Skip to main content

Johannes 20:1-31 – “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode”

Inleiding

Ons fokus volgende week op drie sleutelgebeure.

  1. Met die Tennebrae (donker) diens Donderdagaand 18:00 fokus ons op Jesus se kruisiging wat eindig met sy woorde: “Dit is volbring! Daarmee bring ons Jesus se laaste ses uur aan die kruis in herinnering.
  2. Met Goeie Vrydag om 09:00 fokus ons op Jesus wat: “gesterf het en begrawe is”. Ons hou ook saam nagmaal.
  3. Op Paassondag 09:00 fokus ons op die ontknoping van die kruisigingsverhaal: “wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode” in Johannes 20.

Almal is welkom!

STILTETYD

Rus: Fokus jou gedagtes op Jesus se uitspraak wat Hy drie keer herhaal in die gedeelte: “Vrede vir julle!” (Joh 20:19,21,26). Dink na oor wat dit vir die dissipels en Tomas moet beteken het. Wat beteken dit vir jou?

Hoor: Lees die verhaal van die opstanding in Johannes 20 en leef jou daarin in. Merk al die karakters. Dink na oor elkeen se gedagtes, gevoelens en gedrag. Dink na oor wat Jesus vir elkeen sê en ook nie sê nie. Dink na oor wat Jesus self voel en wat Hy doen en wat Hy kies om nie te doen nie. Hoe spreek dit jou aan? Watter boodskap het dit vir jou? Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees by jou laat opkom. Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God deur hierdie verhaal van Jesus se opstanding vir jou wil sê. Wat sê dit vir die wêreld?

Leef: Neem tyd vandag om na te dink oor Jesus se opdrag in vers 21: ”Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle.” Watter rol speel Jesus se belofte van die Heilige Gees? Watter rol speel die vergifnis van sondes? Hoe kan jy dié opdrag gehoorsaam? Antwoord die Here in gebed.

KLEINGROEPTYD

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op julle reis met God.

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Jesus se uitspraak biddend voorlees: “Vrede vir julle!” (Joh 20:19,21,26). Dink na oor wat dit vir die dissipels en Tomas moet beteken het. Wat beteken dit vir jou? Gee tyd vir stilgebed.

Luister na God se Woord: Lees Johannes 20. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou? Julle kan ook die vrae in die Stiltetyd hierbo gebruik.

Luister na mekaar: Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye: “Let op dat Johannes niks vertel van die opstandingsgebeure self nie, net van die leë graf en van Jesus se verskynings daarna aan hulle. Die leë graf met die opgerolde grafdoeke is natuurlik belangrik omdat dit die werklikheid en historisiteit van die feit van die opstanding aandui.  Maar dit is veral Jesus se verskynings na sy dood wat belangrik is, omdat dit die belofte en betekenis van die opstanding vir ons beklemtoon.

Jesus is herkenbaar is. Hy kommunikeer steeds soos ons dit doen. Hy het ’n liggaam het. Maar Hy is ook anders.  Hy is nie aan ruimte gebonde soos die dissipels nie. En telkens verander Hy die lewe van dié aan wie Hy verskyn het. Daarmee lewer Johannes getuienis af van die werklikheid van Jesus se opstanding uit die dode en van die wyse waarop Jesus se opstanding alles verander. Hy is teenwoordig!”

Bespreek die boodskap daarvan vir julle.

Luister weer na God se Woord: Herinner mekaar weer aan gedeeltes uit Johannes 20 wat vir jou bybly. Vertel mekaar hoekom?

Fokus op wat God nou doen: Waarvan oortuig die Here jou nou? Wat gee Hy vir jou?

Antwoord met ons lewe: Bid saam. Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het. Bid ook vir mekaar. Dink veral aan die krag tot oortuiging wat die Here Jesus se opstanding vir ons gee.

FAMILIETYD

Rus: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan. Bid vir mekaar.

Hoor: Lees Johannes 20 soos ek dit hier uit die Nuwe Testament vir Kinders aanhaal:

Jesus Staan op en Verskyn aan sy Volgelinge

20:1–10 Dit was nog skemer, die Sondagmôre, toe Maria Magdalena al by die graf kom. Sy sien toe dat die groot klip voor die graf weggerol is. Sy hardloop na Simon Petrus en die ander vriend waarvan Jesus baie gehou het toe. “Die Here is nie meer in die graf nie. Hy’s weg,” sê sy. “En ek weet nie waarheen hulle Hom gevat het nie.”

Petrus hardloop toe saam met die ander vriend na die graf toe. Die vriend was vinniger as Petrus en was eerste by die graf. Hy loer by die graf in en sien die lappe eenkant lê. Petrus storm toe sommer in die graf in. (Die graf was soos ’n kamer.) Hy sien die lappe daar lê. Die spesiale doek wat oor Jesus se gesig was, was mooi opgevou daar eenkant. Die vriend het toe ook in die graf ingegaan. Hy het weer na die lappe gekyk en in alles geglo wat Jesus gesê het. Hulle het voorheen nie geweet wat die Bybel bedoel dat Jesus moes sterf en weer uit die dood moes opstaan nie. Nou het hulle geweet. Hulle is terug huis toe.

11–18 Maria het by die graf gebly. Sy was hartseer. Sy loer toe by die graf in. Daar het twee hemelse wesens op die plek gesit waar Jesus se liggaam gelê het. Die een het gesit waar sy voete was en die ander by sy kop. Hulle klere het geblink. “Hoekom huil jy so?” vra hulle haar.

“Hulle het my Here se liggaam weggevat. Ek weet nie waar Hy is nie,” sê Maria. Sy kyk toe om. Daar staan Iemand. Dit was Jesus. Sy het Hom nie herken nie.

“Hoekom huil jy?” vra Jesus. “Wie soek jy?” Maria het gedink dit is die tuinier. “Asseblief, as jy die liggaam gevat het, sê my waar dit nou is. Ek sal dit versorg.”

“Maria!” sê Jesus. Sy draai vinnig om en sê: “Rabbi.” In Hebreeus beteken dit “onderwyser.”

“Moenie nou aan My vat nie,” sê Jesus. “Ek is nog op pad na my Vader toe. Gaan na my broers toe en sê vir hulle: “Ek gaan na my Vader toe en na julle Vader toe; na my God en na julle God toe.”

Maria Magdalena gaan toe na Jesus se vriende toe. “Ek het die Here lewendig gesien,” roep sy uit. Sy vertel hulle toe alles wat Jesus vir haar gesê het.

19–23 Jesus se vriende was laat daardie Sondagaand nog bymekaar. Hulle het al die deure gesluit, want hulle was bang vir die Joodse leiers. Al was die deure gesluit, het Jesus skielik daar by hulle gestaan en gesê: “Vrede vir julle.” Hy wys toe vir hulle die merke aan sy hande en sy sy. Sy vriende was baie bly om die Here te sien.

Jesus sê toe: “Vrede vir julle. Soos my Vader My na die wêreld gestuur het, stuur Ek julle nou.” Hy blaas toe oor sy vriende en sê: “Ontvang die Heilige Gees. As julle mense help om God se kinders te word, sal hulle sy kinders word. God sal nie kwaad bly oor hulle sonde nie. Maar as hulle nie na julle wil luister nie, sal God ook nie hulle sonde vergewe nie.”

24–29 Tomas (sy bynaam was Tweeling) was nie by toe Jesus aan sy vriende verskyn het nie. Hy was een van Jesus se beste vriende. Die ander vertel hom toe dat hulle die Here lewendig gesien het.

“Ek glo dit nie,” het Tomas gesê. “As ek nie die spykermerke aan sy hande kan voel en my hand op die wond in sy sy kan sit nie, sal ek dit nie glo nie.”

Omtrent ’n week later was Jesus se vriende weer saam. Tomas was ook daar. Al die deure was weer gesluit. Jesus was skielik weer by hulle en toe groet Hy hulle: “Vrede vir julle.”

Hy sê toe vir Tomas: “Bring jou vinger hier. Kyk na my hande. Kom, sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig Ek is nie. Glo dit.”

“My Here en my God!” is al wat Tomas kon sê.

“Jy glo omdat jy My gesien het. Gelukkig is die mense wat glo, al het hulle My nie gesien soos jy nie.”

Ons Moet Glo

30–31 Jesus het nog baie ander wonderlike dinge gedoen om te wys wie Hy regtig is. Nie alles is hier neergeskryf nie. Sy vriende het dit alles gesien. Wat hier neergeskryf is, is geskryf sodat julle nie hoef te twyfel dat Jesus die Redder, die Seun van God, is nie. Jy kan dit met jou hele hart glo. As julle dit glo sal julle vir ewig saam met God leef. Jesus het dit vir julle moontlik gemaak.

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Leef: Gesels met mekaar oor Jesus se opstanding en wat Hy vir sy dissipels belowe en van hulle vra. Wat sê dit vir jou? Bid saam.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.