Bedieningsplan 2012

Inleiding

Die Bedieningsplan is ‘n samevatting van hoe die Kerkraad tans die Here se wil rondom die gemeente se bediening onderskei.  Inligting oor ons missie kan onder “Oorsig” gevind word.  Daar is ook inligting oor die patrone van gestuurdheid wat vir ons belangrik is.

Fokusareas

Inleiding

Die Kerkraad bepaal die fokus van die gemeente se bediening, sodat die gemeente in lyn bly met die missie wat ons van die Here ontvang het.

Om volhoubare verandering teweeg te bring, werk die Kerkraad met die onderstaande model

1. Aanpasbare Verandering

Ons glo ware verandering gebeur wanneer ons werk aan dié dinge wat onder die lyn lê, wat onsigbaar is.  Hoewel skuiwe aan die “hoe” van die bediening verandering teweeg kan bring, sal dit altyd minimaal wees.  Werklike, volhoubare groei gebeur wanneer ons aandag gee aan ons roeping en waardes.  Gevolglik kies die Kerkraad om op die gestuurde patrone te fokus en te besin oor die visie en waardes wat onder die werk lê wat ons reeds doen.

2. Model

Die Kerkraad en verskillende bedieninge gebruik deur die loop van die jaar telkens die volgende model om te besin waar die Gees tans met ons werk en hoe ons gaan groei in die verskillende fokusareas:

Dit beteken dat elke kommissie / bediening by hulle byeenkomste kyk na die fokusarea vir daardie kwartaal en dan vier vrae vra:
a. Waarmee is God besig?  Waar sien ons dat hierdie patroon geleef word?
b. Waar kan ons dit verder uitbou?  Waar het die Here reeds ruimtes geskep wat ons kan benut vir die proses?
c. Hoe moet ons dit doen?
d. Wat het ons nodig om dit te doen?

 

Om werklike, aanpasbare verandering te bring, is dit nodig dat ons nie net bokant die oppervlak, aan die sigbare, verander nie, maar dat ons ook onder die oppervlak na die waardes en roeping wat onderliggend funksioneer, kyk.  Ons weet dat daar vier maniere is waarop visie en waardes sigself uitdruk:

Om dus ‘n visie deel te maak van die kultuur van ‘n gemeente, word daar begin by taal:  die visie word verwoord.  Dan word daar basiese vaardighede aangeleer, die waardes word gemodelleer en uiteindelik word die visie geïntegreer, dus deel van die gemeente se gewoontes.

Wanneer vraag (c) gevra word: “Hoe moet ons dit doen?”, word daar bepaal of daar gewerk moet word aan taal, vaardigheid, waardes of gewoontes.

Fokus 2012

Fokusareas

Die Kerkraad identifiseer die volgende fokusareas vir 2012 (met die primêr verantwoordelike groep in hakkies):

  • Jeug en Families (Bedieningsraad, Klema)
  • Onbetrokke lidmate (Hele Kerkraad, maar as spesifieke fokus van die Ouderlingeraad)
  • Koinonia (Kerkraad)
  • Pastoraat (Bedieningsraad, Ouderlingeraad)
  • Groei/Kommunikasie (Kerkraad)
  • Finansies (Bestuursraad)
  • Kleingroepe (Kleingroeperaad)
  • Hulpverlening (Bedieningsraad)
  • Gebed (Kerkraad)

 

Mylpale

Ons wil graag eenheid in ons bediening bring deur te fokus op Mylpale.  Die gedagte is dat ons as geloofsgemeenskap mylpale erken en herdenk.  Die Kerkraad onderneem om sulke mylpale onder die leraars se aandag te bring en self ook mylpale in hul bedienings-areas te vier.

Mylpale kan onder andere gevier word deur die gemeente se nuusblad, webtuiste, powerpoint, ens.  Dit is belangrik dat ons gereeld vir mekaar sê waarmee God besig is – ons kan net vier waarvan ons weet!

 

Proses

Die Kerkraad en die verskillende rade sal in 2012 gereeld vra hoe hulle aan die fokusareas aandag gegee het.  So sal daar bv. by elke Ouderlingeraadsvergadering gevra word hoe daar uitgereik is na onbetrokke lidmate.

Ons werk aan ons fokusareas volgens die model soos in 2.3 beskryf.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.