Ons is God se handewerk – Efesiërs 2:1-10

Ons is God se handewerk – Efesiërs 2:1-10
Somerstrand Youtube 09:00 14 Maart 2021

Verwelkoming

Verjaarsdae

Baie geluk aan Henny Dekker en Liesl Pannell wat vandag verjaar. Die Heer se rykste seën. Mishke Kilian word hierdie week 18 Maart 6 jaar oud. Rene Ungerer word 19 Maart 10 jaar oud. Baie geluk ook aan julle. Die res van die name is op die skerm. Wens hulle geluk hierdie week.

Toetrede

Lied 247 en 278 – Heer, wees ons genadig | Hoor ons bid o Heer

Votum en seëngroet

Lof

Lied 112 – God wat oorvloed het voorsien

Gebed

Skriflesing en prediking

Die Griekse Pinksterbeweging

Paulus kom aan die einde van sy tweede sendingreis (51-52 nC) in Efese aan en bly daar vir ‘n kort rukkie. Efese was ‘n groot en belangrike stad in wat ons vandag ken as Turkye. Vandag is daar net ruïnes oor van Efese, naby die moderne stad Selçuk.

Twee jaar later op sy derde sendingreis bly hy egter vir meer as twee jaar daar (54-55 nC). Dit begin met ‘n nuwe uitstorting van die Heilige Gees (Hand 19). Hy kry ‘n groepie van twaalf gelowiges wat nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. Nadat Paulus vir hulle gebid het, het dit ‘n kragtige uitwerking gehad nie net in Efese nie, maar regdeur daardie gebied.

Dit is asof hierdie twaalf gelowiges die begin van die Griekse Pinksterbeweging was (Hand 19:1-10), soos die twaalf apostels aanvanklik die begin van die Joodse Pinksterbeweging was (Hand 2).

Die uitstorting van die Heilige Gees was dus die katalisator vir ‘n kragtige beweging van God sodat al die inwoners van die provinsie Asië (Turkye), Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het (Hand 19:10).

Dit is nou so ses of sewe jaar later. Paulus is in die tronk in Rome. Hy skryf ‘n brief vir hulle om hulle te bemoedig, en veral vir hulle te herinner aan wie hulle in Christus is.

Efesiërs 2:1-10

1 Julle was dood deur die oortredinge en sondes 2 waarin julle vantevore geleef het volgens die bose lewenswyse van hierdie wêreld, volgens die heerser wat mag uitoefen in die lug, dié gees wat nou aan die werk is onder die kinders van die ongehoorsaamheid. 3 Ons almal het destyds ook so opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was toe van nature kinders van die toorn. 4-5 Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, toe ons dood was deur die oortredinge, op grond van sy groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het, saam lewend gemaak in Christus — deur genade is julle verlos! 6 Ja, Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, 7 sodat Hy in die tye wat voorlê bewys kan lewer van die allesoortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. 8 Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En dit kom nie uit julle self nie; dit is die gawe van God. 9 Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. 10 Van Hom is ons immers ‘n maaksel (handewerk), geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het. (BDV)

“Julle was dood …”

“Julle was dood …” Dit is die beskrywing van mense wat geleef het volgens die bose lewenswyse van hierdie wêreld. Dit is die beskrywing van mense wat die heerser van hierdie wêreld dien, die gees wat nou aan die werk is in die wêreld. Dit is die beskrywing van mense wat “kinders was van die ongehoorsaamheid”.

Paulus draai dus geen doekies om oor wie die mense van Efese was nie. Hulle was vasgevang in die begeertes van hulle sondige aard. Hulle het eenvoudig die sondige aard van hulle gedagtes uitgeleef.

Maar, dit het ook beteken dat hulle kinders was van die toorn. God se toorn het op hulle gerus. Trouens, Paulus self was uiters godsdienstig, maar self ‘n kind van die toorn van God, omdat Hy nie die verlossing in Christus Jesus aanvaar het nie. Hy was ‘n vervolger van Jesus en sy dissipels tot op daardie dag op die pad na Damaskus wat Jesus hom met homself gekonfronteer het en sy lewe gered het.

Daarom kan hy sê, ons almal het destyds so opgetree, volgens ons sondige aard, volgens ons sondige gedagtes. Ons het almal het nodig gehad dat God ons verlos van ons sonde. In sy groot liefde het Hy ons lewend gemaak in Christus. Hy het ons gered van ons sondige aard. Hy het ons gered van ons sondige gedagtes. Hy het ons deur sy genade verlos, sodat ons nie langer kinders van die ongehoorsaamheid sou wees nie, maar kinders van God.

Watter vreugde dat hulle nou die vryheid van Christus kan ervaar. Skoongewas deur sy bloed. Sonder enige skuld van die sonde. Vry om God te dien in die goeie werke wat Hy vir ons voorberei het.

Maar, hoekom herinner Paulus hulle hieraan? Hoekom herinner hy hulle aan hoe hulle was – kinders van die ongehoorsaamheid, kinders van die toorn van God?

Omdat hulle telkens die gevaar geloop het om opgeslurp te word deur die kultuur van die dag. Om te vergeet dat hulle uit ‘n dodelike situasie gered is en weer verlief kan raak vir hulle sondige aard en vir hulle sondige gedagtes.

Die kinders van die ongehoorsaamheid en die kinders van God

Dit is waarom Paulus hulle herinner aan wie hulle was, en wie hulle nou in Christus is. Daar is ‘n diep kontras tussen mense wat leef volgens die waardes en beginsels van die gees van hierdie wêreld, die duiwel, en die waardes en beginsels van die Gees van God.

  • Die gees van die wêreld lei ons om ongehoorsaam aan God te wees. Om te wees soos al die ander kinders van die ongehoorsaamheid. Die Gees van God lei ons om aan sy Woord gehoorsaam te wees. Om te leef as die maaksel van God, as sy nuwe skepsels.
  • Die gees van die wêreld lei ons om net te doen waartoe ons sondige aard en ons begeertes ons lei en wat in ons gedagtes opkom. Die Gees van God lei ons om ons sondige aard te kruisig, en ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor God ons bestem het.

Daar is ook ‘n diep kontras in die uitkoms van ‘n lewe wat in ongehoorsaamheid gelewe word, en ‘n lewe wat juis in alles gehoorsaam aan God wil lewe.

  • Die toekoms van dié wat die pad van die gees van die wêreld volg, is die ewige dood. Die toekoms van dié wat die pad van die Gees van God volg, is die ewige lewe.
  • Die pad van die gees van die wêreld gee ons ‘n plek in die hel, die straf wat God gee aan dié wat aan Hom ongehoorsaam is – die kinders van die toorn. Die pad van die Gees van God gee ons ‘n plek in die hemel, die genade wat God gee aan dié wat aan Hom gehoorsaam is – die kinders van die genade.

Dit is waarom Paulus hulle herinner aan wie hulle was, en wie God hulle gemaak het, want dit is lewensbelangrik dat hulle vasstaan in die lewe van gehoorsaamheid. Dat hulle nie van koers af gaan. Dat hulle nie terugval in hulle sondige aard, hulle sondige begeertes, hulle sondige gedagtes nie.

En ons maak dié keuse nie net eenmaal nie. Ons maak dié keuse elke dag. Om óf ons begeertes en ons gedagtes te volg, soos die gees van die wêreld ons lei. Of om die Woord van die Here te gehoorsaam, soos die Gees van die Here ons lei.

Dit is die eerste deel van die boodskap vir julle. Die boodskap vir die jaar. Sonder dat jy lewend gemaak is in Christus gaan jou geestelike lewe nooit aan die gang kom nie. Sal jy nooit oorwinning oor sondige begeertes en gedagtes ervaar nie.

Ons is God se handewerk

Maar, dit is ook maar net die begin van die reis met God. Iets waaraan ons van tyd tot tyd herinner moet word, maar waarby ons nie kan stilstaan nie. Want, Hy verlos ons om in ons ‘n proses te begin van vernuwing sodat ons werklik sy handewerk, sy meesterstuk, sal word.

Dit is wat ons lees in vers 10. ’n Mens kan vers 10 ook soos volg vertaal: “Want ons is sy meesterstuk, geskep in Christus Jesus vir uitnemende projekte, wat God voorberei het, dat ons dit sal uitvoer.”

Dit is ’n baie belangrike perspektief op die geestelike lewe. Ons doen nie maar wat ons wil, of wat een of ander geestelike leier vir ons voorsê nie. Ons hoor by God in Sy Woord en deur Sy Gees watter dinge Hy wil hê ons by betrokke moet raak – en dit is die dinge wat ons dan doen.

Dit is presies wat Jesus bedoel het, toe hy aan sy dissipels gesê het (in die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put van Jakob): “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.” (Joh 4:34).

Dit het direkte persoonlike implikasies. God het vir my ‘n werk om te doen. God het ‘n werk vir jou om te doen. Uitnemende projekte. Dinge wat pas by ons as God se handewerk.

En die wonder is dat God die beheer behou, maar ons intrek om saam te werk met Hom. ‘n Goeie illustrasie daarvan is die wyse waarop die besonder kunstige saris gemaak word wat elke bruid in Indië op haar troudag wil dra. Veral dié in Varanasi waar nog van die handgeweefde tradisies nog oorleef.

Elke sari is ‘n kunswerk. Met skouspelagtige kleure. Die rooiste rooi. Die blouste blou. Die groenste groen. Met egte goud en silwer drade.

Al hierdie kleure word verweef in asemrowende patrone deur ‘n pa- en seunspan. Die pa sit op ‘n platform met groot spoele van die gekleurde drade binne sy bereik. Hier is ‘n video van die proses aan die pa se kant. Die seun sit op die vloer.

Die pa-en seunspan buig vooroor. Hulle vingers beweeg vinnig. Hulle oë gefokus op die patroon wat met elke skuif van die pendel gemaak word.

Stukkie vir stukkie raak die ontwerp sigbaar. Die pa het die drade in sy hand. Hy beheer die proses. Telkens knik hy sy kop, en die seun skuif die pendel van die een kant na die ander. Nog ‘n paar drade in sy hand. Nog ‘n knik, en elke keer reageer die seun deur die pendel te skuif.

Die seun het ‘n baie makliker taak. Hy kan maklik verveeld raak. Hy het net een taak. Hy moet die pendel skuif soos op bevel van sy pa.  Hy moet die pa vertrou dat die patroon gaan werk.

Die pa het die moeiliker werk. Hy moet die hele tyd die ontwerp in gedagte hou terwyl hy die drade van die verskillende spoele hanteer. Maar, sy vaardigheid blyk uit die kunswerk wat uit die hande van die seun na vore kom. Sonder die seun se gehoorsaamheid kan die sari nie geweef word nie.

Dit is hoe God ook met ons werk. Hy hou die drade in sy hand. Met elke knik van sy kop – soos ons die Woord lees, soos ons die Gees se leiding ervaar – kom sy plan met ons lewe na vore. Elke draad maak saak. Elke draad het ‘n spesifieke doel.

En Hy doen dit met elkeen van ons. Hy span ons in. Ons is besig met God se uitnemende projekte. Trouens, ons lewens raak sy meesterstukke.

Ek sluit af.

Paulus herinner ons in Efesiërs 2 aan twee dinge.

  1. Ons is kinders van God. Dis wat op ons geestelike ID staan. Ons is nie kinders van die ongehoorsaamheid nie. Ons durf dus nie terugval in gewoontes wat ons in ongehoorsaamheid sal laat verval nie.
  2. Maar, dit is maar net die begin. Ons is ook God se maaksel, sy meesterstuk. Geskape vir die uitnemende projekte wat Hy deur ons wil uitvoer in hierdie lewe. Ons is geskep vir die goeie werke wat God deur ons wil doen.

Vind uit in sy Woord deur gebed wat dit vir jou inhou. En leef as God se handewerk.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00. Onthou om in te skryf op ons Nuusbrief en op ons Webtuiste.

Eredienste

Die opsies vir ons eredienste brei uit.

  • Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook.
  • Jy kan ook die erediens in die kerkgebou bywoon – maksimum 100. Bespreking dus belangrik. Skryf in by Liésl (info@somerstrandgemeente.co.za).
  • Die Kinderkerk Ligkids kan jy op hierdie playlist by Youtube bereik. Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.
  • Pulse is ook teen 06:00 al beskikbaar. Jy kan dit by hierdie Youtube playlist bereik.

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Whatsapp

Ek het na talle navrae besluit om weer hierdie bydraes per Whatsapp ook te stuur. Daar het reeds 111 mense ingeskryf en ek weet van een wat dit dan weer vir 300 ander mense op sy lys stuur. Jy is welkom om ook in te skryf. Stuur jou naam, van en selnommer na nul-agt-twee-574 9191. Sorg dat my selnommer op jou telefoon is. Ek sal sorg dat jy die bydrae ontvang.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Slotsang

Vonkk 159 – Heer, ons dink aan Afrika

Seën

 

View all posts in this series

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.