Skip to main content

Pinkster 04 – God se agenda vir die heelal en die sewe seëls – Openbaring 4-7

“Ek kom gou!”
Tema: God se agenda vir die heelal en die sewe seëls
Pinkster 4 – Somerstrand Youtube 18:30 25 Mei 2020 

Kyk die videoLaai die boek af.

Verwelkoming

Baie welkom by die vierde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die gemeentes. Die volgende agt hoofstukke handel oor God se teenwoordigheid in die hemel en die uitvoering van sy plan vir die herskepping van die heelal.

Dit teken vir ons ‘n prentjie van God wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

Vanaand hanteer ons die eerste vier hoofstukke, hfste. 4-7. En ons fokus meer op die hemelse kant van hierdie deel van Openbaring met die breek van die sewe seëls. Van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms. Môreaand fokus ons op die laaste vier hoofstukke van hierdie deel, hfste. 8-11. Daarmee fokus ons meer op die aardse kant met die blaas van die sewe trompette tot by die oordeel aan die einde van die tyd. En ons kyk meer spesifiek na die rol van die kerk in hierdie verlossende oordeel.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Votum en Seëngroet

In die woorde van Johannes aangepas vir Somerstrand:

4Van Johannes aan die gemeente in Somerstrand. Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe Geeste wat voor sy troon is.

5En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde.

Aan Hom wat ons liefhet

en ons verlos het van die sondes

deur sy bloed

6en ons ’n koninkryk gemaak het,

priesters vir God, sy Vader:

aan Hom behoort die heerlikheid

en die krag

tot in alle ewigheid. Amen.

7Kyk, Hy kom op die wolke en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die stamme van die aarde sal jammerlik oor Hom huil. Ja, amen!

Loflied

Vonkk 85 – Here, ons Here (Ps 8)

Gebed

Skriflesing en prediking

Die vier hoofstukke se inhoud kan só opgesom word:

 • God sit op die troon in die middel van die heelal en wil sy koninkryk herstel sodat almal in harmonie met Hom kan lewe. Vandaar die beskrywing van sy troon in die middel van alles wat bestaan. Hoofstuk 4.
 • God het op baie maniere voor Christus sy koninkryk probeer vestig, met Noag, Abraham, Moses, Dawid en al die profete, maar dit het nooit volledig geslaag nie. Maar, Christus het nou deur sy gehoorsaamheid aan die kruis vir Hom die geleentheid gegee om sy koninkryk te vestig. Die Lam van God kan deur die seëls sy agenda vir sy koninkryk in werking stel. Hoofstuk 5.
 • Die sewe seëls van God se oordeel word nou op die aarde losgelaat om herstel te bring. ‘n Wrede werklikheid van konflik, oorlog, misleiding, hongersnood, pessiektes en die dood. Hoofstuk 6.
 • Dit alles het egter net een doel voor oë, die verlossing van almal wat in Jesus glo, sodat hulle vir ewig saam met Hom in sy koninkryk kan lewe. Hoofstuk 7.

Dit gaan dus oor God op sy troon, oor Christus wat sy planne uitvoer deur oordeel en verlossing. In ‘n neutedop.

Dit help baie om jou kennis van die plae in Egipte te gebruik om hierdie vier hoofstukke van Openbaring te verstaan. Wat ons hier in Openbaring sien, is iets wat ons ook in Egipte met die slawerny van Israel van God se werk al raakgesien het.

 • God het aan Moses in die brandende doringbos verskyn en Homself aan Hom openbaar as die Een wat is en wat sy volk wil verlos.
 • Moses en Aäron word deur God ingespan om sy planne in Egipte te gaan uitvoer. Hulle was nie net sy woordvoerders nie. Hulle het ook elke plaag, behalwe die laaste een, met een of ander fisiese teken in werking gestel.
 • En God het spesifiek oordeel gebruik om dié planne uit te voer. En onthou die eerste drie plae het ook die Israeliete getref. Met die tien plae het God farao en die Egiptenare uiteindelik oortuig om sy volk te laat trek.
 • En die doel van dit alles was om sy volk te verlos. Om hulle uit die slawerny en verdrukking te neem na ‘n land wat oorloop van melk en heuning waar elkeen onder sy eie olyfboom kan sit en van sy eie wingerdoes kan eet.

Dit is met hierdie bril wat ons na Openbaring 4-7 moet kyk. En uiteindelik na wat in hierdie wêreld gebeur.

 • Ons moet raaksien dat God agter alles en in alles is. Hy is in die sentrum. Niks is meer belangrik as sy wil nie. Soos dit is in die hemel, so ook op die aarde, bid ons in die Ons Vader.
 • Ons moet raaksien dat Jesus God se planne uitvoer en ons in daardie proses inspan met ons gebede en ons getuienis. Ons speel ‘n sleutelrol as sy gestuurdes in hierdie wêreld.
 • Ons moet raaksien dat Jesus se werk op aarde oordeel Dat al die leed wat ons in hierdie wêreld waarneem, op een of ander manier deur Hom gebruik word.
 • Ons moet raaksien dat Jesus se doel hiermee verlossing is, om oral dié mense wat tot geloof in Hom kom, te red vir die koninkryk van God.

As jy hierdie vier bewegings snap, sal die boek vir jou baie meer sin maak. Alles draai om God. Jesus is die Een wat God se wil uitvoer. God se wil sluit oordeel in. Maar, God se wil is gemik op verlossing van God se mense.

Kom ons lees ‘n paar gedeeltes uit hierdie vier hoofstukke om hierdie bewegings te kan verstaan.

1. Alles wentel om God

4:1Ná hierdie dinge het ek gekyk, en kyk, ’n geopende deur in die hemel, en die stem wat ek die eerste gehoor het, wat net soos ’n trompet met my gepraat het, het gesê: “Kom op hierheen en Ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur.”

2Onmiddellik was ek in die Gees, en kyk, daar het ’n troon in die hemel gestaan en op die troon sit Iemand.

3En Hy wat daarop sit se voorkoms was net soos jaspis en karneool, en rondom die troon was daar ’n reënboog waarvan die voorkoms net soos smarag is.

Lank voor Galileo ‘n heliosentriese sonnestelsel beskryf het met die son in die middel, het Johannes al ‘n teosentriese heelal beskryf met God in die middel.

Ek gebruik ‘n eenvoudige lyntekening om dit te illustreer, een wat Hendriksen geskep het, en in sy eenvoud vir my die beste werk.

God die Vader – F – sit in die middel van alles wat bestaan op ‘n vierkantige troon en beheer alles. Trouens, alles draai om Hom.

God se voorkoms word met edelgesteentes beskryf. Jaspis – ’n wit kristalhelder steen – en karneool – ‘n helderrooi steen – wat God se heerlikheid uitbeeld. ‘n Reënboog van groen smarag omring die troon met weerligstrale, ’n gedreun en donderslae wat daarvan kom.

Let op dat dit nie soseer God is wat beskrywe word nie. Dit is die effek wat Hy op die omgewing het. Die lig wat alles verlig. Die kleur wat Hy aan alles wat leef en beef verleen.

Die troon bevestig God se heerlikheid en heerskappy oor alles vanuit die hemel, ten spyte van die pogings van die keisers en konings van die aarde om hulleself te laat geld in die prag en praal van hulle koninkryke.

Sewe fakkels van vuur brand voor die troon, ‘n simbool van die Gees van God. Dit is die kandelaar in die skets.

En daar is ‘n see van glas, soos kristal, wat die vloer van die troonkamer van God uitmaak. Spieëlglad. Totale beheer. Totale rus. Totale fokus.

In ‘n sirkel rondom die troon staan die vier lewende wesens. Hulle het soos die serafs van Jesaja 6 ses vlerke, en is bedek met oë, van voor en van agter, selfs die binnekant van hulle vlerke is vol oë, soos die gerubs van Esegiël 1.

Hulle stel God se alwetendheid (oë) en alomteenwoordigheid (vlerke) voor in die hele skepping. In hulle aanbidding verteenwoordig hulle dan ook die hele skepping met die gesigte van die leeu, bul(kalf), mens en arend.

Die vier lewende wesens se werk is om God te vereer, en voortdurend Hom te aanbid as heilig, die Een wat was, wat is, en wat kom. En om God van inligting te voorsien met die oë wat alles sien.

In die volgende sirkel is die 24 ouderlinge – die verteenwoordigers van die OT bedeling en die NT bedeling. Hulle het wit klere aan, ‘n simbool van reinheid, en goue krone, ‘n simbool van gesag. Maar let op dat hulle ook voor God neerbuig in aanbidding en hulle krone voor Hom neersit as teken daarvan dat alle gesag van die troon af uitgaan.

Hulle aanbid God as die Skepper van alles wat bestaan. Alles wat bestaan het hulle oorsprong in die wil van God.

Die troon bevestig God se heerlikheid en heerskappy oor alles vanuit die hemel, ten spyte van die pogings van die keisers en konings van die aarde om hulleself te laat geld in die prag en praal van hulle koninkryke.

En alles moet met Hom versoen word.

In die volgende sirkel is die engele en die ander lede van God se hemelse raad. Uit die res van die Bybel lees ons dat daar onder andere engele en gerubs is, serafs en “gode” – die woord elohim word gebruik. ‘n Wye reeks hemelse wesens. Jy kan meer daaroor lees by ‘n reeks van sewe preke wat ek daaroor gelewer het.

En let op dat daar nie mure is nie. Alles is voor God oop en bloot. Daar is niks wat Hy nie sien nie. Daar is niks waarby Hy nie betrokke is nie.

Openbaring 4 begrond dus alles wat hierna gebeur, elke detail daarvan, in God se teosentriese heerskappy wat alles omvat. Hy is nie net die Een wat was nie, maar ook die Een wat is, sowel as die Een wat kom, soos dit van Jesus vroeër gesê is. Daarin lê ons hoop en ons verwagting.

2. Jesus is die Leeu van Juda, die Lam wat geslag is

Soos Moses die leier van die volk uit Egipte was, só is Jesus dit vir gelowiges uit die koninkryk van die Satan na die koninkryk van God. Hy voer God se planne uit.

5:1Ek het toe in die regterhand van Hom wat op die troon sit ’n boekrol gesien wat aan die binne- en agterkant vol geskrywe was en wat verseël was met sewe seëls.

Dan is Johannes in trane, omdat hy dink niemand sal dié boekrol kan oopmaak nie.

5Toe sê een van die oudstes aan my: “Moenie huil nie, kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Wortel van Dawid, het oorwin om die boekrol en sy sewe seëls te kan oopmaak.”

6En ek het tussen die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge ’n Lam sien staan, soos een wat geslag is. Hy het sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is na die hele aarde toe.

7Hy het toe gekom, en dit geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8En toe Hy die boekrol ontvang, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neergeval. Elkeen het ’n harp en ’n goue bak vol wierook vasgehou, dit is die gebede van die heiliges.

Jesus word hier met twee metafore beskryf: as ’n Leeu en as ’n Lam.

 • Hy is die Leeu in terme van sy afstamming uit die Messiaanse linie, uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid.
 • Hy is die Lam in terme van sy kruisdood waarmee Hy met sy bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie.

Alles wat bestaan, aanbid die Lam

Die sewe horings van die Lam dui egter ook daarop dat Hy omvattende mag het en dat die sewe Geeste, die Heilige Gees, boonop in sy volheid in Jesus woon. Hy kan dus sorg dat dié agenda van God ten uitvoer gebring word.

Soos die vier lewende wesens saam met die 24 ouderlinge voor die Skeppergod neergeval en Hom aanbid het, val hulle ook nou neer voor die Lam om Hom te aanbid. Dit bewys sy goddelike status.

Die gebede van die heiliges

’n Uitstaande kenmerk van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge se aanbidding is dat hulle die gebede van die heiliges inspan in die uitrol van God se planne. Die gebede word in die simboliese vorm van ’n goue wierookbak voor God gebring.

Van hierdie gebede sal nog twee keer in Openbaring gewag gemaak word wat onderstreep dat gebede nie net God verheerlik nie, maar ’n bepaalde invloed het op die koers wat God met die wêreld inslaan.

 • Hier in hfst. 5:8-10 wentel die gebede waarskynlik om die loflied vir die Lam.
 • In hfst. 6:9-11 wentel die gebede van die martelare om die klaaglied dat reg sal geskied op aarde.
 • In hfst. 8:3-5 lui die gebede van die gelowiges onder andere die sewende seël se sewe trompette en hulle oordele

Dit laat ’n mens onmiddellik dink aan die lof- en klaagpsalms in die vyf Psalmboeke en ook die vloekpsalms wat deel van die klaagpsalms vorm. En motiveer ‘n mens om meer erns te maak met die Psalms in jou stiltetyd!

Daarop bars ‘n loflied los in die heelal wat die Lam van God prys dat Hy waardig is om God se plan met die heelal uit te voer. Trouens, miljoene engele voeg hulle stemme by die vier lewende wesens, sowel as die 24 ouderlinge. Die hele skepping dreun soos die loflied vir die Lam gesing word.

3. Die sewe seëls word gebreek om die oordeel te laat losbreek

6:1En ek het gesien toe die Lam een van die sewe seëls oopbreek. Daarop het ek een van die vier lewende wesens soos die geluid van ’n donderslag hoor sê: “Kom!”

Die seëls word een na die ander oopgebreek en laat onnoembare leed op die aarde losbars.

Die eerste seël

Die eerste seël dié van ’n wit perd wat waarskynlik ’n vals messias voorstel wat die wêreld mislei.

Die tweede seël

Die tweede seël is dié van ’n vuurrooi perd wat die vrede van die aarde wegneem sodat mense mekaar kan doodmaak in oorlog.

Die derde seël

Die derde seël is dié van ’n swart perd wat hongersnood en swaar ekonomiese tye bring. Dit lyk asof dit veral die armes tref, terwyl die rykes eintlik skotvry daarvan afkom.

Die vierde seël

Die vierde seël is dié van ’n vaalgroen perd (die kleur van ’n lyk) wat staan vir die dood.

Die perspektief wat dié vier seëls en vier perde vir ons gee van wat die afgelope twee millennia in die wêreld gebeur – en nog meer so die afgelope paar dekades – is regtig onrusbarend akkuraat.

‘n Mens kan aspekte van soveel vernietigende oorloë regdeur die eeue en regoor die wêreld hieraan verbind. Nie net die grotes soos die twee Wêreldoorloë van die 20ste eeu nie, maar ook die talle kleiner oorloë waardeur mense steeds in die 21ste eeu miljoene onderdruk, ontwortel en in vlugtelinge verander word.

Die inhoud van die vier seëls kan ook met die dodelike ellende verbind word wat toenemend deur opeenvolgende pandemies regoor alle grense in die wêreld veroorsaak word (Voëlgriep, M.I.V./Vigs, TB, Ebola, Koronavirus).

Die ooreenkoms tussen ons ervaring van COVID-19 en die boodskap van verydeling en vernietiging van die vier seëls, laat ‘n mens besef dat hierdie dinge nie maar net aan die natuurlike verloop van sake te wyte kan wees nie, maar dat dit ook iets is wat deel is van God se oordeel oor ’n mensdom wat Hom nie wil dien nie.

Daarby kom nog dinge soos wydverspreide hongersnood en armoede wat die lewens van miljoene bedreig. Saam met die geweld wat baie mense se lewens se lewens op ‘n daaglikse basis bedreig.

Hier is ‘n onlangse prentjie van ‘n honger ma in Indië, baba in haar arms, wat in trane uitbars nadat sy in die ry gestaan het om kos te kry – net om agter te kom dat die kos opgeraak het voordat sy voor kon uitkom.

Die Verenigde Nasies waarsku oop die oomblik dat die wêreld op die punt staan van ‘n hongersnood van wat hulle noem “Bybelse proporsies” met ‘n KWART BILJOEN mense, soos hierdie jong mamma, wat honger in die gesig staar!

Nou, ons moet versigtig wees om die huidige pandemie en hongersnood uit te lig as iets wat groter is as wat al voorheen gebeur het. ‘n Eeu terug met die Eerste Wêreldoorlog en die Spaanse griep van 1914-1920 het tussen 40 en 80 miljoen mense gesterf. 20 miljoen in die oorlog – 7 miljoen soldate en 13 miljoen burgerlikes. Tussen 20-50 miljoen met die griep.

Ons is nog nie naby daardie getalle met die huidige Covid-19 pandemie nie.

Maar, dit pas steeds in die prentjie van die seëls.

Die vyfde seël

Die vyfde seël word dan oopgemaak en dit open Johannes se visie op die siele van dié wat doodgemaak is vanweë die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het.

Let op dat die martelare nie vir wraak as sodanig vra nie, maar vir regstelling en regverdigheid. En hulle vra en verwag dit van die regte Persoon, van God.

Die sesde seël

Die sesde seël bring ’n groot aardbewing wat kosmiese ontwrigting veroorsaak – son, maan, sterre – wat al die aardbewoners van angs vir die toorn van God en die Lam laat wegkruip. Dit is die teken dat die einde naby is, dat alles dreig om te vergaan. Dit is ook ‘n eerste prentjie van die wederkoms van die Here Jesus.

Let op hoe almal getref word hierdeur, die politieke leiers, die burokrate, die militêre leiers, die rykes, die invloedrykes, en elke slaaf en elke vry man (Openb. 6:15). En hulle kruip uiteindelik weg weens die invloed van hierdie vier seëls van die toorn van God op die troon en die Lam.

Hierdie sesde seël se oordeelsvoltrekking is ten dele ’n antwoord op die gebede van die heiliges, iets wat nog duideliker in hoofstuk 8 genoem sal word – waar die sewe trompette ’n direkte gevolg is van die gebede – en ten dele ’n voorbereiding vir die koms van die nuwe hemel en aarde wat met Jesus se wederkoms geassosieer word.

Wat is die boodskap hiervan?

Bekeer julle, want God is nie soos die wêreldleiers aan die bewind van die groot nasies nie. Hy is die God van die heelal. Hy sit in die sentrum van alles wat bestaan en beheer die onsigbare en sigbare wêreld.

Dit is ‘n wrede werklikheid. Dit is vir baie ‘n ontnugtering om hierdie boodskap ter harte te neem. Hy wys met die oordele dat alles en almal hulle bestaan aan Hom te danke het. En dat Hy lewe en dood in sy hand het.

Soos C S Lewis gesê het:

“Pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world.”

Gelukkig eindig hierdie deel met ‘n beskrywing van God se beskerming en sorg vir gelowiges op aarde en in die hemel. Dit sê vir ons dat God se oordeel ‘n “verlossende oordeel” is. En daaroor kan jy jou verbly.

Die hoop is veral dat daar ook ‘n ander seël is, die seël van die lewende God.

4. God verlos sy mense

7:2Ek het ook ’n ander engel van die oostekant af gesien kom wat ’n seël van die lewende God vashou, en hy het met ’n kragtige stem geroep na die vier engele wat toegelaat is om die aarde en die see te beskadig en gesê:

3“Moenie die aarde of die see of die bome beskadig nie totdat ons die diensknegte van ons God op hulle voorkoppe verseël het.”

Die doel van hierdie is om gelowiges te bemoedig dat die oordeelsvoltrekking nie op hulle gemik is nie, dat hulle op aarde as God se eiendom gemerk is en dat hulle uiteindelike verlossing vas en seker is. Uiteraard ly hulle ook onder van die oordele, maar dit kan nooit hulle ewige verkiesing om in God se teenwoordigheid te floreer, bedreig nie.

Die eerste groep word beskerm tydens die oordeel op aarde. Dit is die 144 000 gemerktes, ‘n simboliese getal van al die gelowiges op aarde wat die merk van God op hulle kop het.

Die tweede groep word versorg in die hemel ná die groot verdrukking. Hulle gaan die Here tegemoet met palmtakke in hulle hande, amper soos met die Intog in Jerusalem.

Johannes verwoord dit vir ons so:

7:9Ná hierdie dinge het ek gekyk, en kyk, ’n groot skare wat niemand eers in staat was om te tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle was geklee in lang wit klere en met palmtakke in hulle hande.

10Toe het hulle met ’n harde stem uitgeroep en gesê:

“Die verlossing kom van ons God

wat op die troon sit

en van die Lam.”

Een van die ouderlinge verduidelik vir Johannes:

7:14“Hierdie mense is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle klere gewas het en dit wit gemaak het in die bloed van die Lam.

16Hulle sal nie meer honger wees nie

en ook nie langer dors wees nie,

die son sal hulle beslis nie steek nie

en ook nie ’n hittegloed nie.

17Want die Lam wat in die middel

van die troon staan,

sal hulle soos ’n herder versorg,

en hulle na die fonteine

van lewende water lei,

en God sal elke traan van hulle oë afdroog.”

Hulle oorwinning in die groot verdrukking word gevier deur God te aanbid, iets waaraan die engele, die vier lewende wesens, die ouderlinge en dié groot skare gelowiges met oorgawe deelneem. Hulle loof God vir sy verlossing en vir die feit dat alle lof, heerlikheid, wysheid, dank, eer, krag en sterkte Hom toekom.

’n Heerlike intieme geloofsgemeenskap word geteken met die gelowiges wat dag en nag vir God in sy hemelse tempel dien en God wat “sy tent by hulle opslaan.” Daar word hulle nie net volledig beskerm nie, selfs van die son se hitte, maar ook van enige fisiese (honger of dors) of emosionele gebrek (trane). God vee elke traan uit hulle oë! Die Lam versorg hulle soos ’n herder (Ps. 23 en Joh. 10 op steroïede!)

Wat is die doel hiervan?

Troos – in die lyding en vervolging wat God se kinders moet verduur. Hoop vir die toekoms wat vir ons aanbreek hierna. God sal al ons trane afdroog. Hy sal ons bring by die fonteine van lewende water. Maar, veral bemoediging om te volhard. Hierdie wêreld staan onder die oordeel van God, en die boodskap moet uit dat niemand hierdie wêreld gaan kan regruk nie. Dit sal van buite af, van God op sy troon af, moet kom. En Jesus is die enigste antwoord op die krisisse wat die wêreld belewe. Die hele wêreld moet tot inkeer en verootmoediging geroep word.

Dit is die tema van die volgende vier hoofstukke wat ons volgende gaan hanteer.

Gebed

Pinkster is tradisioneel ‘n tyd van gebed. Jy is welkom om die video vir ‘n paar minute te stop en te bid. Eerstens in reaksie op die prediking. Tweedens vir ons gemeentes en kerk. Derdens vir ons land en die inperking. Vierdens vir julle eie lewe.

Dankoffer

Jy kan jou dankoffer nou gee met Snapscan.

Toewyding

Lied 442 – Gees van God wat in my woon

Seën

17En die Gees en die bruid sê: “Kom!”

En dié wat hoor, moet sê: “Kom!”

En dié wat dors het, moet kom.

Dié wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet!

21Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

En die gemeente sê: Kom!

Pinkster 2020

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.