Zithulele-vennootskap 2018

JAARVERGADERING EN SAAMKUIER VAN VERTEENWOORDIGERS VAN DIE ZITHULELE- VENNOOTSKAP EN DIAS-TRUST OP 15 & 16 FEBRUARIE 2018.

Kyk hier vir foto’s van die besoek.

Die Zithulele-vennootskap tussen die gemeentes Kenridge en Sonstraal (Kaapstad), Joubertina, Dias (Port Alfred) en Somerstrand bestaan al sedert 2002. Lees hier meer daaroor.

Lewensnoodsaaklike ondersteuning word verleen aan die gemeente van Zithulele, wat ongeveer twaalf buiteposte insluit, asook aan Seaview Senior Secondary School en Zithulele Missionary Hospital. Ds. Joseph Ntlatywa en sy vrou Nolizwi is die leraarspaar.

Hulp, belangstelling en ondersteuning geskied in die vorm van finansiële bystand, vriendskapsbesoeke, korrespondensie, instandhoudingswerk en winterskool tydens uitreike, ens.

Hierdie jaar was daar die eerste keer in jare verteenwoordigers van al die betrokke gemeentes (elf persone in totaal). Dr. Johan du Plessis, sy seun Sarel, Melanie Thirion (uitreik-koördineerder en missionale beampte) van Kenridge; Dr. Andries Cilliers en sy vrou Sonja, Philip Venter van Sonstraal; Ds. Wikus Venter van Dias; Nico en Lily Groenewald van Somerstrand.

Ons groep het ‘n huis by Hole-in-the-Wall gehuur en is bederf met die mooiste uitsig. Donderdagaand is daar na ete vergadering gehou om almal op hoogte te bring van die huidige stand van sake. Ongelukkig is krimpende fondse ook wat die vennootskap en trust betref ‘n probleem, maar alle verpligtinge teenoor Joseph-hulle kon in die afgelope jaar nagekom word. Finansies laat egter nie hierdie jaar ‘n salarisverhoging toe nie. Daar sal op ‘n ander wyse vergoed word. Die trust, wat begin is deur ‘n erflating van ‘n Dias-gemeentelid, het ‘n reserwebedrag in geval van groot uitgawes met Joseph se voertuig of ander onverwagte uitgawes.

Vrydagoggend is ons hartlik by die Ntlatywas se pastorie ontvang en drinkgoed is voorgesit. Ons kon selfs Nolizwi se ma (88 jr. oud en nog vol lewe) ontmoet. Die skenkings van Somerstrand is met soveel dank en waardering ontvang. Die huismense kon almal nuwe uitrustings kry en Nolizwi se woorde was: “Thank you to everybody. God is good. You know, I am now a Lady.” Hulle beplan ook klere- en snoepgoedverkopings met die grootste deel van die skenkings, om ook so hul gemeentefonds te sterk.

Later die oggend het die kerkraad, gemeente en besoekers saam in die kerksaal vergader. Na die sang, verwelkomings en bekendstellings het die Zithulele-gemeentelede geleentheid gehad om behoeftes (waarvan daar baie is) vir volgende uitreike te noem. Die geboue is oral oud en op sommige buiteposte totaal ontoereikend.  Iets wat so verblydend was, is toe die jeugwerker, Siyavuya, in antwoord op ‘n vraag sê: “Our numbers increase through new conversions.”

Terwyl die vergadering plaasgevind het, was die jong vroue van die gemeente al singend aan die kos maak en die verrigtinge is met ‘n heerlike ete afgesluit.

Dit was vir ons ‘n voorreg om daar te kon wees. Ons het net weer eens besef hoe baie voorregte ons het. Iets wat ons sal bybly, is die gasvryheid, hartlikheid en blymoedigheid.

Gemeentelede kan dit ernstig en biddend oorweeg om in te skakel by hierdie jaar se uitreike:

 • 24 Junie – ongeveer 6 Julie (Kenridge reël)
 • 30 Sept – 6 Oktober  (Sonstraal reël)  

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Nico en Lily Groenewald

Geloofsoffers

getuienis

Ons ondersteun ons sendelinge d.m.v. geloofsoffers, wat apart van ons dankoffers en bedryfsbegroting hanteer word.

Wat is ‘n geloofsoffer?
‘n Geloofsoffer is ‘n offer wat ek, bo en behalwe my dankoffer, gee. Dit kan beteken dat ek iets anders sal moet opoffer. Ek doen dit in die geloof dat ek die Here kan vertrou dat Hy dit wat Hy op my hart gelê het, sal voorsien, en dat dit tot Sy eer aangewend sal word.
Op hierdie manier is ek

 • persoonlik betrokke by ons getuienisbediening,
 • deel ons verantwoordelikheid vir ons sendelinge,
 • gehoorsaam ons Jesus se Groot Opdrag (Handelinge 1: 8),
 • en word elkeen van ons medewerkers aan die uitdra van die Evangelie.

Hoe gee ek ’n geloofsoffer?
Jy kan ‘n Geloofsoffer gee d.m.v. ‘n elektroniese oorplasing (merk “sending” of die naam van die sendeling wat jy wil ondersteun) of deur een van die spesiale Geloofsoffer koevertjies te gebruik. Ons bankbesonderhede: NGK Somerstrand, Absa Tjekrekening 01008731388, Takkode 632005

Waarvoor word die geloofsoffer gebruik?
Ons gemeente ondersteun tans sewe sendelinge en hul families regoor die wêreld, asook Fabrieksbediening, Radio Feba en Biblia Hawesending.

Baie van die inligting rondom die sendelinge se identiteit en bedieninge is sensitief, so ons is suinig met die inligting wat versprei word. Jy is egter welkom om die sendelinge se ondersteuners te kontak as jy meer inligting wil hê.

Hoeveel is nodig?

Om ons verantwoordelikhede teenoor ons sendelinge na te kom, het ons R41 047 per maand nodig gehad. Hierdie bedrag het egter nie ingekom nie.  Gevolglik het ons ons sendelinge se inkomste (soms radikaal) verminder.  Dit bring vir ons sendelinge ernstige uitdagings.  Om ons verminderde verantwoordelikhede na te kom, benodig ons steeds ongeveer R25 000 per maand.  Enige bedrag maak ’n verskil!  Selfs R100 per maand dra by tot die geheel.

Wie lei die getuienisbediening?
Die getuienisbediening bestaan tans uit die volgende mense – kontak hulle gerus vir meer inligting oor ’n spesifieke sendeling of oor die getuienisbediening in die algemeen:

 • Annemarie Barnard 
 • Elmarie Brink 
 • Pieter Theunissen 
 • Minnie Janse van Rensburg
 • Lily Groenewald 
 • nog ’n verteenwoordiger vir een van ons sendeling-gesinne.

Save

Save

Save

Save

HET JY DIT GESIEN….HET JY DIT GELEES…GAAN JY IETS DOEN ??????

My  oog dwaal terug na die liturgiese ruimte.  Die lang stroke materiaal wat dit aan die kante omsoom het, is weg. Die skilderye is af.  Waar die kruis en in doeke toegedraaide Christus gehang het is iets totaal nuuts. Vanwaar ek sit kan ek nie die teks lees nie, maar die volstroom  (van wat ookal ) vanuit ‘n perfekte hand vloei mildadig deur die teks. 

Die kinderkoor sing aangrypend in hulle onskuld en dit is asof hulle bruisende jeug ook die gemeente aangryp tot jubelende lofprysing.  Chris vind in sy prediking aansluiting by die film The Bucket List en waar ek nou op my lewenspad staan, begin dit ‘n werklikheid word.  Wonder jy ook soos ek wat op jou bucket list moet wees voordat ons die tydelike met die ewige verwissel?

Chris verwys telkens na die skildery en verduidelik hoe die oorvloei van God se genade uit ons geesvervulde lewens na ander moet oorvloei . Hy lees egter nooit die teks op die skildery nie. Hoe hard ek ook al probeer om die teks te lees, dit bly sonder sukses.

Na die diens bly ek rustig sit en groet bekendes soos hulle die kerk verlaat. Ek wil weet wat op die skildery staan.  Met bykans almal uit die kerk gaan staan ek voor die skildery.  Ek verkyk my aan die byna volmaakte hand en die oorvloedige vloei van die ”olie ”.  Die kunstenaar skrif lees vir my ongeoefende oog effe moeilik . Ek lees:

“Die Gees van die Here is op My, omdat hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating aan die gevangenes uit te roep en herstel van gesig aan blindes,  om onderdruktes in vryheid uit te stuur, Om die genadejaar van die Here aan te kondig .“  Lukas 4 v 16-10

Ek staan in stille verwondering en kyk na die skildery se samestelling. Die stroom sny deur die middel van die teks, so asof hy alles saamvat na waarheen hy val.  Is ek die “my” in die teks? Is dit wat ek moet gaan doen omdat die Gees van die Here so oorvloedig oor my kom sodat ek dit moet laat oorloop na ander? Ek gaan haal my kamera want in hierdie teks is iets vasgevang wat ek vir die oomblik nie kan assimileer nie.

Terug by die huis kon ek die skildery in detail op die rekenaar bekyk – die wonder van die tegnologie!   Ek kon in-zoom sodat die kunstige letters uitmekaar skuif en ek die teks letter vir letter kon lees. Die teks is so bekend. Ek gaan haal my Bybel en soek die teks op.

Skielik val alles in plek. Dis Jesus wat aan die woord is en Hy praat van Homself. Dis HY wat gesalf is en die opdrag was aan Hom. Die hoofletters in die Bybelteks verwys na Hom. In die teks op die doek is die verwysing in klein letters (is dit dalk ek ?).

Alida Bothma (die kunstenaar): as dit ‘n skryffout was, het Iemand jou pen vasgehou. Dit het vir my duidelik geword dat die oorvloedige genade wat ek ontvang, deur my, na ander moet loop. Jy het wetend of onwetend my “Bucket List“ aangespreek. Ek hoop dat my gewaarwording ook aan almal wat hierdie belewenis lees, sal laat deel in die genadejaar wat ons met mekaar moet deel en na ander moet uitdra.

As jy tot hier gelees het, dankie dat  ek dit met jou kon deel.

Vrede en vreugde

Frik Buys

Pilatus – ons “redder”

Eers terug na Saterdagmiddag. “Dress rehearsel”soos die ou boer gesê het.  Daar’s ‘n benouderige, afwagtende atmosfeer. Dit sal die eerste en die enigste keer wees, more is D-dag.  Petrus, Pilatus, die moordenaar, Maria Magdalena en Tomas moet die boodskap oordra.  Lynette probeer ons op haar besondere manier gerus stel.  Chris wat as liturg sal voorgaan, is ontspanne want hy het die teks voor hom, en is daarom ook die “backup” as jou woorde uit jou kop sou  ontsnap.

So tussen die ligte geskerts deur is daar ‘n dringende erns wat waarskynlik sy wortels het in die diepe besef van die boodskap wat ons moet bring. Die dood en opstanding van Christus. Ek is die weg, die waarheid, die lewe en die opstanding.

Ek moes die skoene van Pilatus inklim. Dit val my op dat Pilatus die buitestander in die gesprek is. Behalwe vir die moordenaar is almal aan Jesus se “kant”, maar sonder enige mag om die verloop van die gebeure te beïnvloed nie. Pilatus daarenteen het al die mag gehad en moes instaan vir die waarheid.  Die LEWE van Jesus was in sy hande.

Pilatus bely: “Ek vind geen skuld in die man nie”. Sy vrou smeek hom om niks aan Jesus te doen nie. Voor hom staan die lewende Christus,  die Verlosser van die mensdom, wie se enigste woorde was: “U het dit gesê”, op die vraag of Hy wel die Koning van die Jode is.

Pilatus beskik oor al die kennis wat hom tot die waarheid moet lei, maar hy verkies om die blaam vir sy besluit op Jesus en die skare te pak. Jesus vir sy stilte, die skare vir hulle  dikvellige rumoerigheid. Nog nooit in die geskiedenis is die waarheid so verkrag soos met daardie ter dood veroordeling, toe Pilatus opdrag gegee het dat Jesus gekruisig moet word, nie.

Dit was hierdie  deel wat vir my die moeilikste was. My oë soek oor die gemeente, asof vir enige soort regverdiging vir hierdie bevel.  In die voorste ry sit twee pragtige jongmense wat die gesprek in alle erns gevolg het.  En presies op hierdie punt het sy haar kop op sy skouer laat sak en haar oë toegemaak asof sy daarmee wou sê: dis nie moontlik nie, kan ‘n mens werklik so wreed en selfsugtig wees?

Pilatus het in sy hande die mag gehad om die hele verloop van die Christendom te verander. Indien hy Christus sou vrygespreek het, wat dan?

MAAR hy het nie. Ons verstand te bowe, het hy slegs God se wil uitgevoer.  En so het Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf sodat hy die dood kon oorwin deur sy opstanding.

Toe ek dit besef, het ek vrede gemaak met Pontius Pilatus, die selfsugtige swakkeling.  omdat hy in die plan van God ons “Redder” was.

Vrede en Vreugde

Frik/ Pontius Pilatus.

Met ‘n mop en ‘n skoppie in diens van die Koninkryk

Tydens die pas-afgelope stakings het ons lidmate op verskeie plekke ingespring en begin help – hande en voete gegee aan die evangelie. 

Ds. Christo van Heerden, wat die hulp gekoordineer het, skryf:

Hoe sê mens dankie vir die Leier van die kerk? Die afgelope twee weke was dit net ongelooflik om te sien hoe verskillende gemeentes en bybelstudiegroepe, reg oor die stad,op presies die regte tyd reageer. Die Heilige Gees het gesorg dat daar altyd mense was om te kom help. Mense het op verskillende vlakke in gehoorsaamheid leiding geneem en gekom om te help, dankie vir elkeen wat inisiatief geneem het. Daar het soveel mense oor jare gewerk aan die inter-kerklike verhoudinge, skielik het al die deure oopgegaan en netwerke ingeskop, dankie vir die volharding van elkeen van julle.

Die kersie op die koek was toe een van die “volunteers”, Christa Koen, in haar eie netwerk begin reel het om Sondag geskenkpakkies in die hospitaal uit te deel. Ek haal aan, “Ons kon genoeg goedjies en geld inkry om goed te koop en op te maak vir 160 “gewone” ; 30 Diabetiese en 40 kinder pakkies.  Ons het dit gister-oggend na die ontbyt sessie op 3 van die vloere uitgedeel en na die tyd na die pediatriese saal vir die kindertjies gaan gee – die smiles op daai gesiggies was sooo groot!  Selfs oues van dae het dit vreeslik waardeer.  Daar is nog genoeg kinderpakkies oor om weer uit te deel en ‘n paar rolletjies suiglekkers, wat ons volgende keer kan gebruik.”  Sy wil graag hierdie inisiatief voortsit so as iemand wil help, kontak [NG Somerstrand se Kerkkantoor]

Ek is baie gevra wat my gemotiveer het om hierdie projek te begin. ‘n Mens sou baie dinge kon noem, maar ek wil die Global Leadership Summit uitsonder. Vir die afgelope paar jaar is die tema, “Lead where you are.” Die lewensveranderende verhale van mense wat presies dit gedoen het en die vrug daarvan op die samelewing, was elke keer verstommend. Toe ek die nood in die hospitale gesien het, het ek duidelik besef, hier is die kerk in PE se “oomblik van waarheid.”  Dit was asof al die stories en inspirasie van jare relevant geraak het en die Here het ons almal op die “ride of a lifetime” geneem. Na die verstommende leierskap en insiatief wat ek die afgelope tyd gesien het, glo ek God wil op baie vlakke vorentoe beweeg met sy kerk. As jy nog nie ‘n Global Leadership Summit bygewoon het nie, het jy ‘n kans op 8-9 Oktober. Vir my is dit al soos ‘n jaarlikse “familie re-unie” hoop om elkeen van julle daar te sien.

Een van ons ouderlinge, Eleanor van Niekerk, vertel van hul wedervaringe:

Ek en Suzaan ontvang ‘n e-pos van Chris i.v.m. hulp by die hospitale. Die Here praat duidelik met ons.   Maar sjoe, ons het almal ‘n goeie idee hoe dit lyk en omstandighede by Livingstone en Dora Nginza is.  Nie lank na die eerste e-pos ontvang ons nog ‘n e-pos dat daar ook hulp nodig is by die Provinsiaal.   Dadelik is ons meer positief en ons sal veel eerder by Provinsiaal gaan help, mos baie beter daar.

 Oppad soontoe bespiegel ons watter werk vir ons wag en vertel van die nagmerries wat ek die vorige  aand gehad het; onder andere dat ek, nadat ek by die hospitaal gehelp het, met luise wat sommer  sulke spinnerakke oor my voorkop gelaat het. Kan jy glo luise wat spinnerakke maak!! Maar so lag-lag is ons oppad, natuurlik die onsekerheid wat op ons wag wat ons so laat giggel.

 Kom daar, word ons dienste nie benodig aangesien daar al genoeg helpers opgedaag het. Ons word  gevra om na die Gesondheidsdepartement te gaan om daar te help. Oppad soontoe lag ons  nou nog meer, want nou gaan ons mos lekker adminwerk doen; daar is mos nie pasiente by die  departement nie. Ons meld aan by die spesifieke persoon en word geneem na die raadsaal om  daar vir iemand anders weer te wag. So gesels ons tog te lekker en wonder watter werkies ons hier  gaan doen. Suzaan se woorde: “Ek gee nie om om heeldag telefoon te antwoord nie”. Die dame arriveer  toe met ‘n stukkie papiertjie in haar hand en uiter die volgende woorde: “GEE JULLE OM OM BY  LIVINGSTONE TE GAAN HELP AANGESIEN DAAR NOG BAIE HULP BENODIG WORD?” Ons kon nie glo wat  ons hoor nie, ons het amper uitgebars van die lag voor die dame, maar ons is mos mooi grootgemaak.  Net daar en dan besef ons dit is nie waar ons wil help nie maar waar die Here ons van die begin  af wil gebruik het en ons het dit probeer side-step; met ‘n reuse mislukking.

Eers toe ons in die motor weer klim oppad na Livingstone begin ons weer lag maar die meer senuwee-agtige laggies; want ons besef nou wat min of meer op ons wag. Lang storie kort te maak; dit  was toe glad nie so erg nie. Ons het vloere gewas.   Dit was definitief ‘n wonderlike geleentheid om ons dienste te lewer rondom siek mense wat ook maar  net afhanklik is van ander mense.

Ons dank ons hemelse Vader wat ons gebruik om ander te kan help in tye van nood.

Lees die brief van die Senior Mediese Superintendent van die Gesondheidsdepartement hier.

Die begin van Global Leadership Academy op Jeffreysbaai

Die storie van die begin van die nuwe hoërskool (Global Leadership Academy) op Jeffreysbaai

Op Jeffreysbaai is daar verskeie Christen organisasies werksaam, en hulle vorm ‘n duidelike netwerk, wat soms met mekaar skakel, en soms deur hulle lede kontak hou. Ons is betrokke by ‘n organisasie genaamd Global Challenge Expeditions (GCEX), wat hulle dit ten doel stel om jongmense op reise oral oor die wêreld te stuur om te gaan diens lewer.

2 jaar gelede het ons begin dink oor die aanwending van die jongmense wat terugkom, en wat sê dat hulle graag by iets wat buite die gewone lê, betrokke wil wees. Omdat meeste opleiding het, het die gedagte van ‘n skool na vore gekom. Van toe af is daar baie gepraat, gebid, opsies van akkommodasie en finansiering ondersoek. In Augustus verlede jaar was die gevoel dat ons van die Here ‘n mandaat moes kry, en het so 20 van ons ‘n retraite gehou om die wil van die Here te soek, en daarna was die algemene gevoel positief.

Een persoon sien daarna die Equinox Mall wat net 50% beset is, en gaan praat met die agent. Heeltyd bly ons in kontak met mekaar, gaan kyk en gesels. Hulle bied toe vir ons die middelste deel van die Mall aan teen ‘n baie billike huur. ‘n Ontwikkelaar van Rustenburg laat weet dat hy die huur sal borg. Een van ons groep bly egter sê dat die deel wat ons kan kry, nie goed genoeg is nie, en sit haar kop op ‘n ander deel, waarin die winkels voltooid is. Die agent sê daar is geen kans dat die eienaars dit vir ons sal gee nie.

Dis begin Oktober, en een persoon moet bedank uit haar bestaande betrekking, sonder dat daar enigiets op die tafel is. Die geld wat die ontwikkelaar vir die huur geborg het, maak dit vir haar makliker om die stap te neem, omdat sy dit sien as bevestiging van die Here. Deur Oktober en die grootste deel van November loop niks reg nie, kom daar geen werklike deurbrake nie. Intussen moet ons oueraande hou, en mense oortuig dat dit ‘n goeie opsie gaan wees om hulle kind aan ons toe te vertrou. Ons sê vir mekaar dat dit die moeilikste geloofstog is wat ons nog ervaar het.

Ons begin die skool bemark, en spandeer baie geld, sonder dat daar iets tasbaars op die tafel is. Op die 25ste November bereik ons ‘n doodloopstraat met die agent van die Mall, en voel ons ons weer by ‘square 1′. In hierdie vergadering is daar ‘n verteenwoordiger van die eienaars, ‘n christen, en ons ervaar ‘n openheid by haar vir ons.  Die volgende dag bel die agent ons en sê dat ons elf winkels (waarvoor daar geen verbouings nodig is nie, net die teëls en die plafonne, wat hulle sal doen in Desember!), vir nog steeds dieselfde huur kan kry (wat ‘n ontwikkelaar vir ons sê, omtrent 10% van die huurwaarde verteenwoordig). Dis presies die gedeelte wat die een persoon die hele tyd oor gepraat het, gebid en gevas het (‘against all odds!’). Ons ervaar die vreugde van mense wat deur ‘n toetstyd, ‘n absolute wonderwerk beleef; ons sê vir mekaar hoe ons die geloofslewe in ‘n totaal ander dimensie beleef.

Deur Desember werk ons hard. Vyftien van die GCEX jongmense bied hulself aan as onderwysers teen ‘n salaris wat wissel tussen R3000,00 en R5000,00 per maand. Baie dinge moet in plek kom soos die afhandeling van onderhandelinge met die Departement van Onderwys en met die Stadsraad van Jeffreysbaai, die opstel van die skoolbeleid en -kurrikulum, skoolrooster, boeke, meubels, inskrywing van kinders, inrigting van klaskamers, en veral, gesprekke met ouers.

Op die 13de Januarie open die skool met 82 kinders en 16 onderwysers, met omtrent 300 mense wat opdaag om die wonderwerk eerstehands te aanskou! Ons staan verslae en verwonderd oor die ongelooflike goedheid, getrouheid en almag van die Here.

Johann McFarlane

 

 

 

 

 

 

 • 1
 • 2