Hebr 13 – Son 1 Maart 09

Verwelkoming
Kinders blomme
Toetrede Lied 164
Votum & Seëngroet
Lofsang   Psalm 23   & Lied 523
Gebed     Lied 253 (sit)
Skriflesing Hebreërs 13:1-6

Prediking
Reeks Geestelike Gewoontes –
Verlede week geregtigheid as manier Chr liefde beliggaam.

Vandag:  gasvryheid as manier lewe met ander deel.

Daarom teks:
2  Moenie nalaat om gasvry te wees nie,
want deur gasvry te wees,
het sommige mense
sonder dat hulle dit geweet het,
engele as gaste gehuisves.

Bekende storie van Leo Tolstoy oor Vader Panov.

Ons gemeente hawe
Manier sê gasvry.

Afrikaanssprekendes  – Suid-Afrikaners,
Gasvryheid lê na aan hart –
Is wêreldbekend.
Ontvang graag mense in huise,
Eet graag saam.

Maar veels te oppervlakkig om dissipline
Of deug van gasvryheid te wees.

Gasvryheid is meer as om mense in huis te ontvang.
Gasvryheid gaan juis oor vreemdelinge,
Manier wat vreemdelingskap oorkom.

Gasvryheid is om veilige ruimte om ons te skep
Waar ander mense God se gasvryheid,
God se verwelkoming kan beleef.

Vertel verhaal van Charlie.
Charlie een van dáárdie kinders.
Kategete kon net nie beheer.

Tyd kom vir Kersopvoering,
Besluit wys vir Charlie eenvoudige rol te gee.
So word Charlie herbergier.

Beteken sê 3 keer:  Geen plek nie!

Aand van Kersspel twee kinders aangetrek Maria en Josef kom in.
Geen plek nie!  sê Charlie.
Paartjie klop tweede keer.
Geen plek nie, herhaal Charlie.

Toe selfs harder aan deur klop,
Desperaat blyplek,
Pleit by herbergier:
Asseblief, is daar geen blyplek nie?

Waarop Charlie nie meer kan hou, sê:
Ag, hoekom slaap julle nie vanaand in my kamer nie?

Gevaar met beeld soos hawe,
Dat nie gasvry,
Maar juis eksklusief,
Afsluit –
Branders uithou,
Muur raak wat wêreld buite daar buite hou,
Terwyl hier binne veilige ruimte vir onsself.

Daarom ons sê hawe wat versorg en STUUR.
Want gasvryheid beteken nie net mense na ons toe kom,
Maar dat ons uitgaan,
Nie net mense gasvry ontvang,
Maar ook gasvry leef,
Gasvrye ruimte om self skep oral waar gaan.

Gasvryheid in die Bybel

Gasvryheid baie NB hele Bybel.

Anders as wat ons dit ken.
In ons kultuur konsep gasvryheid baie van krag verloor.

OT & NT wys baie ernstig was oor vreemdeling verwelkom.
Meer as dit:
Gaste is eintlik kosbare geskenke
Ons lewens verryk.

Abraham ontvang drie vreemdelinge,
Eintlik Here wat aankondig Sara seun sal hê.
(Gen. 18:1-15)

Weduwee van Sarfat vir Elia kos en blyplek gee
Hy man van God
Haar help met oorvloed olie en meel
En kind uit dood opwek
(1 Konings 17:9-24)

Emmausgangers nooi vreemdeling uit,
Wat dan self gasheer word –
En Jesus is
(Lukas 24:13-35)

Wat God wil hê (verlede week)
6  Is die vas wat Ek wil hê,
nie dít nie:
 om dié wat onregverdig gevange gehou word,
te bevry,
om die juk wat op mense druk,
af te haal,
om verdruktes vry te maak,
om elke juk te breek?

7  Is dit nie dat jy vir dié wat honger is,
van jou brood gee nie,
dat jy aan die armes
en die dakloses
‘n blyplek gee nie,
dat wanneer jy iemand sonder klere sien,
 jy vir hom klere gee nie,
dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie?
(Jesaja 58)

1 Tim 3 oa vereiste van ouderling = gasvry wees.
(Ook Titus 1:8)

Wanneer Timoteus praat van weduwees,
Sê weduwee moet bekend wees dat vreemdelinge gehuisves het.
(1 Tim 4:15)

Petrus sê moet gasvry teenoor mekaar wees sonder om te kla.
(1 Pet 4:9)

Hierdie gasvryheid natuurlik nie net letterlik vreemdeling in huis ontvang –
Hoewel dit ook nie afskeep –
Maar gaan oor houding teenoor ander mense,
Wat op verskillende maniere sigbaar is.

Dubbelsinnige gevoel teenoor vreemdelinge

Maar moet ook eerlik wees met mekaar as praat oor vreemdelinge:
Ons gevoel teenoor vreemdelinge nie sommer dadelik positief,
Maar eintlik heel dubbelsinnig.

Teks vandag sê  
ek ken geen vrees nie:
wat kan ‘n mens aan my doen?”

Maar eerlik moet wees,
Vrees sentrale deel van lewe geraak.
Kan aan allerhande dinge dink mens aan ons kan doen.

Ursula vertel iemand aan haar ma deur klop,
Ingenooi,
By kombuistafel gesit en eet.

Vandag nie eers daarvan droom bedelaar in huis te laat inkom.

Woord ons land bekend:  xenofobia,
Letterlik vrees vir vreemdeling –
By ons sommer haat geword.  

Interessant NT woord vir gasvryheid:
Philoxenos
I.p.v. xenophobia,
Philosxenos –
Letterlik liefde teenoor vreemdeling.

Iemand ook gesê al woorde met hierdie stam – xen
Kan óf beteken vreemdeling of buitelander
Of gas of vriend.
Selfde woord kan albei beteken.  

Leef in huise met hoë mure,
Rye slotte,
Hekke,
Tralies voor vensters.
Alles te sê:
Bly uit!

Dubbelsinnige gevoel,
Want meeste van ons gee beslis om.
Wil graag armes,
Eensames
Verwerptes,
Dakloses help.

Daarom dikwels met skuldgevoel
Wanneer vreemdeling aan deur klop en kos vra –
Of aan venster by robot klop.
Bêre jou handsak onder jou sitplek,
Sluit jou deur.  

Mense wat vir ons onbekend is,
Wat dalk ‘n ander taal praat
Of ‘n ander kleur is,
Ander tipe klere dra
Dalk ander gewoontes het as ons,
Maak ons bang –
En dalk selfs vyandig.  
Maar dit hoef regtig nie so dramaties te wees nie.  

Vrees en vyandigheid beïnvloed nie net ons verhouding met
Bedelaars en
Vreemdelinge in sentraal nie.

Ons wêreld so vol kompetisie,
Dat klasmaats,
Spanmaats,
Kollegas,
Almal deel raak van vrees en vyandigheid.

Plekke bedoel mense bymekaar te bring –
Klaskamer, sportveld –
Raak plekke van vyandigheid.  

Gasvryheid is om teen hierdie vrees en vyandigheid te kies.  

Gasvryheid is om verwelkomende ruimtes te skep

Gasvryheid is letterlik wat woord sê:
Vryheid van die gas.

Gasvryheid is om vry, vriendelike ruimtes rondom jouself te skep
Wat mense innooi en laat tuis voel
Sonder om hulle te bind aan jou gewoontes en verwagtings.

As ouers kom kuier – TV, etenstye.
Ook ons lewenswyse.

Gasvryheid is om ruimte te skep
Waar vreemdelinge kan inkom
En vriende kan word.

Baie vlakke waarop hierdie gasvryheid beoefen.
NIE net vreemdelinge in huis innooi.
Gaan oor ruimte wat om onsself skep,
Manier van menswees tussen vreemdelinge.

(Nouwen blog:
Gasvryheid ouers teenoor kinders;
Onderwysers / dosente en leerders / studente
Genesers en pasiënte)

(Storie my gehelp verstaan wat gasvryheid beteken:)
Chris Robbeneiland –
Vreemdelinge sit by “men of God”.
Veilige ruimte op Robbeneiland,
Weet welkom, aanvaar,
Iemand sal opstaan –
Was nie almal Christene!

Gasvryheid is om die mense raak te sien met wie elke dag in kontak –
Kinders, eggenoot, ouers, boetie/sussie
By werk
Langs pad
Garage
Winkel…

Baie van ons lewens so haastig,
Vergeet dat God deur ons mense wil bereik,
Hardloop deur lewe
Sonder om eers mense raak te sien ons pad kruis.

Gasvryheid almal raak sien
 elkeen te behandel asof engel
Bevestig eerder as beskaam.
Belangstel.

Storie van Ma in Somerset Mall
Gaan nie goed met haar.
(Moslem Ramadan – groet, ken op naam;
Vreemde vrou in koffiewinkel)

Week weer gedink aan waardes van luisterseisoen:
Leerbaarheid
Vertroue
Deernis
Openheid.

Kon goedskiks opsomming van waardes onderliggend dissipline van gasvryheid.

Want gasvryheid veilige ruimte skep
Mense raakgesien word
Welkom voel
Aanvaar / bevestig voel
Tuis kom.  

Elkeen van ons kan dit doen –
In huise
Werk
Teenoor mekaar
Teenoor “vreemdelinge” in ons buurt.

JOERNAAL
Dink na oor jou kontak met mense die laaste week.
Lys almal wat jy kon groet.
Omkring een of twee persone wat jy ervaar die Here jou na toe terugstuur.

Sendelinge Terugvoer
Ons gemeente: elkeen van ons gestuurd,
Ook sturend
Daarom ons mense uitgestuur gasvry te gaan wees vir vreemdelinge in wêreld.
Steeds verantwoordelikheid teenoor hulle –
Gasvry te wees vir hulle.
•    Lourens
•    Wolmarans
•    Evelyn
•    Brinks
•    Zithulele
•    Elspeth

BID
Dankoffer
•    Gasvryheid – offers
•    Kinders bring geld vir Thandusana (kan later nog.)
Koor  Lied 298 en 303

Nagmaal
Kan net gasvry wees
As self gasvryheid beleef –
Ande aanvaar as self aanvaarding beleef het,
Tuiskom as self tuisgekom.

Daarom nooi vanoggend die Here Jesus self se gasvryheid beleef.

Jesus self hierdie tafel gedek,
Ons uitgenooi na hierdie maal.
Lees in 1 Kor 11:
Die Here Jesus het
in die nag waarin Hy oorgelewer is,
 brood geneem en,
nadat Hy God daarvoor gedank het,
het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam;
dit is vir júlle.
Gebruik dit tot my gedagtenis.”

25  Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê:
“Hierdie beker is die nuwe verbond,
wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit,
elke keer as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis.”

26  Elke keer as julle van hierdie brood eet
en uit die beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.

Deur saam aan hierdie tafel te sit,
Beleef die gasvryheid van Christus,
Bevestig en herinner
Dat hy ons aanvaar, verwelkom,
Ons aan hom behoort en veilig by hom.

Natuurlik ook saam aan tafel sit,
Word ook aan mekaar verbind.
Deur saam hierdie maaltyd Christus vir ons voorberei geniet,
Word ook ons band met mekaar versterk.

Sien saam uit na beloofde maaltyd,
Bruilofmaal van Lam.

Tafel voorberei, mense voor sit,
Kinders help uitdeel:
Lied 302

DANKGEBED

Gasvryheid hier ontvang
Tafel gesit –
Neem uit,
Deel met almal in kontak:
Lied 486

Seën

Lied  314

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.