My skape ken my stem – Johannes 10:11-18

JOHANNES 10:11-18 – My skape ken my stem
Somerstrand 25 April 2021

Welkom

Verlede week het ek gefokus op die wyse waarop ons God in die wêreld om ons raaksien. In die feit dat alles ‘n begin gehad het. In die fyn instelling van die kragte wat lewe moontlik maak. En in die enorme hoeveelheid inligting wat elke lewende sel nodig het om te kan funksioneer. Dit wys op God se hand daaragter.

Vandag gaan ek fokus op die feit dat daardie God nie net Homself deur die opstanding van Jesus aan die dissipels geopenbaar het nie. Hy het ook naby ons gekom en ons deel van sy kudde skape gemaak. En sy skape ken sy stem, want Hy is die Goeie Herder. Hy praat met ons. En dit deur sy Woord en sy Gees.

Pinkster

Pinkster gaan hierdie jaar ‘n bietjie anders wees weens Covid-19. Ek beplan om ‘n baie praktiese reeks oor gebed te hou. Titel is Waak en Bid. Daar is drie eredienste in daardie tyd – Hemelvaart, sewende Sondag in Pase en Pinkstersondag. Daar sal Youtube dienste wees, sowel as twee eredienste, die twee Sondae, in die kerkgebou. Ek maak ook twee Pulse dienste vir die twee Sondae.

Maar, die Pinksterreeks gaan dan in 12 kort episodes gepubliseer word – video’s, klankbane, en skriftelik. Ons gaan dus nie in die kerkgebou bymekaar kom vir Pinkster nie.

Ek beoog om al die video’s voor Hemelvaart die 13de Mei klaar te maak, sodat jy dit as ‘n reeks op jou eie tyd in die oggend of soos dit jou pas deur die dag kan kyk en die Here kan vertrou om jou verder in te lei in gebed.

Elke video gaan ‘n praktiese inoefening hê van bv aanbidding, hoe om te wag op die Here, hoe om jou sonde te bely, hoe om die Woord te bid, en nog agt ander elemente van gebed.

Verjaarsdae

Vandag verjaar Ilana du Plessis, Hennie Schroven, Johan van Zyl en Karen Vögel. Hierdie week verjaar Nina Schultz. Sy word 12 jaar oud. Die res van die name is op die skerm. Bel mekaar en wens mekaar geluk.

Voorbidding

Danie Theron (Great Bandle) en Jenny Troskie (Summer Dunes).

Voorbiddingsversoeke vir siekte

Kontak vir Liésl by 073 4713 647 indien jy hospitaal toe gaan of weet van iemand wat ernstig siek is.

Toetrede

Psalm 117 – Loof die Heer!

Seëngroet

Loflied

Lied 542:1-2 – Jesus ons loof U

Gebed

Skriflesing en prediking

Hoe goed kan jy stemme herken?

Wel, ‘n mens vergeet nie sommer die stem van jou ma of pa nie. Ook nie dié van jou kinders nie. Selfs nie die stemme van naby familie of vriende nie. Stemme is baie herkenbaar.

Hoekom? Want, geleerdes sê vir ons dat daar meer as 10 unieke kwaliteite is aan elke stem. Volume, stemhoogte, vlotheid, artikulasie, en talle meer.

Blykbaar is ‘n mens se stem soos ‘n vingerafdruk. Heeltemal uniek.

Dink maar net aan jou troeteldiere, veral honde. Hulle ore is absoluut ingestel op jou stem. Hulle kom as jy roep. En kom nie as hulle iemand anders hulle roep nie. Dws, die stem nie ken nie.

Maar, vir stemherkenning om te werk, moet jy tyd spandeer om die stem te leer ken. Sodat jy ‘n geheue bank van klanke kan opbou waarteen jy wat jy hoor kan toets. Anders werk stemherkenning nie.

Hoe langer ons in iemand se geselskap is, hoe meer ons na hom of haar luister, hoe beter ken ons hulle stem.

Dit werk so met skape ook. As jy hulle nie ken nie, en hulle nie vir jou nie, sal hulle nie na jou toe kom as jy roep nie. Maar as jy hulle skaapwagter is, as jy tyd met hulle gespandeer het, as jy hulle name ken, en jy hulle roep, kom hulle dadelik. Want die skape ken die skaapwagter se stem. Soos die skaapwagter in die grafika.

Dit is met hierdie algemene waarheid in gedagte dat Jesus sê Hy is die Goeie Herder. Hy ken sy skape en hulle ken sy stem. Kom ons lees daarvan in Johannes 10.

JOHANNES 10:11-18

11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 12 Die huurarbeider, wat nie ‘n herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug – en die wolf vang en verjaag hulle – 13 omdat die man ‘n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie.

14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie, en my eie ken My,

15 net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken. En Ek lê my lewe af vir die skape. 16 Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet Ek ook lei, en hulle sal na my stem luister, en daar sal een kudde wees, en een herder. 17 Om hierdie rede het die Vader My lief – omdat Ek my lewe aflê, sodat Ek dit weer kan opneem. 18 Niemand neem dit van My weg nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en Ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het Ek van my Vader ontvang.”

Jesus is die Goeie Herder

Die boodskap van hierdie gedeelte is helder.

Jesus gebruik die beeld van die Goeie Herder om sy eienaarskap, versorging en begeleiding van sy mense te beklemtoon.

Jesus ken sy eie skape, en hulle ken vir Hom.

Hoe? Hulle herken Hom aan sy stem.

Daarom kan Hy voor hulle uit stap en hulle sal Hom volg, want Hy hoef hulle nie aan te jaag met ‘n stok nie. Hy begelei hulle net met sy stem.

Die skape het genoeg tyd in die geselskap van die Herder deurgebring, sodat Hy hulle name kon ken, en hulle Syne. Daarom is net sy stem genoeg om hulle agter Hom aan te lei.

Dit geld boonop nie net die “Joodse” skape van Jesus se tyd nie, sê Hy. Dit geld ook die ander skape, die gelowiges uit die heidene wat nog tot geloof in Jesus sou kom. Dws, ons!

Hy sal ons ook lei, sodat ons nie net na Hom sal luister nie, maar saam met die gelowiges uit die Jodedom en uit die ander nasies deur die eeue een kudde onder een Herder sal wees.

Soos die Heidelbergse Kategismus sê in vraag en antwoord een:

Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ‘n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

God praat met ons

Kyk, God praat op baie maniere met ons, deur die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld, soos die Nederlandse Geloofsbelydenis in artikel 2 sê.

Ons sien God se goddelikheid in die natuur – soos ek verlede week gepreek het – ons sien sy voorsiening in die onderhouding en regering van ons daaglikse lewe, en nie net in ons eie lewe nie, ook in ander se lewe, trouens in die hele wêreld.

Daardie oop of toe deure wat God gee, daardie Godsvallighede in ons lewe is belangrike maniere waarop ons God se stem in ons lewe kan agterkom en daarop kan reageer.

Hoe onderskei ons die stem van Jesus?

Maar, ek wil vandag klem lê op hoe ons kan onderskei dat hierdie dinge inderdaad die stem van Jesus in ons lewe is. Hoe ons die stem van Jesus kan onderskei in die dinge wat met ons gebeur.

Calvyn skryf oor die verskil tussen die ware en vals kerk en noem onder andere dat lede van die ware kerk luister na die stem van die Here (Boek IV, ii, 4; vgl IV, x, 18). Hy haal Johannes 10:27 ter ondersteuning aan. My skape luister na my stem.

Die stem van die Here vind Calvyn in die Woord van God in onderskeid van die Roomse kerk wat God se stem ook in hulle tradisie soek. Christus regeer die kerk deur sy Woord, sê Calvyn. Waar die Woord dus nie gehoor en gehoorsaam word nie, daar is die valse kerk. Trouens, sonder die Woord van God kan ‘n mens nie oor geestelike sake gesels nie, want dan is jy maar eintlik net besig met jou eie opinies, met jou eie storie, met jou eie ervarings (Boek IV, xix, 22).

Dit is ook die manier waarop ons vandag die stem van die Here herken. Ons ken God stem waar die ervarings wat ons het, die stemme wat ons hoor, in ooreenstemming is met die beloftes en opdragte van die Skrif óf met die insigte en beskrywing van ons verhouding met God soos die Skrif daaroor praat.

Ons eie idees, ons eie ervarings, selfs die wonderlike dinge wat ons in die heelal rondom ons kan sien, is ondergeskik aan die stem van die Skrif.

God se stem klink soos die Skrif

Hoe klink God se stem? Hoe kan ‘n mens God se stem onderskei?

God se stem klink soos die Skrif. Dit het dieselfde kwaliteit.

Soms is God se stem soos ‘n vuur wat in ons binneste brand. So het Jeremia dit ervaar (Jer 20:9). Soms is dit soos ‘n “sagte gesuis”, soos die “gesuis van ‘n sagte koelte”. So het Elia dit ervaar (1 Kon 19:12).

Maar, hoe weet ons dit is God se stem? Dit klink soos die Skrif. Dit is nie die ervaring van hitte of koelte wat per se die stem van God is nie. Ervarings kan immers verskil.

Nee, jy weet dis God se stem uit die wyse waarop die inhoud daarvan en die insig wat dit vir jou bring in ooreenstemming is met die Woord self.

Want, dit is die Skrif self wat ons leer dat die Gees die Woord gebruik om ons te leer.

Die Skrif is die Gees se handboek aan ons:

20 Dit moet julle veral besef: Geen profesie in die Skrif berus op eie uitleg nie. 21 Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie; maar, meegevoer deur die Heilige Gees, het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. (2 Pet 1:21)

Die Woord is die swaard van die Gees (Ef 6:17) wat Hy inspan om diep binne ons voornemens en gedagtes te beoordeel sodat ons gehoorsaam kan wees:

12 Want die woord van God  is lewend en kragtig, en skerper as enige  tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt  tussen siel en gees,  tussen gewrig en murg,  en beoordeel die hart  se voornemens en gedagtes. (Hebr 4:12).

Die Gees gebruik die Woord om ons insigte te gee (Kol 1:9), om die beloftes van die Woord en die opdragte daarin te verstaan, toe te eien en toe te pas.

Want, die Gees het daardie boek wat jy in jou hand kan hou, geïnspireer:

16 Elke Skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, 17 sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. (2 Tim 3:16-17).

Ja, die Gees werk ook in die oomblik om ons te leer in die oomblik wanneer van ons ‘n getuienis gevra word, soos Jesus dit vir ons uitgespel het:

11 En wanneer hulle julle voor die sinagoges en die owerhede en die maghebbers bring, moet julle nie bekommerd wees oor wat julle ter verdediging moet sê nie, 12 want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê.” (Luk 12:12)

Ons het immers die salwing van die Gees wat in ons bly en ons leer (1 Joh 2:27), wat ons herinner (Joh 14:26), en ons lei in die waarheid (Joh 16:13; Gal 5:25).

Maar elke lering en herinnering en leiding wat ons op watter manier ook al ontvang, moet in lyn wees met die openbaring van God wat die Gees vir ons op skrif voorberei het.

Toets insigte aan die Skrif

Dit is waarom ons elke dag vervul moet leef met die Heilige Gees (Ef 5:18) sodat Hy sy begeleidende werk deur die Woord in ons innerlike mens kan doen (Ef 3:16; 2 Kor 4:16) sodat ons die vrug van die Gees kan dra (Gal 5:22), die sonde kan afsterwe (Rom 8:13), en die gawes wat Hy gee, kan beoefen (1 Kor 12).

Hoekom is dit so belangrik?

Omdat die insig wat die Gees gee, ‘n subjektiewe belewenis is. Dit is iets wat binne-in jou gebeur. Dit is ‘n ervaring wat die Gees jou gee. Soos Jesus wat in sy “gees” weet waaroor die skrifkenners debatteer in die sinagoge toe Hy ‘n verlamde man se sondes vergewe het (Mark 2:8). En Paulus later skryf, dit is die gees van ‘n mens wat weet wat in jou binneste aangaan (1 Kor 2:11).

Maar, daar is verskillende stemme wat in jou praat. Daar is jou eie gedagtes, versoeking, begeertes. Daar is invloede van buite – die begeerlikhede van die wêreld, die invloed van die Satan, die invloed van ander stemme in die wêreld.

En ons word só maklik mislei. Soos Jeremia gesê het:

9 Die hart is bedriegliker as alles;  dit is ongeneeslik.  Wie kan die hart verstaan? (Jer 17:9)

Dit is waarom ons hierdie “wete” in ons binneste altyd moet toets aan die Skrif, want die inhoud van die Skrif is ‘n objektiewe werklikheid. Dit is iets wat van buite af kom. ‘n Objektiewe maatstaf wat die Gees ons gegee het.

Die Skrif is daarom die enigste objektiewe maatstaf waaraan jy jou insigte kan toets. En dit is hoe jy die stem van God in jou gees kan onderskei van jou eie gedagtes wat uit jou hart of gewete opstoot. Deur die ooreenstemming met die Skrif.

Daarby kom natuurlik ook jou omstandighede – oop en toe deure – wat saam met die innerlike oortuigings en die uiterlike Waarheid jou help om God se wil vir jou lewe te kan onderskei.

Dit is soos drie ligte wat jou help om die hawe te bereik. Solank dit in lyn is met mekaar, in dieselfde rigting dui, is jy op die regte spoor.

Die omstandighede is ook belangrik vir tydsberekening. Solank die deure nie oopgaan nie, wag ‘n mens. Die oomblik as deure oopgaan, beweeg ‘n mens. Natuurlik as die innerlike oortuiging en die uiterlike bevestiging in die Woord daar is.

Groei in geestelike volwassenheid

Dit is egter iets wat aanvanklik in jou geestelike lewe nie so eenvoudig is nie. ‘n Mens moet geestelik groei tot volwassenheid. Hoe langer jy die pad met die Here stap, hoe meer weet jy hoe dit werk, en kan jy veral die geduld aanleer om nie vinniger te stap as wat die Here jou lei nie.

Dit is ook belangrik om te weet dat daar ‘n interafhanklikheid is tussen die innerlike oortuiging, die uiterlike bevestiging in die Woord, en die omstandighede waarin jy is. Trouens, dit is juis in die wisselwerking wat jy agterkom wat die Here vir jou sê.

Maar, die gesag lê steeds in die Skrif, in die wyse waarop jou oortuiging en die omstandighede voortvloei uit jou besig wees met die Skrif. God sal jou nooit anders lei of anders leer as wat die Skrif ons leer nie.

Wat beteken dat ‘n mens se onderskeiding van God se stem al hoe beter raak, hoe meer ‘n mens in die Woord wandel. Die Gees kan ‘n mens net herinner aan dit wat jy reeds gelees het!

Die belangrikste manier waarop ons God hoor, is dus in die interaksie tussen ons luister na die Woord. Dit is deur die verligting van die Heilige Gees en in volhardende gebed dat ons dit regkry om nie net te hoor nie, maar inderdaad vir Jesus te volg en sy versorging en begeleiding te beleef. En terloops, dit is waarom ‘n joernaal so belangrik is, sodat ‘n mens kan teruggaan in jou geestelike lewe en die patrone kan raaksien van God se spreke met ons.

Nou, dit is nie nuus vir julle nie. Dit is immers die hoof boodskap wat ek al vir dekades in hierdie gemeente predik. En ek sal nooit moeg word om dit te sê nie, want dit is die belangrikste ding wat die Here vir my gegee het om te verkondig. Die Bybel is immers ‘n huis om in te woon, glo ek met my hele hart. Dit is hoe ons luister na God – reeds in sy skepping, voorsiening, en onderhouding van die wêreld – maar dan veral in sy Woord soos die Gees ons veral in gebed oor en deur sy Woord begelei.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal. Dit sal aan die einde verskyn.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00. Onthou om in te skryf op ons Nuusbrief en op ons Webtuiste.

Eredienste

Die opsies vir ons eredienste:

  • Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook.
  • Jy kan ook die erediens in die kerkgebou bywoon – maksimum 250. Bespreking maak dit vir jou makliker om in te kom. Dan hoef jy nie nog al jou detail by die kerk in te skryf nie. Skryf in by Liésl (info@somerstrandgemeente.co.za). Jy is egter in elk geval welkom. Jy kan by die deure inskryf.
  • Die Kinderkerk Ligkids kan jy op hierdie playlist by Youtube bereik. Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.
  • Pulse is ook teen 06:00 al beskikbaar (eers weer die 2de Mei). Jy kan dit by hierdie Youtube playlist bereik.

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Whatsapp

Ek het na talle navrae besluit om weer hierdie bydraes per Whatsapp ook te stuur. Daar het reeds 117 mense ingeskryf en ek weet van een persoon wat dit dan weer vir 300 ander mense op sy lys stuur. Jy is welkom om ook in te skryf. Stuur jou naam, van en selnommer na nul-agt-twee-574 9191. Sorg dat my selnommer op jou telefoon is. Ek sal sorg dat jy die bydrae ontvang.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Slotsang

Lied 505:1-4 – Jesus, U gaan voor

Seën

Amen.

Dankoffer

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.