Die Gees begelei ons om reg te doen en lief te hê – 1 Joh 3

14-20 Junie 2015 in voorbereiding vir die erediens 21 Junie

RUS

 1. ‘n Mens raak van die Gees bewus wanneer jy stil word en aan die verborge dinge in jou lewe dink, dinge waarvoor jy waardering het (troos), of dinge wat jou ontstel (ruk).
 2. Dink dus terug aan die dinge waaroor jy dankbaar is, die “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kan raaksien. Gee vir elkeen tyd hiervoor in die groep.
 3. Dink ook terug aan dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Só raak ‘n mens bewus van jou behoefte aan God … en van hoe Hy daardie behoefte kan bevredig. In dié terugdink – begin die Gees met jou praat!  Gee vir elkeen tyd hiervoor in die groep.
 4. Laat iemand met ‘n gebed begin.

LUISTER

 1. Ons kom aan die einde van ‘n kwartaal waarin ons op die Persoon en werk van die Heilige Gees gefokus het. Deel met mekaar wat julle hierdie kwartaal van die Gees geleer en ervaar het.  Dit kan ook dié dinge insluit wat julle nou met die RUS beweging ervaar het.
 2. Lees 1 Johannes 2:24-3:24 en gesels eers spontaan oor wat julle in die gedeelte aanspreek – wat julle ruk en/of wat julle troos. Dit is belangrik om eers te fokus op wat jy self gehoor het en dít te deel met mekaar.
 3. Deel ook met mekaar hoe dié teks aansluit by dinge waaroor jy nagedink het in die RUS gedeelte.
 4. Fokus nou op 3:10 soos in The Message weergegee: “Here’s how you tell the difference between God’s children and the Devil’s children: The one who won’t practice righteous ways isn’t from God, nor is the one who won’t love brother or sister. A simple test.” Wat hoor julle in dié uitspraak van Johannes?

LEEF

 1. Die Gees wat in ons bly, is die Een wat ons hierin begelei, sê 3:10. Hoe doen die Gees dit?  Hoe kan ons meer bewus met Hom saamwerk?
 2. Johannes lê 3:10 verder uit in die twee perikope wat daarop volg. Die eerste wy uit oor die liefde vir mekaar wat prakties moet wees (3:11-17). Die tweede wy uit oor die vrymoedige gebed dat reg sal geskied (3:18-24 – hy verwys bv. na praktiese dade, opregtheid, God se gebooie gehoorsaam, doen wat God goedvind).  Hoe kan julle dié week die Heilige Gees toelaat sodat julle in liefde vir mekaar en julle die gebed vir en die doen van geregtigheid kan toeneem?
 3. Bid vir mekaar dat ons die moed sal hê om die Gees se begeleiding hierin te gehoorsaam. Gebruik ook die gebedsriglyne in die aankondigings.
Continue Reading

Gesalf met die Heilige Gees om soos Jesus te leef – 1 Joh. 2

RUS

Jou identiteitsboek is die wettige dokument wat dien as bewys van wie jy is.  Dit bevestig ook jou nasionaliteit.  Met hierdie inligting kan jy ook ‘n paspoort bekom wat jou toegang gee tot lande waar jy ‘n onbekende is.

1 Joh 2 beskryf die identiteit van wie jy as kind van God is.  Dit begin reeds in 1 Joh 1.  Lees deur die hoofstukke en kyk hoeveel keer daar iets in die verband gesê word.  Wat beteken dit vir jou? Gesels in die groep daaroor.

Neem tyd om in stilte na te dink oor jou identiteit in Christus.

Waarvoor sal jy die Here wil dankie sê?

HOOR

Ons tema is Gesalf met die Heilige Gees om soos Jesus te leef.  Lees 1 Joh 2:20 saam met 1 Joh 2:6.

Lees ook 1 Samuel 9 – 10:9.  Wat beteken die salwing vir Saul?  Hoe het die salwing Saul se identiteit verander?

Die naam Messias beteken gesalfde.  Lees Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:16-21.

Nou sê 1 Joh 2:20 Jesus, die Gesalfde, het ons met die Heilige Gees gesalf.

Verbind al hierdie gedeeltes met mekaar.  Wat beteken dit vir julle en wat sê dit vir ons oor ons identiteit in Christus?

In watter posisie plaas dit ons teenoor die Bose en duisternis van hierdie wêreld?

LEEF

Ons is Gesalf met die Heilige Gees om soos Jesus te leef.  Wat beteken dit prakties?  Volg die leidrade in 1 Joh 2 en die ander teksgedeeltes.

Andersom gesê: Hoe lyk die identiteitsboek wat jy van Jesus ontvang?

Watter identiteits-verandering moet daar by jou wees?

Bid saam om af te sluit.

Continue Reading

Johannes 16:12-15 – Word gelei in die waarheid

1 Junie – 7 Junie

Rus

 • Deel met mekaar hoe julle die afgelope week die Gees wat lewe bring vir ander ervaar het.
 • Laat iemand met ʼn gebed begin.

Luister

 • Lees Johannes 16:5-15 saam.
 • Fokus veral op verse 12-15 en gesels oor wat vir julle in die teks aanspreek.
 • Gesels oor die stelling “Hy julle in die hele waarheid lei”, wat beteken hierdie stelling vir jou?
  • Watter rol speel hierdie stelling tans in jou lewe?
  • Gesels oor die kompleksiteit van hierdie stelling?
  • Hoe beïnvloed hierdie stelling jou geloof?

Leef

 • Wat is die een ding wat jy vandag met jou saamvat uit die luister na die Woord en na mekaar? Dra mekaar op aan die Here en deel dit volgende week met mekaar.
Continue Reading

Johannes 7:37-39 – die Gees bring lewe vir ander – 25-31 Mei

25-31 Mei 2015 in voorbereiding vir die erediens 31 Mei

RUS

 1. ‘n Mens raak van die Gees bewus wanneer jy stil word en aan die verborge dinge in jou lewe dink, dinge waarvoor jy waardering het (troos), of dinge wat jou ontstel (ruk).
 2. Dink dus terug aan die dinge waaroor jy dankbaar is, die “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kan raaksien. “Being grateful is a way of listening, a way of noticing God in the story of your life. And that gratitude will lead us to joy.” (Kerry Kent – Listen: finding God in the story of your life). Gee vir elkeen tyd hiervoor in die groep.
 3. Dink ook terug aan dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Só raak ‘n mens bewus van jou behoefte aan God … en van hoe Hy daardie behoefte kan bevredig. In dié terugdink – begin die Gees met jou praat! Gee vir elkeen tyd hiervoor in die groep.
 4. Laat iemand met ‘n gebed begin.

LUISTER

 1. Deel met mekaar wat julle in die nadenke oor die Gees se werk in julle lewe ervaar het.
 2. Lees Johannes 7:37-39 en gesels eers oor wat julle in die gedeelte aanspreek – wat julle ruk en/of wat julle troos.
 3. Deel met mekaar hoe dié teks aansluit by dinge waaroor jy nagedink het in die RUS gedeelte.
 4. Fokus nou op vers 38: “Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” Letterlik: “Uit sy binneste (maag/binnekant – figuurlik gebruik: binneste) sal lewende (vars, verkwikkende) water vloei.” Wat hoor julle in dié uitspraak van Jesus?

LEEF

 1. Jesus sê hier dié wat in Hom glo, dié wat die ewige lewe hét, kanale van lewende water sal wees wat ‘n impak in die wêreld sal maak! Dit is wat die Gees in en deur ons lewe wil doen. Hoe kan julle dié week die Heilige Gees toelaat om julle kanale van lewende water vir mense rondom julle te laat wees?
 2. Bid vir mekaar dat ons die moed sal hê om die Gees hierin te gehoorsaam. Gebruik ook die gebedsriglyne in die aankondigings.
Continue Reading

Inspiratus: 10-17 Mei

Pinkster 2015: InspiratusWeek van 10 tot 16 Mei se kleingroepmateriaal, in voorbereiding vir 17 Mei se eredienste

RUS

 • Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Gesels oor jul kennis en ervaring van die Heilige Gees. Wat weet julle van die werk van die Gees?  Wat wonder julle?  Hoe beleef julle die werk van die Gees in jul lewens?

HOOR

Continue Reading

Sagaria 4:1-14 – die moed om te volhard

Begeesterd3-9 Mei 2015 in voorbereiding vir die erediens 10 Mei

RUS

1.  Vertel mekaar ‘n kort verhaal van ‘n groot uitdaging waarvoor jy gestaan het, en iemand jou bemoedig het. Wat het dit vir jou beteken?

2.  Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” (Sagaria 4:6). Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

3.  Daar is baie op die spel in die stad Jerusalem. Die profeet Haggai het ‘n nuwe motivering gebring om die tempel te herbou met sy vier profesieë ‘n skrale ses maande tevore in 520 v.C. Net die fondamente van die tempel is egter nou al gelê. Die werk was nog baie en die pad na die einde nog lank en swaar. Daarom gee die Here vir die profeet Sagaria agt visioene Donderdagnag die 15de Februarie 519 v.C. Hierdie vyfde visioen se boodskap is bedoel vir die politieke leier, goewerneur Serubbabel, en die volk.

4.  Lees Sagaria 4:1-14.

5.  Wat tref jou in hierdie gedeelte?

6.  ‘n Paar opmerkings om jou te help sin maak van die gedeelte:

 • Die goue kandelaar (menora) met sewe arms is die klassieke prentjie van die geloofsgemeenskap (vgl. Openbaring 1-3).
 • Die twee olyfbome is simbole van die twee leiers, die hoëpriester Jesua en die goewerneur Serubbabel. Hulle is ook die twee gesalfdes van die Here, letterlik “seuns van olie”, wat op politiese en godsdienstige vlak leiding (moet) neem.
 • Die verklaring van die sewe oë is eintlik bedoel vir die vorige visioen. Dit dui op God se alomteenwoordigheid.

7.  Dink na oor wat dit beteken dat die Here vir Serubbabel, die goewerneur, sê dat hy “nie met mag en krag” sal slaag nie, maar deur God se Gees (vers 6).   Watter boodskap het dit vir jou? En vir ons gemeente en land?

8.  Dink na oor wat dit beteken dat die Here vir Serubbabel verseker dat hy die tempel se herbou projek sal klaar maak, vier jaar voordat dit inderdaad gebeur het, in 516 v.C. (vers 7-9). Watter boodskap het dit vir jou? En vir ons gemeente en land?

9.  Watter boodskap het dit vir die volk ingehou dat die Here hom (en die volk) oproep om nie die: “dag van klein dingetjies”, gering te ag nie (vers 10)? Watter boodskap het dit vir jou? En vir ons gemeente en land?

LEEF

10.  Sagaria leer ons dat deur te fokus op die stukkie vir stukkie vordering met die werk wat elke dag gedoen word, word alle berge uiteindelik gelyktes. Dit is hoe die Gees werk. Ook in jou lewe. Watter werk het die Here vir jou gegee om te voltooi? Dink aan dinge in die gesin/familie, gemeente en wêreld.

11. Bid vir mekaar dat ons die moed sal hê om God se werk te voltooi. Gebruik ook die gebedsriglyne.

Continue Reading

Haggai – 27 April tot 3 Mei

Kleingroepmateriaal 27 April tot 3 Mei

RUS

 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Wat is die goed wat geneig is om jou moedeloos te maak? Wat help jou om moet te hou en deur te druk?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.

Lees Haggai 2:1-9

1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
2. Haggai tree op oor vier maande in 520 v.C., die tweede regeringsjaar van die Persiese koning Darius. Hy bemoedig die volk wat besig was om die tempel te herbou, nadat hulle ongeveer 19 jaar gelede reeds teruggekeer het uit ballingskap. Hy help hulle dus om hulle prioriteite in lyn met God s’n te kry.
Op 17 Oktober 520 v.C. kom die woord van die Here weer tot Haggai. Dit is vier weke ná hulle met die werk begin het, waarin hulle waarskynlik die meeste van die tyd aan die opruim van die rommel van die vorige ruïnes spandeer het.
3. Hoekom dink julle maak die bou van die tempel soveel saak? Waarmee sou ons dit vandag kon vergelyk?
4. Daar is allerhande afleidings wat die volk se aandag aftrek van dié taak wat die Here hulle opgelê het. Hul fokus op ander dinge, laat God se opdrag vir hulle onmoontlik lyk. Het jy al dieselfde beleef? Vertel vir mekaar daarvan.
5. Die Here bemoedig die moedelose volk op twee maniere: eerstens deur belofte van God se teenwoordigheid en tweedens deur ’n toekomsvisie. Hoe bemoedig hierdie dinge jou?

LEEF

• Wat vra die Here vir jou om te “bou”? Waarmee moet jy besig wees?
• Wat is die dinge wat jou aandag aftrek?
• Herinner mekaar aan God se woorde: “Skep moed” (2:1) en “my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie!” (2:5). Waarvoor het jy tans nodig om hierdie woorde te hoor?
• Hoe help die belofte van die Gees se teenwoordigheid jou om moed te skep en nie bang te wees nie?
• Bid vir mekaar vir die spesifieke sake wat julle genoem het.
• Bid ook vir die spesifieke sendeling vir wie jul groep ondersteun.

Continue Reading

Miga 3:1-12 – die moed om onreg aan te spreek

Kleingroepmateriaal 13-19 April 2015 in voorbereiding vir die erediens 19 April

BegeesterdRUS

 1. Vertel mekaar ‘n kort verhaal van wat dit vir jou beteken het dat iemand jou tereggewys het oor iets wat jy verkeerd gedoen het.
 2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is: Wat anders eis die HERE van jou
as om net te doen wat reg is,
om troue liefde te bewys en om noulettend die pad saam met jou God te loop?” (Miga. 6:8 – voorgestelde BDV).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

 1. Miga is ‘n tydgenoot van Jona, Jesaja, Hosea en Amos in die 8ste eeu v.C. Sy boek is die sesde in die reeks van die Twaalf Kleiner Profete. Miga se eenvoudige diep boodskap is dat die Here van die volk die volgende vra: “om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om noulettend die pad saam met jou God te loop.” Omdat hulle dit egter nie doen nie, beplan die Here ‘n ramp teen die volk en hulle leiers, die ballingskap van 722 v.C., soos ons dit uit die geskiedenis weet.

In hoofstuk 3 gee Miga die redes vir God se optrede aan. Die ramp kom weens die leiers se gewelddadigheid, onreg en gierigheid. Dit maak van geregtigheid in die regspraak ‘n grap. En die volk volg hulle leiers hierin na. Dit is in dié situasie wat Miga geroep word om die volk te waarsku en hulle sondes bekend te maak.

 1. Lees Miga 3:1-12
 2. Wat tref jou in hierdie gedeelte?
 3. Ons dink baie keer aan die werk van die Gees in ons lewe uit die perspektief van die troos wat Hy bring asook die vrug wat Hy in ons lewe dra. Watter nuwe perspektief bring Miga se beskrywing van die werk van die Gees in vers 8 vir jou in jou denke oor die invloed van die Gees?

LEEF

 1. Watter dinge uit die nuusgebeure van die afgelope tyd tref julle tans wat handel oor gewelddadigheid, onreg en gierigheid? Deel met mekaar dié dinge wat julle ontstel – ook dié dinge wat ander mense (as ons) in ons land ontstel.
 2. Miga dink aan vervulling met die Gees as die krag om op te tree teen onreg. Daarvoor gee die Gees vir hom ‘n sin vir wat reg is, en die moed om te praat oor geweld, onreg en gierigheid. Wat vra die Here nou van julle in ons eie situasie – dink aan die dinge wat julle in punt 7 gedeel het?
 3. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.
Continue Reading