Ek glo aan die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe – 1 Joh. 5

14 Junie 2015 Aanddiens

“Ek glo aan die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe

Ons praat oor die toekoms in simbole en prentjies.  Daarin praat ons natuurlik die Bybel na. Dié prentjies kom uit die Bybel voort.  Dit is prentjies wat vir ons bekend is, wat ons help om die onbekende in bekende en vertroude beelde voor te stel.

Daarom praat die Bybel van die ewige lewe as ‘n bruilofsfees, as ‘n groot maaltyd, as ‘n stad met goue strate, as ‘n plek waar daar vrede sal wees tussen roofdiere en ander wilde diere.

Dit is dieselfde oor die opstanding van die vlees.  Die beste prentjie wat ons daarvoor het, is die opstanding van die Here Jesus self.  Nie dat ons dit perfek verstaan nie, maar daarmee het Johannes immers sy eerste brief begin. Hulle kon aan Hom vat en Hom sien, sê Johannes.  Hy het aan hulle verskyn, ook ná sy dood, ná sy opstanding uit die dode.

Ons vertrou die Here dus dat Hy op dieselfde wyse vir ons die opstanding van die vlees sal skenk, omdat ons in die Here Jesus, die opgestane Here, glo.

En dit is belangrik dat ons dit só sê.  Ons “siele” staan nie alleen op uit die dode nie. Ons “vlees”  staan daarmee saam uit die dode op.  Dis wat ons bely.  Ons hele menswees is vir God belangrik.  En dít is ‘n nuwe liggaam, bevry van swakheid, ouderdom, siekte, verminktheid, verkragting en kwesbaarheid.

Ek hou baie van die beskrywing in die boekie Geloof van die Eeue se beskrywing hiervan.  Hulle sê: “Wanneer iemand sterf, word die persoon se hele geskiedenis (nie net die vervalle liggaam wat gesterf het nie) “op”-geneem in God se ewige teenwoordigheid.” Mooi nê?!

Maar, ons moet ook onthou, die opstanding van die vlees is ook maar net een prentjie.  Ons glo nie net die opstanding van die vlees nie, maar die opstanding van alle vlees, van die herskepping van die hele skepping.  Daar kom ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, só oortuig Johannes ons in die Openbaring.

Paulus sê immers in Romeine 8 dat ons sug saam met die skepping dat ons van die verganklikheid sal vrykom, dat God bekend sal maak dat ons sy kinders is, en dat ons vir ewig saam met Hom sal lewe. Want dit is wat die ewige lewe is.  Om die Here te ken en vir ewig saam met Hom te wees (Johannes 17:3).

Jesus se opstanding was die eerste teken daarvan.  En dit was ‘n groot teken.  Die Fariseërs en Sadduseërs het gestry of daar ‘n opstanding was of nie.  En toe staan Jesus op uit die dood, en beslis sommer die sakie daar en dan!  Hy het nie gewag vir die einde van die wêreld nie.  Hy het sommer na drie dae opgestaan!

1.  God gee ons die ewige lewe in Christus

Soos verlede week wil ek oor die ewige lewe (waarvan die opstanding natuurlik deel is) praat aan die hand van ‘n Bybelteks.  En ek gaan dit doen uit 1 Johannes 5:1-15.  En ek gaan dit lees soos ek preek en dit só uitlê.  Julle is welkom om vrae te vra.

Dit is eintlik só logies wat Johannes se aanpak in hierdie laaste hoofstuk van sy “preek” is.  Hy het tot dusver uitvoerig uitgebrei oor God se liefde en die wyse waarop dit gestalte kry in ons liefde vir mekaar binne die geloofsgemeenskap.  In ’n laaste nadenke daaroor bind hy die liefde vir God en mekaar aan ons geloof in Jesus Christus.  En Hy bevestig daarmee dat ons die ewige lewe het in Christus.

God gee ons die ewige lewe in Christus.  Dit is wesenlik.  Dit is die toppunt van ons geloof.  Oor hierdie lewe skryf Johannes dan uit ‘n paar perspektiewe.

2.  Ons is uit God gebore

Hy begin deur te sê hoekom God dit doen.  Hoekom gee God ons die ewige lewe?  Want, sê Johannes, ons is uit God gebore.

1 Johannes 5:1-5

5 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ’n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. 2Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. 3Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, 4want enigeen wat ’n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. 5Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

Dit is omdat ons in Jesus Christus glo dat ’n mens kan weet dat jy uit God gebore is. Geloof is die getuienis van God se werk in ons lewe.  Dit is soos die spreekwoordelike leë hand waarmee ons God se gawe in ontvangs neem.  As jy glo … is God in jou lewe besig … is jy ‘n kind van God!

En dit is omdat jy uit God gebore is, dat God vir jou die ewige lewe gee.  Hy wil jou vir ewig saam met Hom laat lewe.  Hy het nie verniet ‘n werk in jou begin nie.  Hy sal dit enduit volhou!

Dit is dié geloof wat ons motiveer om nie net almal lief te hê wat soos ons uit God gebore is nie, maar ook God in alles te gehoorsaam, omdat dit binne ’n liefdesverhouding met God nie swaar is om te doen wat Hy vra nie.  En dit is hierdie oortuiging van God se keuse vir ons, wat dit moontlik maak om in hierdie lewe oorwinnend, ten spyte van die aanslae van die wêreld wat God nie wil aanvaar nie, te lewe.

3. Jesus het dit vir ons gedoen

Dan vervolg Johannes met ‘n fokus op Jesus wat dit moontlik gemaak het vir ons.

1 Johannes 5:6-7

6Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. 7Daar is dus drie wat getuig: 8die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen.

Hierdie geloof in God word bewerk deur die Heilige Gees se getuienis in elke gelowige, in samewerking met die getuienis van die water (Jesus se doop as die begin van sy bediening, waar God Hom met Jesus as sy geliefde Seun geïdentifiseer het – Mark. 1:9-11; Joh. 1:32-34) en die bloed (Jesus se kruisdood – Joh. 19:33-37).  Ons moet dit helder verstaan, sê Johannes.

Die sekerheid van die ewige lewe lê dus in Jesus Christus opgesluit, dié een wat deur sy doop met ons mense se sondigheid geïdentifiseer het, en deur sy bloed vir ons vrygemaak het van ons sonde.  Albei kante is dus belangrik en bevestig aan ons dat HY die Een is wat vir ons die lewe gee.  In ons geloof in Jesus Christus, het ons deel aan hierdie getuienis.

4.  Die Gees gee ons die getuienis in ons hart

Dié getuienis is egter nie net iets wat uit die verlede na ons toe kom nie. Dit is iets wat die Heilige Gees vir ons nóú gee.

1 Johannes 5:8-12

9Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. 10Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. 11En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. 12Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

Ons moet dit goed hoor.  Dit is God wat geloof in ons hart werk deur die getuienis van die Heilige Gees op grond van die werk van die Here Jesus Christus.

Elkeen wat in Jesus Christus glo, het daarom dié getuienis in hom- of haarself.

En die inhoud daarvan is dat die ewige lewe in Jesus Christus vir ons gegee is as geskenk.  “Wie die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.”

Hierdie perspektief op geloof en die werk van die Heilige Gees is iets wat ons deeglik ter harte moet neem.  Dit beteken dat dié getuienis van die Heilige Gees iets dinamies en lewend is, maar gebaseer op die historiese feite van Jesus se bediening en kruisdood.

Die Gees se werk in ons is die persoonlike kant van God se werk, soos Jesus se bediening en kruisdood die publieke kant daarvan was.

Dit beteken terloops ook dat die herkenning van die gesag van die Woord ’n dinamiese persoonlike werk van die Heilige Gees is.  Dit is iets waarvan Hy ons oortuig.  Om die Bybel as die Woord van God te aanvaar, is nie soseer iets wat deur die kerk van die eeue in besluite vasgelê is nie, maar eerder iets wat ons herken as die werk van God.  Kerkvergaderings het die konsensus op grond van die getuienis van die Heilige Gees in die geloofsgemeenskappe oor die wêreld heen verwoord in die wyse waarop hulle die kanon erken het.  Die gesag van die Woord is dus afgeleide gesag, gebaseer op die getuienis van die Gees in die harte van God se mense oor Jesus se bediening en betekenis vir ons.

Kom ons luister na wat ons belydenisskrifte hieroor sê:

Heidelbergse Kategismus Vraag 57

Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?

Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie (a), maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word (b).

 • Luk 16:22; 23:43; Fil 1:21, 23. (b) Job 19:25, 26; 1 Joh 3:2; Fil 3:21.

Let op die woorde dadelik, en hierdie selfde liggaam, aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word.

 • Ná jou dood, word jy dadelik na die Here Jesus toe geneem.
 • Plus, met jou dood is daar nie net hoop vir jou siel nie. Dit sluit jou liggaam in, hoewel dit eers aan die einde van die tyd sal gebeur.
 • En hoe sal dié liggaam lyk? Wel soos die Here Jesus s’n.

Maar, dit is nie al nie!

Heidelbergse Kategismus Vraag 58

Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar (a), ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – om God daarin ewig te prys (b).

(a) 2 Kor 5:2, 3. (b) 1 Kor 2:9.

Let op na die twee wonderlike beloftes:

 • Ek kan nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar!
 • Ek sal ná hierdie lewe ‘n volkome saligheid besit – iets wat eintlik onbeskryfbaar heerlik en wonderlik sal wees, ‘n saligheid waarin ons God vir ewig sal prys.

5.  God gee ons groot vrymoedigheid voor Hom

Maar, weereens, die ewige lewe het nie net met hierna en daar ver te make nie.  Johannes bring ons weer terug aarde toe en sê:

1 Johannes 5:13-15

13Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

14En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. 15En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

Hierdie geloof gee ons ’n helder sekerheid in ons verhouding met God.  Ons kan weet dat ons die ewige lewe het, omdat ons in die Seun van God glo.  Dit is die eerste wonderlike gawe van God.

Maar, die tweede, wat net so wonderlik is, is dat dit ons ook ’n  ongelooflike stuk vrymoedigheid gee teenoor God wanneer ons in gebed voor Hom kom.  Ons het die versekering: “Dat Hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra.”

Dit gee ons selfs ook vrymoedigheid om vir medegelowiges te bid dat God hulle vergewe selfs as hulle sonde doen of onreg pleeg, soos Johannes in die volgende verse sal uitlê, maar daaroor ‘n ander dag  (vgl. Jak 5:19-20 waar spesifiek gebid moet word vir mense wat van die waarheid afgedwaal het).

“Ek glo aan die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe

Wat is die slotsom waartoe Johannes ons bring met hierdie belydenis?:

 • God gee ons die ewige lewe. Ons is uit die Vader  Die Here Jesus het dit vir ons bewerk deur sy doop en dood.  Die Heilige Gees getuig dit in ons harte.
 • Die ewige lewe sluit die opstanding van die vlees in.
 • Die sekerheid van die ewige lewe gee ons groot vrymoedigheid in gebed voor God
     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Comments (2)

 • Avatar

  hannes du toit

  |

  Ek ervaar vrede,vreugde en gemoedsrus omdat ek weereens bevstiging gekry het dat ek deel is van God se plan van die ewige lewe.

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Wonderlik, Hannes!

   Reply

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.