. God herinner ons aan Jesus wat vir ons intree

Maar daarmee is daar alreeds ook ‘n tweede historiese perspektief vir ons gegee. Jesus is opgewek, Jesus het opgevaar, Jesus het aan die regterhand van die Vader gaan sit.

Om wat te doen? Om vir ons in te tree.

Dit is nie net die historiese feit van die opstanding uit die graf nie wat ons van God se liefde oortuig nie. Dit is nie net die feit van die leë graf en die verskynings aan talle ooggetuies nie. (Jy kan meer oor die getuienis van die opstanding lees in Gary Habermas en Michael Licona se boek: The Case for the Resurrection of Jesus asook in Keith Matthee se boek wat die getuienis uit ‘n regshoek beoordeel: The Resurrection)

Dit is veral die historiese feit dat Hy lewe, en dat Hy vir ons intree wat ons van God se liefde oortuig..

Want, as Jesus se dood vir ons soveel beteken, hoeveel te meer sal sy lewe nie vir ons beteken nie.

Dit is waarom Paulus kan skryf:

“Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaarkry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?”

Daar is niks van buite met jou kan gebeur wat die liefde van Christus kan uitwis nie.

Dieselfde geld vir jou bediening en jou getuienis. Die werklikheid is dat almal wat gehoorsaam wil lewe, sal vervolg word. Paulus haal uit Psalm 44:23 aan:

“Ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer,  word ons soos slagskape behandel.”

Maar sy gevolgtrekking is:

“Maar in alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het.”

God se liefde vir ons staan onwrikbaar vas. God se liefde vir ons laat ons onwrikbaar vas staan!

Dit laat Paulus uitroep:

“Ek is daarvan oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige gebeure, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons kan skei van God se liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.”

Niks nie.

Ook nie wat met ons tans aan die gebeur is nie. Niks nie.

Die waarheid oor ons lewe is dat alles ten goede meewerk. Hoekom? Omdat God se liefde vir ons onwrikbaar vas staan.

Wat beteken dit vir jou?

  1. Dit beteken dat jy kan ontspan oor die toekoms. Jou planne kan miskien verander, maar jy kan God vertrou dat alles ten goede sal meewerk. Die Here is in beheer van jou lewe. Niks kan daaraan verander nie.
  2. Dit beteken dat jy aktief kan betrokke raak in gebed en diens vir almal rondom jou. Die sin van die lewe lê, soos Jesus dit geïllustreer het, in die gee van jouself. Wie sy lewe prysgee, sal dit terugontvang.
  3. Dit beteken dat jy selfs die dood kan tegemoet tree met die wete: God se liefde vir jou staan onwrikbaar vas. Hy sal ook vir jou uit die dood opwek.

Gebed

Slotlied

Vonkk 58 (3x) – Ons vind ons krag in die Here – koor (2:29 min)

Volgende week

  1. Heilige Weeklaat die pdf hier af en lees die gebeure in volgorde soos die vier evangelies dit vir ons vertel.
  2. Goeie Vrydag – ons vier nagmaal. Kinders welkom. Hou solank die brood en druiwesap of soetwyn gereed. Ek sal dit vroeg in die diens instel sodat die kinders deel kan neem.
  3. Paassondag – ons sal weer ‘n kindertyd hê. Vier dit saam met ons.

Dankoffer en kollekte

 

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.