Sondagoggend: Geïnspireer om te glo

Hoe het die evangelie na jou toe gekom? Wanneer het jy dit met oortuiging ontvang?

Die feit dat ons glo, is ‘n gawe van die Gees.  Die Gees skenk ons geloof, help ons om Jesus te ken en dien.

Stil gebed

Toetrede

Vonkk 259 Koor v 1, Almal vv 2-3: Hemelse Vader, Skepper van die lewe (sit) 

Votum

Lied 444 koor 1x, Gemeente 2x Kom kyk! (sit)

Seëngroet

 

Lofsang

Lied 450 Vader, Seun, Heil’ge Gees (staan) [groep]

Lied 443 Wind kan jy nie sien nie (staan) [orrel]

Gebed

 

Flam 4 x2 O Heilge Gees, kom maak my nuut (sit) [groep]

Skriflesing

Johannes 15:26

Johannes 16: 7-15

Johannes 20:22

 

Inleiding

Sit tjoepstil:  wat hoor? Asem.

Kan nie sien – kan hoor.

Haal diep asem.

Asem gee lewe.

 

Bybel praat Heilige Gees – God asem.

Asem gee lewe – Gees gee lewe: help in Jesus glo.

Asem krag (blaas windmeul) – Gees gee krag:  gehoorsaam wees.

 

Toewyding/ GEBED

Lied 442 Almal v 1 & 4, Koor v 2-3 Gees van God wat in my woon (sit)

Preek

Hoe het die evangelie na jou toe gekom? Wanneer het jy dit met oortuiging ontvang?

Boekie: geïnspireer deur Christus

Hoe evangelie na jou gekom?

Sou kon sê:  wanneer bekering.

Baie:  in geloof ingegroei, eintlik altyd geweet, net op stadium geweet.

 

  • Geleentheid skryf

 

My storie:

rebelse tiener

agnosties (nie woord geken, maar vir God gesê glo bestaan,

nie bereid dien)

Lewe Gr 11 jr. inmekaar gestort – soos lewe geneig te doen as gr 11

Planne verander, eindig CSV kamp

Hierdie mense iets ek nie het, vra een nag 2h God beheer lewe oorneem.

Gebeur niks

Belangstelling teologie – uitverkiesing – ek dus nie uitverkies.

Volgende oggend stiltetyd Jakobus 5, moet bly sit, lees aan:

Aan die uitverkorenes van God,

vreemdelinge in die wêreld,

wat verspreid woon in die provinsies

Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië.

2Soos God die Vader dit vooraf bestem het,

het Hy julle uitverkies

en deur die Gees afgesonder

om aan Hom gehoorsaam te wees

en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus.

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

 

Nie almal sulke stories.

Maar meeste ons hier sit,

het oortuiging Jesus God,

ons eie Here –

redder en Saligmaker,

watter woorde ook al kies gebruik sê wie Jesus vir jou is.

 

Glo Jesus.

 

Maar rondom Heilige Gees,

werk van Gees,

baie vrae en verwarring –

veral ons Gereformeerde Christene.

 

Praat nie so baie oor Heilige Gees –

een van redes waarom Pinkster hou,

om reg te stel.

 

Kom in kontak mense ander kerke

aanhoudend oor Gees praat,

byna meer as enige iets anders.

 

Begin wonder:

Het ek die Gees?

Moet ek gedoop word met Gees?

Of dalk meer kompleks:

Is ek Geesvervuld?

Hoekom/ hoekom nie?

Hoe word?

 

Antwoord eintlik baie eenvoudig –

dalk een van redes hoekom ons nie so gereeld daaroor praat:

as jy in Jesus glo,

gedoop is,

HET Heilige Gees.

 

Ontvang Gees met doop –

nie nodig weer “gedoop” te word,

hande oplê dat Gees kan ontvang.

 

Het Gees.

En feit dat glo,

getuig daarvan.

 

Hoe kan ek dit sê?

 

Die Gees inspireer ons om te glo

Sommige van julle Alfa gedoen.

Bekend met EEIII,

met sy twee belangrike vrae.

Hoe werk sulke programme?

 

Hoe is dit moontlik

dat iemand vir jou evangelie verduidelik:

Wêreld skuldig aan sonde

God so wêreld so lief gehad,

enigste Seun gestuur

straf vir ons sonde gedra…

 

mense dit hoor

en glo

aanraak

lewe verander?

 

Of erger nog:

mense preek hoor,

lewe aan God oorgee?!

 

Teks votum:

1 Tess. 1:5:

want die evangelie wat ons aan julle verkondig het,

het nie bloot met woorde tot julle gekom nie,

maar ook met krag

en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging

 

Paulus skryf aan Korintiërs:

1 Kor. 2:1-5:

Wat my betref, broers,

toe ek na julle toe gekom het

om die geheimnisvolle waarheid van God

aan julle te verkondig,

het ek nie met hoë woorde

of groot geleerdheid gekom nie.

2Ek het my voorgeneem

om met julle oor niks anders te praat nie

as oor Jesus as die Christus,

en wel oor Hom as die gekruisigde.

3Bewus van my swakheid,

en met groot angs en huiwering,

het ek na julle toe gekom.

4Die boodskap wat ek verkondig,

het julle oortuig,

nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie,

maar deur die kragtige werking van die Gees.

5Dus is julle geloof

nie op die wysheid van mense gegrond nie,

maar op die krag van God.

 

Maar goed,

sou mens kom argumenteer,

heeltemal moontlik Paulus,

t.s.v. sy nederige protes

briljante

dinamiese prediker was.

 

Behalwe,

hoor watter stories lidmate gemeente Korinte

vertel wanneer in week saam gekuier:

2 Kor. 10:10 BDV

Want, sê hulle [die mense]: 

“Sy briewe is gewigtig en streng,

maar sy persoonlike teenwoordigheid

is swak

en sy woorde niks werd nie.”

 

So die mense het nie gehou van hoe Paulus gelyk het nie

nie gehou van hoe hy gepraat/gepreek het nie.

 

En tog!

Tot bekering gekom.

Ons vandag sal sê:

Gees kragtig in gemeente gewerk!

Teken Gees in ons werk

nie wonderwerke

in tale praat

professie

genesings….

 

Teken Gees in ons werk:

geloof in Jesus Christus.

 

Geloof as leë hande

Fout ons dikwels maak,

te dink geloof iets ons doen.

 

Jesus sterf kruis:  God aandeel.

My aandeel:  glo.

 

Maar kern van ons gereformeerde geloof –

reformatore soos Luther en Calvyn onderstreep:

geloof is leeg

Geloof is nie menslike werk nie.

 

Geloof is die leë hand

waarmee Jesus se verlossende genade ontvang.

 

Ek en jy glo nie

omdat op manier self so oulik is

so slim dat kliek evangelie waar.

 

Glo omdat Gees aan ons geopenbaar.

 

Ef. 2:8 stel dit helder:

8Want uit genade is julle gered,

deur die geloof,

en dit nie uit julleself nie:

dit is die gawe van God;

 

Willie Jonker:

Die geloof is eintlik die één groot werk van die Gees in die mens,

want in die geloof lê alles verder opgesluit,

omdat dit alles deur die geloof die mens se eiendom word.

 

Geloof as Kennis

Hemelvaartdiens oor gepraat –

duidelik in teks vanoggend gelees.

 

Gees lê skrifte vir ons uit,

help evangelie verstaan.

 

So lees Bybel

hoor preek

Alfa /  EEIII –

en maak vir jou sin,

word bewus van sondigheid.

 

Deel van geloof Gees ons gee,

kennis.

(Chris Maandag meer hieroor –

hoe Gees uit Bybel praat.)

 

Geloof in Jesus

Maar die kennis die Gees ons gee,

is kennis van Jesus.

 

Dis hoekom in gereformeerde kerke minder oor Gees praat

as in sommige ander kerke.

 

Teks vanoggend gelees:

Johannes 15:26

26“Wanneer die Voorspraak kom …

 

sal Hy oor My getuig.

 

Elders praat Bybel van Gees van Christus.

 

Die Gees fokus nie aandag op homself,

maar fokus aandag op Jesus.

 

Kersdag verlede jaar vertel:

kinders in gemeente:

antwoord is Jesus.

 

Op manier reg,

want antwoord is Jesus.

 

En dis wat Gees ons gee:

antwoord is Jesus.

 

Ons is mense,

wil graag spectacular goed ontvang

soos bonatuurlike gawes

wonderwerke sien gebeur…

 

Sien nie raak grootste werk van Gees,

mees skouspelagtige wonderwerk van alles:

dat ons evangelie hoor

en glo.

Alles anders wat daarna kom,

alle gawes

en wonderwerke,

vervaal in vergelyking met hierdie een groot gawe:

geloof.

 

Grootste wonderwerk:

dat deur Jesus gered word.

 

Geloof as oorgawe

Nou moet byvoeg,

wanneer Gees ons geloof gee,

nie net kennis van evangelie,

iets net met verstand of wete te doen.

 

Gees gee ook vir ons vertroue,

oorgawe

oortuiging.

 

Geloof nie net kennis kop –

Jesus geleef,

gekruisig.

 

Is oorgee van lewe.

 

Sê:

ek het verdrink in eie sondigheid.

Maar Jesus hand uitgesteek,

my in sy lewe ingetrek –

daarom sy lewe my lewe.

 

Daarom praat Bybel van geloof as

wedergeboorte:

ou mens doodgaan

nuwe mens gebore.

 

Bybel praat verskeie plekke

ons saam met Jesus gesterf

saam met hom opgestaan.

 

Geloof –

die geloof Gees in ons werk,

is doodgaan van ou mens,

afsterf van ou lewe,

weder-geboorte

 

sodat nuut uit doopwater kom

as iemand in totale oorgawe aan God leef.

 

Geloof wat ons verander

En dis DAN dat ons verander word.

 

Nadat Gees ons geloof geskenk

begin Gees ons vorm.

 

Dalk hier waar verwarring oor vervulling Heilige Gees kom.

 

In doop ontvang Gees –

volheid van Gees,

nie net stukkies.

 

Groot teologiese terme:

regverdigmaking en heiligmaking.

 

Ons ontvang Gees –

word regverdig gemaak.

 

Maar dan begin proses van heiligmaking,

van groei in afhanklikheid van Gees.

Van leer stem Gees onderskei.

Leer gehoorsaam wees.

Groei in gawes, gebruik.

Groei in gehoorsaamheid.

 

Soos baba nuut gebore,

word grootgemaak,

groei

gevorm –

en daaraan werk die Gees mee.

 

Stap 1 is:

Gees gee geloof.

Erken,

ontvang.

 

Stap 2:

hoe leef ek as gelowige in afhanklikheid van gees,

gee my lewe oor

leef uit leiding van Gees.

 

Dis stap res van week aandag aan gaan gee –

van vanaand af meer prakties.

 

Vanaand bestekopname:

waar in hierdie vormingsproses

(heiligmaking)

oorgee Gees.

 

Maandag Chris hoe Gees uit Woord met ons praat,

hoe Gees stem hoor.

 

Dinsdag Annelet hoe Gees uit konteks met ons praat,

hoe roeping hoor.

 

Woensdag Kobus hoe Gees ons genees en vrymaak.

 

Donderdag weer ek hoe Gees ons met gawes bemagtig

te leef as volgelinge Jesus.

 

Sondag praat oor implikasie hiervan.

 

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Oordenking

Kyk vraeboekie:

Wat is jou verwagting?  Skryf gebed.

Waartoe verbind?  Skryf neer.

Gebed

Dankoffer

 

Slotsang

Lied 439 O Heil’ge Gees, of God in ons (staan) [orrel en band]

Seën

Respons

Vonkk 144 Vrede van God Koor v1, gemeente v2 en 3

 

Heilige Gees, Inspiratus, pinkster, regverdigmaking, vervulling met die Heilige Gees

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.