Geloof is ‘n Verhouding Skriflesings: Gen 1:26-28 en Kol 2:9-10

Inleiding

Waaruit bestaan jou geloof, jou lewe saam met God?

So baie mense wil dit ‘n wetenskap maak.  As ek nie die bestaan van God en die skepping  logies kan verklaar nie, glo ek nie.  Ander mense wil geloof ‘n godsiens maak. Vir hulle is geloof ‘n wet of godsdienstige reëls wat nagekom moet word.  Hulle kies ‘n teologie en dan moet God en mense in daardie raamwerk inpas.

Van die begin af, sê die Bybel, is geloof ‘n verhouding.  Die skeppingsverhaal is die verhaal van God se verhouding met die mens.  God skep nie net die mens soos Hy die ander wesens geskep het nie; met die skepping van die mens bring God ‘n verhouding tussen Hom en die mens tot stand.

Die mens is geskep om in verhouding met God te leef – Gen 1 en 2

Die mens word as beeld van God geskep, want daar is ‘n ooreenkoms tussen God en mens [Gen 1:26]. “Toe God die mens geskep het, het Hy hulle gemaak as beeld van Homself” [Gen 5:1].

Verder maak God die mens deel van sy belange, sy koninkryk [1:26]. Hy laat hulle heers oor wat Hy geskep het en sê hulle moet vrugbaar wees en vermeerder en die aarde vul.  God maak die mens  ook deel van sy skeppingshandeling.

Beeld van God beteken ook dat die mens dieselfde wese as God het. God is ‘n verhoudingswese. Daar is volmaakte harmonie tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Toe God die mens maak, skep Hy hulle as man en vrou [twee persone] en voeg hulle saam in die huwelik om in verhouding met mekaar te lewe.  Dit is nie net die mens as individu wat ‘n beelddraer van God is nie, maar ook die mens se verhoudings met mekaar is beeld van God, of nie beeld van God nie.

God skep die mens as ‘n lewende wese [2:7].  In teenstelling met die ander lewende wesens, is die mens gees, siel en liggaam, sodat hy volgens eie keuse op God kan reageer.

Die verhouding tussen God en mens kom duidelik na vore in die keuse wat God aan die mens gee in Gen 2:16.  In die gebod om nie van die boom van kennis te eet nie, vra God van die mens om vir Hom te kies, soos wat Hy vir ons gekies het.

Verbond met Abraham

Die verbond met Abraham is verhoudingstaal.  Gen 17:1 “Lewe naby my en wees opreg”.

Gen 17:7 “Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag”

Jare later, met die uittog uit Egipte gee God die wet as riglyn vir hierdie verhouding, wat gebaseer is op liefde, verhoudingstaal. Deut 6:4-5 “Die Here is ons God, Hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag”

Jesus kom hernuwe die verhouding

Joh 10:10 “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed”

Kol 2:9-10 “In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid”

1 Joh 4:16b “God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom”

Al hierdie verse bevestig dat God weer die verhouding wat die mens nie van sy kant in stand kon hou nie, kom herstel met die koms van Jesus na die wêreld.

Geloof is ‘n verhouding met mense

1 Joh 4:7-8 “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God”

1 Joh 4:18 “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie”

Ons verhouding met God is nie voltooi as dit nie mense insluit nie.  God sluit die mens volledig in by alles wat Hy geskep het en daarom moet ons ook alles en almal wat God insluit in ons verhouding met Hom insluit.

Waar is jou hart?

Die sleutelvraag is dus nie waar is jou verstand nie, maar waar is jou hart?

Een van die Skrifgedeeltes wat ons hierdie week gelees het, vra dieselfde vraag: Waar is jou hart?

Lukas 12:32-34 “…dit was die wil van die Vader om die koninkryk aan julle te gee…

…Skaf vir julle ‘n beurs aan wat nie leeg raak nie, ‘n onuitputlike rykdom in die hemel

… waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees”

 

Die kernvraag is dus:

Glo jy in God omdat jy dit logies kan verklaar?

of

Glo jy in God omdat jou teologie vir jou sin maak en dit ‘n morele wet is waarvolgens jy wil lewe?

of

Glo jy in God omdat Hy jou liefhet en omdat jy Hom liefhet met hart en siel en al jou krag?

Want geloof is ‘n verhouding.

AMEN

 

 

 

 

Save

Comment

  • Brilliant vertel … dis waaroor God gaan, dis waaroor Jesus gaan!
    Dis ‘n boodskap wat jou in jou fondamente skud!

    Enige vrae, enige probleme, of geluk, lief en leed,word voorafgegaan, deurreik … omvat in hierdie boodskap!
    Dankie baie vir ‘n boodskap, helderliggend.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.