2 Tessalonisense 3:6-13 – kleingroepmateriaal vir 10-16 November

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van God se teenwoordigheid, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons het die vorige week klaargemaak met die laaste hoofstuk in Die Storie.  Doen so ’n bietjie nabetragting oor die betekenis wat dit vir julle gehad het.  Ek sal graag wil hoor hoe dit julle geraak het en wat dit vir julle beteken het.

Ons lees die volgende 4 weke tot die einde van die skoolkwartaal die Leesrooster tekste, soos dit ook by die eredienste hanteer sal word.  Hierdie week 2 Tessalonisense 3:6-13, dan Kolossense 1:11-20, Jesaja 2:1-5 (1ste advent), Jesaja 11:1-10 (2de advent).

’n Paar opmerkings om die gedeelte in konteks te plaas:

Ons lees in Handelinge 17:1-9 van Paulus se kort bediening in Tessalonika.  Ons lei af dat Paulus sy beroep as tentmaker (1 Tes 2:9) in Tessalonika beoefen het om nie ’n las vir die gemeente te wees nie.  ’n Aantal Jode, onder andere Jason in wie se huis Paulus tuisgaan, sowel as ’n hele aantal godvresende Grieke en ’n aansienlike aantal vooraanstaande vroue kom tot bekering. Die kern van ’n florende gemeente in Tessalonika vorm dus hier.  Na Paulus se verdere bediening in Berea en Atene kom hy in Korinte aan waar hy 18 maande lank bly en in die gemeente leiding neem (Hand 18:11).  Die brief aan die Tessalonisense, en ook die tweede brief aan hulle, is in dié tyd geskrywe, waarskynlik in die loop van 50-51 n C.  Omdat hy so min tyd gehad het om die gelowiges te bemoedig en onseker was oor die impak wat die evangelie op hulle lewens sou hê, het hy eers uit Atene vir Timoteus gestuur om uit te vind hoe dit met hulle gaan (3:1).

Nadat hy berig ontvang het oor hulle standvastigheid in die geloof, skryf hy dus die eerste brief vanuit Korinte (Hand 18; 1 Tes 3).  Uit die onderwerpe wat hy aanraak, kom ’n mens egter ook agter waaroor hulle onseker was, onder andere seksuele sake (4:3-8), die gemeenskapslewe (4:9-12 en 5:14-15), die lewe na die dood (4:13-18), die wederkoms (5:1-11), hulle leiers (5:12-13) en die gemeentelike lewe (5:16-22).  Die tweede brief hak aan by die eerste brief se laaste tema, die wederkoms, en probeer veral misverstande daaroor uit die weg ruim.  Hy waarsku hulle om vas te staan ten spyte van vervolging en om hulle selfstandigheid in die werksituasie te behou, en nie leeg te lê weens ’n verkeerde wederkoms verwagting nie (1 Tes 2:2).

Lees 2 Tessalonisense 3:6-13.  Wat tref jou in dié gedeelte? Gee mekaar ruim tyd om te deel wat die Here deur die gedeelte vir julle persoonlik sê.

Dink nou na oor die volgende vrae en deel met mekaar julle gedagtes daaroor.

  1. Paulus moedig die Tessalonisense aan om nie leeg te lê nie, maar hulle eie brood te verdien, soos hy vir hulle ‘n voorbeeld gestel het.  Hy maak Spreuke 14:23 dus prakties wat sê: “Harde werk bring beloning; om net te praat, bring gebrek.”  Wat is die voordeel daarvan vir hulleself, die gemeente en hulle getuienis in die wêreld?
  2. Sy opdrag aan die gemeente om hulle aan leeglêers te onttrek, kan moontlik die eerste vorm van tug in die Christelike kerk wees.  Dit is ook interessant dat die doel is om die oortreder terug te wen deur hom skaam te maak. Dit moet egter nie in ’n vyandige gesindheid geskied nie, omdat dit die saak van die evangelie sou skaad.  Watter ervaring het julle van tug?  Het tug vandag nog ‘n plek in ons gemeenskap?  Hoekom of hoekom nie?  Hoe sou ‘n mens dit dan toepas?

Gewoontes en gebruike

Paulus sluit die brief af met ’n bemoediging tot volharding in goed doen. As jy nou ‘n brief vir die kleingroep of ‘n individu in die kleingroep sou skryf met dié boodskap, wat sou jy daarin vir die persoon sê?  Dink aan ander wat jy dié week wil bemoedig, en gaan doen dit.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Bid vir mekaar.  Volgende week Kolossense 1:11-20.

     

Trackback from your site.

Leave a comment