Wes- en Suid-Kaap Sinode Besluite

Die Sinode van die Wes- en Suid-Kaap het die afgelope week die volgende besluit goedgekeur:

Die sinode is oortuig dat die Bybelse eis vir geregtigheid vir alle mense, versoening tussen alle mense en die eenheid van die kerk tot die kern van die evangelie behoort. Die Belydenis van Belhar verwoord hierdie evangeliese eis om geregtigheid, versoening en eenheid op ‘n ander wyse as die ander belydenisskrifte van die kerk. Die sinode aanvaar as kerkvergadering die Belydenis van Belhar en daarom versoek hierdie vergadering die Algemene Sinode om die Belydenis van Belhar op ‘n kerkordelike wyse deel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se belydenisgrondslag te maak.

Hierdie voorstel is met ’n meer as 80% meerderheid aanvaar.  Ben du Toit sê op die NG Kerk se Diversiteitsforum  dat die sinode doelbewus daarvoor gekies om hierdie besluit los te maak van die eenheidsproses van die NG Kerk-familie.  “Die betekenisvolheid van hierdie besluit is juis daarin geleë dat dit nie geneem is ter wille van een of ander doel (soos kerkeenheid of t.w.v. VGK-aandrang) nie, maar omdat die sinode oortuig is van die waarheid daarvan vir sy eie getuienis en lewe. Of dit uiteindelik amptelik as belydenisskrif deur die NG Kerk aanvaar gaan word of nie, of kerkeenheid gaan plaasvind of nie, dis intussen die oortuiging van hierdie sinode dat Belhar ‘n aspek van die Evangelie verwoord waarsonder die kerk nie vorentoe wil gaan nie.”

Die Sinode van die Wes- en Suid-Kaap –as vergadering –  het die belydenis aanvaar.  As sodanig is dit nie as ‘n belydenisskrif aanvaar nie, maar as ‘n belydenis.  Dit is ook nie deur die ringe of gemeentes aanvaar nie, maar slegs deur hierdie vergadering (hoewel daar reeds gemeentes en ringe is wat hierdie stap geneem het).  Die Algemene Sinode sal in Oktober verder hieroor besing.  (Terloops, die Oos-Kaap is ‘n aparte sinode en nie deel van die Sinode van Wes- en Suid-Kaap  nie.)

Die sinode het ook ander interessante besluite geneem oor o.a. die doop, geslagsgelykheid en die bediening van bevryding.

Oor geslagsgelykheid is verklaar:  Jesus is die Heer en Hoof van die huis, kerk en samelewing. Onder Hom staan vrou, man en kind op gelyke vlak. Elkeen is profeet, priester en koning. Ons word geroep om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees en mekaar te dien in liefde.  Ons verset ons teen elke vorm van magsmisbruik en geweld, in die huis, kerk of samelewing, hetsy ekonomies, fisies, emosioneel of seksueel. Ons verset ons ook teen enige ideologie wat dit regverdig en onderhou.

Oor die doop het die sinode besluit om ‘n versoek aan die Algemene Sinode te rig. Dit kom in breë daarop neer dat die Algemene Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (ATLAS) gevra word om die hele saak van die moontlike erkenning van ‘n “geloofsdoop” ter aanvulling van die verbondsdoop te ondersoek.  Wanneer ons oor die doop praat, is die groot uitdaging deurentyd om die doop nie in isolasie te sien nie, maar in samehang met die totale spektrum van geloofsoortuigings in ons Gereformeerde verstaan van die Evangelie. Hierdie besluit verander op hierdie stadium tegnies nog niks aan die status quo nie, behalwe net dat dit ons as kerk intussen net nog meer sensitief sal maak vir die legitimiteit van lidmate se geloofservarings en behoeftes en dat meningsverskil op ‘n eg pastorale wyse hanteer sal word.

Meer inligting – asook die volledige besluite – is op die sinode se webwerf beskikbaar.  Lees veral “SinodeNuus V”, wat ‘n oorsig oor die styl en aard van die sinode gee.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment