Skip to main content

Johannes 11:1-44 – Liefde gee lewe

STILTETYD

Jesus Raises Lazarus From The Dead van Ann Lukesh

Rus: Fokus jou gedagtes op Jesus se uitspraak oor Homself: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal leef, al het hy ook gesterf; en elkeen wat leef en in My glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie.” (Joh 11:25).

Hoor:  Lees Johannes 11:1-44 en leef jou in die verhaal in. Merk al die karakters. Dink na oor elkeen se gedagtes, gevoelens en gedrag. Dink na oor wat Jesus vir elkeen sê. Dink na oor wat Jesus self voel en wat Hy doen. Hoe spreek dit jou aan?  Watter boodskap het dit vir jou?  Fokus op insigte, ingewings, gewaarwordings, prentjies wat die Gees by jou laat opkom.  Vra jouself af, of dit jou troos, seën of ontsteld laat. Dink na oor wat God deur hierdie verhaal vir jou wil sê.

Leef:  Neem tyd vandag om na te dink oor jou ewige bestemming.  Wat glo jy oor Jesus?  Wat glo jy oor die lewe na die dood? Het jy sekerheid dat Jesus ook vir jou die opstanding en die lewe is?

Loof die Here in gebed daarvoor. Bid om sekerheid as jy dit nie het nie. Hy vra van jou dieselfde vraag as wat Hy aan Martha gevra het: “Glo jy dit?” En Hy gee die ewige lewe vir jou as jy dit in geloof ontvang.

KLEINGROEPTYD

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op julle reis met God.

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Johannes 11:25 biddend voorlees (sien hierbo).  Gee tyd vir stilgebed.  Fokus op die sekerheid wat die Here vir jou oor die ewige lewe gee.

Luister na God se Woord: In die eerste 11 hoofstukke van Johannes word sewe wondertekens beskryf. Die eerste by ’n bruilof, die laaste by ’n begrafnis. Feestelikheid teenoor hartseer. Tussenin vind ons genesings en ’n natuurwonder – die volle spektrum van die lewe. Die sewe wondertekens is:

 1. Die eerste teken in Kana (water in wyn) 2:1-11;
 2. Die tweede teken in Kana (die genesing van die regeringsamptenaar se seun) 4:46-54;
 3. Die genesing by die bad van Betesda (Jerusalem) 5:1-15;
 4. Die voeding van die 5 000 (die See van Galilea) 6:1-15;
 5. Jesus loop op die see (die See van Galilea) 6:16-21;
 6. Die genesing van die man wat blind gebore is (Jerusalem) 9:1-41;
 7. Die opwekking van Lasarus in Betanië 11:1-44.

Lees nou Johannes 11:1-44.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou?  Julle kan ook die vrae in die Stiltetyd hierbo gebruik.

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye: Daar is ‘n interessante opbou in hoofstuk 11. Dit sou struktureel soos volg voorgestel kon word:

 • A1 1-16 Jesus se eerste reaksie op Lasarus se dood (die wag)
  • B1 17-22 Marta se dialoog met Jesus
   • C 23-27 “Ek is die opstanding en die lewe
  • B2 28-32 Maria se dialoog met Jesus
 • A2 33-44 Jesus se tweede reaksie op Lasarus se dood (die wonder)

Dit word duidelik dat dit in hierdie verhaal nie eerstens gaan oor die opwekking van Lasarus nie, maar oor die dood en opwekking van Jesus. Die gesinskrisis van Betanië word ’n metafoor van die krisis van die mensdom. Die doel is nie die opwekking van ’n dooie man, wat in elk geval later weer sou sterf nie, maar die gawe van die lewe aan die wêreld.

Bespreek die betekenis daarvan vir julle.

Luister weer na God se Woord: Lees weer gedeeltes uit Johannes 11:1-44 wat nou vir jou bybly. Vertel mekaar hoekom?

Fokus op wat God nou doen:  Waarvan oortuig die Here jou nou? Wat gee Hy vir jou?

Antwoord met ons lewe:  Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die sekerheid van die ewige lewe wat God vir elkeen van ons gee.

FAMILIETYD

Rus:  Laat iemand Johannes 11:25 biddend voorlees (sien hierbo).  Gee tyd vir stilgebed.  Fokus op die sekerheid wat die Here vir jou oor die ewige lewe gee.

Hoor:  Lees Johannes 11:1-44 soos ek dit hier verkort:

1 Daar was ‘n man met die naam Lasarus wat siek was. Hy was van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha … 5 Jesus het Martha en haar suster en Lasarus liefgehad …15 (Hy sê toe:) kom ons gaan na hom toe.” … 17 Toe Jesus daar aankom, het Hy gevind dat Lasarus reeds vier dae in die graf was … 20 Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy Hom tegemoetgegaan, maar Maria het in die huis bly sit. 21 Martha sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. 22 Maar selfs nou weet ek dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee.” 23 Jesus sê vir haar: “Jou broer sal opstaan.” … 28 En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan, haar suster Maria eenkant toe geroep, en vir haar gesê: “Die Leermeester is hier, en Hy roep jou.” … 32 Toe Maria aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir Hom gesê: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.” 33 Toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode wat saam met haar gekom het, huil, het dit Hom hewig ontstel en Hy het diep bewoë geword. 34 Hy sê toe: “Waar het julle hom neergelê?” Hulle sê vir Hom: “Here, kom kyk.” 35 Jesus het gehuil … 38 Jesus het toe, opnuut hewig ontsteld, na die graf gegaan. Dit was ‘n rotsgraf en ‘n groot klip het daarteen gelê. 39 Jesus het gesê: “Vat die klip weg.” Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir Hom: “Here, hy ruik reeds, want dit is al die vierde dag.” 40 Jesus sê vir haar: “Het Ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie?” 41 Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. 42 Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” 43 En nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ‘n harde stem: “Lasarus, kom uit!” 44 Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met ‘n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle: “Maak hom los en laat hom gaan.” 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Leef:  Gesels met mekaar oor ’n begrafnis wat julle bygewoon het. Hoe laat dit julle voel as mense by ’n begrafnis so hartseer is? Wat het julle gehoor in die teks oor Jesus se hartseer?

Dit is duidelik dat ons hartseer Jesus aan die hart gryp. Ons mag dus maar huil by die dood van ’n geliefde. Want, die Here Jesus het ook by ’n graf gehuil. Ons kan Hom ook vertrou dat Hy ons die ewige lewe sal gee, sodat selfs wanneer ons doodgaan, ons veilig by Hom sal wees.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.