Skip to main content

Verheerlik God met jou liggaam – 1 Korintiërs 6:12-20

Dit is nie om dowe neute dat Paulus 1 Korintiërs 6 begin het met die etiese kwessie van die gemeente se hantering van onreg nie.  Hy wou hulle leer om hulle onderlinge verskille te hanteer – d.w.s. om uit die howe te bly – sowel as hoe om seksueel onberispelik te lewe.  Hoekom?  Want albei dié twee sake het met onreg te make.

Die hoofsaak in kwessies waar sterk verskil van mening is, sê Paulus, is om onreg te vermy. En hoe doen jy dit?  Jy vermy onreg deur nie jou toevlug tot die howe te neem nie, maar dit in die geloofsgemeenskap uit te sorteer. Die howe is ‘n onvriendelike plek vir gelowiges.  Die howe werk met ander wette, nie met dié van die Bybel nie.

Op soortgelyke wyse, in kwessies van seksualiteit en moraliteit, is die hoofsaak om onreg te vermy deur nie buite die wil van God met seksualiteit om te beweeg nie.  Dit is wat agter sy absolute voorskrif lê dat ons onsedelikheid moet vermy.  Want onsedelikheid doen ‘n onreg aan ander, bv. met owerspel, bv. met egbreuk, bv. met prostitusie ensomeer.  En laat ons nooit vergeet nie; jy loop die gevaar dat jy die ewigheid kan mis weens jou onsedelikheid.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

RUS

Toetrede

Lied 162 U self het ons geroep, Heer, en daarom kom ons saam – sit

Votum

Psalm 139:13-18

Seën

Lofsang

Psalm 139:1,3 O Here, U ken my volkome, U sien tot in my wesensgrond – staan

Lied 184 Lofsing die Here, die Ewige, sing tot sy ere! – staan

Toewyding

Henri Nouwen skryf in Bread for the journey:

In so many ways we use and abuse our bodies. Jesus’ coming to us in the body and his being lifted with his body into the glory of God call us to treat our bodies and the bodies of others with great reverence and respect. God, through Jesus, has made our bodies sacred places where God has chosen to dwell. Our faith in the resurrection of the body, therefore, calls us to care for our own and one another’s bodies with love. When we bind one another’s wounds and work for the healing of one another’s bodies, we witness to the sacredness of the human body, which is destined for eternal life.

Daar is tyd vir stil nadenke.  Dink aan maniere waarop mense se liggame in ons wêreld gebruik en misbruik word.  Op watter maniere moet jy jou eie liggaam met meer liefde behandel;  ander se liggame met meer liefde behandel?

Lied 308:1-3,5 Neem my lewe, laat dit, Heer – sit

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Voorstel vir Families die week

Jy kan hierdie week met jou kinders fokus op hoe spesiaal en kosbaar ons liggame is.  KidsXpress het ‘n hele reeks hieroor, getiteld “Wikkelwurms”.  Gesels oor die manier waarop God ons liggame gemaak het en hoe ons liggame verskil.  Wys verskillende haarkleure, oogkleure, ens.  Herinner hulle telkens daaraan dat God dit alles gemaak het en daarvan hou.  Laat hulle bv. aan hul neuse vat.  Dalk kan hulle vir mekaar sê watter vorm hulle neuse is (hul eie neuse, nie die ander s’n nie!).  Herinner hulle dan weer dat God elkeen gemaak het en daarvan hou.

CLF het oulike pamflette vir kinders wat gaan oor lyfies en sake rondom lyfies, wat jy kan bestel en uitdeel, soos “Ek kan nee sê”.  Hier is ook ‘n inkleurprent en aktiwiteit.

Skriflesing en preek

Gesprek oor ons liggame is noodsaaklik

Ons gaan vandag praat oor liggaamlikheid en seksualiteit.  Dit is wat ons teks op die tafel sit, die leesroosterteks vir vandag.

Ek wonder hoe jy oor liggaamlikheid en seksualiteit dink?  Ek weet sommige dink dat ons net oor Jesus moet praat en al die vrae oor die liggaam en seks moet vermy.  Hoe dink jy?  Moet ons praat daaroor?  Of liewer nie?

Die probleem is, as ons nie oor ons liggaam en seksuele moraliteit praat nie, is ons nie meer met die ware evangelie besig nie.  Want, die Bybel is nie stil oor ons liggaam en seksuele moraliteit nie.  Jesus is nie stil daaroor nie!  Lees maar net Markus 7 en Matteus 19, en talle ander gedeeltes waarin Hy hom skerp uitlaat oor ‘n heilige morele lewe.

Die mees fundamentele en indringende aanbieding van die evangelie in die Nuwe Testament, die brief aan die Romeine, begin met ‘n seksuele etiek!  Paulus verbind seksuele sonde aan die onderdrukking van die kennis van God en bestempel seksuele sonde in al sy vorme per se as afgodsdiens. Dit is die dinge waarvan ons verlos moet word, sê Paulus.

Hoekom?  Want,

 1. Ons moenie die impak van seksuele oortredings in ons lewens onderskat nie. Seks buite God se bedoeling daarmee om, is ‘n destruktiewe krag in ons lewens wat ons as mense in ons binneste en in ons verhouding met mekaar en God beskadig.
 2. Die Bybel roep ons telkens op tot ‘n bekering van sondes, en dit sluit seksuele sondes in. Jesus het immers vir sondaars gekom.  Hy het ons van ons sonde kom red.  Sonder hierdie Bybelse oproep tot bekering van sonde, is daar geen evangelie meer oor vir mense nie.

Dit is waarom die gedeelte wat ek vanoggend lees so belangrik is.  Die Leesroosterteks uit Korintiërs 6 fokus op die deurslaggewende gedagte dat die liggaam van gelowige mense ‘n tempel is van die Heilige Gees en dat God daarom nie net met die gees van die mens nie, maar ook met die liggaam gedien moet word.

Daarom waarsku die gedeelte so sterk teen seksuele losbandigheid.  En rig ons op ‘n positiewe Geesgedrewe etiek waarin ons liggame aan God behoort en Hy daarin woon.  In die verlengde hiervan gaan ek volgende week meer spesifiek oor die huwelik praat uit 1 Korintiërs 7, die Leesroosterteks vir die 21ste Januarie.

Verheerlik God in jou liggaam

Die tema is dus: Verheerlik God in jou liggaam.

Vir vandag se Skriflesing uit 1 Korintiërs moet ‘n mens eintlik by hoofstuk 5 begin lees waar oor bloedskande gepraat word en hoe dit hanteer moet word.  Paulus praat verder daaroor in 2 Korintiërs.  Jy moet eintlik ook hoofstuk 6 se eerste 11 verse lees, want daarin brei Paulus uit oor watter ongeoorloofde seksuele gedrag daar alles is, en maak Hy die punt dat ook die Korintiërs skuldig was aan al dié tipe sondes.  “Maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.

Hulle is gered van die geestelike dood wat dié sondes oor hulle gebring het.  Daardie dinge is dus nie meer deel van hulle lewe nie.

1 Korintiërs 6:12-20

En dan vervolg Paulus en sê in vers 12-20 en hanteer van die argumente wat sommiges nog handhaaf om sekere seksuele sondes te laat voortleef:

12 “Alles is my geoorloof,” maar nie alles is voordelig nie. “Alles is my geoorloof,” maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. 13 “Kos is vir die maag en die maag vir kos,” maar God sal die een en ook die ander vernietig. Die liggaam is tog nie daar vir onsedelikheid nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. 14 Deur sy krag het God die Here opgewek en sal Hy ons ook opwek. 15 Weet julle nie dat julle liggame ledemate van Christus is nie? Sal ek dan die ledemate van Christus neem en deel maak van ‘n prostituut? Beslis nie! 16 Of weet julle nie dat iemand wat met ‘n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie? Daar staan immers: “Die twee sal een liggaam wees.” 17 Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met Hom. 18 Vlug weg van onsedelikheid! Elke sonde wat ‘n mens doen, is buite sy liggaam, maar iemand wat onsedelik optree, sondig teen sy eie liggaam. 19 Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, ‘n tempel is van die Heilige Gees in julle en dat julle nie aan julleself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. (BDV)

Ons moet onreg en onsedelikheid vermy

Dit is nie om dowe neute dat Paulus 1 Korintiërs 6 begin het met die etiese kwessie van die gemeente se hantering van onreg nie.  Hy wou hulle leer om hulle onderlinge verskille te hanteer – d.w.s. om uit die howe te bly – sowel as hoe om seksueel onberispelik te lewe.  Hoekom?  Want albei dié twee sake het met onreg te make.

Die hoofsaak in kwessies waar sterk verskil van mening is, sê Paulus, is om onreg te vermy. En hoe doen jy dit?  Jy vermy onreg deur nie jou toevlug tot die howe te neem nie, maar dit in die geloofsgemeenskap uit te sorteer. Die howe is ‘n onvriendelike plek vir gelowiges.  Die howe werk met ander wette, nie met dié van die Bybel nie.

Op soortgelyke wyse, in kwessies van seksualiteit en moraliteit, is die hoofsaak om onreg te vermy deur nie buite die wil van God met seksualiteit om te beweeg nie.  Dit is wat agter sy absolute voorskrif lê dat ons onsedelikheid moet vermy.  Want onsedelikheid doen ‘n onreg aan ander, bv. met owerspel, bv. met egbreuk, bv. met prostitusie ensomeer.  En laat ons nooit vergeet nie; jy loop die gevaar dat jy die ewigheid kan mis weens jou onsedelikheid.

Daar is grense vir ons vryheid

Daarmee is Paulus gereed om die spesifieke probleem van ons teksgedeelte aan te spreek. Die sentrale tema is ‘n saak wat Paulus herhaaldelik hanteer: “Aangesien ons deur genade vrygespreek is en nie langer onder die wet staan nie, wat is dan die grense van hierdie vryheid wat ons ontvang het?” Dis byna dieselfde vraag wat Paulus in Romeine aanspreek: “Moet ons aanhou sondig sodat die genade kan toeneem?” (6:1). In sy brief aan die Galasiërs sê hy ronduit: “Moenie julle vryheid gebruik as ‘n geleentheid om sonde te doen nie.” (5:13).

En sy antwoord is reguit.  Daar is grense vir ons vryheid.  Hoekom?  Want, vryheid kan maklik misbruik word om sonde te doen, en dán speel jy met die ewigheid.

Daar is ‘n eenheid tussen ons liggaam en gees

Paulus weet dat baie van die Korintiërs gedink het die Christelike geloof gaan net oor die mens se gees. Die Griekse dualisme tussen liggaam en gees was ongetwyfeld hoe party van hulle se koppe nog gewerk het. Dualistiese denke beperk godsdiens tot die gees en siel. Dit dink godsdiens het nie regtig met die liggaam te doen nie, want geloof behoort tot die gees of siel. Wat mens met jou liggaam doen het weer niks met jou godsdiens te doen nie. As jy so dink, kan jy met jou liggaam doen wat jy wil – sonder dat dit jou geloof raak.

Maar dit is ‘n leuen.  Jy kan jouself mislei en dink dat jy vry is om in ‘n verhouding te wees met enigeen van jou keuse, en steeds ‘n lewende verhouding met God kan staan.  Maar, dan mislei jy jouself en is die waarheid van God nie meer in jou nie.

Hoekom?  Want daar is ‘n eenheid tussen liggaam en gees.  Wat jy dus met jou liggaam doen beïnvloed jou gees. En wat jy geestelike doen, beïnvloed jou liggaam. Hulle is onlosmaaklik verbind.

Paulus motiveer dit vanuit die Ou Testamentiese agtergrond waarvolgens die mens ‘n eenheid is. Vroeër in die brief stel hy dit reeds sterk.  Die hele mens is ‘n tempel van die Heilige Gees (1 Kor. 3:16-17) en misbruik van die liggaam is ‘n vergryp teen die Heilige Gees wat in gelowiges woon.

Alles is nie voordelig nie

Maar, vir die Korintiërs is dit ‘n dilemma.  Dit kan mos nie so wees nie, Paulus.  Ons hele Griekse kultuur het ons geleer dat jy God met die gees kan dien, maar dat Hy geen sê het oor ons verhoudings en wat ons met ons liggaam dink nie.

“Alles is ons geoorloof!  Ons is vry!  Jy het self so gesê!”

In vers 12 en 13 spreek Paulus dan hierdie verwarde gedagte aan.  Hy begin telkens met ‘n aanhaling of slagspreuk van die Korintiërs (in skuinsdruk) wat hy dan in die tweede deel korrigeer met sy eie interpretasie (onderstreep):

 • Vers 12a. Daar word gesê: “Alles is my geoorloof,” maar ek sê vir julle:  “nie alles is voordelig nie.”
 • Vers 12b. Daar word gesê: “Alles is my geoorloof, maar ek sê vir julle: “ek sal my deur niks laat oorheers nie.”
 • Vers.13a. Daar word gesê: “Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel.” – ‘n Griekse idioom vir vrye seks.  Vers 13b. Maar ek sê vir julle: “Die liggaam is tog nie daar vir onsedelikheid (hoerery) nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.”

Dit is duidelik dat alles nie sommer só geoorloof is nie.  Ons Christelike vryheid word ingeperk. En dit deur drie goed:

 • Ons vryheid word ingeperk deur die voordeel wat daar vir ons Christelike lewe opgesluit lê in wat ons met ons liggaam doen. Die Here het vir ons liggame gegee om te kan leef, om te kan dien, om te kan voortplant, om te kan werk, om tot sy verheerliking te leef.
 • Ons vryheid word ingeperk deur die feit dat ons as Christene aan niks verslaaf moet word nie. Niks mag ons oorheers deur bv. onbeperkte luste of begeertes nie.  Misbruik van die liggaam en sy behoeftes word immers weer ‘n soort slawerny.
 • Ons vryheid word ingeperk deur die feit dat jou liggaam vir die Here daar is, nie vir seksuele losbandigheid nie. Jy vra nie soseer wat vir jou of vir iemand anders goed is nie, maar wat wil die Here hê moet ek met my liggaam en my vryheid as kind van God doen.

En hoor dit mooi.  Dit gaan nie oor ‘n wet van moets en moenies nie.  Dit gaan nie oor die wet nie, al is dit natuurlik dinge wat die wet ook sê.  Jy is regtig vry.  Jesus het jou vrygemaak.  Maar dit is ‘n vryheid in die Here.  Dit is ‘n vryheid waarin Hy die finale sê het.  Ons moet vasstaan in die vryheid wat Hy bring

Wat beteken dat ons nooit weer mag toelaat dat ons oorheers word deur dié sondes waarvan Jesus ons juis verlos het nie, dié sondes waarvan vers 9-11 praat.

En dit is baie prakties.  Jy kan hierdie drie vrae gebruik om as vry mens te dink oor wat jou geoorloof is:

 • Is dit voordelig?
 • Is dit verslawend?
 • Is dit vir die Here?

Die punt is dat ons liggaam nie geskep is vir die bevrediging van behoeftes in die eerste plek nie, maar vir die Here en sy wil vir ons lewe.  Jesus het immers liggaamlik vir ons sonde gesterf, sodat ons liggaamlik vir die Here kan leef. Dan kan ons nie met ons liggaam doen wat ons wil nie.

Vlug vir porneia

Ek kan nog baie sê hieroor en veral oor die band tussen Jesus se liggaamlike opwekking en ons eie liggaamlike opwekking, soos Paulus hier in vers 14-17 verder op uitbrei en later ook in hfst. 15.

Ek kan nog baie sê oor die absolute verbod wat Paulus plaas op enige seksuele verhouding wat hier met die oorkoepelende term porneia aangeraak word.  Ons is immers een liggaam met die Here Jesus Christus wat nie net ons gees betrek nie, maar ons liggaam ook.

Daar is maar een raad vir jou begeertes.  “Vlug weg van onsedelikheid!” Weerhou jou van enigiets wat jou kan laat sondig teen jou eie liggaam.  Want, enige sonde teen jou eie liggaam, en dit sluit die onregmatige seksuele verhouding met ander in, is uiteindelik ‘n sonde teen die liggaam van Christus.

Die effek van seksuele immoraliteit, van porneia, is daarom potensieel erger as enige ander sonde.  Porneia bedreig die verhouding met God soos wat geen ander sonde dit kan doen nie.

Verheerlik God in julle liggaam as tempel van God

Maar ek wil kom by vers 19, die kruks van die saak.  Paulus beklemtoon daar dat hulle liggame tempels is.  Hulle liggame is heilig.  Hoekom?  Omdat dit plekke geword het waar die Heilige Gees teenwoordig is.

As Jesus met die Samaritaanse vrou in gesprek is oor aanbidding, dan praat Jesus hieroor.  “God is Gees, en wie Hom aanbid, moet in Gees en waarheid aanbid.” (Joh. 4:24).  Dit is duidelik dat die ontmoetingsplek tussen God en mens, volgens Jesus, nou oral is waar die Gees is.  Dat dit nie langer ‘n tempel is of ‘n kerkgebou nie.  Jou liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees.

Ons behoort dus nie meer aan onsself nie.  As ons in Christus is, is ons ou lewe verby, en  behoort ons nie meer aan onsself nie.  Ons is soos ‘n duur gekoopte gebou wat God vir Homself inrig sodat Hy daarin aanbid kan word.

Ons kan dus nie bekostig om onsedelik te lewe nie, want God bly in ons.  Dit is waarom Paulus dit so sterk onderstreep deur ons op te roep om God met ons liggaam te verheerlik.  Ja, ons moet bid.  Ja, ons moet getuig.  Ja, ons moet sy Woord lees en gehoorsaam.  Maar, dit sluit ons liggaam in.

Soos ons vrygemaak is van die sondes wat ons eenmaal die koninkryk van God ontsê het, soos ons afgewas is van die sondes van vers 9-11, só moet ons God met ons liggaam dien deur sy wil vir seksualiteit tot die laaste voorskrif toe na te volg.

Ons kan nie bekostig om hierdie intieme eenheid met God te beskadig deur onsedelikheid nie.

Ons gemeente

Ons gemeente het werk om te doen op hierdie gebied. Dit beteken dat ons ernstig sal moet besin oor ons liggame. Ook ons moet wegvlug van porneia.  Ons mag nie daaraan deel hê nie. Ons is tempels van die Heilige Gees.  Daarom moet ons God verheerlik met ons liggame.  Binne sy riglyne.  Soos ek volgende week aan die hand van 1 Korintiërs 7, die leesroosterteks wat voorgeskryf word, gaan uitspel.

LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 286 Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in u skadu by U staan – staan

Seën

Respons

Lied 286 laaste drie reëls Heer Jesus, laat ons nooit alleen, ons wil vir ewig op u almag steun – staan

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.