Kolossense 1:1-14 Preek

Ek het in 1991 my lewe aan God oorgegee.  Geestelik is ek dus nou 25 jaar oud.  Dis eintlik die belangrikste vraag:  hoe vergelyk jou geestelike lewe vandag met geestelike lewe 20 jaar gelede, 10 jaar gelede, verlede jaar? Het jy geestelik gegroei? Verander? Ken jy vir God beter? Kan jy God se stem beter onderskei?  Volg jy meer op Jesus se spoor?

Verwelkoming & Afk

Toetrede

Lied 436 Herskep, o Gees

Votum

(n.a.v. Kol. 1:5-6)

Julle geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is.

Seëngroet

(N.a.v. Kol. 1:2)

Aan almal in Somerstrand wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees

Lofsang

Lied 200 U goedheid, Heer (staan)

Ingebed in die Wil van God

Vanoggend se Skriflesing is ‘n gebed, wat nie net vir ons sê wat die wil van God vir ons lewens is nie, maar juis ook bid dat ons die krag sal hê om daarin te volhard.  Bewus van ons swakheid en mislukking, kom ons wy onsself vandag aan God toe deur saam met die Kolossense-brief hiervoor te bid:

 • Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, ons sy wil duidelik sal laat ken…
 • sodat ons tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang…
 • Mag ons vrugte dra deur goeie werke…
 • Mag ons toeneem in die kennis van God…
 • Mag God deur sy wonderbare krag ons alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. ..

Lied 271 Heil’ge Jesus, wat my lewe

Genadeverkondiging

Kolossense 1:12-14

12Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel  van sy Seun wat Hy liefhet. 14Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Vonkk 58 x2 Ons Vind Ons Krag In Die Here (sit)

Gebed

Ons vra U dat U deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, ons u wil duidelik sal laat ken. (Kolossense 1:9b)

Skriflesing

Kolossense 1:1-14

Preek

Om te groei

Ek wonder wie is vandag die jongste mens hier?  (Dalk moet ons in die babakamer kan sien om te weet.)  Of die oudste?  Ons het die afgelope week  ons vyftiende huweliksherdenking gevier.  Dit het ons opgeval hoeveel anders ons is as 15 jr. gelede.  ’n Mens groei, jy  word gevorm deur mekaar, deur julle ervarings.

Ek het in 1991 my lewe aan God oorgegee.  Geestelik is ek dus nou 25 jaar oud.  Dis eintlik die belangrikste vraag:  hoe vergelyk jou geestelike lewe vandag met geestelike lewe 20 jaar gelede, 10 jaar gelede, verlede jaar? Het jy geestelik gegroei? Verander? Ken jy vir God beter? Kan jy God se stem beter onderskei?  Volg jy meer op Jesus se spoor?

Want sien, Christene moet geestelik groei.  Ons kan nie stilstaan of stagneer nie.

Vandag se teks is ’n gebed – weer een van daardie gebede wat net een lang sin is,  waar die skrywer amper nie kom asem kry nie, so vurig is die gebed.  Dit bid basies dat die gelowiges aan wie die brief gerig is, sal aanhou groei.  Annelet gaan volgende week oor die res van die hoofstuk preek, maar vers 28 sê:

Hóm [Christus] verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.

Dit is waaroor dit gaan:  geestelike groei, geestelike volwassenheid.  En die begin van geestelike groei, is geloof.

3Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle 4omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 5Hierdie geloof en liefde  is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. 6Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. 7Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker  en ’n getroue dienaar van Christus in julle belang.   8Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is.

Geplant

Geestelike groei begin by geloof in die evangelie van Jesus Christus.  Dis iets wat ons ontvang by God, wat ons deur die werk van die Gees kry.  Dat ons die boodskap van die evangelie hoor:  van Christus se kruisdood en opstanding – en dit erken as waarheid, ons lewens aan God oorgee – dit is die werk van die Gees.  Deur geloof is ons verlos, is ons sonde vergewe en het ons deel gekry aan die hoop.

Dis belangrik om daarop te let dat ons hier begin.  Nie by wat ons doen nie,  maar wat God doen.  Dirkie Smit sê:

Ons begin nie by ons sondigheid om te eindig by sekerheid nie,maar ons begin by sekerheid om ons roeping as Christene al duideliker te ontdek.

Dis onbeskryflik belangrik.  Lewensbelangrik.  Ons begin nie by onsself nie.  Ons begin by die verlossing wat in Christus ons deel geword het.

Die gevaar is dat ons verlei word om na onsself te kyk en dan ons Christenskap daarvolgens te beoordeel.  Die noodwendige gevolg daarvan is onsekerheid en twyfel.  Calvyn het gesê om sekerheid in jouself te soek is ’n dodelike, gapende afgrond, waarlangs niemand loop  sonder om diep-diep daarin af te stort nie.

Geloof is om weg te kyk van jouself, buite jouself, sonder enige aandeel van jou kant af, na wat in Christus met jou gebeur het.  En om jou daarop te werp en daaraan vas te klou, daarvolgens oor jouself te dink. Dis geloof! [Dirkie Smit]  Geloof is nooit gebaseer op jou eie dade of ervarings of belewenisse of prestasies nie.  Nie:  “Ek is ’n Christen omdat ek dit of dat” nie, maar:  “Ek is ’n Christen omdat Gód se beloftes, omdat die evangelie van Christus waar is.”

Kohlbrugge, ’n Nederlandse predikant, wanneer mense hom gevra het wanneer hy tot bekering gekom het, het altyd geantwoord:  “Op Golgota”.  Want DIS die begin.  Dis waar die boom geplant is. En dis nie ons werk nie.  Dit doen Christus deur die werk van die Gees.

So as ons praat oor geestelike groei, dan hoef ons nie aanmekaar van voor af te begin en aanmekaar te ontdek ons behoort in Christus aan God nie.  Dis natuurlik goed dat ons daaraan herinner word!  Dis goed om jou lewe elke dag opnuut weer aan God toe te wy.  Maar ons moenie vasgekeer wees in ’n oneindige kringloop (infinite loop) van jou hartjie vir Jesus gee nie.

As jy dit nog nie gedoen het nie, natuurlik, is dit die begin:  Gee jou lewe vir Christus.  Maar as jy aan God behoort,  behoort jy aan God. Die werk is gedoen. Die boom is geplant.  Dan moet die boom begin groei, begin wortel skiet.

9Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken,

Wortel skiet:  kennis van God se wil

Ons skiet wortel  wanneer ons God se wil leer ken.  Let op:  dis steeds nie iets wat ons deur ons eie inspanning doen nie!  Dis iets wat God doen!  Dis nie ‘n intellektuele proses nie.  Dis ’n geestelike proses.  Kyk weer na vers 9:

 • VRA God
 • vir wysheid, insig
 • wat die Gees gee
 • sodat ons God se wil kan ken.

God se wil is nie iets wat ons vir ons self kan uitwerk nie.  Deur die Gees word God se plan en doel aan ons openbaar.

En wanneer praat oor God se wil, dan is dit in die eerste plek God se groot, uiteindelike plan.  Die verse hierna spel dit uit:  alles deur en vir Christus.  God plan, volgens vers 20, is “om deur Christus alles met Homself te versoen, die vrede te herstel, deur Hom alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.”

Ons is dikwels bietjie selfsugtig wanneer ons praat oor God se wil. Ons wil net weet wat is God se wil vir my.  Maar God se wil vir jou is deel van God se groter wil:  om in Christus alles met homself te versoen.

En dan, natuurlik, het God ook ’n spesifieke wil vir jou.  Hoe weet jy wat dit is?  Vra!  Maak soos Paulus hier.  Vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, jou sy wil duidelik sal laat ken.

En DAN, wanneer die boom geplant is en wortels geskiet het, dan sál dit vrugte dra.

10sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.

Vrugte dra

Weereens:  vrugte is nie ’n nie produk van die boom wat hard probeer nie!  Vrugte is ’n produk van water en voeding in die grond waarin die boom geplant, wat deur die wortels deur die boom beweeg en dit laat vrugte dra.  Wanneer ons groei in kennis van God, dan dra ons vrugte.

Ek herinner julle aan Galasiërs 5:  die vrug van die GEES.  Nie van ons desperate pogings nie, maar ‘n produk van geestelike groei.

Natuurlik is dit ’n proses!  Daar is nie oornag pragtige, ryp vrugte nie.  Geestelike groei gebeur wanneer ons stappie vir stappie, dag na dag, ervaar, onthou en vir self toe-eien wat reeds is, wat reeds weet, maar wat daagliks al meer gewortel raak in die lewe, sodat die wortels sterker en dieper groei.  Deur Bybel te lees, bid, aan ’n kleingroep te behoort, eredienste by te woon, boeke te lees, God te aanbid deur sang, begin ons vrugte dra.

10 Mag julle vrugte dra deur goeie werke

Goeie werke

M.a.w. vrugte van dade.  Ons word nie gered DEUR goeie werke nie.  Ons word wel gered VIR goeie werke.  John Wesley het gesê:

Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can.

Dis weereens soos laasweek:  dis nie nie rocket science nie! Jy hoef nie ’n sendingstasie te plant iewers in die Amasone nie. (Jy kan, as God dit van jou vra!)  Ons doen goeie werke in die manier wat ons ons gewone lewe leef, hoe ons elke dag se verhoudings leef, gewoon deur die liefde, barmhartigheid, genade en deernis wat jy by God ontvang het, teenoor ander uit te leef.  Wanneer ons mekaar lief het, wanneer ons vergewe, wanneer ons dien – dan dra ons vrugte.

10Mag julle … toeneem in die kennis van God.

Toeneem in kennis van God

Ons dra vrugte deur toe te neem in kennis van God.  En dis eenvoudig (soos ek ook netnou gesê het): deur Bybel te lees, bid, kleingroep, erediens, boeke.  (Volgende kwartaal gaan ons weer inoefen hoe om te luister na God.)

11Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.

Volhard

Die OAV vertaal hierdie vers:

11en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid

Dit gaan hier oor karakter, om op God en God se krag te vertrou, nie op jouself en jou eie patetiese pogings nie.

12Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.

Blydskap en dankbaarheid

Dis ’n interessante een! Die teks praat daarvan om in alle omstandighede te volhard.  ’n Mens het sekerlik nie nodig om in heerlike te omstandighede volhard nie.  Jy volhard juis in verdrukking, lyding en onsekerheid.  Maar juis daarin kan jy met blydskap dankbaarheid leef.  Weereens, omdat dit nie gaan om onsself en ons omstandighede nie, maar om God vir wie ons ken en wat ons weet ’n groter plan het.

En dan net, vir ingeval jy nou weer verlei word om te dink dis jou werk om te sorg dat jy geplant is, wortel skiet en vrugte dra, net ingeval jy dink jy kan net harder probeer, dan sal geestelik groei, eindig vandag se teks weer met die herinnering:

13Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Dis die realiteit.  Dis waar ons begin.  Soos die lied ons netnou gesing het en waarvan Albert nou-nou ’n verwerking gaan speel:  Ons vind ons krag in die Here.  HY maak ons soos ’n boom wat vrugte dra.

Gebed

Soos refrein deur die diens bid ons weer – altyd –  hou ons ook nie op om te bid nie:

 • Ons vra dat u deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, ons u wil duidelik sal laat ken…
 • sodat ons tot u eer sal lewe deur net te doen wat u verlang…
 • Mag ons vrugte dra deur goeie werke…
 • en toeneem in die kennis van God…
 • Mag u deur u wonderbare krag ons alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. ..
 • Met blydskap wil ons u dank wat ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.
 • U het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van u Seun wat u liefhet.
 • Deur u Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.
 • Daarom loof en dank ons u
 • en bid ons in sy naam.

Dankoffer

Slotsang

Vonkk 174 vers 1 en 3 Strome van seën (staan)

Seën

(n.a.v. Kolossense 1:9-14)

Mag die Gees aan julle wysheid en insig gee, sodat julle God se wil  duidelik sal ken.

Mag julle tot eer van die Here lewe deur net te doen wat Hy verlang.

Mag julle vrugte dra deur goeie werke.

Mag julle toeneem in die kennis van God.

Mag God deur sy wonderbare kragjulle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.

Respons

Vonkk 174 refrein (staan)

     

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?