Skip to main content

Die Krag van die Opstanding – Efesiërs 1:17-20

Inleiding

Die opstanding van Jesus verander alles. Die hele Christelike geloof is gebaseer op die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. As ons dit nie glo nie, het ons geloof geen krag nie en verskil dit geensins van enige ander kultus of godsdienste wat beelde aanbid nie.

Wat is anders na die opstanding van Jesus? God het sy beloftes van die Ou Testament en die Verbond vervul toe Hy Jesus uit die dood opgewek het. Ons geloof is nou gebaseer op hoe God Homself in die opstanding van Christus openbaar het – Hy vervul sy beloftes dat Hy die Messias, die Verlosser sal stuur om versoening tussen God en mens te bewerkstellig. Hiermee is die vleesgeworde Christus se werk voltooi en vaar Hy kort daarna op na die hemel.

Wat is nou anders vir die mens? Hoe verander dit my lewe? Vir die gelowiges kom daar ‘n nuwe bedeling, veral ook na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Die Opstanding en Pinskter is eintlik ‘n twee-ledige moment in God se verlossingsplan wat nie losgemaak kan word van mekaar nie, want vanaf die uitstorting van die Gees werk God in elke gelowige met dieselfde krag waarmee Hy Jesus uit die dood opgewek het. Paulus se bekering en die totale lewensverandering wat in hom plaasvind op pad na Damaskus is ‘n lewende voorbeeld.

Paulus se lewensverhaal

Hy vervolg Christene en is ‘n vyand van God en Jesus Christus, onder die naam van die Joodse godsdiens. Dan roep die Opgestane Jesus vir Paulus tot stilstand op pad na Damaskus, slaan hom met blindheid, stuur Annanias na hom om hom die hande op te lê en te bid dat hy die Heilige Gees kan ontvang. Dan begin hy die Evangelie verkondig wat hy probeer uitwis het.

Wanneer Paulus in die tronk sit en ‘n brief aan die gelowiges in Efese skryf, verduidelik hy uit sy eie ondervinding waarom sy lewe so dramaties verander het. Instede daarvan dat hy met bitterheid in die tronk sit want hy het geen misdaad gepleeg nie, is hy vol blydskap en vreugde en bemoedig hy die gelowiges in Efese. Hoe kry hy dit reg?

Die krag van God is in ons – Efesiërs 1:19 en 20 [Die Boodskap]

Die krag van God werk in ons, dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood opgewek het.
Daarvan getuig Paulus persoonlik, want deur hierdie krag van God is sy lewe op die pad na Damaskus verander.

Wat is nou anders na die Opstanding van Christus vir my en jou in ons omstandighede vandag? Dieselfde krag van God waarmee Hy Jesus uit die dood opgewek het, is in ons.

Hoe kom die krag van God in ons tot werking?

Leef vanuit hierdie waarheid soos Paulus dit beskryf in Efes 1:19 en 20 en Petrus en Johannes in Handelinge 3 en 4 toe hulle die verlamde man by die poort van die tempel genees het. Hulle twyfel nie aan hulle vermoë om te doen wat Jesus gedoen het nie.

Paulus se gebed vir die Efesiërs en vir ons – Efes 1 :17 [Die Boodskap]

Hy bid dat die krag van God binne hulle hulle geestesoë sal oopmaak, sodat hulle binne elke situasie sal kan onderskei hoe om reg op te tree.

Hoe bid jy vir jou kinders of vir ander mense?

Al wat ons hoef te vra is dat God deur sy Gees aan hulle die kennis sal gee om in hierdie lewe reg op te tree.

En dat hulle God al hoe beter sal leer ken en die krag waarmee God vir Jesus uit die dood opgewek het sal raaksien wanneer God dit openbaar in hulle eie lewens, die natuur of in ander mense se lewens, sodat God ‘n werklikheid in hulle lewens sal wees. Maak nie saak of hulle gelowig of ongelowig is nie.

Paulus se gebed vir die Efesiërs en vir ons – Efes 1 :18 [Die Boodskap]

Paulus bid dat God hulle geestesoë sal oopmaak, sodat hulle self sal besef hoe groot die krag van God is en wat hulle van Hom kan verwag, want as ons nie weet hoe groot die krag van God is nie, sal ons nie kan doen wat Petrus en Johannes gedoen het nie. Dan leef ons asof Jesus nie uit die dood opgewek is nie, dan bly die opstanding net ‘n historiese gebeurtenis wat sommige aanvaar en ander verwerp. Dan het die opstanding van Christus geen krag in ons lewe nie.

Tweedens bid Paulus dat die gelowiges in Efese sal besef dat God alles wat in Sy besit is aan hulle sal gee. Die volle rykdom van God se koninkryk is tot ons beskikking.

Leef jy uit die krag van die Opstanding?

In Filippense 4:13 sê Paulus ook hy is tot alles in staat deur Christus wat hom die krag gee. Die krag van die Opgestane Here.

Leef jy met hierdie oortuiging of leef jy met die oortuiging dat jy slegs in staat is om te doen wat binne jou menslike vermoë is.

Die opstanding van Jesus Christus is die maatstaf van wat vir God moontlik is, ook in my en jou lewe.

Dit raak die maatstaf waarmee ons elke situasie in ons lewe benader.

Wat sal gebeur as jy die krisis of omstandighede waarin jy jou tans bevind vanuit hierdie waarheid benader?

AMEN

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.