Roep My aan, en Ek sal jou antwoord – Jeremia 33

Advent 1 NGK Somerstrand 28 November in die kerk en op Youtube

MUSIEK VOORAF

 1. Keurspel uit Kersfeessuite
 2. Lied 370 Eng’le uit die hoogste hemel sing ter ere van ‘n Kind

Verwerkings deur Albert Troskie

Verwelkoming

Ons dink aan die familie van Erna Fox wat Vrydagaand oorlede is. Sy is in ‘n wolk van gebede na haar Verlosser toe.

Toetrede

Die toetrede bestaan uit twee liedere om die idee van “Ek roep” en “God antwoord” met mooi beloftes tuis te bring.

EK ROEP  Flam 112b Ek roep u Naam (sit)

GOD ANTWOORD   Lied 519 Wees stil en weet: Ek is die Heer  (sit)

Votum en seëngroet

Lof

Lied 329 Want so lief…(staan)

Lied 338 Weer dink ons saam aan daardie nag  (staan)

Doop

Lied 293 v1 met inbring en v3 ná die doop.

Kindertyd

Gebed

Skriflesing en prediking             

God word nie ingeperk nie

Dit is inspirerend om telkens in die Bybel te lees dat God nie ingeperk word as ons ingeperk is nie.

Soos ons in die verhaal van Jeremia lees. Hy is ingeperk in die binneplaas van die paleiswag.

 • Die koning is briesend oor sy profesieë van oordeel en beskou hom as ‘n verraaier.
 • Die priesters waarsku die volk teen hom, omdat hy hulle tradisies bedreig.
 • Die ander profete tree met minagting teenoor hom op en verkondig valse profesieë wat alles wat Jeremia sê, weerspreek.
 • Die volk weet daarom nie wat om te glo nie.
 • Selfs dié wat naby aan hom is, weet nie wat om met hom te maak nie.

Maar, die Here is nie beperk deur Jeremia se gevangenisskap nie. In die tronk kom ‘n volgende reeks van woorde van die Here na hom toe.

2“So sê die Here wat die aarde gemaak het, die Here wat dit gevorm het om dit stewig te vestig – Here is sy Naam, 3 ‘Roep My aan, en Ek sal jou antwoord; Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het nie.’” (Jer 33:2-3)

Dit is almal beloftes wat van oordeel skuif na heil. Wat praat van ‘n lotsverandering wat die Here vir hulle beplan. Beloftes wat ook nie net vir sy tyd van waarde sal wees nie. Maar beloftes wat vir alle tye geldig sal wees.

Die Here gee vir Jeremia in hoofstuk 33 ‘n hele aantal beloftes.

 • Hy belowe dat Hy sal antwoord as Hy aangeroep word (vers 3).
 • Hy belowe dat Hy Jerusalem sal herstel en genees (vers 6).
 • Hy belowe dat Hy hulle uit ballingskap sal terugbring en weer opbou (vers 7).
 • Hy belowe dat Hy hulle van hulle sonde sal reinig (vers 8).
 • Hy belowe dat hulle weer sy Naam sal grootmaak onder die nasies vir die goedheid en vrede wat God gee (vers 9).
 • Hy belowe dat hulle weer feeste sal hou (vers 10).
 • Hy belowe dat hulle weer ekonomiese voorspoed sal beleef (vers 11).

Dit sal aan God intense blydskap verskaf om hierdie beloftes waar te maak. Sy blydskap sal vermenigvuldig in die blydskap en vreugde van mens en dier wat weer voorspoed en vrede sal belewe in die normalisering van die gemeenskapslewe sowel as die godsdienstige lewe, gesimboliseer in die bring van dankoffers na die huis van die Here.

Alles sal weer wees soos voorheen.

Vers 7: “Ek sal hulle bou soos voorheen.

Vers 11: “Ek sal die lot van die land verander om te wees soos voorheen.

Reg deur die land sal die situasie weer na normaal terugkeer.

En dit het na sewentig jaar gebeur. God het sy beloftes gehou.

Die belofte van die Messias

Maar, daar was meer. Die Here belowe ook die Messias, die Een wat uit Dawid sal kom en veral geregtigheid sal vestig vir almal wat Hom verwag.

Dit is hierdie boodskap wat ons in Advent vier, want ons weet wie hierdie Messias is. Dit is Jesus Christus, die Kind van die krip wat die Koning van hierdie wêreld geword het deur die kruis. Jesus steek hierdie Advent weer die vlam van hoop in ons harte aan. Dat Hy ons geregtigheid sal wees. Dat ons Hom kan aanroep, en dat Hy sal antwoord. Dat Hy deur ons groot dinge sal doen.

Ons lees in Jeremia 33:14-16

14“ ‘Kyk, daar kom dae,’ is die uitspraak van die Here, ‘wanneer Ek die goeie belofte wat Ek oor die huis van Israel en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. 15“In daardie dae en in daardie tyd sal Ek vir Dawid ‘n spruit van geregtigheid laat opskiet, en hy sal doen wat reg en billik is in die land. 16In daardie dae sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon. En dit is wat sy genoem sal word: Die Here is ons geregtigheid.’

Die fokus skuif dus van die normalisering van die situasie van die land en sy mense na ‘n verre toekoms.

 • Die herstel van die leierskap van die geloofsgemeenskap is voorwaar belangrik.
 • Die herstel van die koningstroon van Dawid en die Levitiese priesterskap is wonderlike beloftes.
 • Maar, die koms van die Messias, dit het die belofte van ‘n blywende verandering.
 • Ook nie net vir die Jode nie, maar vir alle mense.

En die Here bevestig hierdie beloftes deur te verwys na vier ander vorige beloftes van Hom wat Hy nie laat vaar nie, maar verder in hulle lewens en in die lewens van die mense wat na hulle kom, sal vervul.

 • God belowe in vers 20 dat hierdie beloftes so seker vervul sal word as wat Hy sy verbond met die dag en nag – die skeppingstradisie – sal hou. God het nie sy skepping en die skepsels wat daarop woon, in die steek gelaat nie. Hy sal ook nooit.
 • God belowe in vers 21 dat Hy sy belofte aan Dawid sal nakom – die koningstradisie – dat daar altyd ‘n seun op sy troon voor die Here sal wees. Hy sal nooit vir Dawid en sy nageslag in die steek laat nie.
 • God belowe in dieselfde vers 21 dat Hy sy belofte met die Leviete sal nakom dat hulle in sy diens sal kan bly staan – die priesterlike tradisie. God sal altyd mense hê wat Hom dien. In die NT word dit natuurlik vervul in ons wat ‘n koninklike priesterdom vir Hom is (1 Pet 2:9).
 • God belowe ook dat Hy sy verbond met Abraham, Isak en Jakob sal hou – die aartsvadertradisie. Hy sal sy belofte aan Abraham en sy nageslag nakom om hulle so baie te maak soos die sterre van die hemel en die sand van die see.

Dis ‘n opeenstapeling van beloftes wat net een boodskap dra. God los nie sy mense nie. God laat vaar nie een van sy beloftes nie. Ons kan daarop staatmaak.

God nooi daarom sy volk uit – trouens elke mens wat Hy geskape het – om moed te skep uit die feit dat God sy beloftes vervul. Om Hom aan te roep, en te ervaar dat God antwoord.

Moenie mismoedig raak nie

Ek wil jou dus bemoedig. Moenie mismoedig raak nie. Moenie na die wêreld kyk waar beloftes eintlik nie die papier werd is waarop dit geskrywe word nie. Moenie dat die sinisme van hierdie wêreld afgee op jou eie geloofsvolharding nie.

God se beloftes is nie soos ‘n advertensie op TV wat vir jou die hemel en aarde belowe en dan ‘n ronde nul vir jou lewer nie.  Die Bybel is vol van verhaal op verhaal wat jou verseker dat God sy beloftes hou.

 • Dink aan die feit dat God die heelal nog in stand hou. Soos Hy belowe het.
 • Dink aan Abraham en dat God sy belofte aan hom gehou het. Soos Hy belowe het.
 • En aan Dawid, selfs al het Dawid op soveel maniere gefaal. Soos Hy belowe het.
 • En aan Jeremia wat in die tronk die beloftes van bevryding kry, selfs al moes hy baie ly in die proses, en nooit self die terugkeer uit ballingskap kon belewe het nie. Maar, daar was ‘n terugkeer, soos God belowe het.
 • En Jesus is gebore in Nasaret, soos God vir Jeremia belowe het.

“Roep My aan, en Ek sal jou antwoord.” Sê die Here, Here.

Beloftes het ‘n groot impak

Ek wil jou bemoedig met ‘n verhaal wat die impak van hierdie belofte aan Jeremia illustreer. Sodat jy self dit kan aangryp en jou eie maak.

Elke dag terwyl ’n skoenmaker in sy winkel gesit en skoene regmaak het, het hy na ’n kaart op sy muur gestaar en gebid vir die nasies wat hy daarop kon raaksien. Hy was baie bewus van die nood van die mense sonder die lig van Christus in hulle lewe. Sy hart het gebrand vir hulle en hy het hulle nood elke dag voor God gebring.

In dié tyd lees hy Jeremia 33:2-3:

2“So sê die Here wat die aarde gemaak het, die Here wat dit gevorm het om dit stewig te vestig – Here is sy Naam, 3 ‘Roep My aan, en Ek sal jou antwoord; Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het nie.’” (Jer 33:2-3)

En hy word só aangegryp daardeur dat dit die motto van sy lewe word:

Attempt great things for God. Expect great things from God.”

Sy naam? William Carey van Northampton in Engeland. Die jaar? 1779. Die situasie? Ongeveer 200 miljoen Christene wêreldwyd in die bekende wêreld van sy tyd. Die gevolg? Vandag is daar meer as 2,5 biljoen Christene wêreldwyd. ’n Groei van Christene van ongeveer 20% van die wêreldbevolking in die 1800’s na ongeveer 30% van die wêreldbevolking vandag.

Geen wonder William staan vandag bekend as die vader van die moderne sendingbeweging nie. William se sendinguitreik na Indië in 1793 het ’n wêreldsending beweging aan die gang gesit wat steeds vandag nog nie afgeplat het nie. Voor hom was daar baie min kerke wat die grens na ongelowiges oorgesteek het. Ná hom was daar baie min kerke wat dit nie gedoen het nie. Talle kinders van die Here het die Groot Opdrag van die Here aangegryp en die proses van dissipelmaking begin.

En dit het alles met hierdie verse begin!

Hoe kan ons dit ervaar?

Roep en verwag van die Here ‘n antwoord.

Gebed

Slotlied

Vonkk 256 Vol van vreugde wil ons jubel (staan)

Ons sluit na die seën met die refrein van Somerkersfees wat ‘n mooi verwagting skep van Kersfees wat kom!

Seën       

Respons

Refrein van Lied 358  Kersfees kom, Kersfees kom

Dankoffer

By die deure, EFT, en Snapscan

View all posts in this series

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.