Skip to main content

Geroep om te stry vir die oorgelewerde geloof

Somerstrand 7 April 2019 18:30 (Preek in Engels gelewer –

Download English here: Jude

 

Die Geloofsbelydenis van Nicea

Kyk goed na hierdie prentjie. Dit is die oudste weergawe wat ons het van die Geloofsbelydenis van Nicea.

Wat is die Geloofsbelydenis van Nicea?

Dit is ‘n belydenis oor God as Vader, Seun en Gees. Dit bely ons geloof oor Jesus as God en mens, oor sy maagdelike geboorte, oor sy kruisdood en opstanding, oor die vergifnis van sonde, en sy belofte van die ewige lewe.

Hoe voel julle oor sulke ou dokumente?

Miskien voel julle daaroor soos musiek. Verlede jaar se musiek is “ancient”!

Die ding is net, as jy altyd in die oomblik lewe, dan hou niks natuurlik langer as ‘n jaar nie. Daar is nie diepte nie. Dit vervaag soos die mis voor die son.

En as iets vir jou regtig in jou binneste roer, dan kan jy nie daarvan vergeet nie.

‘n Mens moet natuurlik daarby onthou dat die Bybel nóg ouer is!

  • Hier is die oudste fragment wat ons van die NT het – Papirus 52, Johannes 18:31-33.37-38 uit 125 nC.

 

 

 

 

 

  • Hier is een van die oudste fragmente wat ons van die OT – deel van die Dooie See rolle, Levitikus.

 

 

 

 

 

  • Hier is ‘n weergawe van die Tien Gebooie, ook uit die Dooie See rolle – B-314643 uit die eerste eeu vC.

 

 

 

 

 

Die punt is, dat die boodskap van die Bybel het die toets van die tyd deurstaan. Dit is nie maar ‘n dokument wat hierdie jaar gelees word, en volgende jaar vergeet word nie. Dit het trouens in belangrikheid toegeneem.

Hoekom is Geloofsbelydenisse belangrik?

Om dieselfde rede as wat die Bybel vir ons belangrik is:

  • Dit bring eenheid vir die geloofsgemeenskap. Eenheid bestaan in die waarheid, nie in die diversiteit van verskillende waarhede nie. Jy word versterk in jou gemeenskap met ander gelowiges.
  • Dit bring vastigheid vir jou eie geloofsbelydenis. Jy word versterk in jou vertroue. Jy kan jou eie geloof meet aan die konsensus van die eeue.
  • Dit bring oortuiging vir die geloofstryd. Jy word versterk in jou volharding. Jy het vaste grond onder jou voete vir jou geloof.

Geloof is kosbaar

Daar is min dinge wat belangriker is as jou geloof.

Wat is ‘n ware geloof?

Die beste verduideliking kom uit die Heidelbergse Kategismus wat gebaseer is op talle OT en NT tekste, 32 altesaam, in vraag en antwoord 21:

‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.

(a) Jak 2:19. (b) Heb 11:1, 7; Rom 4:18-21; 10:10; Ef 3:12; Heb 4:16; Jak 1:6. (c) Gal 5:22; Matt 16:17; 2 Kor 4:13; Joh 6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14. (d) Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; Hand 10:44; 16:14. (e) Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78. (f) Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:10, 38; Gal 2:16.

Met die hart en die mond

Is dit iets waaroor jy kan stilbly?

Paulus sê, nee. Geloof is ‘n saak van die hart, en dit is ‘n saak van die mond:

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos.” (Rom 10:9-10 – NLV)

Dit is waarom ons geloofsbelydenisse het. Dit vat die belangrikste dele van ons geloof saam, sodat ons dit nie net met ons hart kan glo nie, maar ook met ons mond kan bely.

Deur die eeue het Christene hulle geloof in kort bondige geloofsbelydenisse opgesom om die ware geloof te bely teenoor valse leringe. Die geloofsbelydenis van Nicea is een van die bekendstes, saam met die Apostoliese Geloofsbelydenis (12 artikels) en die Geloofsbelydenis van Athanasius. In die Gereformeerde tradisie is daar ook belydenisskrifte geskryf. Ons gemeente aanvaar hierdie drie saam met die NG Kerk: Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse Kategismus, en die Dordtse Leerreëls.

In die event is daar ‘n skakel waar al hierdie dokumente in Afrikaans kan aflaai: https://bybelskool.com/belydenisskrifte/ – English versions on the same page.

Die inhoud van ons geloof

Hier is die Geloofsbelydenis van Nicea vir julle oordenking dié week in die kleingroepe.

1) Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge.

2) En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore.

3) Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.

4) Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe.

 

5) Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan.

6) En Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader.

7) En Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.

8) Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.

 

9) Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.

10) Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.

11) Ons verwag die opstanding van die dooies.

12) En die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Die brief van Judas

Dit is die waarheid waarop jy nie net jou lewe moet bou nie, maar waarvoor jy moet stry. En ek baseer dit op wat Judas, die broer van Jesus, skryf in sy brief:

“Geliefdes, ek was baie haastig om aan julle te skryf oor die verlossing wat ons met mekaar deel. Maar nou voel ek verplig om aan julle te skryf en julle aan te spoor om aan te hou stry vir die geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan God se mense. Want sekere mense het hulle in julle geledere ingewurm, goddelose mense wat reeds lank tevore vir die oordeel bestem was. Hulle verwring die genade van ons God tot roekeloosheid en misken ons enigste Eienaar en Here, Jesus Christus.” (Judas 3-4 – NLV)

Geroep om te stry vir die geloof

Judas sê dat ons nie net moet nadink oor die verlossing wat ons deel met mekaar nie. Ons kan nie net bly wees oor die vergifnis wat Jesus vir ons gee nie. Ons kan nie net uitsien na die ewige lewe wat Hy vir ons voorberei nie.

Nee, ons is tegelykertyd geroep om te stry vir die oorgelewerde geloof. Nie maar net vir ons eie geloof nie. Maar vir die oorgelewerde geloof, vir ons geloofsbelydenis, soos dit in die NLV vertaal is.

Die moment wat jy met jou hart glo en met jou mond bely, is jy midde in die stryd vir die geloof. Want dit is nie net die Satan en die wêreld wat dié geloof bedreig nie. Dit is ook mense wat tussen ons is wat nie meer in die waarheid wandel nie.

Ons kan hierdie stryd vir ons geloofsbelydenis nie ontwyk nie. Ons is saam met die kerk van alle eeue verantwoordelik om die belydenis van ons geloof te beskerm teen enige afwyking daarvan.

Watter afwykings?

Wel, dit is helder. Teen enige afwyking van die Bybel en ons belydenisskrifte.

Die Bybel het oor amper 1 500 jaar tot stand gekom. Die belydenisskrifte oor die volgende 1 500. Die inhoud is geweeg en geweeg en eers aanvaar as dit breë konsensus in die Christelike wêreld gehad het.

Dit is hoe jy afwykings raaksien, as iets nie ooreenstem met die oorgelewerde waarheid van die Bybel en die belydenisskrifte nie.

Soos iemand gesê het: “anyone who claims to have come up with a novel interpretation of a longstanding Christian doctrine is more likely to have stumbled across an old heresy.”

Paulus sê dáárom vir Timoteus, een van die leiers van die tweede generasie Christene:

“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim 3:14-17)

Hoekom is dit nodig?

Omdat ons geloof kosbaar is. Omdat ons geloof nooit gebaseer kan word op enigiets anders as wat God vir ons in die Woord gegee het nie. Die Heilige Gees gebruik die Woord om ons tot geloof te bring.

Dit is hoe dit werk. En enigiemand wat iets anders vir jou leer, is ‘n dwaalleraar. Verkondig ‘n dwaalleer.

Judas noem sulke dwaalleraars goddeloses – praktiese ateïste – mense wat sê hulle glo in God, maar leef asof Hy nie bestaan nie. Mense wat beweer dat hulle glo, maar leef in God se wêreld asof Hy en sy wil nie bestaan nie. Wat beweer hulle glo, maar die krag daarvan verloën.

Judas noem hulle ook losbandiges (vgl vers 5 vv). Want hulle is mense wat nie net God se genade verwring het tot hulle eie voordeel nie, maar die gesag van die Here Jesus Christus misken het. Hulle leer dat dit nie saak maak hoe jy lewe nie, solank jy net dit in liefde doen. Wat leer dat dit nie saak maak wat die Woord regtig sê oor seksuele goed nie, want ons weet vandag beter.

Wat is die oplossing?

Die oplossing vir hierdie uitdaging is dat elke gelowige twee goed sal doen:

  1. Jou lewe bou op die oorgelewerde geloof, ons geloofsbelydenis – waarvan die geloofsbelydenis van Nicea ‘n goeie voorbeeld is;
  2. Aanhou om te stry vir die geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan ons.

Dit is ons roeping. Dit is waaraan ons gehoorsaam bevind moet word.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.