OP PAD MET GOD – DISSIPELSKAP VIR VANDAG 2021/2022

By OP PAD MET GOD poog ons om op ‘n vars en nuwe manier na geloof en na dissipelskap te kyk en daarmee saam ook na die inhoud van God se roete en Sy plan vir jou lewe.

Op jou lewenspad behels dit gewoon ‘n rustige hand-aan-hand wandel met die opgestane Here Jesus – en wel op ‘n innerlike reis saam met God jou Vader, besonderlik beplan in Sy unieke mosaïek net vir jou.

Met die saam-lees van die Bybel is daar verrassende wyses hoe geestelike gewoontes (ook dissiplines genoem) jou gaan help om te leer WIE God is en ook HOE God is, en om elke dag die werklikheid van God te kan raaksien en te kan beleef.  Jy sal kan ontdek op watter wyses God praat en hoe Hy met jóú praat. Ook die wyse en inhoud van Sy antwoord op jou soeke na Sy wil, en selfs ook van gelowiges rondom jou.

Op hierdie geestelike roete kry ’n ontmoeting-met-God en ’n aanraking-deur-Hom ‘n héél nuwe inhoud.  Vervolgens sal jy mettertyd vind dat jy in jou gees ervaar dat die Gees van Christus met jou gees resoneer en ook immer bybly, asook dat die Gees jou bly bekragtig om saam met Jesus te leef.

OP PAD MET GOD is vir jou:

wat geestelik wil groei of na ’n nuwe lewensvisie verlang, ‘n ander geestelike tuiste soek, ‘n afplatting ervaar, ’n ware soeke na God het en/of vandag gedrewe daartoe voel.  Of ook dalk net omdat jy sommer, soos ek, nuuskierig van aard is!

Ons reis rustig saam en leer sekere geestelike gewoontes ken en gaan dit ook beoefen. Jy is ook welkom om saam op mrakantoor@mweb.co.za met ons te stap, want God gebruik juis ook medegelowiges om mekaar te versterk en te ondersteun. Ja, kom saam op hierdie uitsonderlike en geseënde lewensweg.

Terloops, hier by ons het jy net skryfgoed, jou Bybel en A4-skryfboek nodig.

Vir geestelike groei is nodig: toewyding en om daagliks in God se teenwoordigheid te kom en te leef. Daar is velerlei basiese gewoontes wat die grondslag kan lê vir jou geestelike verryking. Maak gerus seker dat jy elkeen eers bemeester en dan aanbeweeg. Dit neem ons so twee-jaar-plus om deur te volgende te kom:

 1. Bybelstudie: jy gebruik jou Bybel – God praat eerstens deur Sy Woord, en dit rig jou dag en ook jou  gedagtes; lees liefs planmatig of tematies. Om leergierig te wees, is iets waarvoor ons elkeen kan bid.
 2. Joernaal: maak gerus voortdurend notas: in jou stiltetyd, by jou kleingroep en sommer ook op jou geestelike pad tuis, soos met ‘n preek, of ‘n praatjie oor die radio, of as jy ‘n lesing bywoon. Lees gerus ons notas op https://ngkerksomerstrand.co.za/om-n-joernaal-te-hou-n-manier-om-na-god-te-luister-2/
 3. Kringwees: met die saamkom van medegelowiges moet jy leer om jou fokus na God te skuif (weg van jouself en/of jou pyn af, en ook weg van enige sake wat voortdurend jou aandag eis), sodat jy:

*    tot stilstand kan kom en dan ook sal kan stilsit en stilbly, en sodoende ook tot rus te kom;

*    ontvanklik sal kan wees: d.w.s. met ‘n leersame gees / teachable spirit;

*    in afwagting op God kan wees: sê dit vir Hom, vra Hom; ja, selfs roep na Hom, of pleit by Hom;

*    dít wat dan in jou gedagtes is (maak dalk ‘n lysie) vir God te gee, sodat jy op Hom kan fokus ;

*    sal verwoord hoe jy God ervaar en Hom raaksien in dít rondom jou en wat gebeur en in die natuur;

*    jou aandag sal bepaal by die kring of jou stiltetyd sodat jy kan luister en kan hoor, en dan kan leer wat die waarde is van die betrokke geloofsgewoonte wat op daardie dag van toepassing is, byvoorbeeld danksegging, lofprysing, Bybel-lees, voorbidding, ensovoorts;

*    aan elk ander in die groep ‘n beurt vir deelname sal gun en mekaar sal respekteer – deur o.a. stil te bly en te luister (dan verstaan jy waarom ‘n ideale grootte vir ‘n groep so 5 tot 8 lede is).

 1. Jou eie stiltetyd: daarvoor is die kring se aktiwiteite ‘n praktiese riglyn en kan sinvol gebruik word.
 2. Afsondering: kies tuis ‘n vaste tyd en ‘n stil plek vir jou binnekamer en hierdie persoonlike afspraak.
 3. Danksegging: leer dankbaar-wees vir wat God vir doen en gee, en om uit daardie dankbaarheid te leef.
 4. Gebed: wanneer jy voor die Here kom, praat net gewoon met Hom en probeer om daarin gefokus te bly.  Doen voorbidding en leer volhardend bid en om ‘n intersessor te wees; jy gaan ook onder die  leiding van die Heilige Gees leer verstaan wat vas-en-gebed is.
 5. Kommitment: dit begin eerstens by jou daaglikse afspraak met die Here God vir jou eie stiltetyd, en dan ook jou weeklikse afspraak met Hom by jou kleingroep – dit vra selfdissipline en tydsbeplanning in jou program. Verder behels dit ook jou optrede in jou gesin, by vriende en elkeen met wie, of die saak waarby, jy betrokke is. Dit betrek dus die wyse van alles wat jy doen en sê – en verbeeld jou integriteit.
 6. Eenvoud: dit is die opregtheid en ongekunsteldheid in die wyse van jou aanbidding, en selfs die eenvoud van hoe jy lyk, aantrek en leef, en wat jy koop en eet; dus jou totale lewenswyse en -styl.
 7. Lofprysing: loof God vir WIE en HOE Hy is; jy kan op baie maniere dit vir Hom sê, noem en uiting gee, en oor Hom juig en getuig, en wel met die fokus op God alleen!  Vra gerus vir meer notas daaroor.
 8. Aanbidding: word stil voor God / be in awe, buig voor Hom en verwonder jou – dink oor waar jy God onlangs of vroeër werklik beleef het/ Of sit selfs net stil in liefde aan Sy voete; buig in aanbiddding.
 9. Belydenis: kom voor God en vra Hom om Sy lig oor jou lewe te laat skyn, en praat met Hom daaroor;

*   kyk wat dit is wat afstand bring tussen God en jou, òf tussen jou en ‘n ander party;

*   Jesus is jou rolmodel; kyk in ootmoed op na God en vra Hom om jou te begelei om te kan verstaan waar jy te-kort-skiet, of andersins wat of wie dit is wat jou vashou of verblind;

*   ervaar berou en bely dan presies dít waarvan jy weet, òf wat in jou gees vir jou duidelik word;

*   wanneer jy dan opstaan en uitstap, kan jy oorwinnend deur die Gees daaroor gaan leef;

*   soms is heling nodig – wat ‘n spesifieke pad saam met God en ‘n mentor kan wees.

 1. Getuienis gee / witnessing: deel met ander wat die pad is wat die Here met jou loop en/of geloop het.
 2. ‘n Bediening hê / ministry: God wil jou en jou talente gebruik, en deur die salwing van Sy Gees staan jou bediening in Sy diens en sal ook bydra by tot uitbreiding van Sy Koninkryk.
 3. Viering / celebration): jy is op ‘n vreugdepad (joy); daarom eet en kuier jy saam met gelowiges, en skep geleenthede waar jy jou getuienis / testimony kan leef, en ook van kan meedeel.
 4. Koinonia / fellowship: jy is deel van ’n groter geloofsgemeenskap en sal dus gemeente-byeenkomste, eredienste, gemeente-etes, -bidure, -uitreike en diensterreine na waarde ag, al het Covid nuwe riglyne meegebring.  Bly bid vir jou toewyding en egte kommitment in die groep. Bid ook vir jou eie, unieke bydrae tot die samehorigheid van mekaar; bid ook saam vir die omgee en waardering van mekaar.
 5. Rentmeesterskap: gee (tiendes) van jou tyd, energie en geld (eintlik van jou hele lewe) aan jou Vader terug; let tog wel op na jou motief daarmee – praat met God daaroor en vra leiding.
 6. Mentorskap: heg waarde aan die geestelike mentorskap van die groepleier en ander geestelike leiers – ‘n mentor is saam met jou op pad en help ook met selfinsig en motivering, en kan jou ook help om die rol van geestelike leierskap / submission te verstaan.

*   luister geestelike radioprogramme en musiek, en eweneens op TV wat verrykend en opheffend is;,

*   lees geestelike boeke: ‘n geestelike skrywer kan vir seker ‘n mentor wees en is dus ‘n belangrike  skakel op jou geestelike pad;  en op daardie pad kan jy dan weer (op jou beurt) die aflosstokkie  aangee!

Jy kan verder lees oor geestelike gewoontes in Spiritual Disciplines Handbook van Adele A. Calhoun.

Lees gerus ook ander geestelike boeke, van byvoorbeeld skrywers soos Joyce Hugget, Philip Yancey, Richard Foster, Gordon MacDonald, Watchman Nee, Bill Hybels, Thomas Keating, Henri J.M. Nouwen,  C.S. Lewis, Jan Johnson, John Ackerman, Eugene Peterson, Ben Camble Johnson, Larry Crab, en in Afrikaans ook van Willem Nicol, Ferdinand Deist en veral Andrew Murray.

Soos jy groei in jou geloof, kan jy op ‘n dag dalk net weet – omdát jy wéét, dat jy deur God se besondere genade aangeraak is, òf dat jy ‘n ontmoeting met Jesus gehad het, òf in jou gees besef en ervaar dat jou gees resoneer met die Gees van Christus.  Dan verstaan jy waarom wedergeboorte ‘n geestes-ervaring is – want ‘die wind wat waai waar Hy wil’. Jy besef en weet dan dat die geestelike wêreld sy eie dimensie het.

Op hierdie stadium kan jy vind dat kennis van geestelike oorlogsvoering vir jou meer van waarde word.  Nou kan jy leer van hulle wat op pad dié gestap en ervaring daarvan het; d.w.s. kenners soos Bennie Mostert, Piet du Toit en Dawie Pypers, en veral in besonder by Neil Anderson (soos in “Victory over darkness”).

‘n Baie spesiale welkom op dié besonderse pad – ja, kom deel saam in die vreugde van die opgestane Here Jesus!  Hiermee dan liefdevolle seëngroete spesiaal vir jou.

Mariette Rossouw

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.