Skip to main content

Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe – Esegiël 37:1-14

Jaar van die Bybel 2020
Tema:Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe” – Esegiël 37:1-14
Somerstrand 09:00 29 Maart 2020

Verwelkoming en Aankondigings

 • Welkom by ons tweede uitsending. Julle is welkom om te reageer. Ook met eie insette. Vrae. Ek antwoord graag.
 • Onthou ons webtuiste vir inligting. Ook die Facebook Dit is die plek waar ons kommunikeer. Julle kan my ook Whatsapp by die nommer op die webtuiste.
 • Ek het ook ‘n Youtube kanaal vir die gemeente geskep. Die ander kanaal sal ook werk. Dit is my eie kanaal. Maar mettertyd sal hierdie NGK Somerstrand kanaal die enigste een wees wat ons gebruik. Boekmerk dit sodat jy altyd daar kan uitkom.
 • Ons dink vanoggend aan almal wat siek is. Die COVID-19 virus is nie die enigste gevaar nie. Ek het met van die mense wat in die hospitaal was, gesels, maar besoeke is uiteraard nou gestop. Dit gaan goed met Wynand en Annelise Viljoen. Annelise se behandeling word voortgesit in hierdie tyd. Dieselfde geld Leonora Clark. Sy moet ook nog ingaan vir behandeling, maar Tony kan haar darem rondry. Dieselfde geld Dido du Plessis. Mag die Here julle dra in hierdie tyd.
 • Ons dink spesiaal aan Hennie en Ivo Meyer. Gwen Meyer is hierdie week oorlede en ons het haar Donderdag begrawe. Ons meelewing in hierdie moeilike tyd vir die uitgebreide familie in ons gemeente – Elsje, Cecile, Hennie, Dalene, Clairwyn en die kleinkinders – ook Hennie se dogter in die Kaap, Eldoline, wat self met uitdagings sit, sowel as die vriendekring.
 • Geluk met die verjaarsdae. Dit gaan uiteraard nou meer intieme geleenthede wees! Geluk Philip Loots en Tom van Deemter. Julle verjaar vandag. Die res van die verjaarsdae kan julle op die webtuiste sien. Bel en reik uit!
 • Dink aan Theo Havemann. Hy probeer steeds voortgaan met dienslewering in Helenvale vir 350 kinders sowel as die min of meer 30 mense in die karavaanpark. Dit was uitdagend om goedkeuring te kry. Dit lyk my ons het dit reggekry. Maar, met geen inkomste by die karavaanpark kom alles nou uit sy sak. Ons sal waardeer as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak.
 • Laastens, ons het Snapscan Julle kan nou ook met die toep op julle selfone betaal. Hier is ‘n verduideliking van hoe dit werk. Dié wat weet, kan doodgewoon hulle selfone in die toep wys na die grafika op die skerm en die instruksies volg.

Votum en seëngroet

Ek gebruik Psalm 28 vanoggend. Baie van julle het dit vanoggend vroeg al gelees in die Eenjaar Bybelleesplan vir die Psalms:

1 Na U, HERE, roep ek!  My Rots, moet U nie vir my doof hou nie,  sodat ek nie, wanneer U sou swyg,  word soos dié wat in die put afdaal nie.  2 Luister na my smeekgebed,  as ek na U roep om hulp,  as ek my hande uitstrek  na die heiligste deel van u heiligdom.  3 Moet my nie wegvoer saam met goddelose mense nie,  mense wat onreg pleeg,  wat oor vrede praat met hulle naaste  terwyl daar kwaad in hulle harte is.  4 Vergeld hulle ooreenkomstig hulle dade, hulle bose optrede;  vergeld hulle vir hulle handewerk,  laat hulle kry wat hulle verdien.

5 Omdat hulle nie ag slaan op die HERE se dade  en op sy handewerk nie,  sal Hy hulle afbreek en nie opbou nie.  6 Die HERE moet geprys word,  want Hy het na my smeekgebed geluister.  7 Die HERE is my krag en my skild;  op Hom vertrou my hart.  Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel,  met my lied wil ek Hom prys:  8 “Die HERE is vir sy volk ‘n krag en ‘n toevlug;  Hy is die verlossende krag van sy gesalfde.  9 “Verlos tog u volk en seën u erfdeel;  wees vir hulle ‘n herder en dra hulle vir altyd!”

Ek groet jou in die Naam van hierdie Herder, die God wat ons Vader is in Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.

Skriflesing en prediking

Van self-isolasie na gedwonge-isolasie

Ek is seker die realiteit van die impak van COVID-19 het Vrydagoggend die afgelope week by jou ingeskop. Die eerste dag wat ons wakker geword het. Nie in self-isolasie nie, maar in gedwonge-isolasie. Beperk tot die vier mure van jou huis, want meer as ‘n duisend mense regoor die land het teen Vrydag al die virus opgedoen. Een sterfgeval. Madeleine van Wyk van Durbanville, my grootword dorp.

Ek is ook seker dat daar ‘n paar vrae in jou hart begin vorm aanneem. Vrae soos: “Wat nou?” “Wat volgende?” Die praktiese vrae oor voorsiening vir die hede en die toekoms. Wat gaan ons eet en drink? Het ons genoeg vir die 21 dae? Hoe gaan ek al my rekeninge betaal? Hoe gaan ek my werkers betaal?

Daar is baie onsekerheid, selfs by diegene wat hulle die beste voorberei het. Daar is selfs angs en vrees. By sommige ook ‘n soort gelatenheid, ‘n oorgee aan hulle lot.

“Hoekom?” of “Hoekom nie?”

Sommige vra waarskynlik daarom ook die vraag: “Hoekom?” Hoekom laat God dit toe? Wat wil Hy vir ons sê?

Terwyl ander moontlik sou sê: “Hoekom nie?” Dit is doodgewoon die beloop van die lewe. ‘n Soort “reset” van alles, soos sommige kommentaar dit wil hê.

C.S. Lewis het een keer iets in ’n brief aan ’n vriend geskryf wat my laat dink dat sy perspektief ‘n antwoord op albei vrae is:

“I could well believe that it is God’s intention, since we have refused milder remedies, to compel us into unity, by persecution even and hardship. Satan is without doubt nothing else than a hammer in the hand of a benevolent and severe God. For all, either willingly or unwillingly, do the will of God: Judas and Satan as tools or instruments, John and Peter as sons.”

’n Sagmoedige en streng God

Swaar tye is die hamer in die hand van ’n sagmoedige en streng God. Sagmoedig, want Hy het ons lief. Streng, want Hy het ons lief.

Dit is nie ‘n perspektief wat ‘n mens gereeld hoor in die nuusberigte oor die COVID-19 virus nie. Trouens, ‘n mens hoor dit eintlik glad nie. En selfs die oproepe om landswye gebed fokus net op die genade van God, maar hou nie rekening met die geregtigheid van God nie.

Soos daardie baie bekende teks uit 2 Kronieke dit stel:

13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, 14 en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” (2 Kron 7:13-14)

Daar is geen verlossing sonder verootmoediging nie. Daar is geen genesing sonder gehoorsaamheid nie.

Dit is wanneer ons dit ernstig bedoel met die Here en ons ons toevlug tot Hom neem dat ons die belofte van 2 Kronieke 7 kan aangryp en met oorgawe kan bid in die verwagting dat God sal antwoord:

15 Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.” (2 Kron 7:15)

God waarsku ons om Hom te erken en te soek

Ek dink ons bevind ons te midde van ‘n wêreldwye “dissipline” of waarskuwing van God wat ons oproep om Hom te erken en Hom te soek (vgl bydrae van Peter Masters van die Metropolitan Tabernacle in London).  

En hoewel ons nie van sulke gedagtes hou nie, is dit die rede wat die Bybel gee vir alle onverwagte rampe, hetsy epidemies, oorstromings, hongersnood of groot brande. Hierdie dinge is deel van God se sagmoedige strengheid, sy liefdevolle teregwysing, sy ingrype in ‘n wêreld wat hulle rug op Hom gekeer het, soos ons in 2 Kronieke 7 lees.

Die Bybel sê ook dat hierdie dinge al hoe meer gereeld sal plaasvind in die “laaste dae”, wanneer goddeloosheid sal toeneem en mense al hoe meer God se wet sal oortree en sal leef in sy wêreld asof Hy nie bestaan nie.

Jesus praat daarvan in sy profetiese rede. Dit is die rede wat Hy gee vir die toename in oorloë, hongersnode, pessiektes, en aardbewings (Matt 24-25). Ook Paulus, Petrus, Judas en Johannes praat daarvan (2 Tim 3:1; 2 Pet 3:3; Judas 18; Openbaring 9). Soos Paulus sê, die mense sal liefhebbers wees van hulleself eerder as liefhebbers van God, en rampe is ‘n manier om hulle van God se bestaan bewus te maak.

Luister na My en leef

Maar, en dit is die evangelie in hierdie tyd, dit alles is deel van God se strategie, sy sagmoedige strengheid, sy liefdevolle waarskuwing: Luister na My, en jy sal leef.

Hierdie tyd is nie noodwendig die laaste oordeel nie. Niemand weet wanneer dit sal wees nie. Maar, wat hierdie tyd wel is, is ‘n uitdrukking van God se liefde, wat mense aanmoedig om tot inkeer te kom, want dit herinner ons dat daar wel ‘n laaste oordeel sal wees wat die deur van genade sal sluit vir diegene wat van Hom af wegdraai.

Hierdie tyd sal waarskynlik verbygaan. Daar is baie mense wat werk aan ‘n oplossing, met die vaardigheid wat God hulle gegee het, al erken hulle dit nie eers noodwendig nie. Maar, wat nodig is, is dat ons die tyd gebruik om tot inkeer te kom, om deur die Here nuut gemaak te word.

Ek wil daarom lees uit Esegiël 37:1-14 – een van die leesrooster tekste vir vandag wat regdeur die wêreld gebruik word, ook in die Seisoen van Luister preekriglyne – as ‘n aanmoediging tot inkeer en ‘n bemoediging om te volhard in jou verhouding met die Here:

1 Die hand van die Here was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene. 2 En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ’n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.

3 Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here Here, U weet dit. 4 Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die Here! 5 So spreek die Here Here tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. 6 En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ’n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die Here is.

7 Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ’n geruis, en kyk—’n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been. 8 Toe kyk ek en—daar was senings op hulle, en daar het vlees op gekom, en ’n vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie.

9 Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here Here: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.

10 En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër!

11 Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons! 12 Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here Here: Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel. 13 En julle sal weet dat Ek die Here is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! 14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here.

Ek wil hê jy moet drie dinge raaksien in hierdie gedeelte.

1. God het raad met dooie bene

Esegiël word soos aan die begin van sy bediening in Babel na ‘n vallei geneem. Dit is so 10 jaar ná die eerste visioen in hoofstuk 1.

Waar met die eerste besoek aan die plek die Here vir Esegiël ‘n gesig van Homself gegee het wat hom op die grond laat neerval het, gee die Here hier vir Esegiël ‘n gesig van die volk as ‘n duisternis dooie bene wat teen die grond is, wat dink dit is klaar met hulle.

Maar, waar Esegiël die eerste keer nie enigiets mag gesê het vir die “weerbarstige” volk nie – die Here wou sy doel met die ballingskap bereik – word hy wel dié keer ‘n opdrag gegee om nie net nuwe lewe en eenheid te profeteer oor die volk nie, maar selfs as profeet met die Gees te praat in opdrag van die Here om op tree.

Die volk het gedink dit is klaar met hulle. Daar is geen raad meer nie. Die Here dink egter anders daaroor. God het raad!

2. Gebed maak God se wil ‘n realiteit

Let op hoe beide die woord van God sowel as die Gees van God die lewe bring.

 • Die profetiese “prediking” van Esegiël skep die verwagting en bereidheid om te luister.
 • Die profetiese “gebed” met die Gees laat mense in beweging kom as direkte resultaat van die Gees wat lewe bring.

Só bewerk die praat met mense en die praat met God die hernuwing wat nodig is.

Albei is nodig, maar die praat met mense kan nie slaag sonder die praat met God nie.  Soos John Taylor sê:

What preaching by itself failed to achieve, prayer made a reality.” (Ezekiel).

3. Esegiël 37 is ‘n belofte vir altyd

Die belofte van God is eerstens dat die volk van Israel – in die volgende perikoop word ook die eenheid van die twaalf stamme belowe – uit die doodsbestaan in die vreemde verlos sal word en na hulle eie land teruggebring sal word. “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.”

Dit is egter ‘n belofte wat ook vir alle mense bedoel is. In die evangelie van Johannes gebruik Jesus twee keer perspektiewe uit Esegiël 37 om oor die lewe wat God gee, te praat:

 • In sy naggesprek met Nikodemus gebruik Jesus perspektiewe uit Esegiël om van wedergeboorte te praat as ‘n van bo-af Die Gees waai waar Hy wil en maak lewend wie Hy wil (Joh 3).
 • In sy feesgesprek met die Jode verwys Jesus op soortgelyke wyse as in Esegiël na die lewe wat Hy bring vir dooies: “Daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe.” (Joh 5:25)

Hierdie lewe uit die dood is immers ook iets wat Jesus fisies geïllustreer het met die opstanding van Lasarus en natuurlik uiteindelik met Homself.

Wat beteken dit vir ons prakties?

Wat beteken dit vir ons prakties? Ek wil drie dinge ook daaroor sê.

1. Die impak van hierdie boodskap van nuwe lewe word verhoog as ‘n mens dit in die eerste plek hoor as ‘n belofte aan die volk in ballingskap.

Hoekom?

Want hierdie profesie van Esegiël hét in vervulling gegaan met die terugkeer van die ballinge in 538 vC soos Esra en Nehemia dit vir ons vertel. Dit wys dat die belofte legitiem was, iets wat van die Here af gekom het. Hy het dit reeds eenmaal waar gemaak.

Natuurlik was dit net ten dele: sommige aspekte van die hernuwing is immers eers vervul in die tydvak wat met Jesus Christus aangebreek het; sommige aspekte sal eers aan die einde van die tyd vervul word, bv die omvattende eenheid waarvan hier eintlik sprake is tussen alle kinders van God.

Maar, die terugkoms en vestiging van die volk in Juda is ‘n genoegsame bewys van die konkrete vervulling van die belofte om as inspirerende getuienis van God se waarmaking van sy beloftes vir ander kontekste te dien.

2. Dit beteken daarom dat ons met ‘n nog groter vrymoedigheid in ons eie kontekste tot hierdie God kan bid wat belowe: “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.” (Eseg 37:4,14).

God het dit op ‘n spesifieke manier in die verlede bewaarheid. Hy kan dit ook in die hede in nuwe kontekste laat gebeur. Esegiël teken dus vir ons ‘n prentjie van ‘n aktiewe God wat op soewereine manier intree in hopelose situasies en deur sy Woord en Gees verandering bring.

Ons kan daarop vertrou en daarvoor bid, totdat ons ook ervaar wat Israel ervaar het, vers 14: “’Ek het dit (immers) gesê en Ek sal dit doen,’ sê die Here.

3. Esegiël leer ‘n mens egter ook hoe belangrik die regte tydsberekening is.

Die eerste boodskap in hierdie vallei was om stil te bly en simboliese handelinge van oordeel uit te voer.

Die tweede boodskap in hierdie plek was om die woord van lewe aan beide die volk en die Gees te verkondig sowel as om hierdie keer simboliese handelinge van hoop daar uit te voer.

Dit help ons verstaan hoekom dit in die eerste plek nodig is dat daar ‘n ramp is. Waarom die ramp nie gekeer is nie. Want dit is nodig sodat God sy doel daarmee kan bereik.

Wat die pandemie van ons vra, is om te volhard met ons gesprek met mense en met ons gesprek met God. Preek en bid. Met mense en met God.

Mag ons deur hierdie gedeelte in Esegiël geïnspireer word om só naby die Here te lewe, om só met Hom in gesprek te tree, dat ons inderdaad sal groei in ons onderskeiding van dié dinge wat God besig is om te doen, sodat ons ook die seën van God se teenwoordigheid kan ervaar. Dan sal ons woorde aan mense die oortuigingskrag hê wat van die Gees self af kom.

Ter afsluiting

1. Vir jou verdere nadenke oor die hoekom vrae, kan jy gerus die gesprek met Vince Vitale luister. Hy is gevra: “As daar ‘n God is, waarom het ons dan die koronavirussiekte?”

Vince het ‘n baie interessante perspektief daarop gehad in ‘n 7 minute paneelbespreking verlede Vrydag 20 Maart 2020:

2. Vir ’n inbeweeg in God se teenwoordigheid in hierdie tyd, kan jy gerus musiek gebruik.

Brett Mccraken het 130 luisterliedere saamgestel wat jy gratis kan gebruik. Hy noem dit “Songs of comfort for anxious souls.” Hy sê:

“One way we can rest in the knowledge and presence of God is to surround ourselves with music that sings it over us.”

Die playlist is op Spotify, Apple Music, of Amazon Music. Gaan net na die skakel en luister na hartelus. Dit is liedere soos:

 1. “A Mighty Fortress,” Matt Boswell
 2. “Great Is Thy Faithfulness (Live at TGC),” Austin Stone Worship

Meg Bucher het ook ’n lys saamgestel, ’n bietjie meer kontemporêr. Sy  noem dit “50 songs to experience God’s presence in a pandemic.” Gaan na hierdie skakel: Dit is liedere soos:

 1. “You Say,” Lauren Daigle
 2. “Count Your Blessings,” Sunday Service Choir

Voed jou binnekant met musiek en aanbid die Here deur die dag met hierdie 180 liedere.

Ontvang die seën van die Here:

Die Here seën jou en beskerm jou.

Die Here se gesig skyn oor jou en Hy is jou genadig.

Die Here lig sy gesig op na jou en Hy gee aan jou vrede.” (Num 6:24-26)

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.