Skip to main content

Die krag van die kruis – Jesaja 53:3-12

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Die krag van die kruis - Jesaja 53:3-12
Somerstrand 09:00 – Goeie Vrydag – 10 April 2020

Intro Psalm 23

Alida Bothma

Verwelkoming

Die lidmate wat die Eenjaar Bybelleesprogram volg van die begin van die jaar af, het vanoggend Psalm 80 gelees. Dit is ‘n uitstekende Psalm vir voorbidding vir mense in die geloofsgemeenskap. Twee keer bid Asaf: “Laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding!” (vers 8,20).

Ek wil jou aanmoedig om die Psalm vir jouself, vir jou familie, en vir mense in die breë geloofsgemeenskap te bid: “Laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding!”

Verjaarsdae

Annelie Hattingh en Eben Olivier verjaar vandag. Baie geluk!

Votum en Seëngroet

Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die Almagtige. (Openb 1:4-8)

Inleiding

Ons het nagmaal sommer so as vanselfsprekend aanvaar, nie waar nie? Jy weet daar is so vier keer ‘n jaar nagmaal. Jy daag net op en dan vra die dominee nog, is iemand oorgeslaan met die brood of die wyn. Jy sal altyd kan eet en drink. Want, dit is waarvoor die nagmaal is. ‘n Viering van ons gemeenskap met mekaar.

Nou is ons ingeperk. Wat gaan ons nou doen? Daar is eintlik nie enige voorbeelde in die geskiedenis van hoe ‘n gemeente die nagmaal kan hou, as hulle nie in dieselfde plek bymekaar is nie. Jy kan nog ‘n soort huisnagmaal hou, of ‘n familienagmaal. Maar, as gemeente?

Dit is nie so eenvoudig nie, nê?

Dit sal egter vir jou nuus wees dat nagmaal nie altyd so vanselfsprekend was nie. Regdeur die eeue was daar baie tye wat jy nie sommer kerk toe kon gaan en nagmaal kon gebruik nie. Die kerk het mense streng gekeur vir nagmaal.

En veral lidmate het dit ontgeld. Soms kon hulle net die broodjie eet. Geen wyn nie. Dié was net vir die priesters.

‘n Deel van die stryd van die Protestante wat nie net om die Bybel terug te gee aan lidmate nie, maar ook om alle lidmate beide die brood en wyn te laat geniet. Jy kan hier meer lees oor die stryd.

Maar, die Protestante het ook baie keer mense uitgesluit. Veral die kinders vergeet in hulle tradisies. Terwyl die Pasgamaaltyd in die OT altyd die kinders ingesluit het. Die vroeë kerk het immers geleer dat die nagmaal vir gedooptes is. So, as jy gedoop is, kon jy nagmaal gebruik. So alle kinders wat gedoop is, kon die nagmaal gebruik, natuurlik onder leiding van hulle ouers.

Gelukkig het ons kerk in 1998 – dit is maar net meer as 20 jaar gelede – besluit om die kindernagmaal, beter gestel die familienagmaal, weer in te stel.

Maar, ons het vandag natuurlik nog ‘n groter uitdaging. Hoe kan ‘n gemeente nou nagmaal vier as almal in hulle huise is? Dit sou onmoontlik gewees het, selfs net ‘n dekade of twee terug.

Gelukkig het ons nou hierdie groeiende virtuele gemeenskap, waar ons die nagmaal saam kan instel, en tegelykertyd kan gebruik in ons huise.

Ons gaan hiermee natuurlik ook terug na die mees basiese voorbeeld, die Here Jesus wat die nagmaal op die Donderdagaand ingestel het.

En dit is hoe hoe ons dit gaan doen.

Ek gaan die formulier doen, bid en dan saam met julle ons geloof bely. Presies soos ek dit in die kerk sou doen. Dan gaan ek die nagmaal instel, en soos ek die beker hou en die brood breek, kan julle telkens daar by julle in die huis drink en eet.

Onthou steeds van sosiale afstandd, so neem die wyn of druiwesap en die brood self en gebruik dit.

Formulier

Die evangelies vertel vir ons dat die Here Jesus in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, dit gebreek en gesê het:

 • “Dit is my liggaam; dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê:

 • “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”

“Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”

Gebed

Kom ons aanbid die Here, bely ons sonde, dank Hom vir sy vergifnis en maak gereed vir die nagmaalviering, terwyl die koor vir ons sing. Jy kan self die vrae in die lied gebruik in jou gebed.

Vonkk 194 – Was jy daar?

Geloofsbelydenis

Dit is ook die eerste keer dat ons ‘n virtuele geloofsbelydenis gaan doen. Sê saam met my:

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 3. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
 4. gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees
 12. en ‘n ewige lewe.

Kom ons kry nou alles reg terwyl die koor vir ons sing.

Lied 303 Eet die brood, drink die wyn

Nagmaalsbediening

Psalm 23 gaan saggies in die agtergrond speel terwyl ons die tekens instel en ons dit elkeen by die huis gebruik.

 1. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot ’n volkome versoening vir al ons sondes.

Stilte

 1. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot ’n volkome versoening vir al ons sondes.

Stilte

Gebed

Voorbidding

Skriflesing en prediking

Die intensiteit neem toe

Goeie Vrydag is die dieptepunt van Lydenstyd en die fokus val op die kruisiging van Jesus. Dié van julle wat die Heilige Week gevolg het, sal weet hoe die intensiteit deur die week toegeneem het. Van die intieme salwing van Jesus se voete die Saterdagaand in Maria se huis in Betanië tot die reiniging van die tempel en die intense strydgesprekke met die Joodse leiers die Maandag en Dinsdag.

Om net weer terug te keer na intimiteit met die tweede salwing van Jesus se voete die Woensdagaand en die viering van die nagmaal die Donderdagaand voor die intensiteit weer toegeneem het met die verhoor en verwerping van Jesus op Goeie Vrydag.

Tot Jesus uiteindelik presies nou, 09:00, die derde uur (Mark 15:25) gekruisig is. En dié van julle wat gister die Tenebrae diens gevolg het, sal onthou hoe die intensiteit ook verder toeneem in die ses laaste ure van Jesus se lewe.

Sewe kruiswoorde

Sewe kruiswoorde wat Jesus se pyn, maar ook deernis verwoord (een kom van Matteus en Markus; drie van Lukas; drie van Johannes):

 1. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Luk 23:34)
 2. “Amen, Ek sê vir jou: Jy sal vandag nog saam met My in die paradys wees.” (Luk 23:43)
 3. “Vrou, kyk, daar is u seun! Kyk, daar is jou moeder!” (Joh 19:26-27)
 4. “Eli, Eli, lemá sabagtáni? My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt 27:46; Mark 15:34 – die enigste kruiswoorde wat hierdie twee skrywers gebruik)
 5. “Ek is dors.” (Joh 19:28)
 6. “Dit is volbring!” (Joh 19:30)
 7. “Vader, in u hande gee Ek my gees oor!” (Luk 23:46)

Drieuur die Vrydagmiddag, die negende uur , het Jesus gesterwe.

Wat is die betekenis hiervan?

Die profeet Jesaja help ons om sin te maak hiervan, die profeet van eeue terug in die agste eeu vC. En ek wil dit vandag net lees om jou hart aan te raak, eerder as om dit uit te lê, sodat jy die betekenis daarvan net kan indrink en jou eie maak.

Jesaja 53:3-12

3Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

Dink aan die Heilige week gedeeltes wat ons gelees het. Judas se verraad. Petrus se verloëning. Al die dissipels wat gevlug ht. Wat Hom in sy uur van nood verlaat het. Slegs Johannes en ‘n paar vroue het oorgebly daar by die kruis. Met ‘n ma onder hulle wat haar eie smart moet hanteer. ‘n Swaard sal deur jou siel gaan, het Simeon met sy voorstelling in die tempel gesê.

4Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra …

Ons het onlangs gekyk na die “Nogtans”-gebed wat Habakuk ons leer bid het. Hier leer Jesaja ons dat Jesus ten spyte van sy absolute verlatenheid – van God en van mens – nógtans óns krankhede op Hom geneem het. Ook dié van die virus in hierdie tyd.

5 … Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel;

Dit is waarvoor Hy die hamerslae van mens en God verduur het aan die kruis; die verbryseling van sy liggaam; die veroordeling vir ons oortredinge, ons ongeregtighede.

Met watter uitkoms?

die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Dít is waaroor Goeie Vrydag gaan. Dit is waarom dit so belangrik is. Die straf wat ons moes gekry het, dié straf was op Hom. Deur sy wonde aan die kruis het daar vir ons genesing gekom.

Jesaja skryf dan verder oor die diepte van ons sonde en die diepte van sy lyding – vers 6-8 – en beskryf dan in vers 9 met baie deernis wat dié Goeie Vrydag met Jesus gebeur het:

9En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.

Hy moes verbrysel word – so sê vers 10-11 – maar dit was alles deel van God se plan:, want, die laaste deel van vers 11:

my Kneg, die Regverdige, sal baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.

12Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

‘n Verwysing na die heerlikheid wat Jesus ná sy opstanding uit die dood sou hê.

Wat beteken dit vir my?

1. Dit wys vir ons die krag van die kruis. Die krag van lyding ter wille van ander. Die krag van ‘n lewe wat die self verloën en bereid is om die kruis te dra.

Jesus se vasberadenheid onder lyding het die krag om ons tot groter hoogtes te inspireer as wat die verhale van genesings en bevryding uit sy lewe het.

2. Die krag van die kruis help ons om vrede te maak met lyding ter wille van die Here Jesus Christus, ter wille van sy saak in die lewe.

Ons moet weet dat hierdie krag iets wat vir baie mense verborge is. Wat nie die hand van die Here daarin sal raaksien nie. Baie mense, sê Jesaja, sal ontsteld wees oor hierdie boodskap van die Lydende Messias, sal hulle wenkbroue lig, sal eerder die pad van voorspoed en sukses kies, hoe hulle ook al daarby uitkom.

Min mense kies uiteindelik, soos Jesus, vir die lydenspad.

Maar, dié wat dit kies, weet dat die kruis ‘n krag is, ‘n krag van God, ‘n krag wat tot sy volle werking kom waar ‘n mens bereid is om jouself te verloën en jou kruis te dra.

En kan daarom vrede maak daarmee. Dit tot sy volle werking in ons lewe laat kom.

3. As ons vrede maak met die kruis, lyk die wêreld dan ook anders.

Sonder die kruis is die wêreld ‘n plek waarin ek die beste vir myself moet behaal, waarin ekself en my groep moet wen, waarin ek ‘n front van die suksesvolle, uitgesorteerde self moet voorhou.

Met die dra van my kruis, is die wêreld ‘n plek waarin ek God se wil moet soek, myself moet verloën en die Here voluit moet dien. Al kos dit wat.

Mag hierdie Goeie Vrydag jou weer opnuut bemoedig om hierdie pad te kies. Dan sal jy die krag van die kruis in jou lewe ervaar, en sal God verheerlik word in jou lewe.

Gebed

Dankoffer en kollekte

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Snapscan

Seën

Ek sluit met die seën van die Here.

Die Here seën jou en beskerm jou.

Die Here se gesig skyn oor jou en Hy is jou genadig.

Die Here lig sy gesig op na jou en Hy gee aan jou vrede.” (Num 6:24-26)

Respons

En die gemeente sê: Amen!

View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.