Skip to main content

Titus 3:3-8 – #lovemustrise

Titus die “trouble-shooter” raak ‘n begeleier van formaat

Bible Event

Paulus skryf waarskynlik hierdie brief aan Titus op dieselfde tydstip as die eerste brief aan Timoteus vanuit Masedonië (Tit. 3:12) in 62-63 n.C. op sy “vierde sendingreis”.  Titus se Griekse afkoms het hom besonder geskik gemaak om die evangelie aan Grieke te verkondig (Gal. 2:3).  Hy het onder Paulus se bediening tot bekering gekom, waarskynlik in Antiogië, omdat hy Paulus-hulle na Jerusalem vergesel met die vergadering se besinning oor die besnydenis (Gal. 2:3; Hand. 15).

Hy werk in Korinte, Dalmasië en hier op die eiland Kreta.  In Korinte was hy ‘n soort trouble-shooter” om die tweespalt in die gemeente te ontlont.  Hier in Kreta moes hy die nuwe gemeente begelei tot volwassenheid in geloof.  En hy word ‘n begeleier van formaat.

Die brief aan Titus speel daarin ‘n groot rol.  Paulus gee vir hom ‘n uiteensetting van die wesenlike dinge waarop hy moet fokus in sy bediening in Kreta. En Paulus gee vir hom ‘n raamwerk vir sy bediening.  In kort gestel, Titus moet hom toespits op  gesonde geloof (hfst. 1), gesonde leer (hfst. 2) en gesonde gedrag (hfst. 3).  Hy moet hulle verbind aan God, aan die Woord en aan ‘n gesonde lewenstyl.

Paulus beklemtoon dit veral teen die agtergrond van die valse leringe van dwaalleraars, want dit wil voorkom asof dit van die plaaslike huiskerk ouderlinge in die verskillende dorpe was wat dié valse leringe versprei het (Tit. 1:5).  Paulus wil voorkom dat die geloofsverhouding met God in ‘n vertroue op allerlei menslike filosofieë verander.  Hy wil voorkom dat hulle lewenstyl op verkeerde leerstellings gebaseer word.

Daarom skryf Paulus die brief.  Want, hy het ‘n geweldige  vertroue in Titus gehad: “handel hy en ek nie in dieselfde gees nie, en loop ons nie in dieselfde spore nie!” (2 Kor. 12:18).  Voorwaar ‘n jongman wat ‘n groot bate vir die vroeë kerk was.  Uitgeknip vir die werk in Kreta. Maar, Paulus wil seker maak dat Titus op die regte manier te werk gaan sodat die gemeentes se geloof in God self gewortel en gegrondves kan wees.

Paulus fokus daarom in sy brief op die ontwikkeling van die bediening in die onderskeie dorpsgemeentes.  Hy skryf oor die ouderlinge en wat die kwaliteit van hulle geloofslewe moet wees.  Hy skryf oor die wyses waarop gelowiges kan sorg dat hulle geloof en gedrag kan uitmond in goeie werke, ‘n baie belangrike tema vir Paulus regdeur hierdie brief (vgl. Tit. 1:16; 2:7,14; 3:1,8,14).

Titus 3:3-8

Daarom skryf Paulus in hoofstuk 3:3-8 die volgende:

3 Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naywer geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat. (vers 4-7 is ‘n gesegde)

 4 “Maar toe die goedheid en menseliefde  van God, ons Verlosser, verskyn,  5 het Hy ons verlos —  nie op grond van werke  wat ons uit geregtigheid gedoen het nie,  maar op grond van sy ontferming —  deur die afwassing van die weergeboorte (beter gestel: hergeboorte)  en vernuwing deur die Heilige Gees,  6 wat Hy ryklik oor ons uitgegiet het  deur Jesus Christus, ons Verlosser.  7 So het ons, geregverdig deur sy genade,  erfgename geword van die ewige lewe  waarop ons hoop.”

 8 Hierdie woord (vers 4-7) is betroubaar, en ek wil hê dat jy met nadruk oor hierdie dinge praat, sodat hulle wat in God glo daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werk toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense.

Liefde en genade is vandag onder skoot

Hierdie woord het my baie aangespreek toe ek nagedink het oor ons tema vanaand: #lovemustrise.

Ek het eers gedink oor die feit dat ons hierdie week Valentynsdag vier en dat ek eintlik iets moet sê oor hoe die liefde werk in ons menslike verhoudinge.  Ek het ook gedink aan die feit dat die liefde onder mekaar onder soveel skoot is vandag, soos die hele konflik rondom die #feesmustfall en ander bewegings verlede jaar gewys het.  En ek is bewus van die onrus wat weer gister opgeslaan het met twee petrolbomme op die suid kampus.

Sommige teoloë en meningsvormers sê daarom dat ons vandag nie meer soseer oor God se genade moet preek nie, maar oor menslike genade, hoe ons kan sorg dat ons mekaar genade kan bewys. Soos Anton van Niekerk op Netwerk 24 dié week geskryf het.

Tot die Here my herinner het aan Titus en ek weer hier in hoofstuk 3:4 gelees het dat dit eintlik onmoontlik is om by dié genade uit te kom as ‘n mens nie bewustelik lewe van die goedheid en menseliefde van God, ons Verlosser, wat aan ons verskyn het nie.  Paulus sê dat dít is waar ons moet begin as ons oor genade en die liefde praat, by God se goedheid en God se menseliefde.

Die goedheid en menseliefde van God, ons Verlosser, het verskyn

Ons ken waarskynlik die woordjie goedheid beter.  Dit word in Engels meesal weergegee met “kindness” of in ander Afrikaanse vertalings met “vriendelikheid” of “goedhartigheid”.  Dit is die prentjie God vir ons van Homself gee, sê Paulus.  Hy is vriendelik.  Hy is goedhartig en goed.  Hy doen goeie goed vir mense.

Maar hy is ook lief vir mense.  Die woord wat hier met menseliefde vertaal word, het my veral getref.  Menseliefde is die vertaling van die Griekse woord philanthrōpia.  Dit is wie God is, ‘n menseliefhebber, ‘n Filantroop.  Hy doen nie net goeie goed omdat Hy goed is nie.  Hy doen goeie goed, omdat Hy lief is vir mense.

Dít is hoe God aan ons in Jesus Christus, ons Verlosser, verskyn het, sê Paulus.  Dit is die beginpunt van ons nadenke oor God en die pad wat Hy met mense loop.  Hy is goed en vriendelik.  Hy is lief vir mense, want Hy is ‘n filantroop.  Lank voor daar filantrope was soos Bill Gates en Jimmy Carter wat miljarde spandeer om die wêreld ‘n beter plek te maak, was God alreeds ‘n Filantroop, wat nie net dinge beter maak omdat Hy baie geld het nie, maar omdat Hy in die eerste plek alles gemaak het.

Die waarheid oor die mens is dat ons kwaadwillig en haatlik is

Hoekom moet ons daar begin, by God se goedheid en menseliefde?  Want, die waarheid oor die lewe is dat die mens, almal van ons, in hulleself onverstandig is.  Mense is ongehoorsaam aan God se wil, sê Paulus, en verdwaal in die lewenstyl wat hulle kies.  Mense is verslaaf aan allerlei begeertes en luste en dit vreet hulle van binne af op.  Kyk maar regoor die wêreld, en sommer net na wat hierdie week weer in ons parlement gebeur het.  Mense is kwaadwillig en jaloers.  Hulle is haatlik en word gehaat.

Dit was en is die situasie van die mensdom.  Daar is geen uitsonderings nie.  Die lyne van die sonde loop diep in ons menswees in.  Dit versteur al ons verhoudinge.  Dit deurbreek alles wat goed is.

Dit geld ook vir jou. Dink bietjie na oor jou lewe.  Dink ‘n bietjie terug aan onverstandige besluite; aan tye wat jy ongehoorsaam was aan God se wil vir jou lewe; waar jy verdwaal gevoel het en op plekke uitgekom het waar jy nie wou wees nie; aan verslawing in jou lewe, waar allerlei begeertes en luste jou dinge laat doen het waaroor jy jou vandag skaam; waar jy kwaadwillig was en jaloers op ander; aan tye wat jy haatlik opgetree het; aan tye wat ander jou gehaat het.

God verlos ons deur hergeboorte

Dit is dan wat daar in jou ‘n waardering kom vir wat God vir jou gedoen het.  Dat Hy ten spyte van jou sonde goed was en is vir jou.  Dat Hy ten spyte van jou eie liefdeloosheid steeds ‘n Filantroop was en is, Iemand wat vir jou lief gebly het deur die jare.

Ons dink baie keer oor geloof en wedergeboorte – of beter gestel hergeboorte – dat dit met ‘n keuse van jou kant af te make het.  Dat jy die keuse maak om in God te glo en dat God jou dan nuut maak op grond van die feit dat jy na Hom toe gekom het.

Die waarheid is egter dat geloof iets is wat vir jou gegee word; dat jy geloof ontdek; dat hergeboorte iets is wat God in jou doen.

En hoe gebeur dié ontdekking?

Dit gebeur wanneer jy bewus word van hierdie kloof tussen jou en God.  As jy bewus word aan die een kant van jou sonde en ellende – iets waaraan almal van ons deel het.  En jy aan die ander kant bewus word van die goedheid en menseliefde van God.  Dit is dán wat die wonder gebeur dat die Heilige Gees jou nuut maak, jou deel gee van sy genade, en jou op die koop toe laat deel in die erfenis van die ewige lewe.

Hierdie woord is betroubaar

Ek wil daarom vir jou vanaand bevestig: “Hierdie woord is betroubaar”.  Ek wil jou uitnooi om hierdie woord van Paulus te ontvang as ‘n woord vir jou.  Die Here het nou al op baie maniere met jou gewerk deur jou lewe.  Vanaand is egter ‘n besondere geleentheid waarin jy jou vertroue op God kan stel.  Hy sal jou nuut maak en sy goedheid en menseliefde ook in jou aan die werk sit.

Dit kos ‘n eenvoudige gebed waarin jy in jou eie woorde net sê: “Here, ek glo in U.  Ek vertrou U.  Ek kom met my kwaadwilligheid en verdwaaldheid na U toe.  U sal my verlos en vernuwe.

Kom ons gee ‘n tydjie van stilgebed.

Wy jou lewe aan goeie werke toe

Hergeboorte is die beste en wonderlikste ding wat ooit met jou kan gebeur.  Dit skep in jou die ware geloof dat God dit goed bedoel met jou.  Dat Hy lief is vir jou.  Dat Hy dit enduit sal uithou met jou.

As jy daarvan oortuig is, gebeur daar ‘n wonderlike groeiproses in jou lewe.  Jy kan nie anders as om meer van God te wil leer nie.  Jy kan nie anders as om meer van sy wil vir die lewe agter te kom nie.  Jy kan nie anders as om te begin om met oorgawe Bybel te lees en te bid.  Persoonlike en in die gemeente.

Die groeiproses beteken dan ook dat jy nie anders kan as om jou lewe aan goeie werke toe te wy nie, dít waarvoor Paulus ons hier oproep in vers 8.  Nie om iets voor God te verdien nie, maar om Hom te dien uit dankbaarheid vir sy goedheid en liefde.

Want sien, #lovemustrise, is natuurlik ook iets wat ons moet doen.  Sonder ‘n doelbewuste verbintenis om self goed te wees vir ander, sal God se goedheid niks beteken in ons lewe nie.  Sonder om self lief te wees vir ander, sal God se liefde geen effek in hierdie wêreld hê nie.  Sonder om self genadig te wees teenoor ander, sal God geen vernuwing op hierdie wêreld kan bring nie.

Maar, dit begin by ons bewussyn van God se goedheid en menseliefde.  Dit is wanneer jy oortuig is dat Hy jou liefhet dat jy die krag ontvang om jou lewe te wy aan die goeie werke waarvoor God ons voorberei het.  Dit is dié wat God se goedheid en liefde regtig ervaar het, wat die mense is wat ook goed en lief sal wees vir ander.  Ons binneste word verander van haatlikheid na liefde.

Wanneer ons só bewus lewe van God se goedheid en liefde dat ons ons hele wese aan goeie werke toewy, kom daar ‘n sekerheid in ons oor die doel wat God ook met ons vir die lewe hierna het.  Dit is die ervaring van geloofsekerheid wat nie sekerheid van jou geloof is nie, maar sekerheid van God!

Paulus sê daarby dat hierdie verlossing aan ons ‘n besondere toekoms gee, soos Peterson vers 7 in The Message vertaal:

And there’s more life to come – an eternity of life!  You can count on this.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.