Bells Challenge: Learn

Christ Pantocrator mosaic in Byzantine style, from the Cefalù Cathedral, Sicily, c. 1131 (retouched jpeg).
Christ Pantocrator mosaic in Byzantine style, from the Cefalù Cathedral, Sicily, c. 1131 (retouched jpeg).

1 Korintiërs 2:1-5 – Leer Jesus ken

Dit is die jaar 54 n.C.  Paulus is op sy derde sendingreis in Efese.  Terwyl hy vir twee jaar daar gebly het, skryf hy ‘n paar briewe aan die gemeente in Korinte.  Hulle het hom ‘n paar vrae gevra oor die Christelike lewe: oor bloedskande, hofsake, prostitusie (“meisies van Korinte”), die huwelik,  seks, ongetroudes, afgodsoffers, genadegawes, en die nagmaal.

Want, onthou, dié gelowiges het tot bekering gekom uit die heidendom waarin hulle geweldig losbandig en afvallig gelewe het.  Hulle moes leer wat dit beteken om ‘n Christen te wees.

Maar Paulus begin nie met hulle vrae nie.  Hy begin by die begin, by die Here Jesus self.  Want dit is die hoofsaak waaroor dit gaan.  Dit is die hele evangelie, die goeie nuus.  Dit gaan altyd in die eerste plek oor die persoon en werk van die Here Jesus.  Daarna kan ‘n mens uitbrei oor die gawes en die nagmaal en ander etiese vrae.

 • Dit is waarom Paulus sy brief begin met sy titel as ‘n apostel van Jesus Christus. Want dit is in die eerste plek wat hy is, ‘n gestuurde van die Here Jesus self (1:1).
 • Hy herinner hulle daaraan dat dieselfde van hulle waar is. Hulle is as gemeente afgesonder vir die Here Jesus.  Hulle is geroep om aan Hom te behoort (1:2).
 • Hy herinner hulle aan die gawes wat die Here Jesus aan hulle geskenk het, gawes van woord en kennis (1:4-6).
 • Hy herinner hulle aan die Here Jesus wat weer kom; dat die heilige lewe wat God van hulle verwag alles te doene het met die Here Jesus se wederkoms, om Hom te kan ontvang, en vir ewig saam met Hom te kan lewe (1:7-9).
 • Hy herinner hulle daaraan dat dit met Hom is wat hulle verenig is. Hulle is een met die Here Jesus Christus, in die kerk sowel as persoonlik, en daarom kan hulle nie in verdeeldheid met mekaar lewe nie.  Hulle moet die pad met mekaar in verbondenheid aan die Here Jesus Christus loop, kom wat wil (1:10-17).
 • Hy brei op ‘n besondere manier uit oor die krag en wysheid van die Here Jesus (1:18-31).

In alles gaan dit oor die Here Jesus, en Hom alleen.

Dit is waarom ek vanaand die prentjie van Jesus vir julle wys, en net die Skrifgedeelte nou, want dít is oor Hom wat dit gaan.  Dit is ‘n jpeg van die Christ Pantocrator mosaïek in die Bisantynse styl, van die Cefalù Katedraal in Sicilië.  Dit kom uit ongeveer 1131 n.C. (retouched jpeg).

Paulus vervolg in hoofstuk twee as volg:

1 Kor. 2:1-5

Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. 2Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 3Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. 4Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. 5Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.

Wat is die belangrikste ding waarop jy kan fokus in jou geestelike lewe? 

Paulus sê, op Jesus Christus, en op Hom alleen.  Hy is die diep geheimenisvolle waarheid van God.

Jy hoef nie baie geleerd te wees nie.  Jy hoef nie baie hoë woorde te gebruik nie.  Jy moet net sorg dat jy die Here Jesus so goed as wat jy kan, leer ken.  Want, dit is die essensie van die boodskap van die evangelie.  Dat jy die Here Jesus Christus persoonlik ken.

Hoekom is dit so belangrik?

Ek kan twee redes gee wat ook in die teks opgesluit lê:

 1. Hoe beter jy die Here Jesus ken, hoe nader sal jy aan Hom kan leef, hoe meer sal jy sy leiding ervaar, hoe nader aan sy wil vir jou lewe, sal jy kan kom. ‘n Mens kan dit eintlik nie help nie.  As jy Jesus beter leer ken, dan begin jy lewe soos Hy jou wys, en soos Hy vir jou in die Bybel geteken word.
 2. Hoe beter jy die Here Jesus ken, hoe beter sal jy die essensie van Jesus aan ander kan oordra. Ons kennis van Jesus maak ons sendelinge, help ons om Jesus met die wêreld te deel.  Dan weet ons hoe om te antwoord as mense ook vir ons vrae vra oor aktuele en brandende kwessies wat van belang is vir hierdie wêreld.  Want, ons ken Hom. Ons kan oor Hom gesels.  Ons kan dinge oor Hom deel.

Ons moet dag vir dag groei in ons kennis en ervaring van die Here Jesus. Ons moet weet wat Hy sou sê, of doen, of dink in elke gegewe situasie.  En jy kan dít slegs weet, as jy effort insit om Hom te leer ken.

S. Lewis het gesê:

“In the same way the Church exists for nothing else but to draw [people] into Christ, to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself, are simply a waste of time. God became Man for no other purpose. It is even doubtful, you know, whether the whole universe was created for any other purpose. It says in the Bible that the whole universe was made for Christ and that everything is to be gathered together in Him.”

As C.S. Lewis sê dat mense “little Christs” moet word, bedoel hy, dat hulle totaal in beslag geneem moet word met die voorbeeld en lering van die Here Jesus.

Natuurlik kan ons sekere dinge wat Jesus gedoen het nie namaak nie, bv. om aan die kruis vir die sonde van die wêreld te sterwe en om uit die dood uit op te staan; om sommige van sy wonderwerke te doen; om die oordeel oor die wêreld aan die einde van die tyd uit te voer.

Maar, ons kan by Hom leer van integriteit, en wysheid, en deernis, en hoe ons mense kan help om van hulle sondige lewenswyse verlos te word en hoe onsself in diens aan ander kan gee, om ook ons kruis te dra in volgelingskap van die Here Jesus.

Om dit te kan doen, moet ons leer hoe om soos Jesus te dink, te wees, te doen, en te leef.

En daar is nie ‘n beter plek om te leer as in die lees van die Bybel nie.

 • Dit beteken ons moet Paulus se briewe lees, want dit is die vroegste NT geskrifte waarin Paulus ons inlei in wie Jesus is, en hoe Hy gedink, gedoen en geleef het.
  • Ons moet die prentjie wat Paulus van Jesus teken as Heerser nie net van die heelal nie, maar ook van die kerk, vir onsself omarm. Hy is die eerste in die Skepping.  Hy is die eerste in die Kerk, soos Kolossense Hom beskryf.
  • Ons moet ons inwerp in die beskrywing van die liefde soos in 1 Korintiërs 13 waar dit in die konteks van die gawes beskrywe word, maar ook in Romeine 13 waar dit in die konteks van die nakoming van die wet beskrywe word. Dit wet en die evangelie het met dieselfde werklikheid te make, die genade van ‘n God wat ons nie oorlaat aan ons eie lewenswyse nie, maar verlos om met Hom en mekaar in verhouding te kan lewe.
  • Ons moet leer om nie onderskeid tussen mense op uiterlike gronde te maak soos in Galasiërs 2 en 3 en leer hom om sterk te staan teen die versoekings van losbandigheid, ontug en gierigheid soos in Efesiërs 4 en 5. Ons is gelyk voor God in ons menswaardigheid, maar ons word ook opgeroep tot ‘n heilige lewe waarin ons die drie dinge wat die meeste skade in ons lewe kan doen, te vermy: losbandigheid, onreinheid, en gierigheid.  Dit is die gesonde leer wat Jesus aan Paulus oorgedra het in sy tien jaar voorbereiding in die Arabiese woestyn voor hy in 48 n.C. in Antiochië op sy sendingreise gestuur is deur die Gees.
  • En ons moet leer dat ons, soos Jesus, as gemeente die draer van die waarheid is, soos Paulus aan Timoteus skryf in sy pastorale briewe aan dié belowende jong predikant in Efese. Daar is só iets soos die gesonde leer wat ‘n gesonde lewe tot gevolg het.  En ons word geroep om dit te beskerm teen die dwaalleringe wat sedert die vroegste tye alreeds chaos in gemeentes veroorsaak is.
 • Ons moet die vier evangelies Ons moet die prentjie van Jesus wat dit vir ons gee, van binne af leer ken, veral omdat dit ingaan op sy lewe self, van geboorte regdeur sy doop en versoeking in die woestyn, deur sy bediening in ‘n deurslaggewende drie jaar in Galilea en Jerusalem tot met sy kruisiging, opstanding en hemelvaart.  Ons moet weet wie Hy was – die Messias, die gesalfde van God, die Christus, die Verlosser wat ons vergifnis van sonde gee, en die Redder wat ons in ‘n nuwe lewe voor God bring.
  • Ons meet hoe die drie Sinoptici – Markus, Lukas en Matteus – die gebeure rondom Jesus in die geskiedenis veranker met datums en talle verwysings na die OT. Die OT is net so seer Woord van God as wat die NT dit geword het.  Ons moet ook weet dat  Johannes eerder die geestelike betekenis van Jesus se woorde en dade vir ons vertel, om daarmee duidelik te maak dat dit God self is wat in Jesus mens geword het.  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
  • En as ons meer spesifiek na Markus kyk, sien ons hy teken Jesus veral as die Messias, die gesalfde van God wat die koninkryk van God kom vestig en ons oproep tot radikale dissipelskap, om ons kruis te dra en Hom en Hom alleen te dien.
  • Matteus weer teken Jesus as die tweede Moses wat met sy Bergrede die nuwe wet as riglyn tot die lewe vir Joodse Christene kom gee. Hy wil Jesus se lewe op ‘n deurslaggewende wyse aan die OT koppel om vir Jode te sê, die geregtigheid van God word in Jesus vervul.  En ons moet nou onsself volledig gee om dié geregtigheid na te jaag, want die wet is in Jesus se bediening vervul.
  • Lukas teken Jesus weer as die Koning wat nie net vir die Jode die lewe bring nie, maar deur die werk van die Gees alle heidennasies daarby insluit, soos Lukas in Handelinge verder vertel. Dieselfde Jesus was die Here is vir die Jode is ook die Here vir die nasies.  Daarom moet die nasies sy boodskap hoor, want in Hom is die lewe vir alle mense moontlik.
  • Hoe kan jy dít doen? Ek gee vir julle ‘n manier om só ‘n studie op ‘n vergelykende manier te doen aan die hand van Markus, die eerste en kortste evangelie.  Die skakel is in die Bybeltoep van Youversion.  Jy lees dan die drie Sinoptiese evangelies – Markus, Lukas, Matteus – aan die hand van ‘n uitdeelstuk wat die perikope langs mekaar plaas sodat jy dit gelyktydig kan lees. Gaan na http://www.bybelskool.com/markus-2 en volg die instruksies.
 • Ons moet die ander briewe in die NT lees, want dit gee ons ‘n prentjie van Jesus uit die hoek van Petrus, die twee broers van Jesus, Judas en Jakobus, asook die skrywer van Hebreërs. Dit is hy wat ons herinner daaraan dat Jesus se belangrikste werk vandag sy intrede vir elkeen van ons is.  Wat doen Jesus nou? Hy bid vir ons!  En ons moet ook Johannes se Openbaring lees, want dit gee ons ‘n prentjie van Jesus wat die wêreldagenda in sy hand hou en ten uitvoer bring.  En dit bring Jesus se verlossende oordeel.  Hy is nie net meek and mild, die liewe Jesus wat in jou hartjie moet kom woon, die Lam van God nie.  Nee, Hy is ook die Warrior, die Leeu van Juda, die een wat die oordele van God uitvoer op aarde en sy heerlike koninkryk sal inlei waarin dié wat in Hom geglo het, die lewe by God sal ontvang, maar dié wat teruggedeins het, wat nie in Hom geglo het nie, wat nie sy riglyne vir die lewe gevolg het nie, in die buitenste duisternis op hulle tande sal kners van verlies.  Wat sal sien wat hulle gemis het, maar niks daaraan kan doen nie.
 • En dan is ons nog nie klaar met Jesus nie, want ons moet ook die OT lees, want dit is eweneens die Woord van God, en soos Jesus self sê, die hele OT getuig van MY (Luk. 24:44; vgl. ook Filippus wat dit van Jesus sê in Joh. 1:45; en Paulus wat die OT juis as aanleiding gebruik om die Jode in Rome van Jesus uit die wet en die profete te probeer oortuig van Jesus in Hand. 28:23). Jesus is die Jahwe van die OT, soos dit duidelik geword het deur die eretitel wat die dissipels Hom gegee het, HereJahwe in die OT word met kurios in die Grieks vertaal, en beide woorde word in Afrikaans weergegee met Here. Ons moet inkom in die Wet, en die Profete, en die Geskrifte, soos die Psalms en die Wysheidsliteratuur, want net soseer as in die NT sal ons die spore van Jesus optel en sal ons ‘n beter prentjie kry van wie Hy in werklikheid is.

Die punt is dat jy die keuse moet maak om Jesus te leer ken, al hoe beter, al hoe meer.  Dit moet jou fokus wees, selfs meer as wat jy fokus op die Bybel of op gawes of op watter ander goeie geestelike ding.  Jesus is die Here.  Jesus is die Christus.  Hom moet jy ken.  Jou lewe hang daarvan af.  Ander se lewe hang daarvan af.

So, waar laat dit jou?  Met ‘n uitdaging.  Leer die Here Jesus ken, so goed, en so helder as wat jy kan.

 • Begin miskien met die evangelies, soos ek dit hierbo beskryf, en bestudeer dit, merk dinge wat jou tref, skryf dinge in volgorde neer wat jy van Jesus leer. Daarvoor het jy uiteraard ‘n joernaal nodig.  Gebruik my com materiaal, wat kommentaar op die hele NT lewer, of kry vir jou ‘n Bybel in Praktyk of ander kort Bybelkommentaar.  Zondervan en Eerdmans het goeie enkelvolume kommentare.  NET Bible is ‘n uitstekende hulpmiddel wat jy ook op Youversion kan lees en goeie kommentaar op van die woorde in die teks het.
 • Lees ‘n boek oor Jesus Simply Jesus van N. T. Wright, of Frank Viola en Leonard Sweet se Jesus, A Theography. Dan is daar nog Jesus Now – Unveiling the Present-Day Ministry of Christ van Frank Viola, Just Like Jesus van Max Lucado, Invitation to the Jesus Life van Jan Johnsen en talle meer.
 • Kyk die Jesus film om dit visueel vir jou in te prent of The Passion of die ouer Jesus of Nazareth, trouens enige fliek wat getrou is aan die teks.

Die punt is net.  Begin.  Leer Jesus ken. Jou lewe hang daarvan af.  Ander se lewe hang daarvan af.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.