Kerkorde Artikel 1

Kerkorde Artikel 1
Die NG Kerk oorweeg tans (sinodes en gemeentes) ‘n voorstel om ons Kerkorde artikel 1 te verander om die belydenis van Belhar as volg in te sluit:

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ‘n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ‘n belydenisskrif onderskryf nie.
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

Die proses in die sinode van Oos-Kaapland is dat ons eers in die sinode daaroor stem by ‘n buitengewone sinode 26-27 November. Daarna kom die gemeentes aan die beurt in die eerste kwartaal van 2015 in ‘n ringsbegeleide proses. Die hart van die besluit wentel om die ruimte wat ons gee vir mense wat verskillende oortuigings oor die belydenis van Belhar het. Dit sluit aan by ons gemeente se eerste waarde: Ons verwelkom almal. Lees meer by http://belydenisvanbelhar.co.za.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.