Miga 6 – Son 22 Feb 09

Verwelkoming en Afkondigings
Toetrede     “Dankie” Koor v 1 & 3, gem v 2 & 4
Votum (Ps 146:6-10)
Seëngroet
Lofsang Psalm 125 & Lied 332
Dankoffer
Kindertyd
Epiklese
Lied 528

Skriflesing & Prediking
Reeks:  Druppels vir Dors
Geestelike gewoontes.
Ruil bietjie om:  druplpes.
Vandag:  Leef reg,
Gedink gepas belydenisaflegging –
Geloof openbaar bely,
Ook vra wat bely,
Veral:  wat beteken,
Wat eise van belofte wat maak.

Res van ons weer herinner.

Adele Calhoun:  Leef reg =
Christus liefde beliggaam.
Storie seuntjie – soek Jesus met lyf om.
Ons liggaam van Christus,
Daarom sy liefde liggaam gee hier.

Verskillende maniere:
Aarde versorg
Empatie
Tong beheer
Nederigheid
Geregtigheid
Rentmeesterskap – besittings, dankoffer
Waarheid praat.

Nie almal, daarom vandag fokus net een,
Dink een ons tradisie meeste afskeep:

Miga 6:1-12
1  Hoor wat die Here sê:
Maak klaar,
roep die berge as getuie,
laat die heuwels hoor wat jy te sê het.
2  Berge,
vaste fondamente van die aarde,
 julle moet luister na die saak wat die Here het.
Die Here het ‘n saak teen sy volk,
Hy het Israel aangekla.
•    [hofsaak, klag teen volk]

3  My volk,
wat het Ek jou aangedoen?
Hoe het Ek jou moeg gemaak?
Antwoord My!
4  Ek het jou uit Egipte gebring,
Ek het jou uit die plek van slawerny gered,
Ek het vir Moses gestuur om jou te lei,
 ook vir Aäron en Mirjam.
•    Herinner aan sorg in verlede, ook identiteit, verbond

5  My volk,
dink aan die planne van koning Balak van Moab,
 en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het.
 Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal,
 en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het.
•    Nou antwoord volk.
Nie so boos as ons eintlik dink.
Wil God dien, tevrede stel –
Eintlik baie godsdienstig!
Daarom vra dan vir profeet, wat moet doen?
Verwys na godsdienstige praktyke bekend is:

6  Wat sal ek saamvat
as ek na die Here toe gaan,
as ek voor die hoë God gaan kniel?
Moet ek met offers na Hom toe gaan,
met jaaroud kalwers?
•    [beste wat kan gee – duurste, kos meeste]
7  Sal die Here duisende ramme aanvaar
 saam met tien duisende offers van olie?
•    [wys hoe ernstig volk – duisende ramme, olie – eintlik net bietjie nodig]
•    Gaan selfs so ver te sê:
Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde,
hom wat uit my liggaam kom,
vir my oortreding?
•    Moet ek kosbaarste gee – hoewel teen wet was in Israel.

•    Antwoord profeet,
Sê nie hierdie offers,
Eintlik weet julle wat is wat God vra:

8  Mens,
die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou
dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
 dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.

9  Om die Here te dien, dit is wysheid.
Die Here roep die stad;
luister, leier en julle almal wat aanhou roof:
•    [klagtes teen volk, wat verkeerd doen:
10  Goddelose plek, ‘
moet Ek die verkeerde maatlyn bly verdra,
of die vals inhoudsmaat wat Ek so haat?
11  Moet Ek die eienaar van ‘n onbetroubare weegskaal vryspreek,
een met ‘n sak vol vals gewigte?
12  Die stad se ryk mense pleeg geweld,
sy inwoners lieg
en hulle bedrieg.

As tema leef reg,
Dan kan nie duideliker stel as dit:
8  Mens,
die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou
dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
 dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.

Kyk gou vinnig wat elkeen beteken:
Dink ingewikkeldste, bedagsaam.

Moeilik vertaal.
OAV “ootmoedig”.
Weldeurdag, versigtig,
Met wysheid te doen:
Omsigtig te werk gaan
Be -DAG-saam.
Beteken ingestel op God se leiding in lewe,
Be-dink wat God van jou vra,
Nie eie voordeel / behoeftes eerste,
God wil eerste –
Daardie wil soek,
Sensitief wees vir God se wil,
Daarop reageer.

As God wil soek,
Sê teks duidelik wat is,
Tweede ding:
Liefde en trou sal bewys.

Christus liefde beliggaam.
Ons, wat na Beeld van God geskape,
Wat saam Liggaam van Christus,
Op so manier leef,
Dat mense deur ons lewe God liefde kan sien.

Reeks aanddiens 1 Johannes,
Baie duidelik –
As kind van God is,
Het naaste lief.

Jesus wet:
Here jou God liefhê –
En jou naaste soos jouself.

Romeine 13:8
Wie sy medemens liefhet,
voer die hele wet van God uit.

Teks spel eintlik helder uit hoe God wil hê ons liefde moet lyk:
Deur reg te laat geskied.

In ons (evangeliese) tradisie iets waaraan nie veel aandag gee –
Ten beste dink nie só belangrik,
Slegste met suspisie bejeën soos liberalisme, pous…

Maar helder dat God verwag reg laat geskied.

Snoopy:
Charlie Brown:
Be of Good cheer, Snoopy… Yes, be of good cheer.
Bibber steeds van koue.
Is nie liefde.

Liefde konkreet gestalte kry
Wanneer weerloses raaksien
Behoeftes identifiseer,
Armes, weduwees, wese daadwerklik met verligting van nood help.

Liefde is meer as net empatie en barmhartigheid –
Ook geregtigheid.

Barmhartigheid by geleentheid,
Geregtigheid altyd
Een troos
Ander regstelling,
Een simptome
Ander oorsaak
Een verander individuel
Ander verander samelewings.

Reg deur OT is geregtigheid baie sentrale tema –
So sentraal, eintlik bizarre dat in ons tradisie nie elke Sondag hoor!

Geregtigheid belangrik,
Omdat sentrale aspek van God wese –
God is regverdig –

 • Psalms (146, votum),
 • Deutr
 • Elke keer iemand geroep – bv. Moses Eksodus -God volk geroep gehoor.

God is regverdig.  

Uit hele Bybel duidelik God spesiaal omsien na armes en onderdruktes en kwesbares.  

Vreemd:
Gode van tyd, selfs later – Romeine, Grieke –
Aan kant van koning, regeerders, elite, mense politieke ekonomiese mag.

God van Israel uniek,
Kant van swakke.

Vir ons ook vreemd.
Prent van reg:
Blinde vrou skaal –
Reg is blind,
Almal gelyk voor reg.

Maar Bybel anders,
Aangesien konsekwent voorkeur toon vir gemarginaliseerdes en onderdruktes.  

Vir ons moeilik te verstaan,
Want wêreldbeeld radikaal anders.
Ons:  individue, leef onafhanklik / afgeskei van mekaar.
Reg taak is mense te beskerm dat nie mekaar skade aandoen.

Bybelse model –
Mense MEKAAR beskerm,
Want almal deel van mekaar,
Van een gemeenskap.

Hierdie geregtigheid van God is in verbond ingebou –
Hele verbond gebaseer op God geregtigheid –
Volk hoor kla,
Verlos,
Verbond sluit.
Verbond is seën vir volke.

Hele doel van verbond is verhouding:
Om verhouding tussen God en volk in stand te hou
En volk en bure.

So reg deur OT geregtigheid sentraal –
Al profete.  

 • Woorde van Miga eintlik opsomming van al profete boodskap.
 • Amos sentraal – volk onreg pleeg, God verwag reg laat geskied.
 • Jeremia noem verdedig van armes en gemarginaliseerdes as sentrale fokus van Israel taak.
 • Hosea –
 • Noem maar op, noem profeet, Boodskap was volk taak geregtigheid.

 • Wette:  Deuteronomium, jubeljaar, mense in skuld verval skuld afgeskryf,Sodat mense nie in armoede en slawerny verval.

 • Selfs Psalms, Spreuke, Job.

Elke keer boodskap:
Volk bring offers,
Beoefen ryk godsdiens,
Maar dis leeg,
Beteken niks.

As eredienste bywoon,
Offers bring,
Gebede opsê,
Maar by onreg verbystap,
Beteken godsdiens niks.  

Wat God van volk wag,
Is dat regverdig sal handel met naaste
(Ons weet wie naaste n.a.v. Barmhartige Samaritaan)
Geloof wat impak het op
Fisieke lewe
Politieke lewe
Besluitneming
Sosiale interaksie
Ekonomiese produksie
Opvoeding
Kultuur
Noem maar op.  

Hierdie fokus ons roeping reg te laat geskied,
Lank sentrale deel van kerk selfverstaan.  

Toe slawehandel hoogty gevier
Mense slawehandel geregverdig omdat in Bybel genoem,
Was dit groep getroue Christene
Gelei deur William Wilberforce in Brittanje –
Wat teen geveg tot gestop.

Dikwels al vertel van navorsing hoekom vroeë Christelike kerk so vinnig gegroei –
Mense versorg, ten koste van self.
Dikwels nie vinger gelig te evangeliseer.
Maar daar was iets rondom hulle:
Nie selfsugtig gelewe,
Maar lewe van liefde.  

Verder besig gehou met werklike vraagstukke van stedelike bestaan van tyd:

 • Armoede
 • Mense uitgeskuif uit hoofstroom van samelewing
 • Vervreemding
 • klasseongelykheid

Maar êrens langs pad hierdie passie vir geregtigheid verloor.
God opdrag reg te laat geskied vergeestelik,
Sendingwerk verskraal – mense siele red,
Maak nie saak watter omstandighede op aarde,
Solank regte plek na dood.

En dink weet wat God van Christene verwag:
Nie rook, drink, dans.
Bybel lees, bid, kerk toe kom.

8  Mens,
die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou
dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.

Jesus sê presies dieselfde:
Wanneer praat met godsdienstige mense van tyd,
Gedink doen wat God wil, sê:
23  “Ellende wag vir julle,
 skrifgeleerdes en Fariseërs,
huigelaars!
Julle gee tiendes
van kruisement,
anys en
koljander,
maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg,
laat julle na:
geregtigheid,
barmhartigheid
en betroubaarheid.
Juis hierdie dinge moet ‘n mens doen
 en die ander nie nalaat nie.
24  Blinde leiers!
Julle skep die muggie uit julle beker uit,
maar julle sluk die kameel in.

(Verduidelik muggies).
Verwagting Jesus geboorte,
Lied van Maria in Luk 1,
Geringes,

Wanneer Jesus bediening begin:
Luk 4:18-19
18  “Die Gees van die Here is op My
omdat Hy My gesalf het
om die evangelie aan armes te verkondig.
Hy het My gestuur
om vrylating vir gevangenes uit te roep
en herstel van gesig vir blindes,
om onderdruktes in vryheid uit te stuur,
19  om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

Sommige Christene vergeestelik,
Maar as kyk wat Jesus bediening op aarde,
Duidelik letterlik bedoel.  

En wanneer Jesus aankondig wat aan einde gaan gebeur
Spel waardes van koninkryk –
En ons taak –
Helder uit,
Wanneer skape van bokke geskei:
Selfde van albei gesê:  skape wat hét gedoen, bokke nié gedoen:
Matt 25:25-26
Ek was honger,
en julle het My iets gegee om te eet;
Ek was dors,
en julle het My iets gegee om te drink;
Ek was ‘n vreemdeling,
en julle het My gehuisves;
36  Ek was sonder klere,
 en julle het vir My klere gegee;
siek, en julle het My verpleeg;
in die tronk, en julle het My besoek.’

En toe Jesus opgevaar hemel toe,
Sy Gees oor ons uitgestort.
Ons word Liggaam van Christus genoem –
Julle vandag Belydenis aflê,
Liggaam van Christus hier op aarde –
Jy is beeld van God op aarde,
Deur jou optrede sien mense vir God.

Franciscus van Assisi:
Verkondig die evangelie onder alle omstandighede.
As dit regtig nodig is,
Gebruik woorde
.

Storie teologiestudente eksamen filosofie Immanuel Kant –
2 ure, 10 min tussenin
Skryf, gaan uit –
Sit student gang, gehawend, duidelik ontsteld,
Studente badkamer, gesels – niemand kyk eers.

Twee weke later –
Almal dop.
Eintlike toets daardie tien minute.  
Punte of ou op vloer nader,
Vriendelike woorde spreek.
Niemand het nie.

Geregtigheid konkrete dade –
Uitdaag hoe –
Vb kerke Somerstrand Humewood.

JOERNAALBLAD

 • Wat nood jy raaksien?
 • Wat maak woedend?
 • Waartoe roep God jou?
 • Hoe in hierdie situasies liefde Christus beliggaam?

Gebed
Belydenisaflegging
St Theresa’s Prayer

Lied 284 (staan)
Seën
Wegsending
Lied 311

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.