Skip to main content

Joël 2:12-32 – Bekering sluit die beloftes van God vir ons oop

leef-voorblad-kleinDie huidige onrus in ons land rondom die leierskap sowel as op ons kampusse raak ons intens.  Die geveg tussen leiers rondom die politiek en die ekonomie sentreer rondom die siekte van korrupsie en selfverryking wat ons land laat steier voor die afgrond van rommelstatus.  Ons sien amper daagliks hoe die rolspelers hulleself posisioneer en mekaar probeer uitoorlê.  Daar is amper niks meer geheims daaroor nie.  Dit gebeur nie agter die skerms nie.  Ons kan die storielyn volg in die media.

Die geveg op ons kampusse sentreer rondom die ervaring wat baie studente het dat hulle nie tuis is in hierdie land nie, en nie ‘n toekoms vir hulleself sien nie.  En, dit is nie net arm studente wat só voel nie.  Dit is veral studente uit die middelklas wat deelneem en voorvat.  Die angswekkende van die situasie is dat baie van hulle met ‘n ideologie werk wat gewelddadig is, gegrond op die geskrifte van Frantz Fanon en ander.  Om dit nog erger te maak, word die onrus ongelukkig ook met dieselfde tipe ideologie teengestaan van die regering se kant af wat nie soseer na oplossings soek nie, maar self gewelddadig en onderdrukkend is.  Daar is ook misdadige elemente en politieke opportuniste wat die situasie misbruik  wat alles net nog meer kompleks maak.  Die dreigende gevaar is dat hierdie konflik ‘n hele geslag kinders en studente van enige toekoms hoegenaamd kan ontneem.  En dan skiet ons as ‘n land onsself in die voet, eintlik in albei voete.

Dié situasie het my laat dink aan een van my lewensmotto’s.  Richard Niebuhr het in sy etiek Responsible Self die volgende gesê:

“God is acting in all actions upon you.  So respond to all action upon you as to respond to his action.”

So wat kan ons agterkom van God in alles wat rondom ons gebeur?  Wat is God besig om te doen?  En hoe kan ons op sy werk reageer?

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Verwelkoming

Aankondigings

 • Studentebal – versoek dat van julle ‘n kaartjie of 2 borg teen R160 per kaartjie – gesels met Annelet.
 • Musiek Trivia was ‘n groot sukses – dankie vir almal wat gereël het

Liturgie

RUS

Toetrede

 • Lied 169 Heilig, heilig, heilig, Heer, God almagtig – sit (orrel)

Votum

Seëngroet

Lofsang en aanbidding

 • Lied 195 U, o God, wat ewig op die troon is – staan (orrel)
 • Psalm 65:1,5 – Aan U kom toe ons lofgesange – koor vers 1, gemeente vers 1 en 5 – staan (orrel)

HOOR

Verootmoediging

Joël 2:12-17

Kom terug na My toe!

12Maar nou sê die Here:
Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur!
13Skeur julle harte, nie julle klere nie.
Kom terug na die Here julle God toe:
Hy is genadig en barmhartig;
Hy is lankmoedig en vol liefde.
Hy is bereid om straf te herroep.
14Wie weet of Hy nie die straf
sal herroep nie;
of Hy nie weer voorspoed sal gee nie
sodat daar weer graan- en drankoffers
sal wees
vir die Here julle God!
15Blaas die ramshoring in Sion,
bepaal ’n dag om te vas,
roep die gemeente bymekaar.
16Roep die volk op,
reinig die gemeente,
laat die leiers bymekaarkom,
bring die kinders bymekaar,
selfs dié wat nog drink.
Die bruidegom moet uit sy kamer
uitkom,
die bruid uit haar wittebroodskamer.
17Die priesters
wat in die diens van die Here staan,
moet tussen die voorportaal
en die altaar gaan staan en huil,
hulle moet sê:
“Betoon medelye met u volk, Here,
moenie die volk wat aan U behoort,
tot ’n bespotting maak,
sodat die nasies met hulle sal spot nie.
Waarom moet daar onder die volke
gevra word:
Waar is Israel se God?”

 • Flam 58 Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees – sit (groep)

Inleiding (kindertyd)

 • Flam 104 Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ‘n tempel? – staan (groep)
 • Flam 107 Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief – staan (groep)

Gebed

Skriflesing

Joël 2:18-32 – Bekering sluit die beloftes van God vir ons oop

Die Here betoon medelye met sy volk

18Die Here het vir sy land opgekom,
Hy het medelye betoon met sy volk.
19Die Here het sy volk geantwoord:
Ek stuur vir julle koring
en wyn en olie.
Julle sal oorgenoeg hê.
Ek sal julle nie weer tot ’n bespotting
onder die nasies maak nie.
20Hierdie vyand uit die noorde
sal Ek wegvat van julle af,
Ek sal hom wegjaag na ’n droë
en verwoeste land toe,
sy voorpunt sal in die Dooie See beland
en sy agterhoede
in die Middellandse See.
Sy stank sal opstyg,
sy slegte reuk sal versprei,
want hy het hom groot gehou.
21Jy moenie bang wees nie, ploegland,
jy moet bly wees en juig,
want die Here het ’n wonder gedoen.
22Julle moenie bang wees nie,
vee in die veld,
want die weiveld word groen,
die bome dra vrugte,
die vyebome en die wingerd
staan in volle drag.
23Inwoners van Sion, julle moet bly wees
en juig tot eer van die Here julle God,
want Hy het die reëns betyds laat kom,
Hy het die vroeë en die laat reën
soos voorheen gegee.
24Die dorsvloer lê vol koring,
die parskuipe loop oor
van wyn en olie.
25Ek sal julle vergoed vir die tyd
van sprinkaanswerm op sprinkaanswerm
toe my groot leër
wat Ek teen julle gestuur het,
julle verteer het.
26Julle sal oorgenoeg hê om te eet,
julle sal die Naam van die Here julle God
prys,
Hy wat wonders vir julle gedoen het.
My volk sal nooit weer
in die skande kom nie.
27Dan sal julle besef
dat Ek by Israel is,
dat Ek die Here julle God is,
dat daar buiten My
nie ’n ander is nie.
My volk sal nooit weer
in die skande kom nie.
28Wanneer dit alles gebeur het,
sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters
sal as profete optree,
julle oumense sal drome droom,
julle jong mans sal visioene sien.
29In daardie tyd sal Ek my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie.
30Ek sal tekens gee,
in die hemel en op die aarde:
bloed, vuur en rookwolke.
31Die son sal donker word,
die maan bloedrooi
en dan sal die groot,
die vreeslike dag van die Here kom.
32Elkeen wat die Naam van die Here
aanroep, sal gered word.
Op Sionsberg en in Jerusalem
sal daar uitkoms wees.
So het die Here beloof.
Dié wat deur die Here geroep is,
is by dié wat gered is.

Integrasie

Die huidige onrus in ons land rondom die leierskap sowel as op ons kampusse raak ons intens.  Die geveg tussen leiers rondom die politiek en die ekonomie sentreer rondom die siekte van korrupsie en selfverryking wat ons land laat steier voor die afgrond van rommelstatus.  Ons sien amper daagliks hoe die rolspelers hulleself posisioneer en mekaar probeer uitoorlê.  Daar is amper niks meer geheims daaroor nie.  Dit gebeur nie agter die skerms nie.  Ons kan die storielyn volg in die media.

Die geveg op ons kampusse sentreer rondom die ervaring wat baie studente het dat hulle nie tuis is in hierdie land nie, en nie ‘n toekoms vir hulleself sien nie.  En, dit is nie net arm studente wat só voel nie.  Dit is veral studente uit die middelklas wat deelneem en voorvat.  Die angswekkende van die situasie is dat baie van hulle met ‘n ideologie werk wat gewelddadig is, gegrond op die geskrifte van Frantz Fanon en ander.  Om dit nog erger te maak, word die onrus ongelukkig ook met dieselfde tipe ideologie teengestaan van die regering se kant af wat nie soseer na oplossings soek nie, maar self gewelddadig en onderdrukkend is.  Daar is ook misdadige elemente en politieke opportuniste wat die situasie misbruik  wat alles net nog meer kompleks maak.  Die dreigende gevaar is dat hierdie konflik ‘n hele geslag kinders en studente van enige toekoms hoegenaamd kan ontneem.  En dan skiet ons as ‘n land onsself in die voet, eintlik in albei voete.

Dié situasie het my laat dink aan een van my lewensmotto’s.  Richard Niebuhr het in sy etiek Responsible Self die volgende gesê: “”God is acting in all actions upon you.  So respond to all action upon you as to respond to his action.”

So wat kan ons agterkom van God in alles wat rondom ons gebeur?  Wat is God besig om te doen?  En hoe kan ons op sy werk reageer?

1.  Verlies en vernietiging vra na verootmoediging

Die profeet Joël maak dit duidelik dat God nie tevrede is met ongehoorsaamheid en afvalligheid nie.  Sy oordeel daaroor sluit verlies en vernietiging in, soos die sprinkaanplae van hoofstuk een verkondig.

Joël help ons in hoofstuk twee egter ook verstaan dat God se bedoeling met verwoesting en oordeel altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.

God red egter nie sondermeer nie.  Daarom dat die profeet hulle so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?”

Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.”

Verlies en vernietiging roep ons op tot verootmoediging.  Dit roep ons uit ons gemaksones om onsself opnuut met hart en siel aan die Here te wy.

2.  God wil die verbondsverhouding herstel

Let op dat die Here in die profesie van Joël nie soseer op ‘n lys van hulle sondes fokus in sy boodskap aan hulle nie.  Trouens, nêrens in die boek Joël vind ons só ‘n lysie van sondes nie.  Die nasies word wel aangespreek oor hulle aandeel in die ballingskap en berowing van Jerusalem (hfst. 3; “Hulle sondes [boosheid] is baie.” – 3:11). Maar Juda word nie op soortgelyke wyse aangespreek nie.

Dit is meer asof Joël in ag neem dat die volk eintlik self weet wat fout is.  Die omstandighede is benard genoeg dat hulle weet dat hulle die verbondsverhouding met die Here versaak het, dat hulle laks geraak het, soos “dronkaards” (1:5), in hulle verhouding met Hom.

Daarom beleef hulle terugslag op terugslag.  Die ontberinge – sprinkane, mislukte oeste, bedreiging deur die nasies – is immers dinge wat uitgespel is as strawwe van die verbond (Deut. 28).  Dit weet hulle goed.

Die Here het daarom sy teenwoordigheid van hulle onttrek en wil deur die ontberinge wat hulle ekonomies en polities beleef hulle terugwen vir Homself.  Hy fokus dus meer op hoe om dinge reg te maak, as op dié dinge wat die probleem in die eerste plek veroorsaak het.  Bekering lê hier dus nie soseer in die toe-eiening van die sondelysie nie, maar in die terugkeer met hulle hele hart na die Here toe.

3.  God belowe verandering vir dié wat na Hom toe terugkeer

Let ook op hoe die beskrywing van God ooreenkom met die beloftes wat Moses met die Intog in die land aan die volk oorgedra het: “Wanneer al hierdie dinge, die seën en die straf wat ek (Moses) jou voorgehou het, oor jou kom … en jy terugkom na die Here jou God en Hom gehoorsaam en jy en jou kinders met hart en siel doen wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou omstandighede verander.” (Deut. 30:1-2).

Dit is wat die Here reeds op die berg Sinai gesê het: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.” (Eks. 34:6-7).

Dít is wie God is, selfs in sy oordeel.  Hy kan van plan verander en sy straf herroep.  Hy kan red, sê Joël, maar nie sonder meer nie.  Daar is genade vir dié wat hulle resloos op Hom verlaat.  Sy genade troef dus steeds sy oordeel, soos ons nog helderder in die NT sien.  Maar dan, sê Joël: “Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig …

4.  Almal moet hulle voor God verootmoedig

Die profeet roep daarom die hele gemeente bymekaar, jonk en oud, “self dié wat nog drink”!, leiers, priesters en volgelinge, om hulle te reinig voor die Here.  Die normale gang van die lewe – selfs mense op wittebrood moet onderbreek word om die Here te smeek om medelye en om die openbaring dat Hy hulle God is.  (“Even men and women on their honeymoon – interrupt them and get them there.” Vertaal Peterson in The Message).

Niemand is te jonk (Joël praat van suigelinge) of te oud, te belangrik of te onbelangrik, te besig of te bedees, om die ontmoeting met die Here te mag mis nie.  Die hoop is dat die Here die straf sal herroep, sodat hulle nie ‘n bespotting onder die nasies sal word en wees nie.

God belowe medelye en voorspoed vir diegene wat na Hom terugkeer met hulle hele hart.  Dié belofte sluit ‘n oordeel oor hulle vyande en ‘n herstel van hulle omstandighede in.

Hoekom?

5.  Bekering sluit die beloftes van God vir ons oop

In die tweede rondte van Joël se aankondiging met die ramshoring bars die visioen deur dat die verootmoediging en bekering van die volk (2:15-17) die gewenste uitwerking sal kan hê.  Die redding van die Here sal in drie transformasies gesien kan word:

 • die vyand sal verdryf word (2:18-20),
 • die volk sal volledig herstel word (2:21-27), en
 • God se Gees sal op alle mense uitgestort word (2:28-32).

Die uitkoms wat die Here sal gee word in gloeiende terme uitgespel wat ooreenkom met die seëninge wat as deel van die verbondsbeloftes in Deuteronomium aangedui word.

 • Die Here herstel hulle land: ekonomies en polities. Hulle sal weer oorgenoeg hê om van te lewe.
 • Die Here herstel hulle volk: ekologies en godsdienstig. Die boere sal weer gelukkig wees omdat alles weer groen raak weens die reën wat op sy tyd sal kom.  Die rykdom van hulle oeste sal die verlies van die sprinkaanswerms (steeds ook nog ‘n metafoor vir die vyand) vergoed.  Hulle sal die Here weer kan dien soos van ouds: “Dan sal julle besef … dat Ek die Here julle God is, dat daar buiten My nie ‘n ander is nie.
 • Die toppunt van die belofte is egter die laaste een, die geestelike transformasie: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …” Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom.

Let op dat die Gees op jonk en oud, manlik en vroulik, op alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– kortom op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” – uitgestort word.  Die Gees se werking sluit inderdaad niemand uit nie, wat ook beteken dat óns niemand mag uitsluit wat die Here se Naam aanroep nie.

6.  God se bedoeling is altyd op inkeer en omkeer gemik

Die gevaar is groot dat ons deur die bril van die ballingskap – en in ons huidige situasie deur die effek van korrupsie en onrus – na God kyk en net ‘n God sien wat oordeel, wat agter die skerms werk en verlies en vernietiging bewerk weens mense se ongehoorsaamheid en afvalligheid.  En sommige van ons sal ons nog selfregverdigend verlekker daarin.  Boontjie kry sy loontjie.

Joël help ons verstaan met dié twee gedeeltes dat God se bedoeling altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.  Dit is wat God agter alles wat in ons land gebeur probeer doen. Hy wil ons vir Homself red, ons binnekant verander, sodat ons met positiewe oplossings vir al ons mense vorendag kan kom.  En die konflik en onrus moet ons daarby uitbring.

God red egter nie sondermeer nie, want redding sonder ‘n herstel van die verhouding met Hom sal geen effek hê op die land en sy mense nie.  Daarom dat die profeet die volk in sy tyd so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?” Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.

Dít is wie God is.  ‘n God wat dinge wil verander, en soms juis die konflik en onrus gebruik om ons by ‘n punt van verootmoediging uit te bring.

Dit ontroer ‘n mens as jy die oorgawe van God om omvattend te seën in die tweede gedeelte van hoofstuk 2 raak lees.  Dit is nie net die land wat Hy wil herstel nie; dit is ook die verhouding met die nasies (waaroor hfst. 3 verder gaan uitbrei); dit is ook die fisiese omgewing waar hulle bly, en hulle ekonomie: “Ek stuur vir julle koring en wyn en olie. Julle sal oorgenoeg hê.

Die diepste seën lê egter in die uitstorting van sy Gees op almal.  Dit omsluit generasies, geslag, klasse, en alle mense wat die Here aanroep.  Dit sluit ook die mense in wat die Here sal roep uit die nasies uit om deel van sy herstelde wêreld te wees, iets waarop die NT later omvattend sal uitbrei.

Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.

LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

 • Lied 258 Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding – evangeliewoord! – staan (orrel)

Seën

Respons

 • Lied 158:1 se laaste drie reëls: deur sy Gees laat God dit wees: woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring – staan (orrel)
View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.