Wat is die Drie-eenheid?

Verwelkoming

Baie welkom by ons erediens.

Ek wil vandag oor die Drie-eenheid gesels. Dit is tradisioneel die Sondag waarop die kerk oor die onderwerp gesels. En ek weet dit is vir baie moeilik om regtig te verstaan. Skuif dus nader en spits jou ore!

Pulse

Ons begin volgende week met Pulse in die kerk om 18:30. Ons tema is “Waar was God toe …” Meer detail volg in die week.

Senior kategese is van 17:30 af by die kerk. Graad 7-11.

Verjaarsdae

Die volgende lidmate verjaar vandag: Frank Johnston, Reon Lombaard, FA van Niekerk en Nico van Niekerk. Baie geluk. Ander name op die skerm. Bel mekaar en reik uit.

Toetrede

Lied 117 – Loof die Heer!

Votum en seëngroet

Lofsang

Lied 154 en 220 Kom nou tesaam | Met ons harte sing ons, Here

Gebed

Skriflesing en prediking

Wat is die Drie-eenheid?

Dit is die belydenis dat God EEN wese of substansie is, in DRIE persone, Vader, Seun en Heilige Gees.

Die Drie-eenheid is God se openbaring van Homself aan ons

Kom ons begin by die Bybel, want dit is altyd die eerste plek waar ons gaan lees as ons wil verstaan wat God vir ons wil leer. En daar is talle tekste wat vir ons die Drie-eenheid verduidelik.

1. Wanneer Gabriël Maria besoek om haar die nuus te gee dat sy swanger gaan word met die Here Jesus dan beskryf hy die werk van die Drie-eenheid so:

Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die Seun van God genoem word. (Luk 1:35 – NLV)

So God die Vader werk deur die Heilige Gees om Jesus as die Seun van God uit Maria te laat gebore. Die Drie Persone van die Godheid word dus duidelik onderskei van mekaar, maar hulle word steeds as deel van die Godheid beskryf, hier spesifiek Jesus as die Seun van God.

2. By Jesus se doop aan die begin van sy bediening, beskryf Matteus die werk van die Drie-eenheid so:

Ná Jesus se doop het Hy dadelik uit die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir Hom oop, en Hy sien hoe die Gees van God soos ’n duif op Hom afdaal. Daar kom toe ’n stem uit die hemel wat sê: “Hý is my geliefde Seun, ’n Kind so na my hart.” (Matt 3:16-17 – NLV)

Weereens sien ons God die Vader wat sy goedkeuring gee aan sy Seun, ‘n Kind so na aan sy hart. En die Heilige Gees – die Gees van God – daal op Jesus in die vorm van ‘n duif neer. Drie Persone, al drie deel van die Een Godheid.

3. Wanneer Jesus die Groot Opdrag gee aan sy dissipels, dan beskryf Hy ons werk so:

Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. (Matt 28:19 – NLV)

God het Een Naam, maar ons word aan Hom deur die doop verbind in terme van die Drie Persone wat in die Godheid is, Vader, Seun en Heilige Gees.

4. Aan die einde van Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, seën hy hulle op soortgelyke wyse in die Naam van die Drie-enige God:

Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. (2 Kor 13:13 – NLV)

Een Wese, Drie Persone.

Die voorbeeld van water

Nou ‘n gewilde manier om die Drie-eenheid op ‘n natuurlike manier te probeer verduidelik, is om water as ‘n voorbeeld te gebruik.

Ons almal weet dat water in drie fases bestaan. ‘n Vastestof (ys), ‘n vloeistof (water) en ‘n gas (waterdamp of stoom).

Ons gebruik water dus ook op drie maniere. Ons gebruik ys om iets koel te maak. Maar, dit is natuurlik steeds water. Ons gebruik water as ‘n vloeistof om te drink. Maar, dit is uiteraard steeds water. Ons gebruik stoom om elektrisiteit op te wek. Maar, in al drie gevalle is dit steeds dieselfde stof, water.

Hoekom? Want, dit is dieselfde substansie, water. Water het dieselfde chemiese samestelling, H2O. Twee waterstof atome en een suurstof atoom.

Hoe werk dit? Wel, by verskillende temperature kry ons water in verskillende fases. Daar is drie sulke fases. Onder 0 grade Celsius het ons ys. Bo 0 grade Celsius het ons water. En bo 100 grade Celsius het ons stoom of waterdamp.

So dit is dieselfde stof, maar dit het drie fases. Dit het dieselfde substansie. Maar dit het drie vorms daarvan.

Die drie fases kan gelyktydig bestaan

‘n Mens kan nog verder met die voorbeeld gaan.

Het jy geweet dat al drie fases van water gelyktydig kan bestaan?

Daar is iets wat bekend staan as die drievoudige punt. By nul grade Celsius is water besig om van vaste toestand na die vloeibare fase oor te skakel of andersom.

 • Jy kan dit sien as water begin smelt – soos met hierdie ysnaalde.
 • Of as water begin ys – soos met hierdie oulike grafika.

Maar, omdat die molekules in ‘n vloeistof nie almal dieselfde energie het nie, is daar sommige molekules wat soveel energie het dat hulle direk verdamp en nie nog omsit na ‘n vloeistof nie.

 • Soos in hierdie video van ‘n ysblokkie wat smelt. Let op die waterdamp of stoom wat soms daarvan afkom.

So, dit is moontlik dat water terselfdertyd as vaste stof, vloeistof en gas bestaan (vgl Edward Rayne – https://www.physlink.com).

‘n Mens kan ook die voorbeeld van lig vat om dieselfde eenheid en drieheid te verduidelik. Om lig in ‘n vertrek aan te skakel het jy ‘n gloeilamp nodig. Soos in hierdie voorbeeld. Dan moet jy elektrisiteit aansit sodat dit kan begin lig gee. En dan verskaf dit lig in die vertrek.

Die lig wat dus skyn kom van een bron af, maar sonder die gloeilamp en die elektrisiteit kan die lig nie skyn nie.

Die voorbeeld van die liefde

Die voorbeeld van water en lig is ‘n goeie natuurlike verduideliking, maar die probleem is dat ‘n mens te maklik die drie persone net as funksies of persoonlikhede van die een God kan beskou. Die drie fases van water is eintlik net drie manifestasies van water. Dit wil sê dit wys die eenheid, maar nie die drieheid so goed nie.

Dit is die misverstand van die sogenaamde modalisme, ‘n idee dat God die Vader, Seun en Heilige Gees net drie manifestasies of funksies of persoonlikhede van God is. Want, daar is egter kommunikasie tussen Vader en Seun. Jesus bid tot die Vader, al is hulle deel van die Een God.

Die lig is weer andersom. Dit wys die drieheid, maar nie die eenheid so goed nie. En die drieheid is daarby onvolledig. Dws sonder die elektrisiteit kan daar nie lig wees nie. Sonder die gloeilamp kan daar nie lig wees nie. Die lig is weer afhanklik van beide die elektrisiteit en die gloeilamp om te kan skyn. En ‘n mens kan maklik begin dink daar is ‘n hiërargie waar die een belangriker is as die ander.

Die probleem met sulke natuurlike voorbeelde is dat dit nie regtig reg laat geskied aan die uniekheid van die Drie Persone in die Een Wese wat Homself aan ons as God openbaar het nie. God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees is genuine Drie Persone. En hulle is genuine Een God.

Daarom het Augustinus bv voorgestel dat ons oor God praat as liefde.

 • Daar is God die Vader. Hy is die een wat liefhet, die liefhebber.
 • Daar is God die Seun. Hy is die een wat liefgehê word, die geliefde.
 • En daar is God die Gees, die liefde waarmee liefgehê word.

In Engels sê dit miskien duideliker: “God as lover, the beloved, and love itself.” God is beide liefde as subjek, liefde as objek en liefde as handeling. Een God wat op drie maniere Homself manifesteer.

Hierdie drie-ledige beskrywing van God as liefde werk reeds beter as die voorbeelde van water en lig, maar skiet eintlik nog steeds kort. Want, jy kan steeds vasval om óf die eenheid oor te beklemtoon óf die drieheid.

Daarom het die kerk besluit om geloofsbelydenis te skryf op grond van die Bybel om hierdie prentjie van God vir ons in te kleur, die prentjie dat God Een Wese is in Drie Persone.

Die Drie-enige God is een God

Daarom het die geloofsbelydenis van Athanasius in die 4de eeu nC dit só gestel, en dit is die mees volledige beskrywing wat ons het van die Drie-eenheid. Dit is daarom ook die beste verduideliking van die Drie-eenheid.

Let op hoe die belydenis die Eenheid en die Drieheid van God vashou:

 1. Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid eer,
 2. sonder om die persone te vermeng of die wese te deel.
 3. Want die persoon van die Vader is ‘n ander, dié van die Seun is ‘n ander, dié van die Heilige Gees is ‘n ander.
 4. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid.
 5. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees.

So, albei belydenisse oor God is belangrik. Een Wese; Drie Persone.

Dan vervolg die belydenis om die Eenheid van God te beklemtoon deur die eienskappe van God te lys wat deur al drie Persone gedeel word:

 1. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape;
 2. onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees;
 3. die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig.
 4. Nogtans is daar nie drie ewiges nie maar een Ewige,
 5. net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie maar een Ongeskapene en een Onmeetlike.
 6. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig;
 7. en tog is daar nie drie almagtiges nie maar een Almagtige.

Hulle bly Een God, al is hulle drie persone, soos hulle voortgaan om te bely dat God nie drie gode is nie, maar tog ook volledig erns te maak met die feit dat hulle Drie Persone is:

 1. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God;
 2. en tog is daar nie drie gode nie maar een God.
 3. Net so is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here;
 4. en tog is daar nie drie heres nie maar een Here.
 5. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke Persoon afsonderlik God en Here te noem,
 6. word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of heres te bely.

Dan brei die belydenis uit oor die onderskeid wat daar in die Drie Persone bestaan van altyd af:

 1. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie;
 2. die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie maar gegenereer;
 3. die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie maar gaan van Hulle uit.
 4. So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie; een Seun, nie drie seuns nie; een Heilige Gees, nie drie heilige geeste nie.

Om net weer te beklemtoon dat hulle van altyd af gelyk is in Een Wese, want hulle is Een God:

 1. En in hierdie Drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie,
 2. maar al drie Persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk,
 3. sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die Eenheid in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid geëer moet word.

En die belydenis som vir ons op dat dit uiters belangrik is om só daaroor te dink.

 1. Wie dus salig wil word, moet so oor die Drie-eenheid dink.

Die belydenis van die Drie-eenheid is dus nie maar net ‘n leerstuk wat jy kan aanvaar of nie aanvaar nie. Dit is van saligmakende waarde.

Hoekom is die belydenis van die Drie-eenheid so belangrik?

Die laaste deel van die belydenis het alreeds vir jou gesê hoekom die Drie-eenheid so belangrik is.

Dit is belangrik vir jou redding

Die belydenis van die Drie-eenheid is in die eerste plek belangrik vir jou redding. Jy het die regte prentjie van God nodig om met Hom in ‘n verhouding te kan staan.

Anders het net my jou eie Godsbeeld te make. Dien jy eintlik die afgod van jou eie gedagtes.

Daar is verskeie pogings vandag om met ‘n eie idee te werk van Wie God is, en Hoe God is. Sommige ontken die bestaan van die Heilige Gees. Sommige ontken dat Jesus regtig mens geword het. Sommige ontken dat Jesus regtig God is. Sommige wil die Bybelse Godsbeeld verander om kulturele en ideologiese redes.

Sulke pogings berus egter net op mense se eie gedagtes, kultureel, ideologies, filosofies. En waar jy met jou eie idee van God werk, is jy besig met ‘n afgod. En afgode kan jou nie red nie.

Ons het nodig om te dink aan God soos Hy Homself aan ons openbaar het:

 • Ons het nodig om aan God te dink as Vader. Want in God se Vaderskap sit die hele idee van God se voorsiening en onderhouding van alles wat bestaan, opgesluit. Dit is hoe Hy Homself aan ons openbaar het. Dit is hoe ons Hom moet aanbid.
 • Ons het nodig om aan God te dink as Seun. Want, in sy dubbele natuur – Hy is ware God en ware mens – sit die hele idee van God se verlossing en vernuwing van almal wat in Hom glo, opgesluit. Ons moet aan albei kante van Jesus se natuur vashou om gered te kan word.
 • Ons het nodig om aan God te dink as Heilige Gees. Want dit is Hy wat in ons woon en ons nie net verseker van die ewige lewe nie, maar die proses van heiligmaking in ons bestuur sodat ons uiteindelik heilig en onberispelik voor God in die nuwe hemel en nuwe aarde kan wees.

Dit is belangrik vir jou gebede

In die tweede plek is die Drie-eenheid belangrik vir ons kontak met God. Dit is die Drie-enige God waartoe ons bid.

 • Die Vader is die oorsaak en oorsprong van alles en die Een tot wie ons bid. Hy is die Skepper, die voorsiener en onderhouer van alles wat lewe, van alles in die heelal. Dit is van Hom wat ons vra dat Hy optree, dat Hy intree, dat Hy dinge regstel, dat Hy alles ten goede laat meewerk. Jy kan praat met Jesus. Jy kan praat met die Gees. Hulle is immers God. Maar die Een wat gebede beantwoord, is God die Vader.
 • Die Seun is die Woord en Beeld van die Vader, in wie ons God die duidelikste sien, en die Een in wie se Naam ons bid. Hy is ons Voorbidder in die hemel. Dit is Hy wat ons gebede voor God bring en sy gesag verleen aan ons versoeke aan God die Vader. Dink net ‘n slag aan die feit dat Jesus namens jou by God vra dat wat jy vra inderdaad sal gebeur!
 • Die Heilige Gees is ewige Krag en Mag van die Vader en die Seun en Hy is die Een deur wie ons bid. Hy is ons Voorbidder in ons self. Hy is die Een wat ons swak en onbeholpe gebede omvorm dat dit God se bedoeling vir ons kan reflekteer. Hy help ons om al hoe beter te verstaan wat regtig nodig is, sodat ons beter kan bid en kan kry wat ons van God die Vader vra.

So, waarvoor wag jy?! Kry jou prentjie van God reg. Moenie jou ore uitleen vir die afgode van ons tyd nie. En bid dan hierdie week met hierdie Bybelse prentjie van God. Jy sal verstom staan met wat hierdie God vir jou kan doen.

Gebed

Dankoffers

Snapscan of EFT – detail aan einde van video

Slotlied

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Seën

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.