Wat gely het onder Pontius Pilatus – Johannes 19:1-16

Ons gemeenskap beloon populariteit. Die gewildste mense is die grootste mense. Jesus werk heeltemal anders. Hy wys dat die grootste mens die Een is wat dien, in sy geval tot aan sy dood aan die kruis.

Ons bely in die Apostoliese Geloofsbelydenis oor Jesus: “wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.

Ons fokus vandag op Jesus voor Pilatus, volgende week op die kruisiging, Goeie Vrydag op sy dood en begrafnis en Paassondag uit Johannes 20 op die opstanding, soos ons bely: “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode”.

Tussen-in gaan ons ook ‘n Tennebrae (donker) diens hou Donderdagaand 29 Maart 18:00. Ons fokus met video, woord en lied op Jesus se kruisiging: Dit is volbring!

Die skildery van Mihály Munkácsy  (1844–1900) Le Christ devant Pilate dien as agtergrond vir vandag se PowerPoint.

Toetrede

Lied 396 Aanskou die Heiland, sien die kruis – die Hemelvors, verag, verguis – staan

Votum en Seëngroet

Gebed uit Lied 389

  1. Is dit, is dít my Koning – kyk daar, aanskou die Mens! Is dit is dít sy kroning – wie het dit só gewens? Is dit sy koningshulde – dié riet, dié kleed, dié kroon? Boet Hy só vir my skulde, word só Gods Seun vertoon!
  2. Ja, ek kos Hom die slae, die smarte en die hoon. Vir my hang Hy, verlate en naak, met doringkroon. Vir my was daardie wonde, vir my moes Hy daar staan; Hy moes vir al my sonde die bitt’re kruisweg gaan.
  3. O Jesus, Man van Smarte, o Liefde onbegrens, skryf diep in alle harte die woord: “Aanskou die Mens!” O laat my nooit vergeet nie dié kroon, dié kleed, dié riet! Geen groter troos in leed nie – dis ook vir my geskied!

Aanbidding

Vonkk 194  Was jy daar toe die Heer gekruisig is? (koor v1, gemeente v2 en 5) – sit

Lied 384  Jesus, o dink aan my – koor

Verootmoediging

Lied 387:1,3 O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout haat en hoon blyk duid’lik hoe die sonde die liefde ru beloon! – sit

Kindertyd

Ek wil met julle gesels oor Jesus.

Die Jode was kwaad vir Jesus. Hoekom? Want Jesus het gesê Hy is God se Seun. Hulle het egter gedink dat Hy maar net so maak. Dat Hy jok.

Die Jode bring Jesus toe na Pilatus. Hy was die Romeinse heerser van die land, soos ons president. Hulle was so kwaad vir Jesus dat hulle wou hê Pilatus moet Jesus doodmaak.

Wat het Jesus verkeerd gedoen?” vra Pilatus.

Jesus het slegte dinge gedoen. Daarom het ons hom na jou toe gebring,” sê hulle.

Maar, dit was nie waar nie. Jesus het net goeie goed gedoen. Hy het mense gesond gemaak. Hy het hulle van God vertel. Hy het vir hulle kos gegee. Hy het mense gehelp om mekaar lief te hê. Hy het mense se sonde vergewe.

Maar, hoekom doen Jesus dan niks nie? Hoekom keer Hy nie die Jode nie?  Hoekom keer Hy nie vir Pilatus nie? Hoekom sê Hy nie net, maar julle is verkeerd nie. Ek het dan net goeie goed gedoen?

Hoekom doen Jesus niks nie? Want Jesus wou vir almal wys dat Hy regtig God se Seun is. En God se Seun moes aan die kruis sterf. Daarvoor het Jesus na die aarde toe gekom. Hy wou vir die hele wêreld se sonde sterwe aan die kruis, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Ons almal het sonde. Ons doen verkeerde goed. En Jesus wil dit vergewe. Hy wil ons skoonmaak van ons sonde. Hy wil vir ons help om vir Hom te lewe.

En Hy wil vir ons die ewige lewe gee.

Wat is die ewige lewe? Dit is om saam met God in die hemel te lewe. Vir altyd en altyd en altyd. Jesus wil dus hê dat ons ná ons dood vir altyd by Hom en by sy Vader sal lewe. Trouens, Hy kom woon nou al in ons hart as ons in Hom glo.

Hoe kan ons dus in die hemel kom? Hoe kan ons ook Jesus in ons hart kry? Deur in Jesus te glo. Hy is die Seun van God. En as jy in Hom glo, dan kan jy vandag weet dat jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Wie van julle wil vandag in Jesus glo?

Kom ons bid saam en jy bid in jou hart saam.

Here Jesus. Ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo dat U aan die kruis vir my sonde gesterf het. Ek glo dat U my sonde vergewe. Ek glo dat U in my hart kom woon. Ek glo dat U vir my die ewige lewe gee. Dankie dat ek nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd by U in die hemel sal bly. Amen.

Gebed

Skriflesing

Johannes 18:39-19:16: “wat gely het onder Pontius Pilatus”

Pilatus veroordeel Jesus ter dood

(Matt 27:15-31; Mark 15:6-20; Luk 23:13-25)

18:39 “Maar dit is by julle gebruiklik dat ek vir julle een persoon vrylaat gedurende die Pasga. Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat?” 40 Hulle het toe weer geskreeu: “Beslis nie vir hom nie, maar vir Barabbas!” Barabbas was ‘n misdadiger.

19:1 Toe het Pilatus Jesus geneem en Hom laat gesel. 2 Die soldate het ‘n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook ‘n purperrooi mantel vir Hom omgehang en 3 na Hom gegaan en gesê: “Gegroet, koning van die Jode!” En hulle het Hom herhaaldelik geklap. 4 Pilatus het weer buitentoe gegaan en vir hulle gesê: “Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie.” 5 Jesus het uitgegaan na buite, met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle: “Kyk, daar is die mens!” 6 Toe die leierpriesters en die tempelwagte Hom sien, het hulle geskreeu: “Kruisig, kruisig!” Pilatus het vir hulle gesê: “Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie.” 7 Die Jode antwoord hom toe: “Ons het ‘n wet, en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself Seun van God gemaak het.” 8 Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. 9 Hy het die pretorium (waar hy tuisgegaan het) weer binnegegaan en vir Jesus gesê: “Van waar is jy?” Jesus het hom egter nie ‘n antwoord gegee nie. 10 Pilatus sê toe vir Hom: “Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek volmag het om jou vry te laat, maar ook volmag om jou te laat kruisig nie?” 11 Jesus het hom geantwoord: “U sou geen volmag oor My gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat My aan u oorgelewer het, aan ‘n groter sonde skuldig.” 12 Van dié oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om Hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu: “As u hierdie man vrylaat, is u nie ‘n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser.”  13 Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regterstoel gaan sit op die plek wat Klipplaveisel genoem word — in Hebreeus Gabbata. 14 Dit was die Voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die sesde uur (waarskynlik volgens Romeinse tyd vroegoggend). Toe sê Pilatus vir die Jode: “Kyk, daar is julle koning!” 15 Hulle het egter geskreeu: “Vat weg! Vat weg! Kruisig hom!” Pilatus sê vir hulle: “Moet ek julle koning kruisig?” Die leierpriesters het geantwoord: “Ons het nie ‘n koning nie, slegs die keiser.” 16 Toe lewer hy Hom aan hulle uit om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggelei.

Prediking

Die versoeking is groot om die interaksie tussen Pilatus en Jesus te ontleed, om die onreg van die situasie uit te lig en die Jode se rol in die verkragting van die regstelsel uit te lig.

En daar is geweldig baie daaroor te sê:

  • Barabbas, ‘n veroordeelde misdadiger, word bó Jesus gekies vir vrylating. Dit is ‘n verkragting van die Joodse regstelsel. Dit is ‘n absurde keuse, ‘n immorele besluit. Een wat wys dat hulle gehoorsaamheid aan die Woord van nul en gener waarde is. Hulle eie belang troef telkens die Bybel.
  • Jesus moes die pyn van die geseling deurstaan. Hy is geslaan met ’n sweep wat uit ’n klomp rieme bestaan het, waaraan stukkies been en metaal vasgewerk is. Dit sonder dat Hy skuldig bevind is, net omdat Pilatus wou kyk of die Jode Hom nie jammer kry en laat gaan nie.
  • Jesus is verneder met die doringkroon en die pers mantel en die soldate wat met Sy koningskap gespot het. Hulle het Hom gespoeg en geklap. Sonder dat Hy hulle uitgelok het. Sonder dat dit ‘n straf was vir iets wat Hy verkeerd gedoen het.
  • Pilatus het Jesus duidelik onskuldig bevind, en uitgebring na die Jode om te wys dat dit sy bevinding is. Hy wou niks te doene hê met sy dood nie. Maar hulle wou niks weet nie. “Kruisig! Kruisig! Kruisig Hom!”
  • Pilatus laat hom ompraat, duidelik bevrees wat die Jode aan hom as goewerneur kan doen, as hy nie vir hulle hulle sin laat kry nie. Hy het trouens aanhoudend probeer om Jesus vry te laat, maar die politieke druk op hom was net te veel. Hy was te bang wat hulle aan hom sou kon doen as die keiser hoor van sy swak hantering van dié situasie. As hy maar geweet het wat op hom wag, want die keiser het in elk geval teen hom opgetree. Pilatus pleeg ses jaar later selfmoord.

Maar wat ons moet raaksien, is dat Pilatus en die Jode, die onreg en die haat, die pyn en die verwerping, net omgewingsgeraas is. ‘n Magspel waarin Pilatus en die Jode aanvanklik oorwin, maar met gevolge waarmee die maghebbers van die Jode en Romeine hulle totaal misreken het.

Hier is die Jode en Romeine ingetrek in ‘n kosmiese skaakspel waar hulle oënskynlike oorwinning oor ‘n pion wat in hulle pad gestaan het, die deur oopgemaak het vir God se beslissende eindspel, ‘n dodelike skaakmat.

Ons moet soos Pilatus die Een in die middel van dit alles raaksien: “Kyk, daar is die mens!” Maar, nie soos Pilatus sy swakheid raaksien nie, maar sy krag. Want, dié Een, dié Mens is die een wat hier deur sy kruisdood die mag van die duiwel en die dood en die sonde gebreek het. Jesus se swakheid is sy krag. Sy kruisiging sy oorwinning.

Soos Paulus daaroor skrywe: “Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid (die verborge waarheid van God) geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie.” (1 Kor 2:8).

Want die evangelie in die gedeelte lê in wat Jesus doen, wat Hy sê, watter keuses Hy uitoefen, sonder dat die boosdoeners wat die vonnis voltrek enigsins daarvan bewus is.

1. Jesus kies die kruispad

Dat Barabbas bo Hom verkies word, maak aan Jesus geen verskil nie. Ironies genoeg beteken Barabbas se naam in Aramees “seun van die vader”. Hy is die verteenwoordiger van die mens. Maar Jesus is die eintlike “Seun van die Vader”, die verteenwoordiger van God self! Matteus vertel ons selfs van Barabbas se ander naam, Jesus, wat die ironie nog verder onderstreep. Die mens wat bó God verkies word (Matt 27:16). Maar Jesus laat die onreg hiervan net daar.

Dat Pilatus hom laat gesel, dat die soldate Hom spot en klap, dat die Jode Hom verwerp selfs al bevind Pilatus Hom onskuldig, dit alles maak aan Hom geen verskil nie. Selfs as Hy agterkom dat Pilatus uiters ongemaklik is met die situasie en op alle maniere probeer om Hom vrygelaat te kry, buit Hy dit nie uit tot sy voordeel nie.  Die uitlewering van ’n onskuldige Jesus aan die Jode is ’n massiewe verkragting van die Romeinse regstelsel. Maar Jesus reageer doodgewoon glad nie daarop nie.

Jesus staan nie die boosheid van die moorddadige, skynheilige Jode of die strategiese gekonkelry van Pilatus teë nie. Hy kies die kruispad, want dít is waarom Hy na die wêreld toe gekom het.

Toe die Grieke vroeër gekom het om Hom te aanbid, het Hy reeds besef sy tyd het gekom: “Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u Naam!” (Joh 12:27-28).

En van daardie oomblik af het Hy besluit om die boosheid nie meer te beperk nie, maar die boosheid te troef met sy dood. “Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?” sê Hy vir Petrus in die tuin van Getsemane (Joh 18:11). Want Hy het geweet, die belofte van sy Vader was, dat deur sy dood Hy die wêreld met God sou versoen.

Soos die Hebreërskrywer dit sê: “Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Hebr 12:2).

2. Jesus vertrou God tot die einde toe

Wat ’n mens dus raaksien, is ’n kalm, roepingsbewuste Jesus wat die rol wat God Hom gegee het, tot die einde toe speel.  “Kyk, daar is die mens!” Inderdaad. Die mens wat Homself gee tot in die dood. Die Mens Jesus. En dit is die evangelie van die gedeelte.

Dít is waarvoor Jesus na die wêreld gekom het – om sy lewe te gee vir sy skape, dié wat in Hom glo – en dít is waarvoor Hy Homself nou oorgee.

Let op, Hy wys Pilatus wel op die betekenis van wat hy doen, soos ook vroeër in die verhoor by Annas en Kajafas vir die Jode, maar Hy keer nie vir Pilatus om sy planne en keuses uit te voer nie. Soos Hy die Jode ook nie gekeer het nie.

As Pilatus vir Hom sê: “Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek volmag het om jou vry te laat, maar ook volmag om jou te laat kruisig nie?”, dan antwoord Jesus hom: “U sou geen volmag oor My gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat My aan u oorgelewer het, aan ‘n groter sonde skuldig.

Daarmee wys Hy sy ongelooflike, onwrikbare, onwankelbare vertroue op God. Hierdie lyding is deel van God se plan. Elke druppel sweet en bloed wat Hy stort, elke onverdiende klag en klap wat Hy verduur, elke doring op sy kop en elke spyker in sy lyf, bring Hom nader aan die doel van sy lewe, die verlossing van hierdie wêreld.

As hulle dus vir Jesus weglei om gekruisig te word, dan stribbel Hy nie teë nie, verduur Hy die verguising, verduur Hy die verwerping, verduur Hy die pyn, want Hy hou vas aan God wat hierdie offer sal gebruik as ‘n volkome versoening vir al ons sonde.

3. Jesus plaas jou voor ‘n keuse

Jesus se laaste reis is van Gabbata na Golgota, van die plek waar die veroordeling van Pilatus en die verraad van die Jode gebeur na die plek waar die verlossing van die kruis plaasvind.

Pilatus kies om Jesus oor te lewer en Hom te laat kruisig. Die Jode kies om te skreeu: “Vat weg! Vat weg! Kruisig hom!” Hoe verskriklik klink hulle woorde nie: “Ons het nie ’n koning nie, slegs die keiser.”  En daarmee voltrek hulle ook die oordeel oor hulleself, want hulle verwerp dié Een wat vir hulle die lewe kon gee.

Wat beteken dat ons ook voor ‘n keuse geplaas word. Soos ek vir die kinders dit uitgespel het, so doen ek dit ook nou vir jou.

Jesus het met sy kruisdood vir almal gewys dat Hy regtig God se Seun is. Dit is waarvoor Jesus na die aarde toe gekom het. Hy sterwe vir die hele wêreld se sonde aan die kruis, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Ons almal het sonde. Ons doen verkeerde goed. En Jesus wil dit vergewe. Hy wil ons skoonmaak van ons sonde. Hy wil vir ons help om vir Hom te lewe.

En Hy wil vir ons die ewige lewe gee.

Hy vra dus van jou om in Hom te glo. Jesus is die Seun van God. As jy in Hom glo, kan jy vandag weet dat jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Kom ons bid saam en jy bid in jou hart saam.

Here Jesus. Ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo dat U aan die kruis vir my sonde gesterf het. Ek glo dat U my sonde vergewe. Ek glo dat U in my hart kom woon. Ek glo dat U vir my die ewige lewe gee. Dankie dat ek nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd by U in die hemel sal bly. Amen.

Gebed

Dankoffers

Koor: O kom aanskou Hom aan die kruis

Slotsang

Lied 260:2,3 Ek glo vas in Jesus Christus … Onder Pontius Pilatus het Hy smart en pyn gely – staan

Seën

Respons

Lied 312 Amen

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.