Geestelike Groei

Daar is vir ons niks meer belangrik as dat die mense in ons gemeente geestelik groei.  Daarom is dit die fokus in alles wat ons doen ook in Didage.

Baie mense vra egter:

 • Wat is geestelike groei?
 • Hoe meet ‘n mens geestelike groei?
 • Watter katalisators is daar wat jou geetelik kan laat groei?
 • Hoe hanteer ek stagnasie en ander hindernisse in my geestelike groei?

Willow Creek het hieroor indringende navorsing gedoen in meer as ‘n 1000 gemeentes, onder meer as 250 000 lidmate, in 20 denominasies en 19 lande.  Hier is die resultaat van hulle ondersoek:

INHOUDSOPGAWE

1       Wat is geestelike groei?.

2       Hoe meet ‘n mens geestelike groei?.

3       Mense is versprei in vier voorspelbare “geestelike groei” segmente.

4       Om te kan groei, moet jy jou behoefte aan groei agterkom..

5       Vier katalisators het ‘n groot impak op geestelike groei

6       Hoe werk die katalisators?.

7       Wat bevorder dan geestelike groei?.

8       Hoe het Willow Creek op dié bevindinge gereageer?.

9       Verdere nadenke uit die navorsing (as ‘n bonus!)

9.1          Die kern drywers wat geestelike groei inspireer.

9.2          Watter gemeente eienskappe is vir mense die belangrikste in geestelike groei?.

9.3          Twee probleme wat mense in geestelike groei ervaar.

9.3.1      Stagnasie:

9.3.2      Ontevredenheid:

9.4          Bonus bevindinge van die ondersoek.

10          Bronne.

TEMA: Hulle het hulle heelhartig toegelê

Die navorsing wat Willow Creek Community Church in Chicago oor geestelike groei gedoen het, maak wêreldwyd ‘n groot impak op die wyse wat gemeentes hulle lidmate bedien.  Dit het ook ‘n groot impak gehad op ons eie visie van hoe ons mense wil help om geestelik te groei.

Wat is geestelike groei?

Geestelike groei alles te make het met ‘n groeiende nabye verhouding met Christus.  Willow gebruik die metafoor van water wat vloei – ons is soos water wat na God toe wil vloei en diep intieme gemeenskap met Hom wil hê – en die kerk moet mense hiermee help.  Om die waarheid te sê, mense verwag van die kerk dat hulle met hierdie transformasie proses moet help.

Willow se “working definition of spiritual growth” is: “An increasing love for God and for other people” geformuleer uit Jesus se samevatting van die wet in Matteus 22:37-39.  Dit gee ‘n maatstaf om te probeer agter kom wat in die hart van gelowiges aangaan en te kan beoordeel nie net waar jy is in jou geestelike lewe nie, maar ook waar jy moet wees.

Hoe meet ‘n mens geestelike groei?

Om agter te kom waar hulle mense op die geestelike groei kontinuum is, het Willow Creek vrae gebruik wat gebaseer is op die Christian Life Profile Assessment Tool.  Dit is ontwikkel uit die navorsing van Randy Frazee, senior pastor van Oak Hills Community Church in San Antonia, Texas. Die meetinstrument is getoets en verfyn deur baie forums in Amerika, bv. The Spiritual State of the Union, ‘n voortgaande barometer van die “geestelike temperatuur” van Amerika, en geborg deur die Universiteit van Pennsylvania en die Gallup Organisasie.  Dallas Willard, J.I. Packer en Larry Crabb is van die eksperte wat hierin saamgewerk het.  Dit sluit vrae in oor die redding uit genade, die Triniteit, ‘n persoonlike God, die prioriteit van Christus, die outoriteit van die Bybel, gelowiges se identiteit in Christus en rentmeesterskap.

Mense is versprei in vier voorspelbare “geestelike groei” segmente

Mense is volgens die resultate van die navorsing in vier voorspelbare segmente versprei op hierdie verhoudingspad met Jesus Christus:

 • ONTDEKKERS: Op ‘n ontdekkingstog van die boodskap van Christus
 • BEGINNERS: Begin groei in Christus
 • GROEIENDES: Kom naby aan Christus
 • CHRISTUS-GESENTREERDES: Leef Christus gesentreerd

Mense se behoeftes verskil in elkeen van dié vier voorspelbare segmente

Die behoeftes wat mense in dié segmente het, verskil en is die volgende:

 • ONTDEKKERS: Soeker eredienste en geleenthede om met ander te connect
 • BEGINNERS: Kleingroep geleenthede en basiese persoonlike geestelike praktyke
 • GROEIENDES: Diensgeleenthede en gevorderde persoonlike geestelike praktyke
 • CHRISTUS-GESENTREERDES: Mentor geleenthede en ‘n wye reeks van diensgeleenthede

Om te kan groei, moet jy jou behoefte aan groei agterkom

Willow werk met die idee van ‘n “vision gap” tussen 1) waar mense nou is (werklikheid) en 2) waar hulle graag wil wees (visie) op voetspoor van Peter Senge (Fifth Discipline) se navorsing.  Sy tese is dat die gaping tussen werklikheid en visie ‘n “creative tension” veroorsaak wat as sodanig die energie voorsien om die gaping te oorbrug.  Dit is soos ‘n rubberband wat jou vorentoe trek.

Maar belangrik, Willow het dié gaping en die wyse waarop dit oorbrug moet word, nie self uitgedink nie.  Nee, hulle het deur die ondersoek gehoor hoe “werklike mense”, nie dominees nie (!), prakties te werk gaan om die geestelike gapings in hulle lewens te oorbrug.

Vier katalisators het ‘n groot impak op geestelike groei

In Willow se ondersoek (500 kerke en 157 000 mense) is vier kategorieë van geestelike katalisators gevind wat mense help om van een fase van geestelike groei na die volgende te beweeg.  Dis afgelei uit die meting van die impak van meer as vyftig faktore op geestelike groei.

Die vier katalisators is:

1.       Geestelike oortuigings en houdings

2.       Georganiseerde kerklike aktiwiteite

3.       Persoonlike geestelike praktyke

4.       Geestelike aktiwiteite saam met ander

Hoe werk die katalisators?

Die vier katalisators werk as volg:

1.  Geestelike oortuigings en houdings

 • As voorbeeld: die aanvaarding van Jesus as die enigste weg tot saligheid is ‘n baie voorspelbare invloed of katalisator wat mense van die eerste segment (Ontdekkers) na die tweede (Beginners) laat beweeg.
 • Die impak van die katalisators op geestelike groei het ‘n wesenlike rangorde gebaseer op empiriese navorsing: mense moet eers oortuig word van die waarheid van redding deur genade alleen en die Triniteit voordat hulle ‘n geloof in ‘n persoonlike God sal aanvaar en die prioriteit van Christus in hulle lewe.
 • Belangrik: ‘n Begeerte dat Jesus ‘n prioriteit in my lewe sal wees (first in my life), is ‘n betekenisvolle katalisator in al drie bewegings, sowel as ‘n groeiende oortuiging van die outoriteit van die Bybel.

2.  Georganiseerde kerklike aktiwiteite

 • Die impak van die kerk, soos reeds in die eerste rondte van hulle navorsing bevind, is die hoogste in die eerste twee bewegings van geestelike groei: Ontdekkers na Beginners, en Beginners na Groeiendes.
 • Nog dieper: die naweek eredienste, wat die meeste bronne van die kerk vereis, is net ‘n betekenisvolle katalisator in die eerste beweging: van Ontdekkers na Beginners! En dié bevinding kom van ‘n databasis van gemeentes waarvan 40% NIE hulleself as “seeker-friendly” beskou NIE!
 • Dit beteken nie dat mense in volgende fases van geestelike groei nie kerk bywoon nie, maar dat die vlakke van tevredenheid met wat die kerk vir geestelike groei beteken, toenemend afplat. Ander kerklike aktiwiteite raak toenemend belangrik in volgende fases van geestelike groei, waarin diensgeleenthede en verdere leer-ervarings ‘n belangrike rol speel.
  • ‘n Verstommende ontdekking is dat diensgeleenthede meer betekenisvol is in geestelike ontwikkeling as georganiseerde kleingroepe!
  • Verdere leer-ervarings oor geestelike temas het ook ‘n betekenisvolle impak in beweging twee (Beginner na Groeiende).
  • Verdere leer- en aanbiddings dienste het ook ‘n betekenisvolle katalisator effek in beweging drie Groeiende na Christus-gesentreerde).

3.  Persoonlike Geestelike Praktyke

 • Refleksie oor die betekenis van die Bybel vir my lewe is die nommer een faktor in al drie bewegings.
  • Dit is die enigste faktor uit meer as vyftig faktore in die ondersoek wat in die lys van die top vyf katalisators in al drie geestelike bewegings voorkom. Dit is dus die kragtigste voorspelbare katalisator van geestelike groei.
  • Refleksie eerder as studie het die grootste betekenis vir mense – “implies a contemplative process, one of thoughtful and careful deliberation”.
  • Die Bybel is nie net die “vanilla” as jy na persoonlike geestelike praktyke kyk nie, dit is die “vanilla” wanneer hulle na alles kyk! (Willow gebruik dié vanilla metafoor na aanleiding van die feit dat vanilla roomys twee keer meer gewild as sjokolade roomys is en dié weer twee keer meer gewild as aarbei is. Hulle soek dié faktor wat die grootste impak kan hê: die “vanilla” faktor.)
  • Bewussyn en toeganklikheid is die twee sleutel geleenthede om mense aan te moedig om by deurlopende Bybel refleksie betrokke te raak.
 • Ander geestelike faktore het nie ‘n betekenisvolle katalisator effek in enigeen van die drie bewegings nie, bv. joernaal-skrywe, die lees van geestelike stof, die benutting van geestelike materiaal buite die kerk (radio, musiek, Internet).

4.  Geestelike aktiwiteite saam met ander

 • Geestelike aktiwiteite saam met ander vind meesal buite die kerk plaas. Dit sluit informele netwerke van geestelike vriendskappe en vertrouelinge in, evangelisasie uitreike en dienslewering aan dié in nood “on my own”.
 • Twee sleutel insigte:
  • Geestelike gemeenskap is ‘n kritiese katalisator vir geestelike groei in al drie geestelike groei bewegings. Dit skuif wel van meer spontane vriendskappe na sterker mentor verhoudings wat meer verantwoording asook meer risiko’s impliseer.
  • Alle segmente sê dat geestelike vriendskappe hulle mees belangrike bron van geestelike gemeenskap is.

§  Dit beteken dat dit belangrik is vir die kerk om formele georganiseerde kleingroep en diensgeleenthede aan te moedig  …  maar dit is ook reg dat mense die georganiseerde struktuur op een of ander punt verlaat.

o   Evangelisasie aktiwiteit (gedefinieer as 6 betekenisvolle gesprekke met nie-Christene in ‘n gegewe jaar) is die grootste katalisator in beide bewegings 2 en 3, maar interessant genoeg beide as ‘n oorsaak en ‘n gevolg van die beweging.  Dit is ‘n baie voorspelbare indikator van geestelike groei in fase 2 en 3.

Samevatting

 • Geestelike groei is ‘n hoogs-individuele proses – d.w.s. nie-liniêr. Daar is geen duidelike patroon of stappe wat geestelike volwassenheid waarborg nie. Die metafoor van ‘n “geestelike orkes” verduidelik die kompleksiteit van die proses van geestelike groei. Die vier faktore of katalisators van geestelik groei is altyd op die verhoog, maar word verskillend ingespan vir elke individuele uitvoering.
 • Gender speel nie ‘n betekenisvolle rol in geestelike groei nie.
 • Ouderdom speel nie ‘n betekenisvolle rol in geestelike groei nie.

Wat bevorder dan geestelike groei?

Die navorsing suggereer dat dié groei deur twee dinge bevorder word:

 • die gemeente en
 • persoonlike geestelike praktyke.

Die gemeente is die belangrikste in die vroeë stadia van geestelike groei.  Daarna skuif die rol van die  gemeente van ‘n primêre invloed na ‘n sekondêre invloed. Die gemeente is baie belangrik in die Ontdekkings- en Beginners fase deur eredienste en kleingroepe, maar raak in die volgende fases meer van ‘n platform vir diensgeleenthede.  Persoonlike geestelike praktyke – gebed, joernaal skryf, stilte (solitude), Skrifstudie – raak al hoe meer belangrik, dinge wat gelowiges self doen.

Persoonlike geestelike praktyke is dus die boublokke van ‘n Christus-gesentreerde lewe.  Dit is wat geestelik volwasse mense reg deur die eeue sê.  Willow se bevinding strook hiermee: Mense se gevoelens/houdings oor die belangrikheid van geestelike praktyke in hulle daaglikse lewens verhoog betekenisvol soos mense geestelik groei.

Gelowiges het God nodig en soos gelowiges geestelik groei neem die invloed van die gemeente af, en lei dit Willow tot die gevolgtrekking dat mense nie nodig het om gepamperlang te word in die latere stadiums van geestelike groei nie.

Hoe het Willow Creek op dié bevindinge gereageer?

Die erediens se impak is verleng deur bv. ‘n joernaal uit te gee as deel van hulle preekreekse wat plek vir notas het (Ontdekkers), vrae vir refleksie deur die week (Beginners), vrae vir verdere studie in kleingroepe (Groeiendes) of saam met ‘n geestelike vriend (Christus-gesentreerdes).

Hulle het na die boek gepubliseer is, nog ‘n dramatiese maar fundamentele skuif gemaak, wat in die opvolg boek uitgespel word:

 • Die Mid-week erediens is verander na ‘n Next Steps kort kursus formaat waar lidmate saamkom vir ‘n halfuur lof- en aanbiddingsessie en daarna verdeel in 40 (!) groepe wat fokus op dinge wat hulle kan help op die pad van geestelike groei. As jy ‘n klas mis, kan jy ‘n video aanbieding aflaai van hulle webtuiste (enige plek in die wêreld!).
 • Interessant – dié skuif is onder andere gemaak om ‘n “ontevrede segment” in Willow uit te daag:
  • Die ontevrede segment wil meer in-diepte lering uit die Bybel hê en meer uitgedaag word deur die eredienste.

Verdere nadenke uit die navorsing (as ‘n bonus!)

In die bespreking van die vier katalisators fokus Willow op drie bewegings wat mense van een segment na ‘n volgende laat beweeg:

1. Beweging Een: die vroegste fase van geestelike groei (Ontdekker na Beginner) – veral die aanvaarding van Jesus as die enigste weg tot saligheid (laerskool) = basiese fundamentele oortuigings en houdings – VERBIND AAN JESUS.

2.       Beweging Twee: die intermediêre fase van geestelike groei (Beginner na Groeiende) – veral waar mense begin om meer aktief in hulle persoonlike geestelike ervarings te word (hoërskool) = persoonlike geestelike gewoontes – VERBIND AAN LEWENSTYL.

3. Beweging Drie: die meer gevorderde fase van geestelike groei (Groeiende na Christus-gesentreerde) – veral waar mense begin skuif van ‘n groeiende daaglikse bewussyn van Christus se teenwoordigheid en betrokkenheid na ‘n herdefinisie van ‘n persoon se identiteit as Christus-gesentreerd (universiteit) = geestelike uitreik aktiwiteite – VERBIND AAN DIE WÊRELD.

Die kern drywers wat geestelike groei inspireer

 • Mense groei geestelik deur meervoudige insette: lering en studie, geestelike “coaching” en alledaagse geestelike ervarings. In die vorige ontleding van die katalisators is daarna gekyk as horisontale faktore asof dit onafhanklike kategorieë is.
 • Hier word na die katalisators gekyk vanuit ‘n vertikale benadering, om agter te kom watter katalisators is die mees betekenisvolle, en die mees voorspelbare (predictive) vir elke geestelike beweging.
 • Beweging 1: Alles gaan oor die basiese dinge (fundamentals)
  • Twee sleutel insigte:
  • Basiese oortuigings is krities belangrik: Triniteit, Persoonlike God, Redding uit genade alleen, Gesag van die Bybel.
  • Kerklike aktiwiteite verskaf ‘n platform vir geestelike groei – naweek eredienste, diensgeleenthede in die kerk, kleingroepe
  • Die top vyf geestelike katalisators in beweging 1: redding uit genade alleen, Triniteit, diensgeleenthede in die kerk, gebed om leiding, refleksie oor die Bybel (in rangorde geplaas)
 • Beweging 2: Oefening, oefening, oefening
  • Die dominante krag wat hierdie geestelike beweging aandryf is die inoefening van geestelike dissiplines wat ‘n aktiewe persoonlik en intieme verhouding met Christus voed.
  • Geloof skuif van passief na aktief.
  • Persoonlike geestelike praktyke raak deel van die lewe – NB dit is toenemend ‘n twee-rigting verhouding, nie net praat met God nie, maar luister en veral die ervaring van gebedsverhoring. Daarby is dit nie net die blote lees van die Bybel wat belangrik is nie, maar die reflekterende, kontemplatiewe en veral transformerende lees van die Bybel (‘n lees wat ‘n mens se denke en lewe verander – vgl Lectio Divina).
  • Die top vyf geestelike katalisators in beweging 2: Persoonlike God, gebed om leiding, refleksie oor die Bybel, stilte, evangelisasie (in rangorde geplaas).
  • Mense in dié fase van geestelike groei verwelkom: Bybelstudies, kursusse oor geestelike temas, retraites (as boublokke in hulle geestelike groei).
 • Beweging 3: “In the zone”
  • Hier gebruik hulle die gesegde oor Michael Jordan van die Chicago Bulls (basketbal) wat byna nooit ‘n skoot gemis het as hy in die “zone” was nie. Dit gaan hier oor die “sweet spot” waar die fokus op basiese dinge en die inoefening daarvan begin vrugte lewer.
  • Mense in hierdie fase neem verantwoordelikheid vir hulle eie geestelike groei en maak nie staat op eksterne invloede vir hulle eie geestelike motivering en rigting nie.
  • NB – geestelike groei is in dié fase die grootste, anders as wat die algemene idee is, dat mense in die eerste fase die meeste groei en dat dit daarna afplat.
  • “Giving away my life” is die katalisator houding in dié fase, ook genoem ‘n tyd van geestelike vrygewigheid. Dit het te make met tyd, geld, geloof en lewe.
  • Hierdie segment het die hoogste vlakke van diens, evangelisasie en dankoffers.
  • Die top vyf geestelike katalisators in beweging 3: om my lewe weg te gee, Christus is eerste, Identiteit in Christus, gesag van die Bybel, refleksie oor die Bybel (in rangorde geplaas).
  • Die eerste faktor, om my lewe weg te gee, is ‘n vanilla faktor, dit is twee keer meer voorspelbaar as die ander vier faktore. Die tweede faktor, Christus is eerste, is soos sjokolade roomys, dit word baie hoër as die ander drie faktore geëvalueer.
  • Hierdie mense het min nodig van die kerk om te groei. Wat hulle nodig het, is vir die kerk om hulle “die bal te gee”, in Michael Jordan idioom. In terme van die bekende Pareto beginsel, 80 persent van die bronne moet vir hierdie 20 persent van Christus-gesentreerde mense benut word.
 • Om dit eenvoudig te stel:

§  Alle gelowiges word beïnvloed deur die vier katalisators:

 • Geestelike oortuigings en houdings
 • Georganiseerde kerklike aktiwiteite
 • Persoonlike geestelike praktyke
 • Geestelike aktiwiteite saam met ander

§  Die eerste beweging gaan oor basiese Christelike oortuigings.

§  Die tweede beweging gaan oor persoonlike geestelike praktyke.

§  Die derde beweging gaan oor geestelike uitreik aktiwiteite.

 • Daar is ook ‘n “missing movement” – dit is die beweging wat mense van die segment: “Far from God” help om Ontdekkers te word. Die navorsing daaroor moet nog gedoen word, maar Willow se aanvanklik hipotese, gebaseer op hulle studie van die Ontdekker-segment, draai om die vyf grootste hindernisse vir geloof. Die katalisators lê moontlik in die volgende faktore:

1.       Triniteit

2.       Naweek eredienste

3.       Gebed om leiding

4.       Refleksie oor die Bybel

5.       Geestelike vriendskappe

Watter gemeente eienskappe is vir mense die belangrikste in geestelike groei?

 • Ses gemeente eienskappe is geïdentifiseer as die belangrikste vir die mense, hoewel die vlakke van tevredenheid beduidend wissel:
  • Provides compelling worship services [72%],
  • Helps me develop a personal relationship with Christ [68%],
  • Challenges me to take the next steps in my spiritual life [66%],
  • Helps me understand the Bible in greater depth [62%],
  • Helps me feel like I belong [46%],
  • Helps me find a spiritual mentor[34%]).
 • Mense sê dat die naweek eredienste belangrik is vir hulle geestelike groei, en dat hulle spesifiek die sang/aanbidding ervaring waardeer.
 • Interessant:
  • die Christus-gesentreerde segment sal meer geredelik nie-Christen vriende saambring na die erediens;
  • die ontevrede segment wil meer in-diepte lering uit die Bybel hê en meer uitgedaag word deur die eredienste.

Twee probleme wat mense in geestelike groei ervaar

Stagnasie:

o   22% van die mense wat aan die ondersoek deelgeneem het, sê hulle het gestagneer!

o   Interessant: die kern Christelike oortuigings van gestagneerdes is dieselfde as die wat nie-gestagneer is nie, behalwe dat hulle wel laer vlakke van geloof in ‘n persoonlike God en die gesag van die Bybel vertoon.

o   Maar, die gestagneerdes het meer betekenisvolle hindernisse, waarvan die eerste by verre die belangrikste is: geestelike groei is nie ‘n prioriteit nie, konflik van verantwoordelikhede, emosionele kwessies, het ander nie lief, verslawing.

o   Die gestagneerdes het ook betekenisvol minder vlakke van persoonlike geestelike praktyke as dié wat nie gestagneer is nie.

o   Daarom was dit ook nie onverwags dat die hervatting van persoonlike geestelike praktyke die nommer een faktor was om uit die stagnasie te beweeg (die vanilla faktor vir dié segment)!

Ontevredenheid:

o   “I am dissatisfied” – 17% van die mense wat aan die ondersoek deelgeneem het!

o   Die ontevredenheid het nie met tasbare kwessies soos parkering, musiek of sitplekke te make nie.

o   Mense is ontevrede met “how the church helps me grow spiritually”!

o   Anders as met die bevinding in Reveal – Where are you? (Willow lidmate) kom dié mense van die breër ondersoek in aldrie bewegings voor en nie net in beweging 3 nie (Willow), hoewel dit betekenisvol is dat 50% in die derde beweging voorkom.

o   Die hindernis blokkeer nie geestelike groei as sodanig nie, maar is wel beperkend om volledig in te skakel met die kerklike aktiwiteite.  “the stalled quit the spiritual journey; the dissatisfied quit the church.”

o   Die naweek erediens is die kerklike aktiwiteit wat die meeste met tevredenheid gekorreleer kan word.

o   Bronne van ontevredenheid met die naweek erediens”

 • Relevante Bybelse lering wat help met die alledaagse lewe (55% gaping tussen die belangrikheid daarvan en die tevredenheid daarmee)
 • Uitdagend en “thought provoking” (54% gaping)
 • Gereëlde gebruik van die Bybel (41% gaping)
 • In-diepte studie van die Bybel (53% gaping)
  • Om die gapings (veral nommer 1,2, en 4) aan te spreek, sal vir alle mense relevant wees, of hulle ontevrede is of nie, en op alle vlakke van hulle geestelike groei. “A rising tide lifts all boats.
  • Die goeie nuus is dat 68 persent van gelowiges beide tevrede en nie gestagneerd is nie.
  • Die slegte nuus is dat 32% in die worstelende ongelukkige groep val.
 • Belangrike Willow bevindings:
  • Mense erken openlik dat betekenisvolle hindernisse, soos verslawings en emosionele kwessies, hulle geestelike groei beperk.
  • Die gestagneerde en ontevrede segmente is baie meer openlik bereid om te oorweeg om hulle gemeente te verlaat.
  • die ontevrede segment wil meer in-diepte lering uit die Bybel hê en meer uitgedaag word deur die eredienste.
 • Meer as 25% van die deelnemers aan die ondersoek het hulleself beskryf as gestagneer of ontevrede met die rol van die gemeente in hulle geestelike groei.
  • Die gestagneerdes val veral in die Groeiende fase en die ontevredenes in die Christus-gesentreerde fase.
  • Die gestagneerdes (16% van die ondersoek) ondervind betekenisvolle hindernisse in hulle geestelike groei: verslawings, ongesonde verhoudings, emosionele kwessies en om hulle geestelike lewe ‘n prioriteit te maak.
  • Die ontevredenes (63% van hulle het al oorweeg om die gemeente te verlaat!) het veral die volgende twee sake uitgelig waarmee hulle die minste gehelp word deur die gemeente:
 • Die gemeente help my om op koers te bly in my strewe om ‘n Christelike lewe te lei.
 • Die gemeente help my om ‘n geestelike mentor te kry.
 • Willow het hierop ‘n “aha” ervaring gehad – hierdie twee segmente sien nie raak dat baie van die verantwoordelikheid vir ‘n groeiende geestelike lewe by hulleself berus nie. Soos Bill Hybels in ‘n sessie by die Leadership Summit van 2007 gesê het: Ons het ons lidmate gevoed, in plaas daarvan om hulle te help om “self-feeders” te word.
 • Die boodskap aan die gemeente het verander van ‘n afhanklikheidsmodel (we know what you need, and we can meet those needs for you) na ‘n groeiende interafhanklikheidsmodel.
 • Willow se rol skuif van geestelike ouer na geestelike breier (coach). Dit hou onder andere in dat daar nie meer ‘n “one-size-fits-all” benadering is nie.
 • Interessante bevinding: Soos mense geestelik groei, het mense die behoefte dat die geestelike gemeenskap hulle verantwoordelik hou.
 • oofHoofboodskap:
  • Wat maak ek as ek stagneer in my geestelike lewe?

§  Fokus op die hervatting van persoonlike geestelike gewoontes

o   Wat maak ek as ek ontevrede is met die kerk?

§  Dink oor die rol van die kerk is dié van geestelike afrigter

 • Uitdaging en afrigting is die twee maniere om Christus-gesentreerde mense na hoër vlakke van geestelike betrokkenheid aan te spoor.
 • Die kerk se grootste rol in dié segment is dié van geestelike motiveerder of geestelik afrigter.

Bonus bevindinge van die ondersoek

 • Om groot te word in die kerk is die hoof rede waarom mense begin om die boodskap van Christus te ondersoek.
 • Ander redes hou verband met persoonlike gevoelens van leegheid of worsteling.
 • Dit is die aanduidings van ‘n oes wat besig is om ryp te raak!
 • Uitdrukkings van dankbaarheid teenoor God en afhanklikheid van God verhoog dramaties soos mense geestelik groei.
 • Dit is die eerste een van die twee belangrikste bevindinge van die Willow ondersoek: (Die ander een is: die Bybel is die “vanilla”-faktor in alles!)
  • Christus-gesentreerde mense het ‘n enorme kapasiteit om ‘n groter koninkryk impak te hê
 • Daar is egter ‘n enorme gaping van 50% by dié segment, tussen liefde vir God (80% van die segment se mense) en liefde vir ander (30%), die meetinstrument vir geestelike groei wat Willow gebruik.
 • Die mees volwasse Christus volgelinge ervaar ‘n groter afstand tussen hulle liefde vir God en hulle liefde vir ander as die ander segmente.
 • Die relatief lae trajek van “liefde vir ander” is verrassend. Net 20% van die ander segmente “very strongly agree” met die stelling oor die liefde vir ander.
 • Dit raak erger:
  • 40% dien nie in ‘n kerk bediening een keer ‘n maand nie.
  • 50% dien nie ander “on my own” een keer ‘n maand nie.
  • 70% dien nie behoeftiges via die kerk een keer ‘n maand nie.
  • 17% van Christus-gesentreerde mense dien nie in enige van dié kapasiteite een keer ‘n maand nie.
  • 40% gee nie ‘n dankoffer nie.
  • 20% bid nie daagliks vir leiding in hulle lewe nie.
  • 50% het minder as 6 geestelike gesprekke met nie-gelowiges per jaar.
 • Die gemeentes se mees aktiewe evangeliste, vrywilligers en donateurs kom van die meer gevorderde geestelike segmente.
  • Dit is een van die belangrikste bevindings, want dit deurbreek die aanname dat evangeliese ywer die hoogste is in die eerste fase van iemand se geloofsreis.
 • Mense begin kerk bywoon hoofsaaklik as gevolg van ‘n persoonlike verhouding of aanbeveling.
 • Daar is baie redes waarom mense dien, maar die belangrikste is dat hulle dit as ‘n uitdrukking van hulle geloof sien.
 • Die belangrikste evangelisasie aktiwiteit vir die meeste segmente is om te praat oor gebed of om aan te bied om vir nie-Christene te bid.
 • Gebed is die beste manier om die wêreld te bereik

Bronne

HAWKINS, GL & C PARKINSON 2007 REVEAL.  WHERE ARE YOU NOW? WILLOW CREEK: BARRINGTON

HAWKINS, GL & C PARKINSON 2008 FOLLOW ME.  WHAT’S NEXT FOR YOU? WILLOW CREEK: BARRINGTON

     

Trackback from your site.

Leave a comment