Bedieninge

bedieninge

Kom word deel van ons gemeente se hande en voete deur by een van ons bedienings in te skakel. Ons glo dat elke gelowige `n spesifieke, Godgegewe bediening en funksie hier op aarde het en dat elke bediening in ons gemeente hanteer moet word deur mense met die roeping, gawes en passie vir daardie bediening.

Aanbidding

Ons aanbidding bediening sluit al ons eredienste in. God ontmoet ons daar deur sy Woord en Gees.

Leraar: Chris van Wyk (041 583 5115)   Ouderling: Janneke Jacobs (041 583 5115).

Musiekbediening

Musiek speel ’n belangrike rol in ons aanbidding en ons het verskeie musiek bedienings:

 • Orrelis – Kontak Albert Troskie (041 503 7854).
 • Die junior ensemble lei die gemeente in aanbidding met sommige familiedienste. Kontak Janneke Jacobs (041 583 5115).
 • Ons Kerkkoor tree gereeld by ons familiediens en soms by ander kerke op. Kontak Albert Troskie (041 503 7854).

Nagmaalbediening

Hierdie bediening reël ons gemeente se nagmaalvieringe tydens ons eredienste en by die Echo oorde, Somerson en Cheshire. Kontak André van Rooyen (041 583 3662).

Verwelkoming tydens die eredienste

Hierdie is ’n nuwe groep wat ons gemeente en veral besoekers en nuwelinge by ons eredienste verwelkom. Kontak vir Tiaan van Eyk (041 583 5115) wat die aanddiens span lei en Jannie du Preez (041 583 2593)  wat die familiediens span lei.

Gebed voor eredienste

Hierdie span bid voor elke erediens saam met die leraar vir die diens. Kontak Christene Veldsman (041 583 3341) vir meer inligting oor die familiediens se gebedsgroep. Ons is nog op soek na iemand wat hierdie bediening vir die aanddiens kan lei.

Dankoffer Administrasie

Hierdie groep ontvang, tel en administreer dankoffers met die familiediens. Kontak Valda de Villiers (041 583 2008) en Herman Rossouw (041 583 3458).

Toerusting

Bybelse geloofsvorming is een van ons kernwaardes. Ons glo dat ons hele gemeente voortdurend toegerus moet word om dissipels te wees en dissipels te maak.

Leraar:  Chris van Wyk  (041 583 5116) Ouderling: Juliette le Roux (041 583 1299)

Kategese

Geloofsvorming en geloofsonderskeiding speel vir ons ‘n kern rol binne ons jeugbediening. Ons poog daarin om vir elke kind ‘n spasie te skep waar hulle relevant saam met hul vriende kan groei in hulle geloof.

 • Voorskool: Voorskoolse toepassing vind tydens die familliedens plaas waar ons die boodskap van die preek op ‘n praktiese manier by hierdie groepie tuismaak. Ons het ‘n beplaningsgroep wat weekliks bymekaar kom om hierdie byeenkoms te beplan.
 • Jr. Kategese: Tydens die oggend erediens het Gr.1-Gr3 hul kategese groepies waar hulle fokus op Bybelse leringe. Gr.4- Gr.7 het tydens die erediens die opsie om eredienstoepassing by te woon in die Ark, of om in die erediens te bly. Hulle het kategese na die familiediens met die fokus op hoe om as dissipel van Jesus te leef vanuit my geloof binne die lewe wat ek nou leef.
 • Sr. Kategese: Gr 8-Gr .11 het hul kategese groepe om 17:30-18:30 op Sondag aande. Gr8-Gr10 fokus op dissipelskap. Gr.11 is in hul finale jaar van kategese en fokus op voorbereiding vir hul belydenisaflegging.

Kleingroepe

Ons kleingroepe, wat Bybesstudiegroepe, selgroepe, Dissipelskapgroepe en Bybelskool insluit speel ’n sentrale rol in ons gemeente se toerusting. Ons soek nog iemand om verantwoordelikheid van die lei en administrasie van ons kleingroepe te neem. Ons is ook altyd op soek na nuwe kleingroepleiers. Kontak Chris van Wyk (041 583 5116) vir meer inligting.

Tuiskoms

Ons verwelkom almal en gee vir mekaar om. Daarom fokus ons daarop om ruimtes te skep waar almal kan tuiskom.

Lighthouse

Ons tiener bediening se visie is om die liefde en genade van ons Here uit te straal vir die wêreld  soos wat ‘n lighuis sy lig uitstraal vir almal om te sien.

Koffiekroeg en Koffiekroegie

Vrydagaand koffiekroeg vir ons jongmense vir lekker lawwe kuiers waar ons lag, speel, sing  en voluit as jongmense vir die Here leef.

Studente

Ons studente bediening skep ’n tuiste waar studente saam kuier, dien en groei. Aktiwiteite soos kampe, sportdag, sokkies en fietstoer word aangebied.  Kontak Chris van Wyk (041 583 5115).

Om-en-om (Jong werkendes)

Hierdie groep werkende jongmense is ’n informele sosiale groep van verskillende kerke wat saam staptogte onderneem en gereeld saam kuier.

Klub 65

Maandelikse byeenkomste vir ervare lidmate waar ons vriendskappe en die lewe saam deel. Kontak Sandra Pauw (041 583 1510).

Kermis

Ons jaarlikse kermis is, behalwe die insamel  van fondse, die plek waar ons hele gemeente saam kuier.

Huishulpe

’n Groep huishulpe kom elke Donderdagaand om in die konsistorie saam waar hulle saam sing, bid, kuier en naaldwerk doen.  Kom kuier saam, help ons met opleiding of skenk materiaal en toerusting. Kontak Minnie Janse van Rensburg (041 583 4012).

Inskakeling van nuwe lidmate en onbetrokke lidmate

’n Nuwe proses vir alle lidmate waarin elkeen geleentheid kry om hulle betrokkenheid by die gemeente in terme van eredienste, kleingroepe, bediening. Kontak Chris van Wyk (041 583 5116).

Versorging

Ons as gemeente is aan mekaar verbonde soos die lede van ‘n liggaam.  Ons het die verantwoordelikheid om na mekaar om te sien en mekaar te versorg, veral wanneer sommige swaar kry.  Lidmate wat ‘n deernis het vir mense wat swaar tye beleef, kan gerus by hierdie bediening aansluit.

Siekebesoek

Hierdie span reël kaartjies van bemoediging en besoeke aan siek lidmate en is ook verantwoordelik vir die versorging van lidmate met ernstige langdurige siekte. Ds. Kobus Prinsloo werk nou saam met hierdie span. Kontak Christa Marais (041 583 4550) of Kobus Prinsloo (078 803 2877) indien jy by hierdie bediening betrokke wil raak, weet van iemand wat siek is of self ’n siekebesoek wil ontvang.

Verjaarsdagkaartjies

Kaartjies word aan lidmate bo 65 jaar gestuur. Kontak Edda Prins (041 583 5115).

Begrafnisbediening

Hierdie groep bied ondersteuning en bedien verversings tydens begrafnisse. Kontak Joan Burnell (041 583 5115).

Weduwee omgeegroep

Hierdie groep ondersteun en begelei weduwees, veral in die eerste ruk na hul gade se afsterwe. Kontak Christine Veldsman (041 583 3341).

Uitreike

Ons gemeente bestaan nie ter wille van haarself nie, maar ter wille van ons naaste. Ons reik op verskeie wyses uit na ons gemeenskap uit gehoorsaamheid aan God wat voortdurend na ons uitreik.

Ouderling: Martie Coetsee (041 583 3500)

Cheshire Tehuis

Cheshire Tehuis is ’n tehuis vir Persone met Gestremdhede binne ons gemeentegrense. Ons bedien Cheshire op die volgende wyses:

 • Besoeke
 • Vervoer na kerkdiens
 • Bybelstudiegroepe
 • Nagmaal en funksies

Kontak Martie Coetsee (041 583 3500).

Vistarus

Hierdie bediening ondersteun diegene in nood by Vistarus deur vriendskapsbande te smee. Ons besoek Vistarus die laaste Donderdag van elke maand en hou November ’n spesiale tee. Kontak Christine Veldsman (041 583 3341).

CMR

Ons ondersteun die Christelike Maatskaplike Raad op die volgende wyses:

 • Finansiële bydraes
 • Deurgee en vervoer van bydraes en skenkings deur gemeentelede (kos, klere, finansiële bydraes)
 • Voorsiening van produkte vir versorging van Vigs-pasiënte
 • Verteenwoordiging op verskillende CMR-komitees

Kontak Martie Coetsee (041 583 3500).

Kwazakhele –Dienssentrum

Ons gee finansiële ondersteuning vir salarisse en die jaarlikse Kersfunksie. Afval wol en materiaal word altyd benodig.

MTR Smit-Kinderoord

Ons is betrokke by Huis 5 met 17 dogters wat die volgende behels:

 • Voorsien toiletware aan die dogters
 • Reël uitstappies en aktiwiteite vir kinders
 • Versiering van huis
 • Bywoon van forum-vergaderings

Kontak Laetitia Greyling (041 583 5115).

ACVV

Ons ondersteun een van die ACVV se werkskeppingsprojekte. Kontak Elsje Nelson (041 583 2624).

Noodspens

Ons ontvang en versprei nie-bederfbare produkte en gee noodleniging aan behoeftige lidmate. Kontak Martie Coetsee (041 583 3500).

Maranatha- Kinderhuis en Siyakatala- Huis vir Straatkinders

Ons ondersteun Maranatha en Siyakatala met die voorsiening van kos, klere en ander bystand. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Sydenham ouetehuis

Ons ondersteun die ouetehuis met die voorsiening van kos, klere en ander bystand. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Barcelona- Voedingskema

Ons dra by tot die voorsiening van gekookte etes aan 350 kinders per week en het hulp nodig met die aanry van produkte, finansiële bydraes en reël van die Kerspartytjie. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Boemelaars/Bosslapers/Haweloses:

Hulpverleniging en bystand met betrekking tot verblyf, werk, opsporing van familie, ens. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Getuienis

Ons is draers van die Goeie Nuus dat God deur Jesus die hele skepping met Homself versoen en ons in ’n hegte verhouding met Hom en met mekaar wil verenig. Ons is op verskeie wyses betrokke by hierdie getuienis oor die wêreld heen.

Evelyn Lotz

Evelyn Lotz is besig om d.m.v tutor groepe behoeftige kinders op akademiese vlak te help.  Dit bied die geleentheid vir dissipelskap tussen lesse deur en ook by kampe.  Haar bediening sluit ook ‘n jaarlikse besoek aan die Midde Ooste in. Kontak Evelyn (Evelynlotz@gmail.com) vir meer inligting.  Gaan besoek ook haar blog: www.Sophakama.blogspot.com.

Corné en Sophie du Plooy

Corné en Sophie is sendelinge in Frankryk waar hulle tans ’n klein protestantse kerk in Berre l’Etang (naby Marseille) lei. Kontak Corné (+33 442854067) of per epos corneilledup@gmail.com  of plaaslik vir Minnie Janse van Rensburg (041 583 4021).

Gerrit en Sonja Brink

Gerrit en Sonja is sendelinge in Nederland waar hulle die plaaslike kerk help om na buitelanders uit te reik. Kontak Pieter Theunissen (041 583 3591).

Hugo en Jakkie Wolmarans

Hugo is die direkteur van Arab World Media. Hierdie organisasie fokus op evangelisasie deur middel van verskeie media in die Midde-Ooste. Vind meer uit oor Arab World Media by http://www.arabworldmedia.org.

Elspeth Liebenberg

Elspeth is die Nasionale leier van Campus Crusades for Christ in Suid Afrika.  CCCSA is besig met evangelisasie, dissipelskap en opleiding van leiers op alle vlakke van die Suid Afrikaanse samelewing. Kontak Elspeth (elspeth.liebenberg@cccsa.org.za) vir meer inligting.  Vind ook meer uit oor CCCSA se bediening by www.cccsa.org.za.

Moheb en Kim Mina

Moheb en Kim is by dissipelskap opleiding van jongmense in Egipte betrokke.  Hulle is ook besig met die ontwikkeling van ‘n Retreatsentrum in die Suide van Egipte in die woestyn.

Zithulele gemeente

Ons ondersteun ook die Zithulele gemeente in Transkei.  Joseph Ntlatywa is die predikant in Zithulele wat ‘n paar buiteposte ook insluit. Kontak Joseph Ntlatywa (0835528123).

Plaaslike getuienis aan bosslapers

Ons kuier elke Donderdag saam met die bosslapers nadat ons vir hulle sop uitgedeel het. Jy kan help deur kos, klere, skoene, ens. te skenk, sop te maak of net saam te kuier. Kontak Anna-Marie Voges (041 583 6236) indien jy betrokke wil raak of Pippie Nel (041 583 2978) as jy wil help sop maak.

Sending gebedsgroep

Hierdie groep kom elke Maandag om 11:00 by die kerk bymekaar waar hulle vir sendelinge enige iemand is welkom om deel te raak van hierdie groep – jy kan net opdaag en saam bid. Kontak Nellie Crouse (041 584 0689).

Comments (3)

 • Francois Smith

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

  • Chris van Wyk

   Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.