Moenie die Duiwel plek gee nie – Efesiërs 4:17-5:5

Tema: Moenie die Duiwel plek gee nie – Efesiërs 4:17-5:5
Reeks: Die eenheid van die kerk is op die spel
NG Kerk Somerstrand 8 Augustus 2021 09:00 (Youtube)

Verwelkoming

Dit is Maandag ‘n vakansiedag. Vrouedag. Ons vier vryheid van beweging. Geniet die langnaweek. En dink aan die opoffering wat dit geverg het vir 20 000 vroue in 1956 om hulle stem te laat hoor oor die dompas stelsel om almal in hierdie land die voorreg te gee om self te kies waar hulle bly.

Familiediens

Ons is besig met Efesiërs in ‘n kort preekreeks. Die tema is: Die eenheid van die kerk is op die spel. Vandag is die tema: Moenie die Duiwel plek gee nie – Efesiërs 4:17-5:5.

Toetrede

Ons is hier om die Here te aanbid. Stel jouself op God die Vader in met hierdie lied.

Vonkk 053 – Skuil by die Vader

Votum en seëngroet

Dawid gee in Psalm 130 vir die pelgrims na een van die groot Joodse feeste in Jerusalem woorde om hulle versugting na God se teenwoordigheid uit te spreek:

5Ek wag op die Here;

my hele wese wag,

en op sy woord vestig ek my hoop.

6My hele wese wag op my Heer,

meer as wagte op die môre,

ja, wagte op die môre.

Dan roep Hy die pelgrims op om hulle hoop volledig op God se stel:

7Israel, vestig jou hoop op die Here;

want by die Here is troue liefde,

by Hom is volkome bevryding.

8Dit is Hy wat Israel bevry

van al sy sondeskuld.

Dit is ‘n Psalm wat ons ook ons eie kan maak. Om te wag op die Here, om te hoop op sy troue liefde, om volkome bevryding van Hom te verwag.

Dit is daarom in die Naam van dié God – Vader, Seun en Heilige Gees – wat ek die wonderlike boodskap van bevryding verkondig. Dit is Hy wat ons bevry van al ons sondeskuld.

Lofsang

Vonkk 058 – Ons vind ons krag in die Here

Gebed

Ja, inderdaad, Ons vind ons krag in die Here. Dit is U wat ons dag vir dag dra. U is ons vertroue waardig. Daar is niks wat met ons gebeur wat U onkant vang nie. U werk in ons en deur ons sodat ons vrug kan dra, dat ons soos die boom van Psalm 1 kan wees; dat u Woord ons kan leer hoe om vir U te lewe, sodat U ons pad reguit kan maak, en elkeen wat in U glo saam kan opbou tot die liggaam van Christus.

Skriflesing en prediking

Die eenheid van die kerk is op die spel

Ek het verlede week gesels oor die debat in die kerk rondom die gehegtheid aan die waarheid.

Ek het vier aspekte uitgelig waar die Algemene Sinode diversiteit in standpunte toegelaat het wat tot onsekerheid en onrus in die kerk gelei het. Ek het verwys na die standpunte oor die Bybel (2002; 2004), die besluite oor die duiwel (2011), die besluite oor saamwoon (2013) en die besluite oor wetenskap en teologie (2015) waarin ‘n sakramentele lees van die Bybel aangeprys word, wat lesers aanraai om nie rasioneel en empiries na die werklikhede van die Bybel en die belydenisskrifte te kyk, maar eerder simbolies sodat jy die “goddelike” kan raaksien in die teks.

Ek het ook verder gegaan en die eintlike probleem uitgelig dat die Algemene Sinode nie optree teen teoloë wat ander duidelike standpunte van die sinode oor die maagdelike geboorte, die liggaamlike opstanding en talle meer verwerp en hulle eie idees verkondig nie.

Dit is duidelik – en die Algemene Sinode van 2019 erken dit self ruiterlik – dat hulle vasgeloop is in terme van Skrifverstaan en Skrifuitleg.

Wat egter ontstellend is dat die Algemene Sinode in dieselfde asem dink dat die eenheid van die kerk nie op die spel is wanneer oor die Skrif verskil word nie. Niks kan verder van die waarheid wees nie!

Die eenheid lê in die waarheid volgens Efesiërs. Eenheid lê nie in die verskille oor die waarheid nie. Dit is die punt van Efesiërs 4:1-16. Daar is net een God, een Here, een Gees, een liggaam, een waarheid.

Daarom begin Paulus die brief van Efesiërs deur hulle te herinner dat hulle deur die “woord van die waarheid” deel van die liggaam van Christus geword het (Ef 1:13). En hy sal die brief afsluit deur hulle op te roep om vas te staan deur die swaard van die Gees – dit is die woord van God – in die hand te neem om die aanslae van die bose geeste in die lug af te weer (Ef 6:17).

Die enigste gevolgtrekking waartoe ‘n mens kan kom – met sulke groot verskille oor Skrifverstaan en Skrifuitleg – is dat die eenheid van die kerk op die spel is. Want, jy kan nie oor die waarheid verskillende standpunte inneem en dink dat jy die eenheid gaan beskerm nie. Veral nie as jy selfs oor die bron van die waarheid verskil en die Bybel en ons belydenisskrifte op diverse maniere interpreteer nie.

Dink maar aan die onlangse rugby reeks tussen die Britse en Ierse leeus en die Springbokke. En Rassie Erasmus wat só ernstig gevoel het oor die verskille in die interpretasie en toepassing van die reëls in die eerste toets dat hy ‘n video gemaak het om dit uit te lig. Hy gaan waarskynlik nou aan die pen ry daarvoor, maar ná sy video kan niemand met hom verskil dat dit nie inderdaad só was nie. Net maar deur te sien hoe die twee kapteins nie met dieselfde respek hanteer is nie, wys dit al vir jou helder uit.

Geen wonder die tweede toets wat ‘n perd van ‘n ander kleur nie. Want, die skeidsregter het bykans alle beslissings reg hanteer. En baie spesifiek ons kaptein Siya Kolisi met respek hanteer het. Dit was groot lekkerkry vir ons sportmal land se bevolking.

Die debat suiwer en verdeel

Nou, hoe moet ‘n mens hieroor dink?

Wel, ek dink op twee maniere.

Die eerste is dat die verskille ‘n goeie ding is. Dit het ‘n suiwerende effek. Talle gemeentes en leraars begin hulle stem laat hoor. Die gesprekke en debatte kring uit sodat daar omtrent nie ‘n dag is wat daar nie een of ander brief of bydrae êrens in die media verskyn nie.

Die Algemene Sinode sal al hierdie stemme uiteindelik net tot sy eie skade ignoreer. En die hoop is dat daar ‘n terugkeer na die grammaties-historiese hantering van die Bybel en die belydenisskrifte sal wees. Die Bybel en die belydenisskrifte kan nie maar afgemaak word as nie rasioneel of nie empiries nie. Die Bybel en die belydenisskrifte kan nie maar simbolies geïnterpreteer word asof dit verwyderd is van ons werklikheid en dat jy kan kies wat jy daarin wil glo of nie.

Die tweede is dat die verskille ‘n slegte ding is. Dit het ‘n verdelende effek. Dit gee die Duiwel vastrapplek in ons geledere sodat hy met sy leuens en misleiding onvrede en onrus kan saai. Dit is presies hoe hy in die gedaante van ‘n slang die eerste mensepaar in sonde laat val het:

“Is dit werklik só dat God gesê het …” (Gen 3:1; 2 Kor 11:3; Openb 12:9).

Dit is presies hoe die Duiwel vir Jesus in die woestyn verlei het:

“As u die Seun van God is …” (Matt 4:3, 6).

En let op dat die Duiwel in sy verleiding ook een keer die Skrif gebruik het deur uit Psalm 91:11-12 aan te haal om Jesus te oortuig om van die hoogste punt van die tempel af te spring, want God het tog sy engele beveel het dat Hy nie sy voet teen ‘n klip sal stamp nie.

En Jesus het elke keer met die regte gebruik van die Skrif gekom om die versoeking te weerstaan.

“Daar staan geskrywe …” (Matt 4:4, 7, 10).

Paulus wil jou help om die waarheid te omarm

Met dít as agtergrond, kom ons lees verder aan Paulus se brief aan die Efesiërs. Onthou dat hierdie brief geskrywe is om die valse leringe in die gemeente te bestry. Paulus wou hulle help om die waarheid in Christus te omarm.

Hy skryf dus nou vir hulle in die tweede deel van hoofstuk 4 oor die waarheid van die ou en nuwe lewe. En sal dit opvolg met vermanings vir die alledaagse lewe.

Maar, onthou ook dat Paulus vir jou skryf, want dieselfde dinge wat ek hier gaan uitlig as sy boodskap aan die Efesiërs, is ook die dinge wat jy deel van jou lewe moet maak.

OU EN NUWE LEWE

17Dit sê en bevestig ek dan in die Here: Julle moenie meer soos die heidene met hulle niksbeduidende gedagtes leef nie. 18Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte. 19Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle hulleself oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg.

20Maar julle het Christus nie so leer ken nie. 21Julle het tog van Hom gehoor, en julle is oor Hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is, 22naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. 23Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. 24Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is.

Lê die ou lewe af en trek die nuwe mens aan

Paulus beveel met hierdie opdrag almal van ons om die volgende te doen:

 • Julle moet nie meer soos heidene leef nie. Hoe leef heidene? Wel met niksbeduidende gedagtes, sê Paulus, gedagtes wat maklik as verkeerd bewys kan word as jy dit met die geopenbaarde Woord van God vergelyk. Hulle leef, sê Paulus, met verduisterde denke, vervreem van die lewe met God, onkundig, omdat hulle die lewegewende Woord van God nie ter harte neem nie. Heidene leef “hard van hart” teenoor God, “gevoelloos” teenoor sy openbaring, want hulle is “oorgegee aan losbandigheid” (aselgeia – om seksueel te leef sonder enige morele grense), “om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg” (vers 17). Wat Paulus dus sê, is dat daar ‘n onderskeid moet wees in jou lewenstyl en dié van die wêreld. En dit moet by almal van ons sigbaar wees.
 • Julle moet die ou mens aflê – want dit is immers nie hoe julle Christus leer ken het nie. Dit is nie hoe julle oor Hom onderrig is nie. Losbandigheid is nie volgens die waarheid wat in Jesus is nie. Losbandigheid is deel van die ou mens wat misleidende drange het. Daardie ou mens sal presies as gevolg van daardie misleidende drange vergaan. Elkeen moet dus losbandigheid aflê (vers 22).
 • Julle moet in julle denke vernuwe word deur die kleed van die nuwe mens aan te trek – wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. ‘n Mens kan ook vertaal: “en trek die nuwe mens aan wat na God se beeld geskape is – in geregtigheid en heiligheid wat gebaseer is op die waarheid.” (vers 23-24). Dws, laat God se waarheid jou gedagtes volmaak sodat jy as nuwe mens kan lewee.

Dit is soos met die voorbeeld van Jenga wat ek verlede week gebruik het. Elke lid van die liggaam van Christus wat die waarheid verander of verwerp, maak die gestalte van die liggaam van Christus onstabiel.

As jy dink dat losbandigheid (aselgeia) nie so belangrik is nie, as jy daardie blokkie uithaal, as jy geen grense stel vir jou seksuele lewe nie – dan verswak dit die eenheid van die liggaam.

En die Algemene Sinode staan steeds daarby dat seks voor die huwelik en saamwoon aanvaarbaar is. Dit deurbreek die grense wat die Skrif so duidelik uitspel (Gen 1-2; Matt 19; 1 Tess 4; 1 Kor 7; Hebr 13). Die Skrif is duidelik, as jy van begeerte brand, trou (1 Kor 7:9)! Moenie dit wat heilig en vir die huwelik bedoel is, voor die huwelik gebruik nie.

Só ‘n akkommoderende standpunt verswak die liggaam van Christus. Dit verswak ons almal se vashou aan die waarheid. Dit ontkrag ons in ons boodskap en getuienis in hierdie wêreld, want ons laat kinders van die Here doodgewoon toe om soos die heidene rondom ons te lewe.

Dit kan nie só voortgaan nie. Ons as kerk sal die “ou mens” moet uittrek, en die “nuwe mens” moet aantrek, wat heilig voor God sal lewe soos Hy vir ons die waarheid gegee het, en nie in losbandigheid nie.

Dan vervolg Paulus.

VERMANINGS OOR DIE ALLEDAAGSE LEWE

25Daarom, vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam.26Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. 27Moenie vir die Duiwel plek gee nie.

28Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie; hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. 29Nie ‘n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder ‘n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. 30En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. 31Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. 32Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.

51Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, 2en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad, en Homself ter wille van ons oorgegee het as ‘n offergawe aan God, as ‘n offerande met ‘n aangename geur.

3Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, 4ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. 5Want dit moet julle goed begryp: Geen hoereerder of onreine of gierigaard – so iemand is ‘n afgodedienaar – het ‘n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie. (2020-vertaling)

Ek het drie gedagtes wat ek hier wil uitlig. Die eerste is rondom die Duiwel. Die tweede is rondom die opbou van mekaar. En die derde rondom die Heilige Gees.

1. Moenie vir die Duiwel plek gee nie

Paulus roep die hele gemeente op om self aan die waarheid vas te klou, en hulle lewenswandel te skoei op die waarheid, want die Duiwel is die hele tyd besig.

Hulle moet dus fokus daarop om in die waarheid te lewe – ook teenoor mekaar, en in die reghelp van mekaar – anders vat die leuen pos en verbreek dit die eenheid van die liggaam van Christus.

 • Vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want dan voorkom jy dat die vader van die leuen sy misleidingswerk in die liggaam van Christus kan uitvoer (vers 25).
 • Word kwaad – in hierdie konteks vir lede van die liggaam wat oortree – maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie (vers 26). Sorteer die sondes wat voorkom uit. Pas dissipline toe!

Hoekom moet ons dit doen? Want, anders gee jy ‘n plek vir die Duiwel. Paulus se helder boodskap is:

“Moenie vir die Duiwel plek gee nie.” (vers 27)

Ek weet oor vers 26-27 is daar al baie geskrywe. En ‘n mens moet eintlik die agtergrond in Psalm 4 in ag neem, want die eerste deel van vers 26 is ‘n aanhaling daaruit:

“Word kwaad, maar moenie sondig nie.”

Ek hou van die NET Bible se vertaling wat so lui:

Be angry and do not sin; do not let the sun go down on the cause of your anger. Do not give the devil an opportunity.

Die idee van vers 26–27 is daarvolgens soos volg:

Christene moet ‘n regverdige verontwaardiging – righteous indignation – oor sonde in die gelowige gemeenskap uitoefen. As ander gelowiges sondig, moet sulke mense sagkens en vinnig – voor die son ondergaan – gekonfronteer word (vers 26b), want as die liggaam van Christus nie die sonde in sy midde aanspreek nie, kry die duiwel vastrapplek (vers 27).

Dit maak vir my sin van die konteks in Efesiërs, ook in die konteks van die Psalm.

Nou, ‘n bietjie praktiese raad:

 1. Waarvan jy uiteraard eers seker moet maak, is dat die oorsaak van jou verontwaardiging, die sonde, iets is wat in die Woord aangespreek word. Hierdie heilige verontwaardiging is nie maar omdat jy verskil van iemand nie, maar omdat daar iets gedoen word wat indruis teen die Woord.
 2. Ons moet leer by Jesus. Jou kwaad word moet ‘n geregverdigde woede wees, soos ons by Hom self sien. Bv, toe die Fariseërs geen deernis gehad het met ‘n man wat Jesus van sy verdorde hand wou genees en Hy hulle “woedend” aangekyk het, diep bedroef oor die hardheid van hulle harte, en die man gesond gemaak het (Mrk 3:5). Ons sien dit ook met die reiniging van die tempel. Hy jaag die handelaars uit om die tempel as ‘n plek van gebed te herstel (Joh 2:13-17).
 3. Jesus se woede het egter nooit tot sonde gelei nie, omdat Hy sy emosies volmaak kon beheer. Jy moet daarom seker maak dat jou woede ‘n “righteous anger” is – ‘n geregverdigde verontwaardiging – en nie maar net ‘n persoonlike reaksie is, omdat jy uitgelok of gekrenk is nie.
 4. Daarom help dit baie om telkens te vra of jy verontwaardiging uit die Woord kom, of dit en ‘n reaksie is op sonde, soos die Bybel dit definieer. Jy mag dus per definisie self geen sondige motiewe hê nie, om iemand by te kom of af te kraak nie. Daardie gevoel van verontwaardiging mag nie toegelaat word om self tot sonde te lei nie. Baie keer kan ‘n gewaande heilige woede immers op die ou end net ander wil bykom.
 5. Daarom voeg Paulus die praktiese raad by, moenie dat die son ondergaan oor julle woede nie. Moenie dat die probleem van die sonde van iemand anders vir jou in ‘n persoonlike wrok oorgaan en jy nie meer in liefde die persoon kan begelei na gehoorsaamheid aan die waarheid nie. Hanteer dit so gou as moontlik.

Hoekom?

Want, die gevaar van woede is dat dit die duiwel ‘n geleentheid bied. Dit gee hom ’n gaping, ‘n deur wat halfpad oopgelos is, om in te kom en die verontwaardiging in ‘n wrok te laat verander. En die wrok lei tot gedagtes van haat en venyn wat die persoonlike verhoudings in die liggaam van Christus kan verwoes. Dit bring ook die eenheid van die kerk op die spel.

Die werk van die duiwel moet teëgestaan ​​word, soos Jakobus ons ook leer (Jak 4: 7). Hy moet geen plek in ons lewe kry nie, veral nie waar ons die gemeenskap suiwer wil hou nie, waar ons saam wil vashou aan die waarheid nie.

In die verband is daar twee leuens wat die Duiwel in die gedagtes van die wêreld laat posvat het (Rick Warren). En ons sien die effek van daardie leuens ook baie keer in die kerk.

 • Die eerste leuen is dat as jy met iemand se lewenstyl verskil, is dit omdat jy hulle vrees of haat. Dan word mense valslik van fobies beskuldig.
 • Die tweede is dat om iemand lief te hê, beteken dat jy met alles moet saamstem wat hulle glo of doen.

Beide leuens is nonsens. Soos Rick Warren sê:

“You don’t have to compromise convictions to be compassionate.”

Ons mag en ons moet mekaar teregwys. Sagkens, vinnig. Met deernis, maar eerlik. En altyd getrou aan die geopenbaarde waarheid, die Woord van God, die Bybel, sodat ons kan voortgaan om die eenheid in die waarheid te soek.

Maar, dit gaan nie net oor die dissipline in die kerk nie. Dit gaan ook oor opbou, en dit is die tweede ding wat ek wil uitlig in hierdie gedeelte.

2. Bou mekaar op

Paulus roep die liggaam van Christus egter ook op om ‘n positiewe rol in ander gelowiges se lewe te speel. Om mekaar op te bou. Om te dink aan wat ‘n voordeel kan wees vir iemand, en daardie insette in mekaar se lewens te maak.

 • Daar moet nie ‘n enkele afbrekende woord uit julle mond kom nie, sê Paulus, maar eerder ‘n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor (vers 29).
 • Dit beteken dat alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster laat vaar moet word, saam met elke vorm van kwaad (vers 31).
 • Dit beteken dat die heiliges goedgesind teenoor mekaar sal wees, met innige meelewing; dat hulle mekaar vergewe, presies soos God in Christus hulle ook vergewe het (vers 32).

Anders bedroef ons die Een wat in die liggaam van Christus woon, die Heilige Gees van God (vers 30).

Dit beteken eenvoudig dat ons die voorbeeld van God volg as sy geliefde kinders. Soos Hy in liefde ons teregwys en opbou in die waarheid, só moet ons teenoor mekaar optree. Ons moet mekaar liefhê soos Christus ons liefgehad. Ons moet onsself toewy aan mekaar se opbou soos Christus Homself ter wille van ons oorgegee het.

Dit beteken nie dat ons enigiets aanvaar nie, want daar is steeds drie dinge wat nooit deel mag wees van ‘n kind van God se lewe nie. Paulus som die drie hoofdinge só op:

 • Seksuele immoraliteit (porneia) – onsedelikheid, dws enige seks buite die huwelik;
 • Allerlei onreinheid (akatharsia) – dws enige seks wat mense se liggame onteer;
 • Gierigheid (pleonexia) – dws enige begeerte na meer, veral om meer te hê as ander, ongeag wat jy regtig nodig het.

Hierdie tipe lewenstyle is só ernstig dat Paulus sê dat sulke mense afgodsdienaars is wat nie ‘n erfenis in die koninkryk van Christus en van God het nie.

Dit is ook die tipe sondes wat ons vinnig moet hanteer, sodat daar lewenstyl patrone vasgelê word wat later die eenheid van die kerk op die spel bring en die eenheid verbreek soos ‘n Jenga toring wat uiteindelik in mekaar stort nie.

Maar, dit kan alles net slaag as ons regtig die Heilige Gees toelaat om sy rol in ons persoonlike lewe sowel as in die liggaam van Christus te speel.

3. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie

Die woorde van dissipline in hierdie gedeelte is harde woorde. Dit kan ongenaakbaar oorkom. Maar, dit is natuurlik doelbewus só.

Paulus is bekommerd oor die dwaalleringe wat die gemeente van Efese van die spoor gaan afneem. Hy kan nie bekostig om doekies om te draai en die waarheid op ‘n bedekte manier of met ‘n omweg aan hulle te bring nie.

Anders sal hulle nie groei in hulle verhouding met Christus nie. Dan praat hy nie meer die waarheid in liefde nie. Dan sal hulle nooit die samebindende krag van die vrede ken nie. Dan sal hulle nooit die eenheid van die Gees kan bewaar nie. Dan sal hulle nooit vol word met die volheid van God nie.

En dít is die doel, om só vol van God se wese te word dat sy beeld herstel word in jou. Dat as iemand na jou kyk, hy of sy nie net vir jou raaksien nie, maar vir God, en die volheid van sy volheid.

Anders, sal hulle die Heilige Gees van God bedroef, dié Een deur wie hulle met die oog op die dag van bevryding verseël is, dié een wat hulle voorberei vir die dag van die openbaarmaking van die kinders van God.

God kan dus bedroef raak – in jou – omdat jy nie groei in die rigting wat sy Gees jou wil neem nie. Watter ongelooflike verontrustende gedagte!

Dink jou in die ervaring wat die inwonende Gees in jou het in as Hy gedwarsboom word deur jou hardkoppigheid en ongehoorsaamheid.

 • As Hy jou wil heilig maak, en jy kies om in onreinheid, onsedelikheid en gierigheid te volhard.
 • As Hy jou wil leer om opbouend te leef, en jy kies om negatief te praat, en jy volhard in bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met ‘n mond wat oorborrel van vuil taal.

Dit bedroef die hart van God. Veral omdat sonde nie net jou hart ‘n ongure plek maak om in te bly nie – by wyse van spreke – maar ook omdat dit die eenheid in die liggaam van Christus dwarsboom, sodat die Gees ook nie die kerk kan inspireer om God se wil te doen nie.

Dit is dan ook my fokus volgende week. Ek gaan fokus op die rol van die Heilige Gees om ons gedagtes vol te maak met God se gedagtes sodat niemand jou kan verlei met niksseggende redenasies nie.

Gebed

Here, U het ons gered uit die duisternis na die lig. U het ons vrygemaak van die werke van die Duiwel en onder die heerskappy van Christus gebring. Ons bely dat ons menigmaal in ons reaksies teenoor mekaar eintlik weer die deur op ‘n skrefie oopmaak sodat die Duiwel vastrapplek kry in ons geledere. Ons bid dat U ons vergewe en ons deur u Gees in staat stel om regtig die invloed van die duisternis teë te staan en die nuwe mens wat na u beeld geskape is, aan te trek. En dat ons al hoe meer ons lewens sal skoei op die waarheid wat U vir ons in Christus en u Woord gegee het.

Aankondigings

Soos gebruiklik gee ons dankoffer deur Snapscan en EFT. Die detail kom aan die einde.

Slotlied

Kom ons bely dat Jesus die Here is. Wat al duidelik geblyk het met sy geboorte uit die maagd Maria sal eenmaal vir almal duidelik wees met sy wederkoms wanneer Hy as Bruidegom sy bruid – dit is nou ons wat in Hom glo – kom haal.

Vonkk 183 – Net soos die hemelkoor

Seënbede

 

 

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.