Spring van vreugde – ons Verlosser is hier! – Sagaria

Daar was ‘n man. Sy naam was Sagaria. Hy was ‘n priester. Getroud met ‘n vrou uit ‘n priesterlike familie. Elisabet. Dit was in die dae van koning Herodes, die Grote.

Sagaria het ‘n pad geloop met die Here. Hy en sy vrou, Elisabet. Soos Lukas sê, hulle was albei regverdig voor God. Hulle het onberispelik geleef volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here.

Maar, hulle het ‘n groot seer gehad. ‘n Onvervulde gebed. Jare lank het hulle die Here gesmeek vir ‘n kind. Sonder ‘n antwoord. Elisabet was onvrugbaar. Albei was al op gevorderde leeftyd. Die kanse dat dié gebed vervul sou word, het al hoe skraler geword.

Hulle het egter volhard. Soos ‘n Isak van ouds wat twintig jaar gebid het vir Jakob en Esau (Gen 25), só het Sagaria dit ook gedoen.

Toe, op ‘n dag, toe dit weer Sagaria se beurt is om as priester diens te doen, en hy soos soveel maal te vore die pad Jerusalem toe gevat van die heuwellande van Judea, gebeur daar iets besonders.

Sagaria se werk in die  tempel van die Here was om wierook te brand. Die simboliek van die wierook was dat soos die hele menigte van die volk buite die heiligdom besig was om te bid, die wierook opgestyg het as teken dat hulle gebede voor God gebring word.

‘n Mens wonder wat deur Sagaria se hart gegaan het dié dag. Hoeveel keer het hy nie al dié diensbeurt waargeneem nie? Hoeveel keer het hy nie self gebid dat die Here hulle eie gebed verhoor nie? Hy en sy vrou wou só graag ‘n seun hê.

Sou dit die week ook maar soos elke ander keer wees dat hy bid, dat hy onverrigtersake huis toe sou moes gaan? Sou die wierook opstyg en in die lug verdwyn, sonder dat daar ‘n antwoord vir hulle sou kom?

Tog volhard hy. Bid hy. Vir homself. Vir die volk. In die hoop dat die Here sal antwoord.

HIER VOLG DIE HELE PREEK: DOWNLOAD ENGLISH: Jump for Joy – the Saviour is here – Zechariah

Jou gebed is verhoor – julle sal ‘n kind hê

Dan verskyn daar ’n engel van die Here aan hom. Staan aan die regterkant van die wierookofferaltaar. Tussen die wierookofferaltaar en die goue kandelaar. Aan die suidekant van die heiligdom in die tempel.

Sagaria was verskrik toe hy die engel sien. ‘n Groot vrees het oor hom gekom. Wat sou dié verskyning beteken?

Maar die engel, Gabriël soos hy hom later bekend stel, stel Sagaria gerus:

Luk 1:13-17

“Moenie vrees nie, Sagaria, omdat jou gebed verhoor is, en jou vrou, Elisabet, sal geboorte gee aan ’n seun vir jou en jy moet hom die naam Johannes gee. 14En daar sal vreugde en blydskap vir jou wees en baie sal verheug wees oor sy geboorte. 15Want hy sal groot wees voor die Here en wyn en bier sal hy beslis nie drink nie, en hy sal vervul wees met die Heilige Gees reeds van sy moederskoot af, 16en hy sal baie van die seuns van Israel laat terugkeer na die Here hulle God. 17En hy sal voor Hom uitgaan in die gees en krag van Elia, om die harte van die vaders te laat terugkeer na hulle kinders en ongehoorsames na die denkwyse van die regverdiges, om vir die Here ’n toegeruste volk voor te berei.” (ASV)

Daar sal vreugde en blydskap vir jou wees

Gabriël val direk met die goeie nuus in die huis, nuus wat Sagaria se hart sou verbly. Jou gebed is verhoor, Sagaria. Jou vrou, Elisabet, sal geboorte gee aan ’n seun vir jou en jy moet hom die naam Johannes gee.

‘n Mens moenie die vreugde hiervan onderskat nie. Kinderloosheid was die Jode nie net ‘n persoonlike verlies nie. Dit was ‘n publieke probleem, ‘n skande. ‘n Mens hoef maar net die verhale van Sara en Hanna in die OT te lees, om ‘n waardering vir die uitdaging van kinderloosheid te ontwikkel.

Dat ‘n kind vir Sagaria en Elisabet gebore sou word, was vir hulle van onskatbare waarde, ‘n blye vreugde, ‘n onverdiende voorreg. ‘n Mens moet dus nie die vreugde onderskat nie.

‘n Mens moet egter ook nie die punt van hierdie gebedsverhoring onderskat nie. Want, hier gebeur baie meer as maar net dat ‘n kinderlose egpaar die vreugde van ‘n kind ontvang.

Soos dit altyd is – met Sara, wie se kind Isak, die belofte van God in stand sou hou; met Hanna, wie se kind Samuel, die woord van God weer in ere sou herstel – só is dit ook nou.

Hierdie kind, Johannes die Doper, sou nie net vir hulle vreugde bring nie, baie mense sou in die vreugde daarvan deel.

Baie sal verheug wees oor sy geboorte

Die gebedsverhoring vir Sagaria en Elisabet is dus net die begin van die vreugde. Daar sal ook baie ander wees wat verheug sal wees oor Johannes se geboorte.

Hoekom? Wel daar is twee redes.

In die eerste plek sal Johannes groot wees voor die Here, sê Gabriël. Johannes sal bekend staan as ‘n Nasireër, een wat volledig aan God toegewy is. Dit is waarom die teks sê, wyn en bier sal hy beslis nie drink nie. En Johannes sal vervul wees met die Heilige Gees reeds van sy moederskoot af.

Die vreugde sal nie net wees in die tipe mens wat Johannes sal wees nie. Nee die vreugde sal versprei na die res van die volk, want “hy sal baie van die seuns van Israel laat terugkeer na die Here hulle God.”

Johannes sal dus in die tweede plek ‘n groot bediening hê. Hy sal voor God uitgaan in die gees en krag van Elia. Die ontsagwekkende profeet van die Here in die tyd van Agab en Isebel. En die effek van Johannes se bediening sal omvattend wees:

  • Hy sal die harte van die vaders laat terugkeer na hulle kinders.
  • Hy sal die ongehoorsames laat terugkeer na die denkwyse van die regverdiges.

Die harte van die vaders sal terugkeer na hulle kinders

Families sal herstel word. Dit is wat dit beteken dat die harte van die vaders sal terugkeer na hulle kinders. Pa’s sal weer hulle verantwoordelikheid nakom om hulle kinders in die weë van die Here groot te maak. Families sal weer funksioneer soos die Here dit wil hê.

Ongehoorsames sal terugkeer na die denkwyse van die regverdiges

Mense sal tot bekering kom. Dit is wat dit beteken dat ongehoorsames sal terugkeer na die “denkwyse van die regverdiges”. Watter uitnemende manier om bekering te beskrywe. Dit is om terug te keer na: “die denkwyse van die regverdiges”. Of soos Engelse vertalings dit vertaal: “The wisdom of the just” (NET). Gelowiges sal weer funksioneer soos die Here dit wil hê.

Soos Spreuke 4:5-6 sê, in die 1933 vertaling: “Verkry wysheid, verkry insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie; verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak.” (OAV). Die 1983 vertaling sê: “Maak die wysheid jou metgesel, dit sal jou beskerm; as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar.” (NAV)

Dit is wat met die volk sal gebeur. Wysheid sal weer hulle metgesel word, want hulle sal die denkwyse van die regverdiges aanleer.

Hy sal vir die Here ‘n toegeruste volk voorberei

Maar dit is nie al nie. Gabriël sê dat Johannes se bediening sal die effek hê tot in die hemel. Dit is nie maar net die mense wat die vreugde van bekering sal geniet nie. Dit is ook God self, want:

  • Hy sal vir die Here ’n toegeruste volk voorberei.

Die geloofsgemeenskap sal toegerus word “vir die Here”. Dit is wat dit beteken dat Johannes vir die Here ‘n “toegeruste volk” sal voorberei. Want dit is wat God wil hê, ‘n volk wat toegerus is om Hom te dien, en namens Hom, as sy instrumente, in hierdie wêreld te bedien. Die geloofsgemeenskap sal dus weer funksioneer soos die Here dit wil hê.

Dit is wat Johannes se geboorte sal inhou, sê Gabriël. Sy geboorte sal nie net ‘n vreugde wees vir ‘n kinderlose egpaar nie. Sy geboorte sal ‘n vreugde vir baie mense inhou. Dit sal ook ‘n vreugde vir God inhou, by wyse van spreke.

Die geheim van gebedsverhoring

Daar is ‘n geheim opgesluit in gebedsverhoring.

Sagaria en Elisabet se seer was kinderloosheid. Daarom het hulle gebid. Volhardend gebid. Totdat daar ‘n antwoord gekom het.

Ons weet nie hoekom dit so lank geduur het nie. Ons weet nie hoekom die Here nie vroeër geantwoord het nie. Ook nie hoekom hulle die probleem in die eerste plek gehad het nie. Lukas sê sy was onvrugbaar, maar dit help ons nie veel nie.

Wat ons egter leer, is dat gebedsverhoring altyd ‘n groter doel het.

Dit is wonderlik dat die probleem van kinderloosheid opgelos is. Sagaria en Elisabet is tereg verheug daaroor.

Maar daar is meer op die spel. ‘n Volk se lewe is op die spel. En hierdie geboorte van Johannes die Doper gaan ‘n baie groter rol speel in die Goddelike raadsplan. Die volk gaan weer dink soos God wil dit goed dink. Hulle gaan weer bruikbaar wees in sy plan met hulle in die wêreld

Dit is verstommend. Dit is iets waaroor ons almal kan bly wees.

Geen wonder dat Sagaria, na sy aanvanklike probleem om die engel te glo, ‘n loflied aanhef wat deur die eeue die verbeelding van die kerk aangegryp het. Want, hemel en aarde ontmoet in hierdie verhaal. Ons lees:

LUKAS 1:67-80

67En Sagaria, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en hy het geprofeteer en gesê:

68“Die Here, die God van Israel, moet geprys word, omdat Hy sy volk opgesoek en vir hulle bevryding bewerkstellig het, 69en ’n reddende krag vir ons voorsien het in die huis van sy kneg Dawid, 70net soos Hy gesê het by monde van sy heilige profete van die vroegste tye af, 71redding van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat, 72deur barmhartigheid te bewys aan ons vaders en sy heilige verbond te onthou, 73die eed wat Hy gesweer het aan Abraham ons voorvader, om te gee dat ons, 74nadat ons gered is uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien 75met toewyding en opregtheid voor Hom al ons dae.

76En jy, kind, ’n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy paaie vir Hom gereed te maak, 77om kennis van redding vir sy volk te gee deur die vergifnis van hulle sondes

78op grond van die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die Môreson uit die hoogte ons sal besoek,

79om te skyn op dié wat sit in duisternis en in die skaduwee van die dood, om ons voete te lei na die pad van vrede.”

80En die kind het gegroei en sterk geword deur die Gees, en hy het in die woestyngebiede geleef tot op die dag van sy openbare verskyning aan Israel. (ASV)

Benedictus

Hierdie profesie van Sagaria word deur die eeue die Benedictus genoem. Dit kom van die eerste woorde van sy loflied in vers 68 in die Latynse vertaling: “Blessed be the Lord”.

Sagaria raak nou self die stem wat van die vreugde vertel, soos Gabriël dit aanvanklik verkondig het. God moet geprys word, sê Sagaria, want Hy het sy volk opgesoek en vir hulle bevryding bewerkstellig. Hy het ‘n “reddende krag voorsien” wat sy volk sal bevry van al hulle vyande sodat hulle Hom sonder vrees kan dien met toewyding en opregtheid voor Hom vir altyd.

Dat Johannes hom en Elisabet ook van hulle kinderloosheid verlos, skuif nou op die agtergrond. Op die voorgrond verskyn die “reddende krag” van die Here wat baie meer doen as om mense van kinderloosheid te verlos.

Die reddende krag van die Here

Dit is wat ons moet raaksien in die gedeelte. Dit is waarom hulle gebed om ‘n kind verhoor is. Dit was om ‘n voorloper vir Jesus te verskaf, iemand wat die volk kon voorberei sodat hulle Jesus as die “reddende krag” van die Here kon ontvang, die een wat hulle van al hulle vyande sou verlos.

Dit is nou nie van die Romeine as sodanig nie, al was dit die verlossing wat die Jode naarstiglik van God gevra het. Nee, die “reddende krag” van die Here is gemik op die vyande wat hulle verbintenis aan die Here verswak – die Satan en die wêreld. Dit is ook die vyande van binne wat hulle toewyding aan die Here wil verbreek – die sonde.

Want dit is natuurlik hoe hulle van die gevaar van die Romeine verlos sou word. Deurdat die “reddende krag” van die Here ook aan die Romeine sou verskyn, sodat die wat God uitgekies het, verlos kon word, en saam met die gelowiges uit die Jode een volk vir die Here sou kon word in sy koninkryk.

Dit is die boodskap van alle tye af. Dit is die belofte aan Abraham. Dit is die belofte aan Dawid. Dat God hulle sal red om met toewyding en opregtheid, heilig en opreg, soos dit in die oorspronklike staan, voor Hom te lewe. Dit was van altyd af God se bedoeling met sy volk.

Dit is ook sy doel met ons. Die gelowiges uit die ander nasies. Hy wil ons saam met die gelowiges uit die Jode ook onberispelik voor Hom laat lewe, so heilig en opreg soos wat Hy self is. Dit is wat Jesus in ons wil regkry. Dit is waarom Hy ons “reddende krag” is.

Sodat ook ons die “denkwyse van die regverdiges” kan aanleer. Dat ons in staat sal wees om persoonlik in ‘n noue verhouding met Hom te lewe, so heilig soos Hy is, sowel as onberispelik en opreg in die gemeenskap van gelowiges. Om te lewe volgens: “The wisdom of the just.”

Met toewyding en opregtheid al ons dae

Lukas wil dus met hierdie verhaal ons verbeelding wakker maak. Hy wil ons bewus maak daarvan dat die Here gebede verhoor. Dat Hy aandag gee aan die dinge waarvoor ons bid. Wat dit ook al mag wees. En jy mag voortgaan om jou behoeftes voor die Here te bring. Jy weet nooit wat in die verhoring van daardie gebed opgesluit mag lê nie. Wie weet wat jy sal ervaar as jy daardie bondeltjie vreugde van ‘n Johannes in jou arms voel lê.

Maar Hy wil ons ook bewus maak van die feit dat daar altyd ‘n groter prentjie is. Dat dit nie net oor die bondeltjies vreugde van kinders gaan nie. Dat God se gawes nie net ons onmiddellike behoeftes uitsorteer nie, maar inpas in sy plan met hierdie wêreld.

Die plan is dat Hy ons, uit al die nasies van die aarde, wil laat opstaan uit die slawerny van die sonde, ons wil verlos van die bande van die Satan en die wêreld, om heilig en opreg voor God te lewe.

Spring daarom van vreugde, soos ‘n Sagaria. Die Verlosser is hier!

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.