Johannes 20:1-31 – “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode”

Inleiding

Ons fokus volgende week op drie sleutelgebeure.

 1. Met die Tennebrae (donker) diens Donderdagaand 18:00 fokus ons op Jesus se kruisiging wat eindig met sy woorde: “Dit is volbring! Daarmee bring ons Jesus se laaste ses uur aan die kruis in herinnering.
 2. Met Goeie Vrydag om 09:00 fokus ons op Jesus wat: “gesterf het en begrawe is”. Ons hou ook saam nagmaal.
 3. Op Paassondag 09:00 fokus ons op die ontknoping van die kruisigingsverhaal: “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode” in Johannes 20.

Almal is welkom!

Continue Reading

Johannes 18:39-19:16 – “wat gely het onder Pontius Pilatus”

Inleiding

Mihaly Munkacsy – Le Christ devant Pilate (1881)

Ons fokus die volgende drie weke op die kruisigingsverhaal van Jesus tot en met Goeie Vrydag. Die verhaal word in Johannes 19 in vier bedrywe vertel. Hieruit is die derde en vierde artikel van die apostoliese geloofsbelydenis geformuleer: “wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.

Die eerste week is die eerste bedryf aan die orde: “wat gely het onder Pontius Pilatus”. Volgende week fokus ons op die tweede bedryf: “gekruisig is”. Die laaste week tot en met Goeie Vrydag fokus ons op die laaste twee bedrywe: “gesterf het en begrawe is”.

Paassondag fokus ons op die ontknoping van die kruisigingsverhaal in Johannes 20 waaruit die vyfde artikel van die apostoliese geloofsbelydenis geformuleer is: “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode”.

Die aand vóór Goeie Vrydag gaan ons ook ‘n Tennebrae diens hou Donderdagaand 29 Maart 18:00. Ons fokus met video, woord en lied op Jesus se kruisiging met die titel: Dit is volbring!

Almal welkom!

Continue Reading

Johannes 18:1-27 – Liefde roep ons terug

http://fullydevotedone.blogspot.co.za/2014/03/station-four-peter-denies-jesus.html

STILTETYD

Rus: Fokus jou gedagtes op Johannes se uitspraak oor Jesus: “So sou vervul word wat Hy voorheen gesê het: ‘Van dié wat U My gegee het, het Ek niemand verlore laat gaan nie.’” (Joh 18:9).

Hoor: Lees die verhaal van Petrus in Johannes 18:1-27 en leef jou daarin in. Merk al die karakters. Dink na oor elkeen se gedagtes, gevoelens en gedrag. Dink na oor wat Jesus vir elkeen sê. Dink na oor wat Jesus self voel en wat Hy doen. Hoe spreek dit jou aan? Watter boodskap het dit vir jou? Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees by jou laat opkom. Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God deur hierdie verhaal vir jou wil sê.

Leef: Neem tyd vandag om na te dink oor Jesus se belofte in vers 9. Wat sê dit vir jou van Jesus? Wat sê dit vir jou van jouself? Watter sekerheid gee dit jou? Onthou ook die verhaal van wat uiteindelik met Petrus gebeur. As jy wil, lees daarvan in Johannes 21:15-25. Wat sê dit vir jou van Jesus se liefde wat ons terugroep?

Loof die Here in gebed vir sy belofte. Bid om sekerheid as jy dit nie het nie.

Continue Reading

Johannes 11:1-44 – Liefde gee lewe

STILTETYD

Jesus Raises Lazarus From The Dead van Ann Lukesh

Rus: Fokus jou gedagtes op Jesus se uitspraak oor Homself: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal leef, al het hy ook gesterf; en elkeen wat leef en in My glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie.” (Joh 11:25).

Hoor:  Lees Johannes 11:1-44 en leef jou in die verhaal in. Merk al die karakters. Dink na oor elkeen se gedagtes, gevoelens en gedrag. Dink na oor wat Jesus vir elkeen sê. Dink na oor wat Jesus self voel en wat Hy doen. Hoe spreek dit jou aan?  Watter boodskap het dit vir jou?  Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees by jou laat opkom.  Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God deur hierdie verhaal vir jou wil sê.

Leef:  Neem tyd vandag om na te dink oor jou ewige bestemming.  Wat glo jy oor Jesus?  Wat glo jy oor die lewe na die dood? Het jy sekerheid dat Jesus ook vir jou die opstanding en die lewe is?

Loof die Here in gebed daarvoor. Bid om sekerheid as jy dit nie het nie. Hy vra van jou dieselfde vraag as wat Hy aan Martha gevra het: “Glo jy dit?” En Hy gee die ewige lewe vir jou as jy dit in geloof ontvang.

Continue Reading

Kleingroepmateriaal: 1 Korintiërs 9:19-23 – Om met passie jou roeping na te jaag

STILTETYD

Rus: Fokus jou gedagtes op God deur Dawid se een begeerte jou eie te maak: “Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe.” (Ps 40:9).

Hoor:  Lees die hele 1 Korintiërs 9 om Paulus se roeping in sy geheel te verstaan. Hoe spreek sy roeping jou aan?  Watter boodskap het dit vir jou?  Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees by jou laat opkom.  Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God daardeur vir jou wil sê.

Leef:  Neem tyd vandag om na te dink oor jou eie roeping (doel).  Wat het die Here op jou hart gedruk wat jy ten alle koste moet najaag?  Wat is jou passie in die lewe – die ding wat net so ‘n belangrike rol speel in jou lewe dat jy nie anders kan as om dit te doen nie?  En hoe staan dit met jou fokus – is jy nog met alles in jou gefokus daarop?  Lewensbelangrike vrae en lewensveranderende vrae! En as jy nie só ‘n roeping of passie het nie – die Here gee dit aan dié wat Hom soek!

Bid om helderheid, oortuiging en vrede.  Skryf jou gedagtes in jou joernaal. Onthou om soms terug te blaai hierheen, om weer te lees wat jy geskryf het. Die Gees begelei ons deur herhalende insigte en ingewings vanuit sy Woord. Wees gehoorsaam aan die lig wat jy ontvang.  Gaan leef dit!

KLEINGROEPTYD

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op julle reis met God.

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Psalm 40:7-9 biddend voorlees.  Gee tyd vir stilgebed.  Fokus op oorgawe aan die wil van die Here in sy Woord.

Luister na God se Woord: Paulus reageer in 1 Korintiërs 9 op mense wat kritiek lewer op sy bediening. Hy bevestig met ‘n reeks retoriese vrae dat hy ‘n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet. In die proses noem hy ‘n paar riglyne van hoe apostels van ander gawes in die kerk onderskei is in sy tyd, bv dat hulle Jesus persoonlik na sy opstanding gesien het (1 Kor 15:5-8).  In 2 Korintiërs 10-13 sal hy dit nog uitvoeriger doen.

Hy gebruik voorbeelde uit ‘n wye reeks lewensverbande om sy punt te staaf, en begrond sy roeping veral in die wet van God (Deut 25:4; vgl sy raad aan Timoteus hieroor: 1 Tim 5:18).  Weereens sien ‘n mens die lering van Jesus weerspieël in sy beredenering (Matt 10:10; Luk 10:7).

Tog het hy (en Barnabas) besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat niemand beswaar kon maak dat hulle hulleself verryk deur die bediening nie.  Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie belang (let op die kruis-evangelie wat alles vir hom bepaal).  Hy gaan liewer dood!  Trouens dit is sy roem en eer dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir sy lewensonderhoud.

Lees nou 1 Korintiërs 9:19-23.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye: Paulus se roeping word breed uitgespel: vir Jode (wettiese mense), vir heidene (hy gebruik nie die woord nie, maar praat van mense wat sonder die wet lewe, wat die betekenis duidelik maak), en vir swakkes (vgl hfst 8 en Rom 14; 15).  Trouens “vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.”  Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en steeds doen.

Let op dat hy nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die liefdesgebod van Christus bv. verlaat nie, maar tog aanpas by die mense wat hy op ‘n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken.  Hy het bv. die sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit toegelaat het om by hulle in die sinagoge op te tree nie.  Vergelyk bv Hand 16:3 waar Timoteus besny is; Hand 18:18 waar Paulus ‘n gelofte afgelê het; Hand 21:20-26 waar Paulus ‘n reinigingshandeling ondergaan ter wille van die Jode.

Soms het hy egter ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die hart van die evangelie aangerand het.  Dit het hy gedoen teenoor Jode (Gal 2:11-14 – waar hy Petrus teengestaan het) en teenoor heidene (baie keer in hierdie brief, waar hy verkeerde idees oor allerlei aanvat).  Ander kere het hy egter sensitief opgetree teenoor mense wat nie die kennis gehad het wat hy het nie (1 Kor 8).

Hoe help dit jou om jou eie roeping beter te verstaan? Bespreek.

Luister weer na God se Woord: Lees weer 1 Korintiërs 9:19-23. Wat tref jou nou?

Fokus op wat God nou doen:  Die hoofstuk laat ‘n mens besef hoe belangrik ‘n bewussyn van jou roeping (doel) is, dat dit jou passie in die lewe moet wees, en dat jy dit met alles in jou moet najaag, beide in voorbereiding as in uitvoering. Vertel mekaar hoe dié gedeelte julle aanspoor om julle eie roeping na te jaag. Waarheen nooi die Here julle uit?

Antwoord met ons lewe:  Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die roeping wat God vir elkeen van ons het.

FAMILIETYD

Rus:  Laat iemand Psalm 40:7-9 biddend voorlees.  Gee tyd vir stilgebed.  Fokus op oorgawe aan die wil van die Here in sy Woord.

Hoor:  Lees 1 Korintiërs 9:19-23 in hierdie vertaling: “Geen gemeente sorg vir my nie. Daarom kan niemand ook vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is nou vry om te kan doen wat ek dink die beste is. Al wat vir my belangrik is, is dat mense hulle hart vir die Here gee. Daarom, wanneer ek by die Jode is, leef ek soos ’n Jood. So kry hulle ook ’n kans om van Jesus te hoor. As ek weer by die Grieke kom, leef ek soos ’n Griek. So kan hulle ook ’n kans kry om God se kinders te word. As ek by mense kom wat soms sukkel om aan Jesus vas te hou, dan probeer ek om dit te verstaan. So kan ek hulle help om beter Christene te word. Ek is bereid om enigiets te doen as ek net mense na Jesus toe kan lei. Ek doen dit omdat ek vir Jesus lief is. Dit is vir my ook lekker as ek kan sien hoe mense se lewe verander as hulle Jesus se vriende word.” (Die Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan).

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Leef:  Wat sê dit vir julle? Hoe wil die Here hê dat julle moet leef?

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Bybelskool » Bou of breek ons die aarde?

  |

  […] is dit iets waaroor ons gerus beter kan nadink, vanuit ‘n Bybelse perspektief daaroor. Lees gerus hierdie preek van my (uit 2012) om jou denke uit te daag en te verander. Dit neem jou op ’n toer deur die […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Uitstekend en meesleurend! Dankie.

 • Avatar

  Tokkie Young

  |

  Ek het so pas die preek oor Nehemia gelees en ek verstaan nou baie duidelik dat ek baie in my lewe God se beloftes vir my eie gerief, veiligheid en voorspoed net vir my toegeëien het. Daar het nou vir my ‘n nuwe lig oor beloftes opgegaan. Dankie.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Tokkie. Vanaand se bydrae oor geloof sal nog verder lig werp op die sekerheid van God se beloftes, en die bewys wat ons in onsself kry as getuienis van God se goedkeuring om die beloftes vir ons te vervul. Geloof is daardie diep wete dat God se beloftes vir ons bedoel is, in Christus ja en amen. Dit is waarom ons kan vra wat ons wil, omdat ons in ‘n verhouding met God al hoe meer weet watter dinge Hom verheerlik, en dan daarvoor te vra.

 • Avatar

  Tokkie Young

  |

  Dankie, Chris, ek het al baie gewonder oor Johannes 15:7 se belofte en hierdie preek het baie van my vrae en onsekerheid beantwoord,