Van skaapwagter tot koning (15-21 April)

God se onbehae in Saul se ongehoorsaamheid bring ‘n ander koning op die toneel, Dawid.  Let op dat God vir Dawid kies op grond van wat innerlik in hom aan die gang is, en nie op grond van uiterlike kwaliteite nie, hoewel Dawid ook uiterlik aantreklik is en ‘n uiters bedrewe skaapwagter, soldaat en later koning is.  Sy sukses word primêr gewyt aan die Gees van die Here wat kragtig in hom begin werk het, terwyl dit juis dié gebrek is wat Saul van dié punt af vertoon. 

Dawid se lewe wys vir ons hoe God iemand wat ook growwe foute gehad het, se hart raaksien, en hom toerus en gebruik om die volk in ‘n nuwe era in te lei.  Dawid se lewe blom weens sy gehoorsaamheid aan God en dit vorm ‘n ongelooflike bate vir die volk.  Anders as Saul, raadpleeg Dawid die Here met elke besluit, en dit word die basis van sy sukses. 

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken. 

Vertel vir mekaar veral hoe God julle geseën het en hoe julle tot ’n seën gebruik is.  Ons sal graag wil deel in van die stories!

Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

  1. God sien Dawid se aanvanklike potensiaal raak op grond van sy innerlikeWatter rol speel hierdie innerlike kwaliteite in die onderskeie verhale wat Die Storie oor hom vertel?  Dink aan sy verhoudinge met Samuel, sy broers, Saul, Jonatan, Mikal, sy manskappe ensomeer.
  2. Dawid is in eie reg uiters dapper as skaapwagter om die kleinvee van leeus en bere teHy tree baie vernuftig op in die geveg met Goliat deur die inisiatief tov terrein en geveg styl te neem.  Hy kry dit ook reg om Saul konsekwent te ontwyk met sy klein en beweeglike bende soldate.  Watter rol speel sy bedrewenheid in allerlei dissiplines in die sukses wat hy as mens en later koning behaal?
  3. Dawid se sukses word egter primêr gewyt aan twee dinge: die werk van die Gees in hom sowel as sy gehoorsaamheid.  Hoe hou dit verband met sy innerlike en uiterlike kwaliteite?  Bespreek.

Wat vra die Here nou van jou in jou eie persoonlike lewe en die wêreld waarbinne jy Hom moet dien?  Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment