06 Tree in

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

Ons kom by die sesde element van gebed, om “in te tree” vir, om voorbidding te doen.

Die Hebreërskrywer beskryf Jesus se bediening in die hemel so:

“Hy leef altyd om ter wille van hulle in te tree” (Hebr 7:25).

Andrew Murray sê hieroor dat alle groei in die geestelike lewe verband hou met ‘n groeiende insig in wat Jesus vir ons is. Hoe meer ek besef dat Christus alles vir my en in my moet wees, dat alles in Christus wel vir my is, hoe meer leer ek die werklike geloofslewe leef.

Dan kry ons dit reg om in hierdie lewe aan onsself te sterf en geheel en al in Christus te leef. Paulus bars in Romeine in ‘n loflied uit, omdat die besef van Jesus se gebede vir ons hom aangryp:

34 Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het; meer nog – wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. (Rom 8:34)

Dié besef verander ook ons gebede. Dit verander ons vrees vir wat in die wêreld aangaan na ‘n vertroue in wat Christus vir ons gedoen het, en steeds doen.

Dit is immers Hy wat ons geleer het om in die Ons Vader só te bid:

9 Só moet julle dan bid: “Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.” 10 Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. (Matt 6:9-10)

God se Naam bó alles. Sy koninkryk in alles, Sy wil in die hemel só ook op die aarde, dws oral.

Dit is wat Jesus in die hemel bid. Dit is wat ons hier op aarde bid.

Die goue altaar

In die OT tabernakel was daar ‘n goue wierookaltaar reg voor die voorhangsel wat die Heilige deel van die Tabernakel van die Allerheiligste geskei het (Eks 30:1-10; 37:25-28; 39:38; 40:5, 26; Num 4:11; 16:36-40; Lev 4:7; 16:18 – ook in die tempel – 1 Kon 7:48; 2 Kron 4:19).

Dit was vierkantig, net een meter hoog, en 50 cm breed met goud oorgetrek. Wierook is daarop gebrand as simbool van die gebede wat die volk tot God rig. Hier is ‘n prentjie daarvan.

Daar is ‘n pragtige Psalm van Dawid waar hy hierdie goue altaar as metafoor inspan en vra dat die Here na hom sal luister:

1 ‘n Psalm. Van Dawid.  Here, ek roep U aan;  kom gou na my toe!  Luister na my stem  wanneer ek na U roep.  2 Mag my gebed standhoudend  voor U wees soos reukwerk,  die ophef van my hande soos die aandoffer. (Ps 141:1-2)

Dis die altaar waar Sagaria in die NT diens gedoen het toe die engel Gabriël aan Hom verskyn het net regs van die altaar met die boodskap dat sy gebed verhoor is en dat die Here vir hom en Elizabeth ‘n kind sal gee, Johannes die Doper (Luk 1:5-25).

Ons sien dieselfde goue altaar in die hemel in Johannes se visioene. En ons lees daar baie spesifiek van die invloed wat die gebede van die heiliges het op die verlossende oordeel waardeur God sy agenda vir die wêreld uitvoer:

3 ‘n Ander engel het nader gekom met ‘n goue wierookbak, en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee om, saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. 4 Die rook van die reukwerk het, saam met die gebede van die heiliges, uit die engel se hand voor God opgestyg. 5 Die engel het toe die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar af gevul, en dit op die aarde uitgegooi. En daar was donderslae, dreunings, weerligstrale en ‘n aardbewing. (Openb 8:3).

Ons lees daarna van die sewe trompette wat die engele blaas wat verskillende oordele op die aarde te weeg bring. Met die sesde trompet word die goue altaar weer genoem met ‘n stem vanuit die vier horings van die goue altaar wat voor God is wat opdrag gee om verskillende plae op die aarde los te laat (Openb 9:13).

Nou die simboliek is moeilik om te verstaan – jy kan meer lees in die boek wat ek daaroor geskryf het – maar wat duidelik is, is dat ons gebede ‘n impak het op wat vanuit die hemel gebeur.

Soos Andrew Murray dit stel:

Wat Jesus bid, gaan deur ons, en wat ons bid, gaan deur Hom (Met Christus in die skool van gebed).

En ‘n mens kan daarby voeg die gebede wat die Gees in ons bid, soos ek vroeër al Paulus se lering oor die Gees aan die Romeine deurgegee het:

26 So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie; maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie. 27 Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat Hy volgens die wil van God vir die heiliges intree.” (Rom 8:26-27).

Ons is immers ‘n heilige priesterdom wat geestelike offers aan God bring, ook die offers van ons gebede:

4 Kom na Hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore, en vir Hom kosbaar is; 5 en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat, deur Jesus Christus, vir God aanneemlik is. (2 Pet 2:4-5)

Hierdie geestelike offers is eintlik enigiets wat ons vir die Here doen. Dit sluit ons liggame as lewende en heilige offers in (Rom 12:1-2). Die gawes van geld en ondersteuning wat ons in diens van die evangelie gee (Fil 4:18). Die dinge wat ons vir ander doen en die dinge wat ons met ander deel (Hebr 13:!6). Ook ons lofprysing vir die Here (Hebr 13:15).

As ons hierdie opdrag om ons lewe te wy aan voorbidding ernstig neem, staan ons in die tradisie van ‘n:

  • Abraham – wat voorbidding doen vir Sodom en Gomorra en help dat die regverdiges nie saam met die onregverdiges omkom in die reën van swael en vuur nie – Genesis 18-19;
  • Daniël – wat voorbidding doen vir die ballinge en die belofte van ‘n terugkeer na sewentig jaar in vervulling bid – Daniël 9;
  • Nehemia – wat voorbidding doen vir Jerusalem en die daad by die gebed voeg en die mure van Jerusalem herbou – Nehemia 1;

En dit is ‘n opdrag wat elke gelowige nou van die Here ontvang. Soos Paulus skryf aan Timoteus:

1 Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, 2 vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons ‘n rustige en stil lewe, in alle godvresendheid en waardigheid, kan lei. 3 Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. (1 Tim 2:1-4)

Prakties

Voorbidding is eintlik die grootste voorreg van die gelowige. Soos met ‘n priester behels voorbidding eintlik twee bewegings. ‘n Beweging na God toe met die sake waarvoor voorbidding gedoen word. En dan ‘n beweging na mense toe waarin die seën van die Here uitgedeel word en mense tot ‘n lewe vir God opgeroep word.

Dit beteken natuurlik dat jyself heilig moet lewe. Om in God se teenwoordigheid te kan intree en vanuit sy teenwoordigheid te kan seën. Dit is waarom ons altyd ook tyd gee vir sondebelydenis in ons gebede.

Dick Eastman sê dat ‘n mens in voorbidding op drie groot sake kan fokus:

  1. Bid vir werkers in die oes:36 Toe Hy die skare sien, het Hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder ‘n herder.37 Toe sê Hy vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. 38 Bid daarom die Here van die oes dat Hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel.” – Matteus 9:38.
  2. Bid dat die Here deure sal oopmaak en oophou – “2 Volhard in gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. 3 Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons ‘n deur vir die Woord sal oopsluit, om die misterie van Christus te verkondig – dit waarvoor ek in boeie is – 4 en bid dat ek dit met die regte woorde sal kan verduidelik.” Kolossense 4:2-3.
  3. Bid vir vrug wat sal bly – “7 As julle in My bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. 8 Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my dissipels kan wees.” Johannes 15:7-8

Ek gaan jou geleentheid gee om eers na te dink oor die dinge wat die Here op jou hart gelê het, miskien ook in die “waak”-deel van jou gebed. Ek speel sagte musiek op die agtergrond (Life’s Journey).

Daarna gaan ek geleentheid gee om daarvoor te bid. Ek sluit oudergewoonte met die laaste deel van die Ons Vader.

Gebed

Dink na oor sake wat die Here op jou hart plaas om voor in te tree.

Stilte

Bid nou een vir een daarvoor. Onthou om in jou voorbidding in die toekoms aandag te gee aan werkers, deure, en vrug.

Stilte

Ons sluit af met die bevestiging van ons geloof:

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Die sewende gebed is Vra.

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

View all posts in this series

Waak en bid - Pinkster 2021

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.