Laat niemand jou verlei met niksseggende redenasies nie – Efesiërs 5-6-20

Tema: Laat niemand jou verlei met niksseggende redenasies nie – Efesiërs 5-6-20
Reeks: Die eenheid van die kerk is op die spel
NG Kerk Somerstrand 15 Augustus 2021 09:00 (Youtube en kerk)

Verwelkoming

Dit was heerlik om ‘n paar getuienisse hierdie week te hoor van mense met wie goeie dinge gebeur het. Veral rondom Covid-19. Ons is dankbaar vir “Godsvallighede”. Terwyl ons ook bid vir mense wat steeds daaronder ly. Nie net aan die siekte en die nagevolge daarvan nie, maar ook aan die ekonomiese effek wat die afgelope jaar en ‘n half op baie mense het. Kom ons help waar ons kan en reik uit na mekaar.

Familiediens

Ons is besig met Efesiërs in ‘n kort preekreeks. Die tema is: Die eenheid van die kerk is op die spel. Vandag is die tema: Laat niemand jou verlei met niksseggende redenasies nie – Efesiërs 5-6-20.

Toetrede

Ons is hier om die Here te aanbid. Kom ons aanbid die Here vir sy voorsiening selfs in moeilike tye met Psalm 112.

Lied 112 – God wat oorvloed het voorsien; ryk is elkeen wat Hom dien.

Votum en seëngroet

In die metgesel Psalm van die lied, Psalm 111 wat ons ook hierdie week gelees het, loof die Psalmis die Here met ‘n Halleluja! En vervolg:

1Ek wil die Here prys met my hele hart, in die kring van opregtes en in die byeenkoms.

En prys dan die werke van die Here:

2Indrukwekkend is die werke van die Here, ‘n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind.

En sy woorde:

7… Betroubaar is al sy opdragte, 8bestendig vir altyd, vir ewig – dit word nagekom in trou en opregtheid. 10…almal wat sy opdragte uitvoer, het goeie insig.

In die Naam van dié God – Vader, Seun en Heilige Gees – groet ek jou.

“Sy lof hou vir altyd stand.”

Lofsang

Lied 184 – Lofsing die Here, die Ewige, sing tot sy ere

Gebed

Ja, inderdaad, ons besing u lof. U is die Here. U is die sterke wat nog altyd by ons was en gebly het. U het u vlerke oor ons gesprei, maak nie saak hoe dreigend die gevare was nie. U sien ons met liefde aan. Daarom loof ons u Naam. Saam met almal wat asemhaal, vanuit ons tyd tot in die ewigheid. U is die Lig. Ons oog bly op U gerig. U is die Here van die here.

Skriflesing en prediking

Die eenheid van die kerk is op die spel

Ek is besig met ‘n kort preekreeks oor Efesiërs 4-5 met die titel, die eenheid van die kerk is op die spel.

Ek het in die vorige twee preke (jy kan dit hier en hier lees) ‘n paar opmerkings gemaak oor die Algemene Sinode van die NG Kerk wat die afgelope veertig jaar geskuif het van ‘n ortodokse posisie in Skrifgesag en Skrifgebruik na ‘n posisie wat ‘n diversiteit van standpunte akkommodeer, veral rondom etiese sake. ‘n “Ruim huis.”

Maar, ek gaan vandag eerder op die positiewe van die 1986 besluit van die Algemene Sinode fokus en kortliks die verstommende relevantheid daarvan vir ons geloofslewe van elke dag uit te lig. Veral omdat hulle die rol van die Heilige Gees so beklemtoon het, en dit baie raakpunte met Efesiërs 5 het.

Die 1986 standpunt is opgestel deur die drie NG Kerk kweekskole van daardie tyd wat elkeen sy eie bydrae gelewer het. Die drie bydraes het egter só ‘n merkwaardige eenheid van standpunte gedemonstreer, dat prof Pieter Potgieter dit gemaklik in een dokument kon verenig, sodat dit netso deur die Algemene Sinode aanvaar kon word.

Die 1986 standpunt oor Skrifgesag en Skrifgebruik is ‘n manjifieke stuk wat lidmate kan gebruik om die ortodokse belydenis van God se Woord te te omarm.

Wat my opgewonde maak van dié standpunt is dat dit vier sake van ons Skrifverstaan helder en duidelik stel. Die NG Kerk het die volgende bely.

1. Die Heilige Skrif het deur die Heilige Gees tot stand gekom. Dit is immers waar alles begin het. Die Bybel is immers die Woord van God. Deur die werk van die Heilige Gees het ‘n blywende en onvernietigbare verbintenis tussen Hom en hierdie geskrifte wat ons die Bybel noem tot stand gekom wat daarom as die Woord van God tot ons spreek. So het die Algemene Sinode van daardie tyd bely.

Dit is só ‘n bevrydende waarheid. Jy kan die Bybel optel en die Gees vertrou dat Hy deur die Bybel met jou sal praat. Want, die Bybel kom van Hom af!

2. Die histories-kritiese metode van Bybelondersoek van die afgelope drie eeue is afgewys. Die rede is eenvoudig. Die voorstanders van die historiese kritiek hanteer die Skrif prinsipieel op dieselfde wyse as elke ander historiese dokument, bloot as ‘n menslike geskrif. En in ‘n geloofsgemeenskap kan dit nooit werk nie.

Die Bybel is immers die woorde van die Heilige Gees wat deur die grondleggers van die kerk – apostels en profete – aan ons oorgedra is. Die Bybel is daarom die resultaat van die werk van die Gees. Dit is die geskrewe Woord van God wat net soos die vleesgeworde Woord van God – Jesus – en die ingeplante Woord van God in ons harte (vgl Jak 1:21) deur die Gees gebruik word om ons volwasse te maak in Christus.

Die sinode het veral op die gevaar gewys as mense begin om ‘n onderskeid te maak tussen wat van God kom in die Bybel en wat net die historiese en menslike “verpakking” sou wees waarin dit tot ons kom. Want as jy eers met daardie proses begin, het hulle gewaarsku, sal op die ou end niks van die Bybel oor bly nie.

Hoekom?

Want, die oomblik as ‘n mens dit begin doen, dan raak jou eie interpretasie en inset bepalend vir die waarheid van die Skrif, het hulle gesê. Dan verkry jou interpretasie kreatiewe krag en word jy maklik verlei om krities teenoor die inhoud van die Skrif te wees.

In die woorde van Paulus hier in Efesiërs 5:6, dan is jy vatbaar vir allerhande misleidende en niksseggende redenasies.

3. Die geskiedenis van God se heilsdade word in die Bybel op ‘n betroubare wyse weergegee. Natuurlik het die Algemene Sinode ook gesê dat die Bybel geen handboek vir wetenskap of geskiedenis is of kan wees nie. Jy lees die Bybel nie as ‘n fisika handboek nie. Maar, dit beteken nie dat die Bybel vir die wetenskap geen betekenis het nie, het die Algemene Sinode bely, of dat die Bybel histories onbetroubaar is nie.

Die Algemene Sinode het wel rekening gehou met die probleme en eienaardighede van die Skrif soos dit voor ons lê. Hulle het dit alles erken, maar bely dat ook dít onder inspirasie van die Heilige Gees geskied het.

Hoor dít mooi. Die Bybel wat jy in jou hand het, is alles die werk van die inspirasie van die Gees. Jy kan dus ‘n pad met God loop. Want sy Bybel is betroubaar.

4. Daar is ‘n ‘n onderskeid tussen die Skrif en die belydenis, maar albei is in eie reg belangrik. Die Heilige Skrif is die enigste norm vir die belydenis van die kerk. Die belydenisskrifte van die kerk is as norma normata ondergeskik aan die Skrif as norma normans. Maar die belydenisskrifte is gesagvol omdat (quia) dit in ooreenstemming is met die Bybel.

Daarom kan jy net van die belydenis van die kerk verskil as jy die kerk kan oortuig om haar belydenis te verander. En almal is opgeroep om die kerklike weg te volg as hulle verskil. Skryf ‘n beswaarskrif. Oortuig die kerk.

En daarby gesê, indien jy dit nie doen nie, indien jy verskil, en ‘n ander standpunt as die kerk handhaaf, en jy nie die kerk probeer oortuig van jou standpunt nie, moet die kerk die opsie van leertug uitoefen.

Die kerk het in 1986 dus duidelik teen ‘n diversiteit van opinies oor die Skrif en die belydenis gekies.

Hoekom? Want, die wonder van die Bybel is dat dit die stem van God in ons lewe is. Die Bybel kom uit ‘n spesifieke tyd, is vir ‘n spesifieke tyd geskrywe, sommige daarvan in die toekoms, maar die Bybel is nie tydsgebonde nie.

Kom ons lees wat Paulus skryf.

In die lig lewe

6 Laat niemand julle verlei met niksseggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. 7 Moet dus nie deel van hulle wees nie. 8 Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig! 9 Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 10 Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 11 Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak. 12 Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word – selfs net om daaroor te praat, is skandelik. 13 Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar; 14 immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê: Word wakker, jy wat slap (Jes. 26:19; 51:17; 52:1; 60:1; Rom. 13:11) en staan op uit die dood (Jes. 26:19) en Christus sal sy lig oor jou laat skyn (Jes. 60:1).

Die lewe deur die Gees

15 Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef – nie as onverstandiges nie, maar as wyses. 16 Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. 17 Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. 18 En moenie deur wyn bedwelm raak nie; daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel: Word vervul deur die Gees, 19 terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing, 20 en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank. (2020-vertaling).

‘n Getuienis

Ek wil begin met ‘n getuienis. Waar Psalm 3 ‘n bepalende rol in iemand se lewe gespeel het.

Elsabe van Tonder, ‘n Facebook vriendin, skryf (en ek plaas dit met haar toestemming), en ek lees dit soos sy dit skryf, want sy verwoord dit só goed:

Vandag was besonders moeilik.. Ons gaan nou vir ons negende maand wat daar nie ‘n salaris is nie… Dis werklik ‘n uitdaging om positief te wees en om aan te gaan.

Ek help my man buite in die wind en koue om goed te laai, want ons werker het nie gekom nie. Dit was mos gister op die Maandag Vrouedag, so daar was ‘n langnaweek en babelas saam met koue is nie vir hom nie…

Ek en my man is op ‘n plaas besig, waar sukkel en swaarkry die mense van agteraf ingehaal het. Die diere is honger en blêr, balk, kraai en snork vir kos.

Ek gaan sit naderhand in die bakkie, want stof het in my oë gewaai en ek is moeg. Ek kyk uit oor die vlaktes. Dis vaal en stowwerig en die veld afgeëet.

Die paar beeste van die boer is om ons bakkie, asook ‘n paar hoenders, katte en hanslammers. Was dit nie vir die hokke van die varke nie was hulle seker ook om my.

Dit was nogal vir my ‘n belewenis toe ek sien hoe die beeste uit die veld kom en my agtervolg waar ek gaan.. hondmak veldbeeste. Ek kon aan hul vat. My man moes hul ‘n paar keer wegjaag, sodat hul nie ons bakkie krap nie.

Ons laai goed op ‘n plaas by mense wat hul boerdery opgee. My man het die boer moed ingepraat laas week toe hy hande in die hare vir hom kom sê hy kan nie meer nie en of my man hom nie wil help nie? Geld het ons nie, maar ondersteuning, ja.

My man het sy ou vriend weer moed ingepraat en sover gekry om weer te probeer met sy boerdery.

Nou help ons hom opruim en skoon te maak. Dis maar erg depressief. Wat het van ons mense geword? Dinge lyk maar sleg in die land.

Ons het R22 in die bank en ek hoop om darem vir ons brood en diesel te kan koop as ons die waentjie wat ons gehuur het se deposito terug kry.

Terwyl ek so in die bakkie sit, vat ek my Bybel in my handsak en lees Psalm 3: “U hef my hoof op … en ek dink aan die geraas-maak-vriend wat Saterdag kom kuier het om te kyk of ons nog kos in die huis het. Hy’t gesê die Here het hom gestuur en hy’s hier om my man se kroon weer terug op sy kop te sit.

Hê? Wie’t die kroon afgehaal? Dis my kind van 16 jaar se logiese vraag gewees toe ek hom dit vertel. Ai, ons Doppers sukkel maar om die charismate se taal te verstaan. En ek dink oor Psalm 3 en ek worstel oor hoekom God swaarkry toelaat, en sy beloftes in die Woord, en Dawid wat as koning moes vlug vir Absalom en al sy vyande, en ek wonder of Dawid ook ‘n kroon gehad het?

Hoe gaan God ooit ons lot verander? Dit lyk darem regtig half onmoontlik.

Maar God se beloftes staan vas in sy Woord. Wonderwerke gebeur nog, met krone of nie.

Buiten dat ek ‘n telefoonoproep gekry het dat die medies ons rekening waarmee ons van Januarie maand af sukkel, betaal het, het ek R300 terug gekry van die waentjie en ek onthou ons het nog R250 se ABSA punte. So ek kan diesel vir die bakkie, petrol vir die kragopwekker én brood koop …

Later toe ek my kind by ouma gaan haal, vra ek hom om gou die punte om te swaai na geld en hy sê ons het R2900 in die bank? Ek is stom geslaan en voel skielik skatryk. Maar hoe is dit moontlik?

ABSA-life, ons versekering het die betaling gemaak. WOW, prys die Here! Brood, diesel, petrol én koeldrank! EN more kan ek vir ons groente en meel gaan koop… en terwyl ek hier skryf kom ‘n boodskap in. Ons geraas-maak-vriend het nog R2000 vir ons inbetaal om seker te maak sy profetiese woord oor krone word waar.

Ek lag. Ek waardeer ons vriende en my man mag maar ‘n kroon dra as hy wil. Vanaand loop hy juis hier rond met sy mussie wat so windmakerig soos ‘n kroon op sy kop sit. Die mussie kon ek nie vanoggend in ons donker huis raakvat nie, eers toe die kragopwekker sing, kon ek dit kry..

Ek lees weer Ps 3 … “Die heil behoort aan die Here, laat u seën wees oor u volk! Sela.”

Die Gees gebruik die Woord

Dít is hoe die Gees werk in ons lewe. Hy gebruik die Woord as die leidende stem van God in ons lewe. Wat ons bemoedig. Wat vir ons beloftes gee. Wat ons soms teregwys. Wat ons troos. Wat ons help om sin te maak van wat met ons gebeur. Selfs daar in ‘n bakkie met die beeste wat maal om ons. Wat ons altyd weer terugbring op die regte pad. Vir ons voorsien. Selfs as ons moedeloos is.

Daarom moet ons vol word van die Woord sodat die Heilige Gees sy werk in ons lewe kan doen. Want, die Gees is nie net diep verbind aan die Woord van God nie. Dit is sy Boek! En dit is presies hierdie Woord wat die Gees gebruik om ons met Hom en sy wil vir ons lewe vol te maak.

Die Woord is die swaard van die Gees (Ef 6:17) wat indring in ons hart en ons voornemens en gedagtes beoordeel (Hebr 4:12). En ons deur die Woord op die regte pad begelei.

Dit is waarom dit so belangrik is om daagliks alles wat jy doen, alles waaroor jy dink, te toets aan die Woord. Om jou voornemens en gedagtes met die Here deur te praat en Hom geleentheid te gee om dit óf deur jou sistematiese lees van die Woord óf deur die woorde van die Skrif wat die Gees in jou gedagtes laat inkom, te beoordeel. Hy is immers die Een wat ons in die waarheid lei (Joh 14:26), én ons herinner aan wat die waarheid is (Joh 16:13).

Ons doen dit ook nie net met ons eie gedagtes nie. Paulus vra die gemeente om saam met hom te bid dat as hy sy mond oopmaak ‘n “gepaste woord” aan hom gegee sal word, sodat hy met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie kan bekend maak (Ef 6:19).

Dieselfde geld ons. Ons praat nie net ons bestaande voornemens en gedagtes met die Gees deur nie. Ons vra ook dat Hy vir ons sy gedagtes gee vir die situasies waarin ons gevra word om ‘n getuienis te lewer.

Dit alles doen die Gees! Hy praat deur die geskrewe Woord. Hy praat deur die “gepaste woorde” – soos Paulus dit noem – en deur die “ingeplante woord” – soos Jakobus dit noem – in ons harte.

Beproef wat vir die Here aanneemlik is

Maar, dit beteken natuurlik dat alles wat ons dink of doen, ons lewenstyl, getoets word deur die Gees aan wat God deur sy Woord aan ons openbaar. Daarom beveel Paulus ons om in alles wat ons dink of doen, dit te toets of dit beantwoord aan God se riglyne, dws of dit vir die Here aanneemlik is (vers 10).

Want, dit is ook die manier waarop ‘n mens die niksseggende redenasies van mense, wat bv losbandigheid goedpraat, kan onderskei en aan die kaak kan stel sodat die duisternis nie toesak oor die kinders van die lig nie.

Paulus gee drie riglyne hiervoor. Beproef of dit in lyn is met God se goedheid, met God se geregtigheid, en met God se waarheid (vers 9).

  • Goedheid (agathos) beteken hier twee dinge. Dit beteken om ander se belange op die hart te dra, soos God dit doen. En om self te leef op ‘n manier wat God as goed sal reken.
  • Geregtigheid (dikaiosunē) beteken hier om te doen wat God wil hê, dws wat vir Hom reg is. En alles wat jy doen daaraan te meet.
  • Waarheid (alētheia) beteken hier om te werk met wat God aan ons geopenbaar het as die waarheid, want dit is “actually” betroubaar. Alles wat jy doen, moet dus in ooreenstemming wees met God se geopenbaarde waarheid.

Met ander woorde, dit beteken dat jy jou hele lewe moet rig daarop om te verstaan wat God se wil is, sodat jy kan wandel in die lig van God (vers 17). Want, sy lig het reeds in ons harte geskyn om ons op sy pad te plaas.

Word vervul deur die Gees

Dit is hoe God ons help om inderdaad deur die Gees van ‘n losbandig lewe ontslae te raak en ‘n dankbare lewe vir die Here te lewe, nie net ‘n lewe vir onsself en vir ons eie sondige begeertes nie.

Dit is waarom Paulus ‘n lewe in die Gees met ‘n lewe in die vlees hier kontrasteer. En die vervulling deur die Gees help ons om nee te sê vir losbandigheid en ja te sê vir ‘n lewe wat vir God aanneemlik is.

Paulus gebruik in vers 18 die term asōtia om die tipe losbandigheid te beskryf wat ontstaan as ‘n mens jouself bv oorgee aan wyn. Hierdie soort losbandigheid beteken dat ‘n mens jouself oorgee aan enigiets sonder om jou oor die gevolge daarvan te bekommer. Dit is ‘n soort roekeloosheid wat geen grense erken of toelaat vir jou gedrag nie.

Inteendeel sê Paulus: “Word vervul deur die Gees.”

Lewe deur die Gees sodat julle nie vasval in ‘n losbandige lewe sonder grense nie.

Hoe werk dit?

Aan die een kant het ek al ervaar dat waar die Gees my oortuig van iets ek ‘n stuk vrede en vreugde ervaar wat soms verstommend is. En dat ek dan die krag kry om gehoorsaam te word en uit te voer wat die Here my oplê. Paulus praat op ‘n ander plek in Kolossense dat hy werk met die krag wat God gee (Kol 1:29).

Dit is dus inderdaad só dat ons Geesvervulling lei tot gehoorsaamheid. Geesvervulling is trouens noodsaaklik vir gehoorsaamheid. Dit keer dat jy roekeloos lewe, sonder grense.

Aan die ander kant het ek ook ‘n ander tipe Geesvervulling ervaar. Dit is waar ek die vervulling eers ervaar nadat ek gehoorsaam geraak het aan iets wat die Here my oplê. Dit is eintlik net so verstommend. Gehoorsaamheid lei tot Geesvervulling.

Sing van harte met mekaar

Die vervulling is ook iets wat ‘n mens in die gemeenskap van gelowiges ervaar. Daarom word vervulling hier in Efesiërs ook spesifiek gekoppel aan Woord gebaseerde liedere:

“terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing,” (vers 19)

en gebed:

“en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank.” (vers 20).

Lewe in die lig van God se Woord

Dit beteken dat ons in alles in die lig van God se Woord moet lewe. Vervul met die Gees. Dit is die enigste manier wat ons die “niksseggende redenasies” kan uitken. Dit is die enigste manier waarop ons die werke van die duisternis kan raaksien vir wat dit is. En ‘n lewe kan kies wat gebaseer is op ‘n al hoe groter wordende invloed van die Gees in ons lewe, ‘n invloed wat Hy uitoefen deur sy Woord.

Gebed

Here, U het ons gered uit die duisternis na die lig. U het ons vrygemaak van die werke van die Duiwel en onder die heerskappy van Christus gebring. Ons dankie U dat u Gees in ons bly, want só kan ons die invloed van die duisternis teëstaan. Ons wil al hoe meer ons lewens skoei op die waarheid wat U vir ons deur die Gees en deur u Woord gegee het. Maak ons vol van Uself sodat ons kan leef deur die Gees.

Herstrukturering

Die inperking weens Covid-19 het groot veranderinge gebring, ook vir die administrasie van die gemeente. Die behoefte aan daaglikse administrasie het skerp verminder en die bediening het al hoe meer gedigitaliseer. Die kerkraad het daarom na deeglike oorweging besluit om die administrasie van die kerkkantoor te herstruktureer.

Die kontakpunte vir die gemeente is dus soos volg:

  1. Kontak vir Marlein vir enige kerkkantoor verwante sake, besprekings, goed aflaai of optel by die kerk. Sy sal oopsluit (083 270 4853).
  2. Kontak vir Thania vir enigiets wat met die jeug te make het (081 062 3438).
  3. Kontak vir Chris vir enigiets anders wat met die gemeente te make het, pastoraat veral (082 574 9191).

Ons sal binnekort verder kommunikeer oor die wyse waarop die kerkraad die geestelike bediening verder gaan ontwikkel.

Dankoffer

Soos gebruiklik gee ons dankoffer deur Snapscan en EFT.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Slotlied

My gebed vir jou is dat die Here deur sy Gees jou in hierdie week sal begelei. Dat Hy jou sal heilig. Dat Hy jou sal beveilig.

Lied 269 – God bly met u waar u ook mag gaan

Seënbede

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.