‘n Nuwe begin – Handelinge 9 – kleingroepmateriaal (13-19 Oktober)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van omgee, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons begin dié week met die laaste vier hoofstukke van Die Storie.  In die eerste drie gaan ek fokus op die lewe van Paulus.

’n Bietjie agtergrond oor Paulus: Paulus is gebore in Tarsus in Silisië (Hand 22:3, 28; Fil 3:5) tussen ongeveer 1 tot 5 nC. Volgens Hieronymus was sy familie van Galilea, maar het in 4 vC na Tarsus verhuis. Hy was ‘n Jood, met die Hebreeuse naam Saulus (dit beteken begeer), uit die stam van Benjamin. Hy het egter ook Romeinse burgerskap gehad, met die Latyns-Romeinse naam Paulus (dit beteken klein).  Sy familie het kort na sy geboorte na Jerusalem verhuis, waar hy grootgeword en opgevoed is aan die voete van die Fariseër Gamaliël (Hand 22:3).  Hy was goed bekend met die situasie in Jerusalem, en die Jode het sy storie goed geken (Hand 26:4 vv).  Sy pa was immers ook ‘n Fariseër (Hand 23:6).  Trouens, hy was ‘n vertroueling van die priesterhoofde.  Hoewel hy ‘n bietjie jonger as Jesus was, was hy waarskynlik bewus van die gebeure rondom Jesus in dié se verhoor in Jerusalem, soos sy betrokkenheid by die steniging van Stefanus ‘n paar maande later getuig.

Lees Handelinge 8:1-3; 9:1-31 (bl. 427-9 in Die Storie).  Wat tref jou in dié gedeelte?  Watter belofte of opdrag hoor jy daarin?

Dink verder na oor hierdie aanhalings uit Die Storie en bespreek die betekenis daarvan vir ons geloofslewe:

  1. Lukas begin Saulus se verhaal met dié stelling: “Saulus het saamgestem met die teregstelling van Stefanus,” en vervolg met dié beskrywing van sy houding teenoor Christene: “(Hy het) met elke asemteug dreigemente uitgespreek.  Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak.”
  2. Jesus verskyn aan Saulus en sê: “Staan nou op en gaan die stad (Damaskus) inDáár sal vir jou gesê word wat jou te doen staan.”  Jesus gee ook aan Ananias die opdrag om vir Saulus te sê: “(Jesus) het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.”
  3. Lukas sê vir ons: “(Saulus) het Jesus dadelik in die sinagoges begin verkondig – dat Hy die Seun van God is.”
  4. Met Saulus se poging om by die gelowiges in Jerusalem aan te sluit, het Barnabas hom ontferm oor Saulus en “na die apostels toe gevat.”
  5. Die netto resultaat volgens Lukas was: “Die gelowiges is opgebou en het in ontsag vir die Here geleef en hulle is deur die Heilige Gees versterk.  Op hierdie manier het hulle getalle aangegroei.”

Gewoontes en gebruike

Ons wil natuurlikerwys ons blootstelling aan andersdenkendes beheer. Daarom vermy ons konflik-situasies met mense wat van ons verskil, veral waar hulle openlik vyandig is teenoor ons.  Daar kan egter geen verandering en versoening kom as ons nie die grens ook na ons vyande oorsteek nie.  Dít wys Jesus ons in sy gesprek met Saulus. Dít wys Ananias ons in sy gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag om met Saulus te praat.  Dít wys Barnabas in sy ontferming oor Saulus deur hom na die apostels toe te vat.  Henry Nouwen (Reaching Out) noem dit die beweging van “hostility” (vyandigheid) na “hospitality” (gasvryheid) waar die vreemdeling-vyand met sy andersheid ontvang word en eintlik ’n kans gegun word om ’n medemens te word; waar die andersheid nie meer die verhouding definieer nie, maar die aanvaarding. Dit is uiteindelik ons roeping: om van die “hostis” ’n “hospes” – van die vyand ’n gas – te maak.  Bespreek – dink aan mense waarin julle dié lewenshouding in die praktyk kon sien.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Hoe kan jy Jesus, Ananias en Barnabas navolg? Dink aan gewoontes soos getuienis (om die liefde van Christus te deel), eerlikheid (om die waarheid in liefde te praat), gasvryheid (om uit te reik en in te sluit), deernis en omgee (om behoeftiges en noodlydendes te help).

Bybelskool

Die Bybelskool handel dié kwartaal oor Openbaring, sowel as die briewe van Johannes en Judas.  Die eerste bydrae Donderdag  17 Oktober by www.bybelskool.com.  Die eerste byeenkoms is Woensdag 23 Oktober om 18:00-19:00 in die konsistorie.

     

Trackback from your site.

Leave a comment