Handelinge 15:36-41 – Lewenspraktyk

Verwelkoming & afk

Toetrede (erfenisdag) Vonk 77 Bring my die ou-ou tyding (sit)

Votum

Ps 16 (OAV):

Seëngroet

Genadeverkondiging/Identeitsbevestiging

Hebreërs 9:

Lofsang

Lied 188 Kom dank nou almal God (staan)

Lied 280 Here, Redder, groot en magtig (sit)

Gebed

Preek

Kwartaal reeks Voetspore Barnabas.

Vandag einde.

Idee voetspore – Fani ski,

kind op strand.

 

Eintlik gekyk Barnabas erfenis,

sy voorbeeld neerslag gevind geloof eeue,

neerslag eie lewe.

 

So gesien Here gebruik B vrygewigheid

stuk grond verkoop,

opbrengs gemeente Jerusalem skenk –

deel platform skep geloof wêreldwyd lanseer.

Deel vandag nog in daardie geskenk.

 

Kerk kon Saulus (wat ons vandag ken as Paulus)

en sy bediening aanvaar,

omdat Barnabas hom gasvry ontvang het.

Vir Saulus as borg opgetree.

In proses word kerk gehelp

nie eksklusief Joods te bly,

maar onder here se leiding grense oor te steek –

ook na Europa

en verre Suidpunt van Afrika,

sodat hierdie geloof vandag ook ons erfenis is.

 

By Barnabas het ons ook nog die dissiplines van

Bemoediging

omgee

daaglikse ondersoek

getuienis

nederigheid

gemeenskap

en geloofsonderskeiding

gemodelleer gesien.

 

Nêrens het Barnabas ooit die aandag op homself gefokus nie.

Oral bly die kollig op God

werk van God –

Barnabas instrument deur God gebruik.

Gewone mens,

ons leer dat God juis gewone mense

se gewone lewens

gebruik Sy wil laat geskied.

 

Maar vanoggend reeks afsluit

ontstellende deel Barnabas verhaal:

Handelinge 15:36-41

 

Kern konflik hierdie twee swaargewigte vroeë kerk,

hoe gemaak met mense

nie end-uit volhou nie?

Hoe hanteer ons mekaar se foute,

mede-gelowiges se swakhede?

 

In enige godsdiens –

en enige gemeente –

mense wat self as “free riders” beskou:

wil deel van kerk wees,

in die voorregte deel,

maar nie bereid prys van dissipelskap te betaal.

Sodra moeilikheid, teenstand – deins terug.

 

Nou wil Paulus & Barnabas op tweede sendingreis gaan.

konflik, teëstand, vervolging – so te sê gewaarborg.

Johannes Markus kon reeds vorige keer nie mas opkom –

nou wil Barnabas wéér saamneem?

 

Paulus en Barnabas voel beide so sterk twee kante van saak,

paaie skei.

 

Hele gebeure half ironies –

Barnabas doen vir Markus presies wat vir Paulus gedoen!

 

Ken nou al teen hierdie tyd vir Barnabas,

weet wat geestelike gewoontes was mee geleef:

onderskeidingsvermoë –

weet God sal niemand ooit verstoot nie,

dat God tweede kanse gee.

 

Bemoediging –

ondersteun vir Markus.

Neem hom weer saam na Siprus,

waar reeds saam bedien het tydens eerste sendingreis.

Gevolge Barnabas se optrede –

eintlik getrouheid aan eie manier van wees en leef –

is dramaties.

 

Paulus skryf in Kol 4:10:

10Aristargos,

wat hier saam met my gevange sit,

stuur vir julle groete;

ook Markus,

die neef van Barnabas.

Oor hom het julle reeds opdragte gekry:

as hy daar by julle kom,

moet julle hom gasvry ontvang.

 

en in Filemon 24:

ook my medewerkers

Markus,

Aristargos,

Demas en

Lukas

stuur groete.

2 Tim 4:9-13 sê vir Timoteus (kyk hoe gesk oor en oor herhaal):

9Probeer so gou moontlik na my toe kom,

10want Demas

het die teenswoordige wêreld liefgekry

en my verlaat

en na Tessalonika vertrek.

Kressens is na Galasië

en Titus na Dalmasië toe.

11Net Lukas is by my.

Gaan haal vir Markus

en bring hom saam met jou,

want hy kan my tot groot diens wees.

12Tigikus het ek na Efese toe gestuur.

13As jy kom,

moet jy die reismantel saambring

wat ek by Karpus in Troas laat bly het,

en ook die boeke,

veral die perkamente.

 

En Petrus sê in 1 Pet 5:12-14:

12Silvanus,

wat na my mening ’n getroue broer is,

het vir my hierdie kort briefie aan julle

op skrif gestel.

Ek het geskrywe

om julle te bemoedig

en julle te verseker

dat hierdie dinge die ware genade van God is.

Staan hierin vas!

13Die gemeente in Babilon,

’n uitverkore gemeente

net soos julle,

asook Markus,

my seun,

stuur vir julle groete.

14Groet mekaar met ’n soen van Christelike liefde.

Vrede vir julle almal wat in Christus is!

 

DIT is Barnabas se nalatenskap.

Hoor nie weer veel van Barnabas,

lees nog 2 plekke van hom NT,

verdwyn daarna spoorloos.

 

Sommige tradisies praat van sy werk in Rome,

selfs Alexandrië,

Milan.

Vermoede dat deur Jode gestenig is op eiland Siprus.

 

Weet nie veel van Barnabas –

weet wel baie van gevolg van sy manier van leef.

 

Weet van Paulus,

geweldige werk,

invloed –

vandag nog.

 

Weet van Markus.

Markus word sleutelfiguur nie net in vroeë Christelike kerk,

maar hele Christelike tradisie.

Word later met Paulus versoen,

medewerker,

ook van Petrus.

 

Sterk aanduidings hy skrywer was van Markus-evangelie.

Oudste evangelie,

deur beide Matteus en Lukas as bronne gebruik

in skryf van hulle evangelies.

 

Beteken dat Markus eerste was

wat lewensverhaal van Jesus op Skrif gestel.

 

En dít is op die ou end voetspore waarin ons vandag nog loop,

erfenis ons steeds leef.

 

Hele reeks oor dissiplines –

manier waarop geloof leef.

Sien vandag gevolg van Barnabas se manier van leef –

nalatenskap.

 

Einde van reeks

tyd vir elkeen van ons keuse maak:

wat sal jou nalatenskap wees?

Watter erfenis laat jy na?

 

Neig dink dinge gaan doen,

wêreld gaan antwoord.

 

By Barnabas leer:

erfenis is voetspore,

manier van leef,

geloofsgewoontes,

wat God gebruik

in God se handel met wêreld.

 

So as vra wat jou nalatenskap,

dan vraag baie meer eenvoudig:

wat jou lewensreël / lewenspraktyk?

Wat is geestelike gewoontes

wat jou unieke manier van leef as gelowige vorm?

 

Reeks:

  • vrygewigheid
  • gasvryheid
  • bemoediging
  • omgee
  • daaglikse ondersoek
  • getuienis
  • nederigheid
  • gemeenskap
  • geloofsonderskeiding

 

Natuurlik nog baie!

My eie lewe speel Sabbat, lectio divina, NB rol.

Is manier Gees mý gegee my geloof daagliks leef.

 

Kies een tot vier –

dalk reeds praktyk,

dalk hierdie kwartaal gedoen,

graag gewoonte wil maak,

dalk iets nuuts aanleer –

skryf lewensreël.

[Joernaalblad]

 

Dink hoe gaan doen –

maak afspraak iemand reeks gedoen,

oor maand bymekaar,

gesels hoe geleef.

 

Stil gebed –

voorneme vir Here gee,

self verbind volgens lewensreël te leef.

Lief 512:1 Nader, My God, by U (sit)

Voorbidding

(mensehandel)

Dankoffer

Slotsang

Lied 286 Here God van Liefde (staan)

Seën

Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment