Voorbidding vir Algemene Sinode

Op Maandag 10 Oktober vertrek Chris, Rethie, JC en Christine na die Algemene Sinode se sitting (10 tot 14 Oktober by die Birchwood Konferensiesentrum in Boksburg). [Kobus sal in dié tyd aan diens wees, maar Chris en Rethie sal per SMS bereikbaar wees.] Dit gaan in meer as een opsig ’n deurslaggewende week vir die kerk wees.  Bid vir elke afgevaardigde vir wysheid, insig en evangeliese sensitiwiteit.

NGK ALGEMENE SINODE 14DE VERGADERING: VOORWOORD

Die veertiende vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vind plaas in die jaar voor die Algemene Sinode in 2012 50 jaar oud sal wees. Hierdie tyd 50 jaar gelede het die NG Kerke in die Raad van Kerke reeds begin sien dat die droom van een kerkverband nie net ’n droom sal bly nie – dit was om die draai! Lees mens die geskiedenis word jy geraak deur die onvermoeide werk deur so baie jare – selfs die deurvoer van ’n wet deur die parlement om die een kerkverband moontlik te maak – ter wille van hierdie kerkverband.

Ons vergader in ’n tyd waar daar vrae is oor hierdie kerkverband en kerkverband per se. Daar is ook bepaalde verwagtinge, soms onrealisties en onprakties, ten opsigte van hierdie kerkverband se Algemene Sinode. Sommige mense, binne en buite die kerk, gee baie hoog op oor die vergadering van die Algemene Sinode asof dit die plek is waar die towerstaffie is, waar alle probleme opgelos word en waar ewigheidsuitsprake gemaak word. Ander weer dink ’n Algemene Sinode het eintlik geen plek nie en ons ivoortoring-gepraat raak nog kant nog wal. Ons moet ook eerlik wees en sê dat daar ook die is wat ons vergadering van 10-14 Oktober 2011 met wantroue bejeën. Na 50 jaar skuld ons mekaar ’n goeie gesprek oor ons siening van en verbintenis tot ons kerkverband. Daar is verskeie punte in die Agenda waar dit op tafel kom.

Hierdie vergadering is een van die vergaderings van ’n geloofsgemeenskap bestaande uit gemeentes, ringe en sinodes wat met mekaar ooreengekom het om op ’n bepaalde manier met mekaar op weg te wees. Die 10 sinodes stuur hulle afgevaardigdes na die Algemene Sinode om as kerkvergadering-in-eie-reg die sake te hanteer waarop met mekaar ooreengekom is In terme van Artikel 43 van ons Kerkorde. Ons moet mekaar help om gefokus te bly op die sake wat hierdie vergadering se taak is.

As kerkvergadering vergader ons met ons oop Bybels in die teenwoordigheid van die Hoof van die Kerk, Jesus Christus ons Here. Ons moet sy stem hoor. Ons moet onderskei wat sy wil is met betrekking tot die sake in die Agenda én die leiding wat die Algemene Sinode aan die kerkverband moet gee oor ons roeping in ons wêreld. In die verslag van die Agendakommissie word meer gesê oor die wyse waarop die vergadering funksioneer.

Ons Roepingsverklaring (2007) dien as noodsaaklike agtergrond vir ons vergadering. Só sien ons op die oomblik ons koers in die land, streek, kontinent en wêreld waar God ons geplaas het. (Kyk by http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=as_dokumente vir die Roepingsverklaring 2007).

Met hierdie vergadering gaan die NG Kerk weereens in die kerklike en publieke oog wees. Almal gaan én mag deelneem aan die openbare diskoers oor die vergadering van die Algemene Sinode. Dit gaan deur middel van alle tipe media gebeur. Dit gaan positief en negatief beleef word. As kerk-op-die-markplein is dit deel van die konteks van ons vergadering. Ons is egter een reaksie verskuldig: ons moet met teologiese integriteit verantwoordelike geloofsonderskeiding beoefen ter wille van die eer van die Koning van die Kerk en sy missie in die wêreld.

Dr JJ Gerber (Algemene Sekretaris van die NG Kerk)

Jy kan die agenda van die Sinode aflaai by http://ngkok.co.za/as2011. Kopieë van gedeeltes van die Agenda kan ook by die Kerkkantoor aangevra word.  Daar sal ook daaglikse sinodenuus aan gemeentes gestuur word – jy kan die inligting by die Kerkkantoor aanvra.  Jy kan ook die Algemene Sinode op facebook en twitter volg:  www.facebook.com/kerkbode en @kerkbode of #ngkerk.  Doen asb moeite om die inligting vanuit die amptelike bronne te kry, juis omdat alle lidmate daarop geregtig is om inligting eerstehands (en dalk sonder die openbare media se interpretasie daarvan) te ontvang.

 

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.